Zápis z 13.schůze rady města edit delete

13.5.2003 | Jiří Pavlíček

 

Z Á P I S   č. 13

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 7.května 2003.

 

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář

Hosté:  Jaroslav Klepetko, předseda kontrolního výboru

Program schůze:

1)      Vyhodnocení veřejné soutěže č.7 a č.8

2)      Vypsání veřejné soutěže č.9/2003

3)      Jmenování komise rady města

4)      Stanovení příspěvků na činnost

5)      Uzavření smlouvy a dodatku k pojistné smlouvě

6)      Uzavření smlouvy o finančním příspěvku

7)      Zastupování občanů u okresního soudu

8)      Žádost o pronájem nebytových prostor

9)      Nákup a prodej osobního automobilu

10)   Poplatky za komunální odpad

11)   Souhlas s umístěním sídla

12)   Souhlas s použitím znaku města

13)   Různé

=======================================================

 

1)      Rada města vyhodnotila veřejné soutěže a stanovila pořadí soutěžících firem.

a) Výzva č.7/2003 – ZTV Ždírec n.D. Hamerská IV. - II.etapa, komunikace v ulici Jižní:

Rada města při výběru dodavatele vzala v úvahu fakt, že dodavatel stavby bytových domů a části komunikace PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM (TI - I.etapa) obdržel cenové nabídky od stejných soutěžitelů. Rada města na 12.schůzi konstatovala, že při výběru dodavatele upřednostní společného dodavatele prací na I. a II.etapě.

Usnesení:

Stanovené pořadí soutěžících firem

1. Dvořák, Havlíčkův Brod -          cenová nabídka 745.000,00 Kč

2. STRABAG ČR Pelhřimov -       cenová nabídka 746.469,20 Kč

3. MIKO Havlíčkův Brod -            cenová nabídka 848.558,00 Kč

      Hlasování: 3 pro, 1 proti, 1 se zdržel

 

      b) Výzva č.8/2003 – Školní jídelna – zdravotní technika a ústřední vytápění:

      Město obdrželo pouze 2 nabídky do soutěže.

Usnesení:

Rada města rozhodla o prodloužení termínu soutěže na 21.5.2003. Rada uložila starostovi, aby vyzval k podání nabídky do soutěže firmu Šťastník Žďár n.S. a firmu ERMONT Hlinsko.

            Hlasování: 5 pro

           

2)      Starosta předložil radě návrh na podání výzvy k nabídce na výstavbu kanalizace a vodovodu pro 2 rodinné domy v Horním Studenci.

Usnesení:

Rada města vypsala veřejnou soutěž č.9/2003 - zakázka malého rozsahu dle §49b zákona o zadávání veřejných zakázek s tím, že termín pro podání nabídek je 21.5.2003. Město vyzve k účasti v soutěži nejméně 3 firmy.

      Hlasování: 5 pro

 

3)      Starosta předložil radě města návrh na jmenování komise pro přípravu a organizaci cyklomaratonu, který se uskuteční 9.8.2003.

Usnesení:

a)      Rada města zřídila komisi pro přípravu a organizaci cyklistického závodu LACMAN VYSOČINA ROAD 2003. 

b)      Rada města jmenovala:

-          předsedou komise pro přípravu a organizaci cyklistického závodu LACMAN VYSOČINA ROAD 2003 pana Luboše Plíhala, člena zastupitelstva

-          členy komise pana Josefa Plíhala, zaměstnance města a pana Ing.Jiřího Pavlíčka, místostarostu města

      Hlasování: 5 pro

 

4)      Rada města projednala žádosti o stanovení příspěvků na činnost sportovních klubů a osadních výborů. Příspěvky jsou poskytovány v souladu s rozpočtem města na letošní rok.

Usnesení:

Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku:

c)      Výkonnému výboru SK DEKORA Ždírec n.D. ve výši 30.000,00 Kč na činnost oddílů volejbalu a ASPV a na úhradu provozních nákladů areálu SK DEKORA.

d)      Výkonnému výboru SK DEKORA Ždírec n.D. ve výši 3.000,00 Kč na zajištění akce dětský den, konané 7.6.2003 v areálu SK DEKORA.

e)      Fotbalovému oddílu SK DEKORA Ždírec n.D. ve výši 5.000,00 Kč na zajištění průběhu soustředění žákovského mužstva SK DEKORA ve dnech 25.-30.6.2003 v Třemošnici.

f)       TJ Sokol Horní Studenec ve výši 3.000,00 Kč na činnost oddílu.

g)      Osadnímu výboru Studenec ve výši 2.500,00 Kč na zajištění průběhu akce dětský den, konané 24.5.2003.

      Hlasování: 5 pro

 

5)      Uzavření smlouvy a dodatku k pojistné smlouvě

Usnesení:

a) Rada města souhlasí s podpisem Smlouvy o provedení reklamy. V souladu se zněním smlouvy Česká spořitelna, a.s. poskytne městu Ždírec n.D. příspěvek ve výši 15.000,00 Kč na zajištění průběhu cyklistického závodu LACMAN VYSOČINA ROAD 2003. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy.

      Hlasování: 5 pro

 

b) Rada města souhlasí s podpisem dodatku č.1 k pojistné smlouvě 3000061472, uzavřené mezi městem Ždírec n.D. a a.s.Pojišťovna České spořitelny. Předmětem dodatku č.1 je stanovení limitu plnění pojišťovny při pojistné události vzniklé z důvodu záplavy a povodně na nejvýše 30 mil.Kč pro jednu i všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho roku. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem dodatku smlouvy.

      Hlasování: 5 pro

 

c) Rada města souhlasí s objednáním projektové studie v ceně 15.000,00 Kč bez DPH na výstavbu haly tělocvičny. Studii zpracuje a.s.PRVNÍ STAVBENÍ CHRUDIM do 15.6.2003.

      Hlasování: 5 pro

 

6)      Starosta seznámil radu s návrhem smlouvy číslo 4327381005 o podmínkách stanovení finanční úhrady podílu chráněného zákazníka, která řeší příspěvek města na výstavbu rozvodů NN v lokalitě U Lesa.

Usnesení:

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi VČE, a.s. Hradec Králové a městem Ždírec n.D. číslo 4327381005, podle které přispěje město na výstavbu rozvodů el.energie v ulici Nad Řekou, lokalita U Lesa, částkou 177.029,-Kč. Úhrada příspěvku bude financována dle schváleného rozpočtu města. Rada města pověřila starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: 5 pro

 

7)      Zastupování občanů u okresního soudu

a) Město Ždírec n.D. bylo stanoveno opatrovníkem p.Pavla Šťastného ve sporu o vyklizení bytu v Horním Studenci 12. Okresní soud v Havl.Brodě vyhověl žádosti správce bytu s.r.o. Statek Horní Studenec a přivolil k výpovědi z nájmu bytu.

Usnesení:

Rada města souhlasí s rozsudkem soudu. Město Ždírec nad Doubravou – soudem ustanovený opatrovník Pavla Šťastného, nepodá proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě odvolání.

Hlasování: 5 pro

 

b) Částečně nesvéprávná Bohdana Vančuchová podala u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě návrh na určení způsobilosti k právním úkonům. Soud pověřil znalce z oboru psychiatrie p.MUDr.Jana Horčičku vypracováním znaleckého posudku o zdravotním stavu paní Vančuchové. Podle výroku znalce je zdravotní stav posuzované neměnný, znalec neshledal důvody pro vrácení způsobilosti k právním úkonům a nedoporučuje vyšetřovanou zvát v této věci k soudu.

Usnesení:

Rada města souhlasí s výrokem znalce MUDr.Jana Horčičky a pověřila starostu, aby při jednání soudu dne 9.5.2003, případně dalších jednáních ve věci, podpořil názor soudního znalce a nepožadoval pro Bohdanu Vančuchovou navrácení způsobilosti k právním úkonům.

Hlasování: 5 pro

 

8)      Rada města projednala žádost p.Yevhena Katorgina, bytem Ždírec n.D., Na Rozcestí 46, o pronájem místnosti pro zřízení sídla firmy. Rada souhlasí s tím, aby městský úřad zveřejnil záměr pronájmu místnosti v budově na Žďárské ul.čp.1 v souladu se zákonem o obcích. Rada města ve věci následně rozhodne.

 

9)      Starosta informoval radu o špatném technickém stavu karoserie automobilu Škoda Forman pečovatelské služby.  MěÚ navrhuje využít nově nabízený leasing společnosti ŠkoFIN a koupit pro potřeby MěÚ automobil Škoda Fabia 1,2 EASY v ceně 267.250,Kč formou leasingu s akontací 70 tis.Kč, splátkou 3.618 Kč měsíčně a zůstatkovou kupní cenou 50 tis.Kč. V pětileté splátce je zahrnuto havarijní a zákonné pojištění. Rada porovnala nabídku leasingu ŠkoFIN s nabídkou ČSOB leasing na koupi vozu Hyundai Getz 1,1. V porovnání cen vychází v pětiletém cyklu náklady na vozidlo Škoda Fabia na 330 tis.Kč a náklady na automobil Hynduai Getz celkem na 345 tis.Kč. Pro potřeby pečovatelské služby bude využit automobil Škoda Felicia Combi, r.v.1999, který nyní využívá MěÚ. Rada města se záměrem nákupu vozu souhlasí a doporučí zastupitelstvu podpořit prodej a koupi automobilu 4.zasedání ZM.

 

10)   Rada města projednala návrh městského úřadu na osvobození občanů od platby poplatku za likvidaci komunálního odpadu v roce 2003. O osvobození žádají občané, kteří se prokazatelně z pracovních a rodinných důvodů ve Ždírci n.D. nezdržují. Rada dále projednala návrh na zrušení některých nevymahatelných pohledávek a stanovila postup při vymáhání pohledávek.

Usnesení:

a) Rada města souhlasí s osvobozením od platby poplatku za likvidaci komunálního odpadu občanům, dle doporučení městského úřadu. Seznam občanů tvoří přílohu zápisu.

b) Rada města souhlasí se zrušením pohledávek:

- Jiří a Martin Novákovi, Horní Studenec 60, pohledávka ve výši 400,-Kč za rok 2000 a 100,-Kč za I.Q.2001. Důvodem zrušení je neznámý pobyt plátců s trvalým pobytem v H.Studenci

- Michal Krčil, Benátky 68, pohledávka ve výši 90,-Kč za r.2000, 120,-Kč za r.2001, 250,-Kč za r.2002. Důvodem zrušení pohledávky je dlouhodobý pobyt plátce mimo území města.

c) Rada města souhlasí s vymáháním plateb poplatků dle zákonného postupu a návrhu městského úřadu. Vymáhání poplatku může dosáhnout výše až 135,-Kč na 1 případ.

Hlasování: 5 pro

 

11)   Bytová družstva Ždírecké bytové družstvo a Bytové družstvo ve Ždírci nad Doubravou, založená městem pro účel výstavby 34 bytů, požádala město o souhlas s umístěním sídla družstev na adresách trvalého pobytu členů družstev.

Usnesení:

a) Rada města souhlasí se žádostí společnosti Ždírecké bytové družstvo, IČO 25941631, o udělení souhlasu města k umístění sídla družstva na adrese Ždírec nad Doubravou, náměstí 9.května 400, 571.

b) Rada města souhlasí se žádostí společnosti Bytové družstvo ve Ždírci nad Doubravou, IČO 25928295, o udělení souhlasu města k umístění sídla družstva na adrese Ždírec nad Doubravou, Družstevní 569, 570.

Hlasování: 5 pro

 

12)   Společnost MEDIATEL, vydavatel Zlatých stránek, požádalo město o souhlas s použitím znaku města v připravovaném telefonním seznamu.

Usnesení:

Rada města souhlasí s využitím znaku města společností MEDIATEL, s.r.o., se sídlem Thámova 16, Praha 8 v tištěných a elektronických Zlatých stránkách.

Hlasování: 5 pro

 

13)   Různé:

a)      Místostarosta informoval radu o jednání se zástupci Českých drah o možnosti pronájmu a koupě pozemku ČD u nádraží pro zřízení autobusového nádraží. Zástupci ČD s návrhem souhlasí. Prodej majetku je komplikován nevypořádanými pohledávkami ČD. Pronájem s příslibem budoucího prodeje je reálný.

b)      Místostarosta informoval o schůzce zástupců mikroregionu Velké Dářko, Novoměstsko a Podoubraví dne 30.4.2003 ve věci úhrady nákladů na údržbu lyžařských běžeckých tratí a na možnosti získání dotací na tuto údržbu.

c)      Místostarosta informoval radu o záměru obce Krucemburk vyznačit na cyklostezce Ždírec n.D. – Krucemburk bílou dělící čáru. Náklady pro město by při účasti na projektu činily cca 9 tis.Kč. Rada pověřila místostarostu jednáním v dané věci s obcí Krucemburk.

d)      Časopis VELO požádal město o umožnění startu 5 redaktorů časopisu zdarma na cyklomaratonu VYSOČINA 2003. Rada souhlasí a pověřila místostarostu a ředitele závodu p.Luboše Plíhala jednáním s redakcí časopisu v dané věci. Místostarosta informoval radu, že město obdrží na zajištění závodu grant z Fondu Vysočiny. O podmínkách a výši grantu bude rada informována po podpisu smlouvy o přidělení grantu.

e)      Starosta představil radě nabídku společnosti RGS studio Nový Bor na výrobu skleniček se znakem města. Rada pověřila starostu, aby jednal s výrobcem o dodávce skleniček pro potřeby reprezentace města. O výsledku jednání bude starosta radu informovat na příštích schůzích.

f)       Místostarosta představil radě elektronickou podobu zákonů ASPI, kterou hodlá MěÚ využívat. Úhrada nákladů bude řešena dle schválených výdajů na provoz úřadu. MěÚ pravděpodobně zruší doposud nakupované zákony od firmy Beck.

g)      Starosta informoval radu o výzvě města Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Havlíčkův Brod na stanovení harmonogramu v likvidaci domovních septiků u bytovek v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích.

h)      Starosta informoval radu o průběhu výstavby průtahu Ždírcem n.D. Při překládce plynovodu bylo nutné řešit také přeložení kanalizace u budovy knihovny.

 

14.schůze rady města se uskuteční ve středu 21.května 2003 v 15:00 hod.

 

------------------------------------

starosta

 

 

------------------------------------

místostarosta