Zápis z 13.zasedání zastupitelstva edit delete

22.12.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: 13 členů zastupitelstva dle listiny přítomných, omluveni pan Jan Matějka a pan Luboš Plíhal
14 hostů - občanů města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 16:07 starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal.
a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu pana Ing. Miloslava Gajdoruse a paní Janu Uchytilovou a dále návrhovou komisi ve složení: předseda pan Jaroslav Klepetko, členové pan Hubert Kolář a pan František Plíšek.
K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné při­pomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/13/04 bod 1) a bod 2).

Hlasování: 13-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 8.12.2004. Navrhl doplnit bod č. 16 – zrušení vyhlášky města č.1/2003.
K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/13/04 bod 3).

Hlasování: 13-0-0

2) Uzavření zápisu a usnesení z 12. zasedání ZM ze dne 7.10.2004
Starosta konstatoval, že k zápisu z 12. zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách MÚ, na oficiálních internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům.
Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být zápis z 12. zasedání zastupitelstva uzavřen – usnesení č. 2/13/04.

Hlasování: 13-0-0

3) Zpráva o činnosti rady města v době od 7.10.2004 do 16.12.2004
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 12. do 13. zasedání zastupitelstva. K bodu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 3/13/04.

Hlasování: 13-0-0

4) Vyhláška města č.2/2004, kterou se stanoví systém likvidace komunálního odpadu
Místostarosta seznámil přítomné s návrhem nové vyhlášky města, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Uvedl, že vyhláška se od stávající vyhlášky řešící shodnou problematiku liší pouze v několika detailech. Důvodem vydání nové vyhlášky je odstranění drobných rozporů s platným zněním  zákona o odpadech.
K bodu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/13/04.

Hlasování: 13-0-0

5) Vyhláška města č.3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta seznámil přítomné s návrhem nové vyhlášky města, která stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Uvedl, že vyhláška se od stávající vyhlášky řešící shodnou problematiku liší pouze ve výpočtu výši poplatku. Důvodem vydání nové vyhlášky je potřeba stanovit výši místního poplatku pro rok 2005 v souladu s nárůstem cen za svoz odpadu a s nárůstem cen za uložení odpadu na skládce. Uvedl příklady výše poplatku v některých městech a obcích.
K bodu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/13/04.

Hlasování: 13-0-0

6) Provoz sběrného dvora a veřejného osvětlení od 1.1.2005
a) Starosta seznámil přítomné s postupem jednání mezi městem a firmou Miloslav Odvárka – ODAS ve věci provozování sběrného dvora města firmou ODAS. Uvedeným problémem se zabývala rada města. Řešení spočívá v pronájmu prostor dvora firmě ODAS a následné provozování dvora firmou ODAS v těchto pronajatých prostorech.

Rozprava k bodu jednání:
1. Předseda finančního výboru - pan Ing. Jiří Uchytil podpořil záměr svěřit provozování sběrného dvora firmě ODAS, navrhl upřesnit formulaci některých bodů smlouvy.
2. Místostarosta – pan Ing. Jiří Pavlíček uvedl, že provozování sběrného dvora ODASem umožní fyzickým a právnickým osobám podnikajícím využívat sběrný dvůr pro ukládání odpadu z výrobní činnosti. Zároveň dojde k mírnému úbytku administrativy města v oblasti evidence odpadů.
3. Pan Jaroslav Klepetko a Ing. Miloslav Gajdorus diskutovali na téma výkupních cen barevných kovů.
Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 6/13/04.

Hlasování: 13-0-0

b) Starosta seznámil přítomné s postupem jednání mezi městem a a.s. CITELUM o provozování veřejného osvětlení ve Ždírci n.D. a místních částech uvedenou firmou. Krátce popsal vývoj vyjednávání, uvedl že se všemi materiály nabídky a.s. CITELUM se seznámil finanční výbor.

Rozprava k bodu jednání:
1. Předseda finančního výboru - pan Ing. Jiří Uchytil podpořil záměr svěřit provozování veřejného osvětlení a.s. CITELUM.
2. Pan Oldřich Novák se dotázal na způsob řešení investic do veřejného osvětlení pokud by toto bylo provozováno a.s. CITELUM.
Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/13/04, bod 1) a 2).

Hlasování: 12-0-1

7) Finanční záležitosti
a) Starosta předložil přítomným stav běžného účtu města k 15.12.2004 a stavy ostatních účtů k 30.11.2004.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/13/04.

Hlasování: 13-0-0

b) Starosta navrhl přítomným stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva za práci v II.pololetí 2004. Uvedl, že návrh vychází z platné legislativy.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 9/13/04.

Hlasování: 12-0-1

c) Starosta seznámil přítomné s návrhem úpravy rozpočtu města na rok 2004. Návrh úpravy vypracoval MÚ a vychází ze stávajícího vývoje čerpání rozpočtu města.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 10/13/04.

Hlasování: 13-0-0

d) Starosta předložil přítomným návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Ždírec n.D., uvedl některé příjmové položky rozpočtu školy (příspěvek státu, příspěvek okolních obcí a příspěvek města ze svých zdrojů). Návrh rozpočtu projednala rada města.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 11/13/04 bod 1), 2) a 3).

Hlasování: 13-0-0

e) Starosta seznámil přítomné s návrhem příspěvků organizacím na rok 2005. Návrh vypracoval starosta na základě písemných požadavků organizací, výše příspěvků posoudil finanční výbor. Dále navrhl schválení dodatku ke smlouvě o příspěvku SK DEKORA na rok 2004, dodatek řeší navýšení příspěvku o poplatek z reklam a  příspěvek ČSTV na provoz budov.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 12/13/04.

Hlasování: 13-0-0

f) Starosta seznámil přítomné se stávajícími příspěvky při životních jubileích a při narození dítěte.
Předseda návrhová komise navrhl, aby hodnota daru při životním jubileu byla zvýšena na 500,-Kč a sjednocena pro každé jubileum nad 70.let života. Návrh byl podpořen i dalšími zastupiteli a starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o návrhu p.Klepetky - usnesení č. 13/13/04.

Hlasování: 13-0-0

g) Starosta seznámil přítomné s návrhem investičních akcí na rok 2005, který vznikl souběžně s návrhem rozpočtu města na rok 2005 a kryje předpokládané investiční náklady těchto akcí.

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Miloslav Wasserbaur – host zasedání – zmínil příslib dotace na přístavbu tělocvičny, v získání které se velmi angažoval poslanec sněmovny z blízkého okolí.
2. Paní MUDr. Marie Nováková popsala praxi některých nově otevíraných léčeben dlouhodobě nemocných nebo domů s pečovatelskou službou, kdy budoucí nájemníci přispívají na výstavbu. Při výstavbě DSPS ve Ždírci n.D. se s tímto nepočítá.
Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 14/13/04.

Hlasování: 13-0-0

h) Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu města na rok 2005. Uvedl, že předložený návrh rozpočtu projednala rada města a finanční výbor a doporučují tento zastupitelstvu ke schválení na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2005.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 15/13/04.

Hlasování: 11-0-2

i) Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového provizoria na I.Q. roku 2005.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 16/13/04.

Hlasování: 11-0-2

8) Majetkové záležitosti
a) Starosta seznámil přítomné s žádostmi o prodej pozemků:
manželů Ing. Václava a Milady S. z Údav o prodej části pozemku p.č. 314/30 o výměře 3 m2 v k.ú. Údavy

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 17/13/04 bod 1).

Hlasování: 11-0-2

dle smlouvy o smlouvě budoucí by do 31.12.2004 měl být uskutečněn prodej zastavěných pozemků pod řadovými garážemi; 2 nezastavěné pozemky budou prodány v roce 2005.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 17/13/04 bod 2).

Hlasování: 11-0-2

b) Starosta seznámil přítomné s nově obdrženými žádostmi o prodej pozemků:
O prodej pozemků v průmyslové zóně požádala společnost Eurometal Chotěboř spol.s r.o. Jednání o prodeji konkrétních pozemků bude možné po ukončení skládkování zeminy.
O prodej pozemků kolem rodinného domu v Horním Studenci požádal Ing. Miloslav J.
O prodej pozemku u bytovky čp.301+302 ve Ždírci n.D. požádalo společenství vlastníků. Jedná se o pozemek p.č.240/2 o výměře 977 m2.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 18/13/04.

Hlasování: 11-0-2

c) Starosta seznámil přítomné se záměrem rady města nabídnout k prodeji bytovou jednotku v domě na náměstí 9.května, která je ve vlastnictví města. Byt by měl být přednostně nabídnout stávajícím nájemníkům.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 19/13/04 bod 1) a 2).

Hlasování: 11-0-2

d) Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě podílu v nemovitostech, které spravuje Lesní družstvo obcí. Uvedl, že se jedná o podíl, který prodává město Chotěboř a nyní se tento podíl rozděluje mezi ostatní podílníky družstva.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 20/13/04.

Hlasování: 11-0-2

9) Schválení upravených stanov Svazku obcí Podoubraví
Starosta seznámil přítomné s návrhem změny stanov Svazku obcí Podoubraví jehož je Ždírec n.D. členem. Uvedl, že nové stanovy kosmeticky upravují některé pasáže a to záměnou Okresní úřad – Krajský úřad, důležitou změnou je článek o sdružování obcí na řešení a financování některých akcí.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 21/13/04.

Hlasování: 11-0-2

10) Žádost o poskytnutí účelové dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny
Starosta seznámil přítomné s možností podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu obnovy venkova Vysočiny. Uvedl, že podle pravidel platných od roku 2005 mohou o podporu z POVV požádat pouze obce do 1500 obyvatel, další možností je podat žádost za svazek obcí. Obce Slavíkov a Podmoklany opravu hřbitova Horní Studenec podporují.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 22/13/04.

Hlasování: 11-0-2

11) Vyhlášení 9.výběrového řízení na čerpání půjčky z FRB
Starosta přednesl přítomným záměr vyhlásit 9. výběrové řízení na čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Vzhledem ke čtyřleté době splácení půjčky a k termínu navrácení peněz státu v roce 2009 je posledním možným termínem jaro 2005. Podle nových pravidel by bylo možné vyčerpat větší množství peněz.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 23/13/04.

Hlasování: 11-0-2

12) Studie výstavby supermarketu družstva Jednota Havlíčkův Brod
Starosta krátce přítomným představil studii návrhu zástavby lokality Na Pikulce, kterou pro OVD Jednota Havlíčkův Brod zpracoval architekt Jiří Marek.

13) Schválení pořadatelství cyklomaratonu VYSOČINA 2005
Místostarosta přednesl návrh rady města na pořádání 11. ročníku cyklomaratonu VYSOČINA 2005. Uvedl, že akce měla v předchozích letech hladký průběh a propaguje Ždírec nad Doubravou mezi cyklistickou veřejností. Generálním sponzorem závodu má zájem být opět pan Pavel Lacman.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 24/13/04.

Hlasování: 11-0-2

14) Schválení upravených stanov Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi
Starosta přednesl návrh změny stanov Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi. Předmětem úpravy stanov je snížení základního kapitálu družstva ze 711 na 710 tis.Kč z důvodu prodeje 1 podílu městem Chotěboř (rozpuštění podílu mezi ostatní členy). Další významnou úpravou je zákaz převodu nemovitostí, které tvoří základní kapitál družstva, o čemž doposud rozhodovala členská schůze. Po této úpravě stanov je více chráněn společný majetek obcí.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 25/13/04.

Hlasování: 12-0-1

15) Delegování zástupců města k zastupování města na jednáních orgánů obchodních společností
Starosta přednesl návrh delegování zástupců města do obchodních společností, ve kterých má město majetkovou účast. Předložený návrh vychází ze stavu předchozích let.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 26/13/04.

Hlasování: 12-0-1

16) Zrušení vyhlášky města č.1/2003
Starosta seznámil přítomné s jednám z dopadů vydání zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon. Tímto dopadem je přesun pravomoci stanovení výše příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů ze zřizovatele školy na jejího ředitele. Z tohoto důvodu je nutné zrušit vyhlášku města, která uvedený poplatek stanovuje.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 27/13/04.

Hlasování: 12-0-1

17) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
1. Pan Jan Coufal – host zasedání – upozornil na špatnou slyšitelnost městského rozhlasu v lokalitě Na Pikulce.
2. Starosta uvedl příklady některých obcí, které mají minimum venkovních ozvučovacích hnízd a rozhlas řeší převážně pomocí domovních přijímačů.
3. Pan Miloslav Wasserbauer – host zasedání – dotázal se na možnost získání dotace z EU na řešení prostor před nádražím ČD a autobusový terminál.
4. Pan Ing. Jindřich Kyncl kladně zhodnotil novou podobu Brodské ulice a upozornil na nebezpečnost rychle jedoucích automobilů nerespektujících dopravní předpisy. Navrhl apelovat na Policii ČR ve věci častějšího měření rychlosti.
5. Pan Zdeněk Marek – host zasedání – poděkoval zastupitelstvu za příspěvek města pro SK DEKORA v roce 2004.
6. Pan Josef Šťastný – předseda osadního výboru Nové Ransko – se dotázal, jakým způsobem hlásit závady veřejného osvětlení po 1.1.2005 kdy bude osvětlení provozovat a.s. CITELUM.
7. Místostarosta Ing. Jiří Pavlíček informoval o nabídce firmy Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. na zafinancování výstavby dětského hřiště ve Ždírci n.D. mezi budovou pošty a areálem ZŠ.
8. Pan František Plíšek se dotázal na postup rekonstrukce odpadu z domu čp. 43 v Údavech.

18) Závěr zasedání
Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zase­dání byl vyčerpán.

Starosta navrhl přítomným termín konání 14.zasedání zastupitelstva města dne 3.2.2005, začátek v 16:00 hod. - usnesení č. 28/13/04.

Hlasování: 12-0-1

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 19:11 ukončil.

 

---------------------------------------
Ing. Miloslav Gajdorus
ověřovatel

 

---------------------------------------
Jana Uchytilová
ověřovatel


---------------------------------------
Jan Martinec
starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-13-zapis-16-12-2004-web.OpenOffice.pdf 105 kB zápis z 13.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF