Zápis z 14.schůze rady města edit delete

18.6.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl

Omluven:  Hubert Kolář

Hosté k bodu programu č.19:
členové zastupitelstva města:  Jiří Uchytil, Anna Horáková, Zdeňka Lédlová, Jaroslav Klepetko, Oldřich Novák, Jaroslav Košťál, Miroslav Švanda, Libor Málek

za farnost a Spolek pro výstavbu kaple: Gabriel Burdej, Josef Musil, František Holas, Josef Fikejzl

Program schůze:
1) Vypsání veřejné soutěže č.8/2007
2) Souhlas se stavebními úpravami budovy MÚ
3) Zvýšení nájemného v DPS Mírová 119
4) Projednání žádosti o prodej nemovitosti
5) Projednání žádosti o pronájem pozemku
6) Žádost o povolení stavby
7) Dohoda o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
8) Projednání žádostí o umístění v DPS
9) Příspěvek na činnost SK DEKORA
10) Pronájem pozemků v PZ II
11) Projednání žádosti o prodej pozemků v průmyslové zóně
12) Zápis z jednání výboru pro kulturu a sport
13) Informace o návštěvě Velkých Pavlovic
14) Pronájem nebytových prostor
15) Uzavření smlouvy o dílo
16) Informace o nákladech na údržbu veřejné zeleně
17) Projednání žádosti Fondu ohrožených dětí
18) Návrh OSBD na odkoupení bytu
19) Projednání žádosti Římskokatolické farnosti Krucemburk


1.Vypsání veřejné soutěže č.8/2007

Usnesení:
Rada města rozhodla o zveřejnění výzvy k podání cenových nabídek v poptávkovém řízení, které není hodnoceno dle zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu:
-   výzva č. 8/2007 – TI V ÚDOLÍ, příjezdová komunikace
Hlasování: 4 pro

2. Souhlas se stavebními úpravami budovy MÚ

Usnesení:
Rada města souhlasí se stavebními úpravami budovy čp.500 – zazdění okna, související s instalací bankomatu České spořitelny, a.s. v prostorách pobočky ČS, a.s. Stavební úpravy budou provedeny dle předložené projektové dokumentace. Úpravy provede na svoje náklady Česká spořitelna a.s.
Hlasování: 4 pro

3. Zvýšení nájemného v DPS Mírová 119

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město Ždírec nad Doubravou zvýší s platností od 1.9.2007 nájemné z bytových prostor dle zákona č.107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, ve smyslu znění Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č.333/2006 Sb. v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci nad Doubravou, Mírová 119 v bytech č. 6, 8 a 9. Zvýšení nájemného bude upraveno do maximálně přípustné výše ve smyslu znění zákona.
Hlasování: 4 pro

4. Projednání žádosti o prodej nemovitosti
Rada města projednala žádost manželů Kasalových o prodej staré hasičské zbrojnice. Rada konstatovala, že žádost o prodej zbrojnice projednávalo zastupitelstvo již v roce 2003 a podmínky pro uvolnění této dřevostavby se prozatím nezměnili. Rada předloží žádost k projednání 4. zasedání zastupitelstva města, rozhodující pro uvolnění stavby bude přesun materiálu a zařízení  SDH do nově budovaných prostor.

5. Projednání žádosti o pronájem nemovitosti
Rada města projednala žádost paní Marie Joskové o pronájem části pozemku PK 539 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Horní Studenec pro zemědělskou činnost. Rada města nemá námitek. O pronájmu rozhodne po zveřejnění záměru na úřední desce.

6. Žádost o povolení stavby

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby Sportovní klub DEKORA Ždírec n.D. vybudoval v areálu stadionu na pozemku p.č. 356/44 pergolu dle předložené dokumentace.
Hlasování: 4 pro

7. Dohoda o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením „Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen“ mezi městem Ždírec n.D. a a.s. Telefónica O2 Czech Republic. Předmětem dohody je budoucí uzavření smlouvy na uložení telefonního kabelu na pozemku PK 324/1 v k.ú. Ždírec n.D. v průmyslové zóně I – JIH.
Hlasování: 4 pro

8. Projednání žádostí o umístění v DPS
Rada města se seznámila se žádostmi o přidělení bytu v DPS ve Ždírci n.D., které podali žadatelé v období od ledna 2006 doposud. MÚ vyzval všechny žadatele, aby doložili doklady potřebné k rozhodnutí o přijetí do DPS ve smyslu „Pravidel“ přijatých radou města v roce 2005.

Usnesení:
Rada města:
1) se seznámila s doplněnými žádostmi o umístění v DPS Nad Řekou a Mírová
2) vyřazuje ze seznamu žadatelů ty žádosti, které nesplňují stanovené náležitosti nebo které žadatelé nedoplnili v požadovaném termínu
3) rozhoduje o pronájmu bytu č.7 v DPS Nad Řekou 560:

a) pronajímá byt č. 7 na dobu neurčitou paní Marii Š., doposud bytem Nový Studenec s platností od 1.7.2007
b) nájemné stanovila rada města usnesením č.3 ze schůze rady dne 9.5.2007
c) další podmínky nájmu stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy, rozhodnutími rady města a předpisy platnými pro provoz DPS

4) rozhoduje o pronájmu bytu č.5 v DPS Mírová 119:

a) pronajímá byt č. 7 na dobu neurčitou paní Marii J., doposud bytem Radostín s platností od 1.7.2007
b) nájemné je stanoveno na 700,-Kč měsíčně
c) další podmínky nájmu stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy, rozhodnutími rady města a předpisy platnými pro provoz DPS
Hlasování: 4 pro

9. Příspěvek na činnost SK DEKORA

Usnesení:
Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,-Kč SK DEKORA Ždírec n.D. na činnost v II. čtvrtletí 2007. Příspěvek je v souladu s rozpočtem města na rok 2007.
Hlasování: 4 pro

10. Pronájem pozemků v PZ II

Usnesení:
Rada města:
1) pronajala na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce a s platností od 1.6.2007 společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. pozemky vedené ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v průmyslové zóně II – SEVER:

a) pozemek PK 566/23 o výměře 3547 m2
b) pozemek PK 566/22 o výměře 2995 m2
c) pozemek PK 560/1 o výměře 1331 m2
d) pozemek PK 566/11 o výměře 3884 m2
Výměra pronajímaných pozemků celkem 1,1757 ha.

2) uložila starostovi a městskému úřadu do příští schůze rady dohodnout s firmou SET výši nájemného a další podmínky pronájmu pozemků      
Hlasování: 4 pro

11. Projednání žádosti o prodej pozemků v průmyslové zóně
Rada města projednala žádosti o prodej pozemků v průmyslové zóně a to žádost firmy Václav Med Humpolec a společnosti Harcross s.r.o. Hlinsko. Rada doporučí zastupitelstvu města jednat o prodeji pozemků v PZ II – SEVER.

12. Zápis z jednání výboru pro kulturu a sport
Rada města se seznámila se zápisem z jednání výboru pro kulturu a sport, konané 21.5.2007.

13. Informace o návštěvě Velkých Pavlovic
Starosta a místostarosta informovali radu o návštěvě Velkých Pavlovic. Město V. Pavlovice má zájem o navázání vztahů zejména mezi dobrovolnými hasiči, sportovními kluby a v oblasti kultury.  Pavlovičtí projevili zájem o zkušenosti Ždírce z výstavby průmyslové zóny.

14. Pronájem nebytových prostor

Usnesení:
Rada města souhlasí:
1) s uzavřením smlouvy nájemní se Svazkem obcí Podoubraví na pronájem části nebytových prostor budov Horní Studenec 70, Ždírec n.D. Chrudimská 77, Ždírec n.D. Brodská 120, Ždírec n.D. Školní 500, Ždírec n.D. Nad Řekou 560, Ždírec n.D. Jižní 626.

Podmínky pronájmu:
a) pronajímatel přenechává nájemci ve výše uvedených nemovitostech  do nájmu plochu nebytového prostoru, část střechy a část obvodové zdi v rozsahu potřebném pro umístění technologie Metropolitní sítě Podoubraví
b) pronájem s platností od 1.6.2007 do 31.12.2012
c) výše pronájmu 1,-Kč/rok/budova

2) s uzavřením smlouvy nájemní se společností OK COMP s.r.o. Vojnův Městec na pronájem části nebytových prostor budovy Horní Studenec 70.

Podmínky pronájmu:
a) pronajímatel přenechává nájemci ve výši uvedené nemovitosti  do nájmu plochu nebytového prostoru a část střechy v rozsahu potřebném pro umístění přístupového bodu internetového spoje
b) pronájem na dobu neurčitou s platností od 1.6.2007  
c) výše pronájmu 1,-Kč/rok
Hlasování: 4 pro

15. Uzavření smlouvy o dílo

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností LOCK Žďár nad Sázavou spol.s r.o. na výrobu a instalaci 9 oken v pavilonu ZŠ a MŠ Ždírec n.D. Cena za kompletní dílo činí 90.000,-Kč. 
Hlasování: 4 pro

16. Informace o nákladech na údržbu veřejné zeleně
Rada města se seznámila s rozborem nákladů na údržbu veřejné zeleně za období duben a červen 2007 v porovnání s náklady ve stejném období roku 2006. Náklady na údržbu zeleně v místních částech Údavy a Stružinec jsou díky využití práce firmy Mühlfait autodoprava nižší cca o 30-40%, což je dáno tím, že některé plochy zejména ve Stružinci jsou udržovány mulčováním. Kvalita travnatých ploch ošetřených mulčováním je horší, než-li ploch udržovaných zahradním traktorem s následným odvozem trávy, ale cenový rozdíl je podstatný.

17. Projednání žádosti Fondu ohrožených dětí

Usnesení:
Rada města schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku na činnost Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 6, Praha 1 ve výši 2.000,-Kč. 
Hlasování: 4 pro

18. Návrh OSBD Havl. Brod na odkoupení bytu
Rada města projednala návrh Okresního stavebního bytového družstva Havlíčkův Brod o odkoupení členských práv a povinností člena družstva k bytu 2+1 v Novém Studenci od paní Zdenky S. Rada předloží návrh OSBD k projednání zastupitelstvu města.
Hlasování: 4 pro

19. Projednání žádosti Římskokatolické farnosti Krucemburk
Rada města za účasti zástupců farnosti a dalších členů zastupitelstva města projednala žádost o schválení výstavby kostela na pozemku p.č. 355/39 k.ú. Ždírec n.D. K problematice se postupně vyjádřili zástupci farnosti – Spolu pro výstavbu kaple ve Ždírci n.D. a jednotliví zastupitelé. Diskuze byla vedena zejména o vhodnosti umístění stavby kostela s prostorami pro farnost (kancelář, ubytování) do lokality „Pomník“, ve které územní plán umožňuje výstavbu objektů občanské vybavenosti. Další diskuze byla vedena o nákladech stavby a jejím financování. Účastníci jednání se dohodli, že o záměrech spolku bude podrobně informována veřejnost. Spolek pro výstavbu kaple zveřejní údaje o připravované stavbě v červencovém vydání Našich novin tak, aby občané města získali základní informace o rozsahu stavby, plánovaném umístění a jejím účelu. Městský úřad doplní informaci o základní údaje z územního plánu.

 

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-14-zapis-2007-06-13-web.pdf 86 kB zápis z 14.schůze rady města ve formátu PDF