Zápis z 15.schůze rady města edit delete

29.6.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář

Program schůze:
1) Jmenování člena komise
2) Nepeněžní odměny členům komisí
3) Souhlas s technickým zhodnocením ČOV
4) Opravy místních komunikací
5) Projednání žádostí o prodej pozemků v průmyslové zóně
6) Schválení ceny projektových prací
7) Rekonstrukce komínového tělesa
8) Zakoupení webové kamery
9) Zakoupení propagačních předmětů
10) Výplata invalidního důchodu


1. Jmenování člena komise

Usnesení:
Rada města jmenovala členem komise „redakční rada měsíčníku Naše noviny“ Danu Vavrouškovou, bytem Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

2. Nepeněžní odměny členům komisí

Usnesení:
Rada města rozhodla o udělení nepeněžních odměn členům komisí rady města za práci v I.pololetí 2007. Výše odměn tvoří přílohu tohoto zápisu.
Hlasování: 5 pro

3. Souhlas s technickým zhodnocením ČOV

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dohody se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. o provedení technického zhodnocení a financování oprav zařízení ČOV Ždírec n.D. Technické zhodnocení bude provedeno v rámci investiční akce „Zefektivnění ČOV Ždírec n.D.“.  
Hlasování: 5 pro

4. Opravy místních komunikací
Rada města se seznámila s výsledky prohlídek kanalizačního řadu v ulici Stará a Květinová, provedených speciální kamerou. Kanalizace DN 200 v ulici Květinová, je v dezolátním stavu a vyžaduje kompletní rekonstrukci a výstavbu části kanalizace v délce cca 40 m, zaústěné do řadu v ulici Lipová. Kanalizace DN 300 v ulici Stará je z 1 z roku 2005, z 1 je nutné ji vyměnit.

Usnesení:
Rada města uložila starostovi a městskému úřadu:
a) zajistit projekt rekonstrukce kanalizace, vodovodních přípojek a komunikace v ulicích Stará a Květinová do 31.12.2007
b) dohodnout s a.s. VaK Havlíčkův Brod způsob a výši spolufinancování rekonstrukce TI v ulicích Stará a Květinová
Hlasování: 5 pro

5. Projednání žádostí o prodej pozemků v průmyslové zóně
Rada města projednala žádosti fy Kruntorád a Stora Enso Timber o prodej pozemků v průmyslové zóně. Rada předloží žádosti k projednání zastupitelstvu na 5.zasedání.

6. Schválení ceny projektových prací

Usnesení:
Rada města souhlasí s nabídkou společnosti DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havl.Brod na zpracování projektu:
a) pro realizaci stavby cyklostezky Ždírec – Kohoutov za cenu 84.600,-Kč vč. DPH
b) pro realizaci prodloužení chodníku od fy DaS směrem na Kohoutov za cenu 22.200,-Kč vč. DPH
Hlasování:  5 pro

7. Rekonstrukce komínového tělesa

Usnesení:
Rada města souhlasí s přípravou rekonstrukce komínového tělesa v kotelně pro vytápění budovy městského úřadu, umístěné v budově technických služeb.
Hlasování:  5 pro

8. Zakoupení webové kamery

Usnesení:
Rada města souhlasí s uvolněním částky 21.000,-Kč na zakoupení webové kamery, která bude sledovat prostor náměstí 9.května a teploměru na stálé sledování venkovní teploty s přenosem dat na webové stránky města.
Hlasování:  5 pro

9. Zakoupení propagačních předmětů

Usnesení:
Rada města souhlasí s uvolněním částky 10.000,-Kč na zakoupení 3 dcl. odlivek se znakem města, určených k propagaci.
Hlasování:  5 pro

10. Výplata invalidního důchodu

Usnesení:
Rada města:
a) schválila s platností od 1.7.2007 výplatu měsíční dávky invalidního důchodu a příspěvku na bezmocnost částečně nesvéprávné Bohdaně V. po odečtení výživného na děti Ladislava a Moniku a příspěvku na nájemné následovně:
-  3 týdny po sobě jdoucí částku 2.500,-Kč
-  1 týden doplatek ve výši  2.392,-Kč
b) uložila Městskému úřadu požádat Okresní soud v Havlíčkově Brodě o stanovení částky, se kterou může B.V. hospodařit, na 2.500,-Kč
Hlasování:  5 pro

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-15-zapis-2007-06-28-web.pdf 72 kB zápis z 15.schůze rady města ve formátu PDF