Zápis z 15.schůze rady města edit delete

16.6.2003 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 15

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 11.června 2003.

 

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář

 

Program schůze:

1)      Stanovení výše nepeněžní odměny členům komisí a výborů

2)      Uzavření dohod o pracovní činnosti

3)      Informace o přidělení dotací na investiční výstavbu

4)      Projednání návrhů smluv o dílo

5)      Vyhodnocení a uzavření veřejných soutěží č.9 a 10/2003

6)      Odprodej nepotřebného majetku ZŠ Ždírec n.D.

7)      Změna výše platby za likvidaci KO

8)      Informace o kontrole KHS v ZŠ Horní Studenec

9)      Souhlas se změnou kultury pozemků

10)   Provoz výjezdové jednotky v režimu JPO II

11)   Informace o provozu MŠ o prázdninách

12)   Projednání žádosti o podnájem bytu

13)   Stanovení příspěvků na činnost

14)   Převod majetku – plynovodní přípojky

15)   Pověření místostarosty uzavíráním smluv

=======================================================

 

1)      Rada města projednala návrh starosty na nepeněžní odměny pro členy komisí a výborů za práci v těchto orgánech v 1.pololetí 2003.

Usnesení:

Rada města schválila udělení nepeněžitých odměn. Seznam odměněných členů komisí a výborů s konkrétními odměnami tvoří přílohu zápisu.

Hlasování: 5 pro

 

2)      Starosta navrhl radě uzavřít dohody o pracovní činnosti na období léta k zajištění výkonu technického dozoru na stavbě školní kuchyně a k zajištění údržby veřejné zeleně. Dohody bude uzavírat starosta nebo místostarosta. Prostředky na mzdy budou čerpány z třídy školství a třídy technické služby v souladu se schváleným rozpočtem. Rada s návrhem souhlasí

Usnesení:

Rada města pověřila starostu a místostarostu uzavíráním dohod o pracovní činnosti k zajištění výkonu technického dozoru investora na stavbě školní kuchyně a k zajištění údržby veřejné zeleně.

Hlasování: 5 pro

 

3)      Starosta informoval radu o přidělení dotace:

a) Ve výši 320 tis.Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení na rekonstrukci nebytových prostor bývalé úřadovny MNV Horní Studenec čp.14 na byt 3+1.

Usnesení:

Rada města vypsala veřejnou soutěž na dodavatele stavby „Rekonstrukce nebytových prostor domu čp.14 – Horní Studenec na byt“. Stavba bude realizována do konce roku 2005.

Hlasování: 5 pro

 

b) Ve výši 14 mil.Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu 20ti bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou. Rada projednala způsob zajištění financování stavby v letech 2004-2006 s tím, že stávající budovu čp.119 bude možné využít jiným způsobem v souladu se zájmy města. Město na základě usnesení zastupitelstva vypíše veřejnou soutěž na projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení.

 

c) Ve výši 800 tis.Kč ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu TI pro 10 rodinných domů v ulici Nad Řekou, lokalita u lesa. Rada souhlasí s využitím dotace s tím, že město musí proinvestovat v dané lokalitě v letech 2003-2004 celkem 1,6 mil.Kč na výstavbu sítí.

 

4)      Rada města projednala nabídky na dodávku prací:

Usnesení:

Rada města schválila uzavření smluv:

a)      S firmou DRUPOS-PROJEKT v.o.s. na projekt dešťové kanalizace a místní komunikace v ulic Zahradní v ceně 16.002,-Kč

b)      S firmou DRUPOS-PROJEKT v.o.s. na projekt dešťové kanalizace u čp.311 v Brodské ulici v ceně 6.174,-Kč

c)      S firmou Vanderlaan Světlá n.S. na vícepráce na budově čp.43 v Údavech ve výši 56.192,-Kč

d)      Číslo S/312/01 s firmou Auto… Žďár n.D. na prodej automobilu Škoda Forman. Kupní cena 21.000,-Kč byla použita jako částečná platba zálohy na vůz Škoda Fabia.

      Hlasování: 5 pro

 

Rada města projednala nabídku firmy HOSTALEK-WERBUNG na doplnění informačního systému města zejména v jižní části. Navrhovaná cena za doplnění značení činí 58.406,30 Kč. Rada doporučuje pozdržet instalaci směrovek z důvodu nutnosti finančního zajištění rozestavěných investičních akcí a uložila městskému úřadu jednat s firmou o rozsahu značení. Rada se bude nabídkou dále zabývat.

 

5)      Rada města se seznámila s nabídkami soutěžitelů ve veřejných soutěžích č.9/2003 a 10/2003. 

a) Výzva č.9/2003 – ZTV Horní Studenec – 2 RD:

Usnesení:

Rada města stanovila pořadí soutěžících firem:

1. Jan Matějka, Ždírec n.D.                                         cenová nabídka 152.843,00 Kč

2. STAVAK Havl.Brod                                            cenová nabídka 152.750,00 Kč

3. Jaroslav Kovačka, Žďár n.S.                                          cenová nabídka 156.240,00 Kč

4. Josef Marek, Ždírec n.D.                                         cenová nabídka 177.315,60 Kč

      Uvedené ceny jsou vč.DPH.

      Hlasování: 5 pro

 

      b) Výzva č.10/2003 – Oprava budovy čp.120 ve Ždírci n.D.:

Usnesení:

Rada města stanovila pořadí soutěžících firem:

1. STAVOUNIE Havl.Brod                                            cenová nabídka 249.341,00 Kč

2. Josef Bříza, Ždírec n.D.                                         cenová nabídka 296.980,00 Kč

3. D&s Praha                                                               cenová nabídka 502.485,00 Kč

      Uvedené ceny jsou vč.DPH.

Uvedené ceny platí pro klempířské práce z pozinkovaného plechu.

            Hlasování: 5 pro

 

6)      Rada města projednala návrh ZŠ Ždírec n.D. na prodej nepotřebného zařízení školní kuchyně.

Usnesení:

Rada města souhlasí s prodejem nepotřebného majetku a s návrhem prodejní ceny dle seznamu předloženého Základní školou Ždírec n.D.

      Hlasování: 5 pro

 

7)      Rada města projednala návrh městského úřadu na úpravy plateb občanů za likvidaci komunálního odpadu v roce 2003. Dále projednala návrh smlouvy na likvidaci KO od s.r.o.Slévárna a modelárna Nové Ransko a žádost na doplnění stanoviště kontejnerů v Horním Studenci o nádobu na směsný odpad z domácností, která je určena zejména pro majitele rekreačních objektů.

Usnesení:

a) Rada města souhlasí s osvobozením od platby poplatku za likvidaci komunálního odpadu občanům, dle doporučení městského úřadu. Seznam občanů tvoří přílohu zápisu.

b) Rada města pověřila starostu a místostarostu rozhodováním ve věci osvobození od platby poplatku za likvidaci komunálního odpadu u osob, které se prokazatelně v místě trvalého bydliště nezdržují.

c) Rada města rozhodla, že nesníží ani nepromine poplatek za likvidaci komunálního odpadu

žádnému vlastníku objektu určeného k rekreaci.

Hlasování: 5 pro

 

8)      Rada města se seznámila se zápisem Krajské hygienické stanice z kontroly prostor školy v Horním Studenci. Odstranění závad si vyžádá poměrně značné finanční náklady. Rada se bude harmonogramem oprav zabývat společně s vedením ZŠ.

 

9)      Stora Enso Timber Ždírec n.D. s.r.o. požádala město o souhlas se změnou kultury zemědělských pozemků na skládce zeminy v průmyslové zóně II.

Usnesení:

Rada města souhlasí se změnou kultury z orné půdy na louku u zemědělských pozemků p.č.561/1, 561/2, 566/8, 566/10, 566/7, 566/6, 566/5, 561/3, 561/4, 561/5, 566/3, 566/4, 566/9, 566/2, 566/1, 560/23, 560/9, 566/13, 560/10, 566/14, 560/11, 560/12, 566/16 vše k.ú.Horní Studenec.

            Hlasování: 5 pro

 

10)   Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina požádal město o vyjádření, zda i v roce 2004 hodlá provozovat výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů v režimu JPO II, tj. obdobně jako v letech minulých.

Usnesení:

Rada města rozhodla, že město Ždírec nad Doubravou bude v roce 2004 realizovat pohotovost výjezdové jednotky SDH Ždírec n.D. v režimu JPO II. Rada města navrhne zastupitelstvu města při přípravě rozpočtu města na rok 2004, aby do třídy bezpečnost zařadilo částku nutnou na provoz JPO II.

Rada dále stanovila, že 1 zaměstnanec  města bude v roce 2004 vykonávat službu v JPO II nebo JPO III jako svoje hlavní zaměstnání.

      Hlasování: 5 pro

 

11)   Ředitel ZŠ Ždírec n.D. předložil radě návrh na zajištění provozu mateřské školy v období školních prázdnin. MŠ bude v provozu do 11.7. a dále od 25.8.2003. Rada nemá připomínky.

 

12)   Paní Radka Cupalová z rodinných důvodů nemůže využívat byt v nově budovaném domě čp.625 a požádala radu města o vyslovení souhlasu s podnájmem bytu na dobu určitou.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby paní Radka Cupalová, členka Bytového družstva Hamerská I, pronajala formou podnájmu byt č.4 v bytovém domě ve Ždírci n.D., Jižní 625, který je ve spoluvlastnictví města Ždírec n.D. a Bytového družstva Hamerská I.

Podmínky podnájmu:

-          podnájem na dobu určitou 3 roky od data kolaudace objektu

-          výše nájemného nesmí být v rozporu s podmínkami smlouvy o poskytnutí příspěvku státu na bytovou výstavbu

-          na adrese bytu, tj.Jižní 625, Ždírec n.D., musí mít trvalé bydliště člen družstva nebo osoba blízká

            Hlasování: 5 pro

 

13)   SDH Údavy požádal radu města o příspěvek na uspořádání dětského dne v místní části Údavy dne 28.6.2003 a o příspěvek na ceny pro účastníky turnaje v nohejbalu dne 5.7.2003.

Usnesení:

Rada města stanovila výši příspěvku pro SDH Údavy následovně:

-          dětský den 28.6.2003 – 1.000,-Kč

-          turnaj v nohejbalu 5.7.2003 – 1.500,-Kč

Hlasování: 5 pro

 

 

 

14)   Starosta předložil radě návrh smlouvy na úplatný převod plynovodní přípojky k domu čp.120 ve Ždírci n.D. společnosti VČP, a.s. Hradec Králové.

Usnesení:

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o převodu plynovodní přípojky č.43/0018/03 za smluvní cenu 4.220,-Kč společnosti VČP, a.s. Hradec Králové, provozovateli plynovodu ve Ždírci n.D.

Hlasování: 5 pro

 

15)   Místostarosta informoval radu o potřebě uzavírání smluv o poplatku za instalaci reklamního zařízení v souvislosti s přípravou a konáním cyklomaratonu VYSOČINA 2003.

Usnesení:

Rada města pověřila místostarostu uzavíráním smluv o instalaci reklamního zařízení a poplatku s tím spojeným s fyzickými a právnickými osobami, které touto formou podporují cyklistické závody LACMAN VYSOČINA ROAD 2003, které se uskuteční 9.8.2003.

Hlasování: 5 pro

 

 16.schůze rady města se uskuteční ve středu 25.června 2003.