Zápis z 15.zasedání zastupitelstva edit delete

7.4.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: 15 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
10 hostů - občanů města
1 host – zaměstnanec města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 17:02 starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal.
a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu pana Ing. Miloslava Gajdoruse a paní Janu Uchytilovou a dále návrhovou komisi ve složení: předseda pan Jaroslav Klepetko, členové pan František Plíšek a pan Oldřich Novák.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/15/05 bod 1) a bod 2).

Hlasování: 14-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 23.3.2005.

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/15/05 bod 3).

Hlasování: 14-0-0

c) Starosta seznámil přítomné se zánikem mandátu Mgr. Jiřího Nováka na člena zastupitele města a uvedl důvod, kterým je nový zákon č. 96/2005 Sb. Starosta vyslovil poděkování Mgr. Jiřímu Novákovi za jeho 15tiletou práci v radě a zastupitelstvu obce a posléze města. Dále uvedl, že ze stejného důvodu nemohla přijmout mandát první náhradnice paní Zdeňka Lédlová a vyzval dalšího náhradníka v pořadí – pana Miloše Mühlfaita ke složení slibu člena zastupitelstva města.

K projednávanému bodu programu nebyly vzneseny žádné připomínky či dotazy a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 2/15/05.

Hlasování: 14-0-0

2) Uzavření zápisu a usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města ze dne 3.2.2005
Starosta konstatoval, že k zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách MÚ, na oficiálních internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva – usnesení č. 3/15/05.

Hlasování: 15-0-0

3) Zpráva o činnosti rady města v době od 3.2.2005 do 31.3.2005
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 14. do 15. zasedání zastupitelstva.

Rozprava k bodu jednání:
Pan Jaroslav Klepetko se dotázal na termín přijetí nového zaměstnance zařazeného do MÚ.
Pan Oldřich Novák se dotázal na důvod zřízení nového pracovního místa a na očekávané náklady.
Pan Luboš Plíhal vznesl dotaz k hledání zahraničního partnera našeho města.
Pan Oldřich Novák se dotázal, zda v současné době připravovaný projekt revitalizace Doubravy bude brát zřetel na zájmy rybářského sdružení.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/15/05.

Hlasování: 15-0-0

4) Finanční záležitosti
a) Starosta předložil přítomným stav běžného účtu města a stav účtu FRB k 31.3.2005 a předložil dosavadní náklady na zimní údržbu místních komunikací.

V krátké rozpravě Ing. Jindřich Kyncl srovnal zimní údržbu v okolních městech a pochválil Ždírec n.D. a paní Věra Šťastná uvedla některé nedostatky zimní údržby stezky Ždírec – Krucemburk.
Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/15/05.

Hlasování: 15-0-0

b) Starosta seznámil přítomné s žádostí ZŠ Ždírec n.D. o převod zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu ZŠ.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 6/15/05.

Hlasování: 15-0-0

c) Starosta navrhl přítomným schválit závěrečný účet města a Svazku obcí Vestec za rok 2004 z důvodu splnění všech náležitostí k tomu potřebných (výsledek projednán zastupitelstvem, audit hospodaření proveden, patřičné dokumenty zveřejněny na úřední desce).

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/15/05 bod 1) a bod 2).

Hlasování: 15-0-0

d) Starosta seznámil přítomné s povinností zastupitelstva stanovit způsob použití  výnosu z provozu výherních hracích automatů v roce 2004 a navrhl stanovit použití podobně jako v minulých letech na mládežnický sport.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/15/05.

Hlasování: 15-0-0

e) Starosta seznámil přítomné s žádostmi o půjčky v 9.výběrovém řízení na použití prostředků z FRB a s návrhem rady města na krácení nejvyšších půjček tak, aby mohly být vykryty z prostředků, které budou ve fondu k dispozici.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 9/15/05.

Hlasování: 15-0-0

f) Starosta podal přítomným informaci o průběhu a výsledcích veřejné obchodní soutěže č.1/2005 na spolufinancování investičních akcí roku 2005 a informoval o nejvýhodnější nabídce.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 10/15/05.

Hlasování: 15-0-0

g) Starosta vyzval přítomné k přijetí usnesení, které by umožnilo čerpání příspěvků města na opravy kulturních památek jiných vlastníků v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2005.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 11/15/05 bod 1) a bod 2).

Hlasování: 15-0-0

h) Místostarosta seznámil přítomné s možností získání dotace na připojení bezdrátového rozhlasu Ždírec n.D. do jednotného systému vyrozumění a varování HZS ČR. Dále uvedl, že povinnou přílohou žádosti o dotaci je závazek zastupitelstva města, že v roce realizace akce zajistí z rozpočtu města dofinancování a vyzval k přijetí takového usnesení.
V krátké rozpravě pan Josef Šťastný – host zasedání – popsal přítomným nový způsob centrálního odbavování tísňových hovorů v krajském operačním středisku HZS v Jihlavě a dálkové ovládání sirén.
Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 12/15/05.

Hlasování: 15-0-0

5) Majetkové záležitosti
a) Starosta seznámil přítomné s žádostmi o prodej nemovitostí:
žádost manželů T. o prodej pozemku p.č.st. 16/2 o výměře 6 m2, který je zastavěn stavbou rodinného domu

žádost p. Michala M. a p. Ladislava P. o prodej části pozemku v průmyslové zóně cca 1600 m2 pro výstavbu truhlářské dílny v roce 1995 zastupitelstvem schválený prodej pozemku v průmyslové zóně firmě D.O.S. s.r.o., z důvodu nemožnosti prodat pozemek v bývalém řečišti byl zhotoven nový geometrický plán a podle něho nyní může prodej proběhnout
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 13/15/05 bod A), B) a C).

Hlasování: 15-0-0

b) Starosta seznámil přítomné se záměry koupě nemovitostí:
v k.ú. Ždírec n.D. koupě některých částí chodníků v Chrudimské ulici, které jsou ve vlastnictví majitelů okolních domů
v k.ú. Ždírec n.D. koupě pozemku p.č. 204/7, který tvoří část školního hřiště
v k.ú. Kohoutov koupě pozemku st.46/1 a st. 46/2 pod hasičskou zbrojnicí a pozemky 31/1 a 31/2 vedle hasičské zbrojnice a pozemek p.č. 18, vodní plocha.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 14/15/05 bod A) a B).

Hlasování: 15-0-0

c) Starosta seznámil přítomné se záměry prodeje a koupě (směnu) nemovitostí:
v k.ú. Ždírec n.D. - město prodá družstvu OVD Jednota  pozemek p.č. 432/37 a OVD Jednota prodá městu pozemek p.č. 432/33, smlouva bude sepsána jako směnná a kupní.

v k.ú. Kohoutov - Po převodu pozemku p.č.645 dr.Kinskému Pozemkovým úřadem H.Brod je možné, aby město prodalo manželům F. část pozemku 199/1, díl „f“ o výměře 2 m2 a díly „c+d“ o výměře 192 m2 manželům Janu a Václavě O. bytem Ždírec n.D. Město může vykoupit naopak od p.Kinského koupit díl „h“ o výměře 25 m2  pozemku p.č. 645 a dále od manželů O. díly „g+i“ pozemku p.č.646 o výměře 232 m2 a díl „j“ pozemku p.č.647 o výměře 43 m2. Smlouva bude provedena jako směnná a kupní.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 15/15/05 bod A) a B).

Hlasování: 15-0-0

d) Starosta seznámil přítomné se souhlasem vlastníka 3/54 podílu pozemku p.č.566/21 v k.ú. Horní Studenec s prodejem tohoto podílu městu a s navrženou cenou za tento podíl pozemku.
V krátké rozpravě zazněl názor paní Jany Uchytilové že by mohl vzniknout precedent v ceně pozemku, pan Hubert Kolář zdůraznil že je to strategicky významný pozemek, protože protíná napříč průmyslovou zónu II. Pan Jaroslav Klepetko a Ing. Miloslav Gajdorus též podpořili koupení podílu pozemku.
Po skončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 16/15/05.

Hlasování: 13-0-2

e) Starosta seznámil přítomné se stavem vlastnictví pozemků v okolí hřiště na míčové hry za poštou v Horním Studenci, pro úplné vypořádání by bylo vhodné získat od státu pozemek p.č. 56/1.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 17/15/05.

Hlasování: 13-0-2

6) Převod vodovodních řadů společnosti VaK Havlíčkův Brod
Starosta seznámil přítomné se situací, kdy byl městem v letech 1996 a 1998 vybudován vodovodní řad v ulici Ve Vilkách. Tento vodovodní řad je nyní v majetku města a je provozován společností VaK Havlíčkův Brod. Uvedl důvod, který k tomu vedl a navrhl dvě varianty řešení – méně výhodný bezplatný převod VaKu nebo výhodnější převod oproti předání akcií společnosti. Zastupitelstvo přijalo variantu převodu vodovodního řadu oproti předání akcií společnosti.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 18/15/05.

Hlasování: 14-0-0

7) Změna zřizovací listiny Základní školy Ždírec n.D.
Starosta seznámil přítomné s nutností vypracování dodatku zřizovací listiny Základní školy Ždírec n.D. z důvodu splnění nových požadavků daných schválením nového školského zákona a prováděcí vyhlášky a uvedl stručně předmět změn.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 19/15/05.

Hlasování: 14-0-0

8) Zpráva o bezpečnostní situaci na Chotěbořsku v roce 2004
Starosta krátce seznámil přítomné se zprávou, kterou předložila Policie ČR a uvedl že dokument je pro zájemce k nahlédnutí na MÚ.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 20/15/05.

Hlasování: 14-0-0

9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
1. Starosta podal některé aktuální informace o opravě Chrudimské ulice.
2. Místostarosta zdůraznil potřebu zpracovávání projektů jako základu pro budoucí podávání žádostí o dotace.
3. Pan Jaroslav Klepetko se dotázal zda bylo již dokončeno kácení lesa u hřiště nebo zda ještě bude pokračovat.
4. Pan Oldřich Novák poukázal na nevyužití některých zainvestovaných pozemků v průmyslové zóně a navrhl tento stav zmapovat a řešit.
5. Pan Hubert Kolář poukázal na prozatímní neúspěšnost při hledání investora supermarketu.
6. Pan Ing. Jiří Uchytil upozornil, že v případě rychlého příchodu investora nebude možné okamžitě přestat zemědělskou půdu obdělávat ale bude nutné dodržet termíny vyplývající z přijatých zemědělských dotací.
7. Paní Věra Šťastná se dotázala na stav řešení majetkového vypořádání pozemku pod místní komunikací na Novém Ransku.
8. Pan Jan Matějka upozornil na nutnost údržby zeleně podél cesty ke Starému Ransku a na potřebu řešit možnost ukládání výkopové zeminy pro soukromé stavebníky.
9. Pan Ing. Jindřich Kyncl uvedl, že mnoho nových vyhlášek není srovnatelných s EU, ale mnohem přísnějších (např. z oblasti stravování), dále navrhl ozeleněním řešit hlučnost v zahrádkářské kolonii pocházející z nedalekých průmyslových podniků a znovu připomněl možnost objednání komerční firmy na měření rychlosti vozidel v obci.
10. Pan Luboš Plíhal upozornil na problém hlučnosti velkého průmyslového podniku a dotázal se na způsob opravy Liběcké ulice.
11. Pan Jan Coufal – host zasedání – upozornil na špatnou slyšitelnost obecního rozhlasu v některých lokalitách a dotázal se, zda voda ve ždíreckém vodovodní řadu pochází z údolní nádrže Želivka.
12. Paní Alena Moravcová – předsedkyně osadního výboru Kohoutov – se dotázala na způsob a termín řešení opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců na nebezpečném úseku Kohoutova.
13. Pan Ing. Jindřich Kyncl navrhl používání stavěných zpomalovacích prahů namísto šroubovaných.
14. Pan Ladislav Dobiáš se dotázal, zda v souvislosti s dokončením povrchů komunikace Nad Řekou bude též odstraněno vrchní energetické vedení.
15. Paní Jana Uchytilová se dotázala zda již jsou vydána pravidla pro přijetí do domu s pečovatelskou službou.

10) Závěr zasedání
Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zase­dání byl vyčerpán.

Starosta navrhl přítomným termín konání 16.zasedání zastupitelstva města dne 26.5.2005, začátek v 18:00 hod. - usnesení č. 21/15/05.

Hlasování: 14-0-1

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 19:42 ukončil.

 


---------------------------------------
Ing. Miloslav Gajdorus
ověřovatel

---------------------------------------
Jana Uchytilová
ověřovatel


---------------------------------------
Jan Martinec
starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-15-zapis-31-01-2005-web.OpenOffice.pdf 94 kB zápis z 15.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF