Zápis z 16.schůze rady města edit delete

19.7.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář

Program schůze:
1) Stanovení programu 5.zasedání ZM
2) Vyhodnocení cenových nabídek č. 8/2007
3) Příspěvek na opravy a provoz sportovního areálu SK DEKORA Kopanina
4) Příspěvek na akci „Léto v Železných horách“
5) Nabídka sdružení SOS ČR
6) Souhlas s podnájmem nebytových prostor
7) Výstavba a opravy veřejného osvětlení
8) Rekonstrukce elektroinstalace HZ Údavy
9) Dotace na výstavbu cyklostezky
10) Dodatek ke smlouvě o převodu práv k užití díla
11) Souhlas s umístěním reklamního poutače
12) Financování nákladů na realizaci partnerství
13) Nabídka projektových prací
14) Podoubravský víceboj
15) Převedení správy majetku města
16) Zakoupení informačních materiálů pro IC
17) Pronájem pozemku
18) Prominutí nájemného
19) Souhlas s umístěním stavby
20) Prodej osobního automobilu

1. Stanovení programu 5.zasedání ZM

Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem programu zasedání zastupitelstva, předloženým starostou. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 26.7.2007 v 18:00 hod.
Hlasování: 5 pro

2. Vyhodnocení cenových nabídek č. 8/2007

Usnesení:
Rada města vyhodnotila cenové nabídky podané v poptávkovém řízení č.8/2007 – TI V Údolí , staveništní příjezdová komunikace a stanovila pořadí soutěžitelů:
1) Jan Matějka, Ždírec n.D., cena za dílo 219.820,- Kč
2) Gaslines s.r.o. Žďár n.S., cena za dílo 302.111,- Kč
3) Josef Marek, Ždírec n.D., cena za dílo 345.845,- Kč
Hlasování: 5 pro

3. Příspěvek na opravy a provoz sportovního areálu SK DEKORA Kopanina

Usnesení:
Rada města:

A/ rozhodla:

1) o poskytnutí příspěvku jednorázově v termínu 07/2007 ve výši 90.000,-Kč na provedení opravy drenáží hrací plochy; objednatelem prací bude SK DEKORA Ždírec n.D., která obdržela na akci grant „Rekonstrukce sportoviště“ od ČSTV ve výši  220.000,-Kč; celkové náklady akce činí 310.000,-Kč

2) o poskytnutí příspěvku jednorázově v termínu 07/2007 ve výši 55.000,-Kč na provedení opravy ochranných sítí, zábradlí a nátěrů ocelových konstrukcí; objednatelem prací bude SK DEKORA Ždírec n.D., která obdržela na akci grant „Sportoviště 2007“ z Fondu Vysočiny  ve výši 30.000,-Kč; celkové náklady akce činí 85.000,-Kč

3) o zvýšení příspěvku SK DEKORA Ždírec n.D. na činnost v roce 2007 z 200.000,-Kč o částku  52.500,-Kč na celkem 252.500,-Kč; zvýšení příspěvku bude využito na úhradu nákladů spojených s odměnami za práci správce areálu

4) finance na příspěvky dle odst. 1) a 2) budou použity z prostředků kapitoly Tělovýchova, opravy;  finance na příspěvek na odměny správci budou použity z prostředků plánovaných na výplatu mezd

B/ souhlasí s provedením oprav majetku:
- s provedením opravy části plotu kolem areálu 
- s provedením opravy dešťových svodů
- s provedením nátěrů dřevěných a ocelových konstrukcí a oplocení areálu
Čerpání peněz na opravy je v souladu s rozpočtem města na rok 2007.  
Hlasování: 5 pro

4. Příspěvek na akci „Léto v Železných horách“

Usnesení:
Rada města rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,-Kč Klubu českých turistů TJ Jiskra Havlíčkův Brod na zajištění turistické akce „Léto v Železných horách“.
Hlasování: 5 pro

5. Nabídka sdružení SOS ČR

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů České republiky ve smyslu nabídky podané sdružením.
Hlasování: 5 pro

6. Souhlas s podnájmem nebytových prostor

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1/2007 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor v areálu SK DEKORA Ždírec n.D. panu Jaroslavu Badurovi. Předmětem dodatku je výše platby za podnájem nebytových prostor.
Hlasování: 5 pro

7. Výstavba a opravy veřejného osvětlení

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na rozšíření veřejného osvětlení se společností Citelum, a.s.:
a) s rozšířením VO v ulici Na Balkáně v hodnotě díla 46.000,-Kč vč. DPH
b) s prodloužením VO v Horním Studenci za prodejnou Jednota v hodnotě díla 63.000,-Kč vč. DPH
c) s rekonstrukcí VO v ulici Mírová u DPS čp.119 v hodnotě díla 8.000,-Kč vč. DPH
d) s výstavbou VO u DPS Nad Řekou v hodnotě díla 235.000,-Kč vč. DPH
Hlasování: 5 pro

8. Rekonstrukce elektroinstalace HZ Údavy

Usnesení:
Rada města souhlasí s provedením celkové rekonstrukce elektroinstalace v hasičské zbrojnici Údavy. Důvodem je zcela nevyhovující stav el.rozvodů – viz Zpráva o revizi elektrického zařízení č. 19/07. Náklady rekonstrukce do 20.000,-Kč.
Hlasování: 5 pro

9. Dotace na výstavbu cyklostezky
Místostarosta informoval radu města o zamítnutí žádosti o podporu výstavby cyklostezky Ždírec n.D. - Kohoutov Státním fondem dopravní infrastruktury ze dne 11.7.2007.

Usnesení:
Rada města rozhoduje:
a) o přípravě podání a následném podáním žádosti o dotací výstavby cyklostezky Ždírec – Kohoutov – Benátky
b) o vypsání veřejné soutěže č.09/2007 na dodavatele stavby „Cyklostezka Ždírec-Kohoutov“
c) o zahájení výstavby cyklostezky v roce 2007 v objemu dle přijatého rozpočtu města
Hlasování: 5 pro

10. Dodatek ke smlouvě o převodu práv k užití díla

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavření dodatku ke smlouvě o převodu práv k užití díla, kterou má město uzavřenu s agenturou CzechTourism, Vinohradská 46, Praha 2, na jejímž základě má informační centrum právo využívat označení „i“. Předmětem dodatku smlouvy je přesnější specifikace vybavení infocentra a podmínky poskytovaných služeb.
Hlasování: 5 pro

11. Souhlas s umístěním reklamního poutače

Usnesení:
Rada města souhlasí s instalací reklamního poutače Penzion Filippi na pozemku ve vlastnictví města PK 423 u silnice I/34.
Hlasování: 5 pro

12. Financování nákladů na realizaci partnerství

Usnesení:
Rada města se seznámila s náklady spojenými s realizací partnerství s družebním městysem Michelhausen a rozhodla, že městský úřad povede evidenci nákladů spojených s realizací partnerství na samostatné účetní položce.
Hlasování: 5 pro

13. Nabídka projektových prací

Usnesení:
Rada města:
A/ souhlasí s předloženou nabídkou společnosti DRUPOS-PROJEKT v.o.s. na projektové práce:
1) „Cyklostezka Kohoutov – Benátky“ -  projekt pro stavební povolení a provedení stavby, cena za dílo 95.000,-Kč bez DPH
2) „Rekonstrukce ulic Stará a Květinová“ - projekt pro stavební povolení a provedení stavby, cena za dílo 90.000,-Kč bez DPH
3) „Cyklostezka Studenec hřbitov - Údavy“ -  projekt pro stavební povolení a provedení stavby, cena za dílo 130.000,-Kč bez DPH
B/ pověřuje starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo na provedení prací dle odst. 1) – 3)
C/ ukládá starostovi zadat zpracování cenové nabídky na projekt výstavby cyklostezky Nové 
Ransko – Javorka (hranice katastru na silnici I/34)
Hlasování: 5 pro

14. Podoubravský víceboj
Starosta informoval radu o akci Svazku obcí Podoubraví „Podoubravský víceboj“, která se uskuteční v sobotu 25.srpna 2007 v Jeřišně. Soutěžit o pohár Podoubraví budou tříčlenná družstva složená z členů zastupitelstva.

15. Převedení správy majetku města

Usnesení:

A/ Rada města pověřila:
1) správou víceúčelového hřiště s umělým povrchem na pozemku p.č. 356/44 ve Ždírci n.D., včetně příslušenství, občanské sdružení SK DEKORA Ždírec n.D.
2) správou provozního a skladového objektu SDH na pozemcích p.č.st. 1084 a st.1086 ve Ždírci n.D. včetně přilehlých pozemků s příslušenstvím občanské sdružení Sbor dobrovolných hasičů Ždírec n.D.

B/ Rada města uložila správcům tyto povinnosti a pověřila je těmito právy:
a) udržovat svěřený majetek v řádném a provozuschopném stavu
b) určit osobu zodpovědnou za provoz svěřeného zařízení
c) zajistit drobné opravy zařízení; náklady na tyto opravy hradit z provozního výdělku zařízení
d) stanovovat provozní režim zařízení
e) stanovit výši poplatku za využití zařízení třetími osobami

C/ Rada města si vyhrazuje právo kontroly nakládání se svěřeným majetkem a provedením změny stanovených podmínek.

16. Zakoupení informačních materiálů pro IC

Usnesení:
Rada města souhlasí se zakoupením 100 ks map kraje Vysočina se souborem pohlednic pro potřeby informačního centra. Nákupní cena činí 48,30 Kč vč. DPH. Prodejní cena je stanovena na 50,-Kč.
Hlasování: 5 pro

17. Pronájem pozemku

Usnesení:
Rada města pronajala Marii J., bytem Horní Studenec, část pozemku p.č.539 o výměře 200 m2 na dobu určitou 3 roky.
Nájemné je stanoveno na 50,-Kč ročně.
Hlasování: 5 pro

18. Prominutí nájemného

Usnesení:
Rada města vyhovuje žádosti Michaely Ondráčkové o prominutí nájemného z nebytových prostor v domě čp.119 ve výši 2400,-Kč za měsíc červen 2007 z důvodu skutečného užívání prostor s platností od 1.7.2007.
Hlasování: 5 pro

19. Souhlas s umístěním stavby

Usnesení:
Rada města souhlasí s žádostí Michala Starého s umístěním stavby truhlárny v průmyslové zóně I na pozemku p.č.570/2 k.ú. Ždírec a s tím, aby požárně nebezpečný prostor stavby zasahoval na pozemky ve vlastnictví města p.č. PK 933/1 a p.č. 570/14.
Hlasování: 5 pro

20. Souhlas s prodejem osobního automobilu

Usnesení:
Rada města souhlasí s prodejem osobního automobilu Škoda 120 SPZ HBB 86-88 za cenu, která uhradí náklady spojené s odtažením automobilu a jeho uskladněním.
Hlasování: 5 pro

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-16-zapis-2007-07-18-web.pdf 84 kB zápis z 16.schůze rady města ve formátu PDF