Zápis z 16.schůze rady města edit delete

26.6.2003 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 16

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 25.června 2003.

 

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář

 

Program schůze:

1)      Zařazení zaměstnance do platové třídy

2)      Pověření starosty k jednání s Pozemkovým fondem ČR

3)      Zadání stavby komunikace u ulici Nad Řekou a stavby komunikace v průmyslové zóně II

4)      Přijetí zaměstnance k výkonu civilní služby

5)      Projednání žádosti o podnájem bytu

6)      Informace o jednání s SK Dekora Ždírec n.D.

7)      Informace o průběhu a zajištění investičních akcí a cyklomaratonu LVR

8)      Podání žádosti o grant z Fondu Vysočiny ROZVOJ MIKROREGIONŮ

9)      Schválení odměny řediteli ZŠ

10)    Informace o projektové studii přístavby tělocvičny

11)    Stanovení podmínek pronájmu sběrny surovin

12)    Vypsání veřejné soutěže

13)    Informace o průběhu valné hromady a.s.Enviterm Ždírec n.D.

=======================================================

 

1)      Rada města projednala návrh starosty na zařazení Dany Matějkové do platové třídy v souvislosti s jejím nástupem do pracovního poměru k městu od 1.7.2003.

Usnesení:

Rada města zařadila zaměstnance organizační složky města Městská knihovna Ždírec n.D. Danu Matějkovou, bytem Hamerská 381, Ždírec n.D. s platností od 1.7.2003 do 6.platové třídy.

Hlasování: 5 pro

 

2)      Starosta požádal radu města o pověření k jednání s Pozemkovým fondem ČR, pracoviště Havl.Brod, ve věci úplatného převodu pozemků v k.ú.Ždírec n.D. z PF ČR na město tak, aby  mohl podepsat příslušné smlouvy o částečném snížení výše restituční pohledávky města vůči státu.

Usnesení:

Rada města pověřila starostu jednáním s Pozemkovým fondem ČR ve věci převodu pozemků v k.ú.Ždírec n.D. p.č.559, 560, 302/1 116/1 a 118 a pozemku v k.ú.Horní Studenec p.č.566/15 s tím, že je pověřen provedením všech úkonů nutných k úplatnému a bezúplatnému převodu uvedených pozemků nebo jejich částí z vlastnictví České republiky na město Ždírec n.D. v souladu s příslušnými usneseními zastupitelstva města. Úplatný převod bude hrazen z restituční pohledávky, které je město Ždírec n.D. držitelem.

Hlasování: 5 pro

 

3)      Rada města projednala další postup výstavby TI pro 10 RD v ulici Nad Řekou. Po výstavbě kanalizace, vodovodu a sítí NN je nutné vybudovat hrubou stavbu komunikace. V průmyslové zóně II je nutné zahájit výstavbu příjezdové komunikace. Náklady na výstavbu hradí nabyvatelé pozemků, město zajišťuje projektovou dokumentaci, stavební povolení a technický dozor.

Usnesení:

a) Rada města rozhodla, že město vyzve v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, §49b – veřejná zakázka malého rozsahu, k předložení nabídky jednu firmu a zadá práce za obvyklou cenu, která vychází z nabídek na obdobné práce pro město, realizovaných v letech 2000-2002.

Hlasování: 5 pro

b) Rada města schválila postup výstavby komunikace v průmyslové zóně II v souladu s usnesením zastupitelstva o příspěvku kupujících na výstavbu technické infrastruktury.

Hlasování: 5 pro

 

4)      Starosta navrhl radě, aby město pro organizační složku Technické služby města přijalo pro výkon vojenské civilní služby dalšího brance z evidence žadatelů o výkon civilní služby MěÚ Chotěboř. Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby pro organizační složku Technické služby města byl přijat k výkonu vojenské civilní služby s platností od 1.srpna 2003 Jaroslav Culek, bytem Družstevní 401, Ždírec n.D., nar.1.10.1982.

      Hlasování: 5 pro

 

5)      Paní Eva Mayerová z pracovních důvodů (práce v zahraničí u fy SET) nemůže ihned po kolaudaci využívat byt v nově budovaném domě čp.626 a požádala radu města o vyslovení souhlasu s podnájmem bytu na dobu určitou.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby paní Eva Mayerová, členka Bytového družstva Hamerská I, pronajala formou podnájmu byt č.5 v bytovém domě ve Ždírci n.D., Jižní 626, který je ve spoluvlastnictví města Ždírec n.D. a Bytového družstva Hamerská I.

Podmínky podnájmu:

-          podnájem na dobu určitou 3 roky od data kolaudace objektu

-          výše nájemného nesmí být v rozporu s podmínkami smlouvy o poskytnutí příspěvku státu na bytovou výstavbu

-          na adrese bytu, tj.Jižní 626, Ždírec n.D., musí mít trvalé bydliště člen družstva

            Hlasování: 5 pro

 

6)      Starosta a místostarosta informovali radu o průběhu a výsledcích jednání se zástupci Výkonného výboru SK Dekora Ždírec n.D. ve věci převzetí nemovitého majetku SK Dekora do vlastnictví města a o podmínkách následného pronájmu. Rada města předloží 5.zasedání zastupitelstva města návrh na převzetí majetku SK Dekora a návrh nájemních podmínek. Rada města ocenila postup I.oddílu kopané SK Dekora do divizní soutěže a vyslovuje fotbalistům a realizačnímu kolektivu poděkování za vzornou reprezentaci a propagaci města.

Usnesení:

            Rada města:

a)      Bere na vědomí, že Výkonný výbor SK Dekora Ždírec n.D. souhlasí s uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví a s návrhem nájemní smlouvy na následný pronájem těchto nemovitostí předložených VV SK Dekora městem.

b)      Souhlasí s požadavkem VV SK Dekora Ždírec n.D., aby po převodu vlastnictví nemovitostí v areálu SK Dekora město převzalo a ze svých rozpočtových zdrojů zajistilo platby veškerých energií, pojištění majetku apod.

c)      Rozhodla, že z rozpočtové rezervy ve třídě tělovýchova uvolní pro potřeby letní přípravy fotbalistů a pro zajištění podzimní části soutěže částku 20.000,-Kč, která bude čerpána nad dotaci schválenou oddílu SK Dekora v rozpočtu města na rok 2003.

Hlasování: 5 pro

 

7)      Ing.Gajdorus, starosta a místostarosta informovali radu o průběhu a finančním zajištění jednotlivých investičních akcí a o přípravě a zajištění cyklomaratonu LACMAN VYSOČINA ROAD.

- Proti smlouvě o dílo je zpožděna výstavba hřbitovní zdi.

- Dokončena byla oprava požární nádrže a výstavba části kanalizace v Údavech – 155 tis.Kč

- Dokončena a předána je další etapa opravy budovy čp.43 v Údavech - 130 tis.Kč.

- Dokončena je výstavba kanalizace a vodovodu pro 10 RD v ul.Nad Řekou.

- V souladu s plánem pokračuje výstavba komunikace v ul.Jižní

- 16.6. byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce prostor školní kuchyně.

- Probíhá výstavba chodníků a VO na Brodské a části Chrudimské.

- Před dokončením je stavba kanalizace v ul.U Kina.

- Místostarosta konstatoval, že příprava cyklomaratonu LVR probíhá podle harmonogramu. Z důvodu výstavby Brodské ul. bude nutné řešit odlišně od plánu start a dojezd závodu. Stravování závodníků bude přesunuto do DSPS.

 

8)      Kraj Vysočina vypsal grant ROZVOJ MIKROREGIONŮ. Rada souhlasí s tím, aby město požádalo o dotaci z uvedeného grantu na rozšíření hřbitova v Horním Studenci společně s obcemi Podmoklany a Slavíkov. Termín pro podání žádosti je 31.7.2003.

9)      Starosta seznámil radu s návrhem na udělení mimořádné odměny řediteli ZŠ za práci v I.pololetí roku 2003. Odměna bude hrazena z prostředků školy.

Usnesení:

Rada města schválila vyplacení mimořádné odměny řediteli Základní školy Ždírec n.D. za práci v I.pololetí dle přiloženého návrhu.

Hlasování: 5 pro

 

10)    Starosta seznámil členy rady se studií přístavby tělocvičny o další sál. Zpracovatel studie vyčíslil náklady na výstavbu ve výši 5,9 mil.Kč. MěÚ předloží studii k posouzení dalším odborníkům z oboru stavebnictví.

 

11)    Rada města vyhodnotila v souladu se svým usnesením ze schůze č.8 provoz sběrny surovin a na základě vyhodnocení stanovila výši nájemného.

Usnesení:

Rada města stanovila výši nájemného za pronájem části plochy sběrného dvora ve Ždírci n.D. pro provoz sběrny surovin p.Miloslavu Odvárkovi ODAS Žďár n.D. na částku 10.000,-Kč ročně s platností od 1.července 2003. Nájem na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce.

Hlasování: 5 pro

 

12)    Vypsání veřejné soutěže:

Usnesení:

Rada města vypsala veřejnou soutěž na rekonstrukci prostor městské knihovny dle projektu spol.JB IMPULS Žďár n.S.. Soutěž bude uzavřena do 31.8.2003.

Hlasování: 5 pro

 

13)    Ing.Gajdorus a starosta informovali radu o průběhu valné hromady a.s.Enviterm Ždírec n.D., která se uskutečnila 18.6.2003 v Pardubicích. Firma Enviterm před konáním valné hromady uhradila pohledávku města ve výši 250 tis.Kč a akcionáři Ing.Loučka a Ing.Křivánek složili na účet města kupní cenu za prodej 2x15 ks akcií ve výši 2x175.000,-Kč. Firma KonekTel a.s.Pardubice, nový akcionář a.s.Enviterm (32,5% akcií), převzala od města ručitelský závazek za krytí leasingu zařízení pro společnost Tradeleas a.s. Pardubice ve výši 1,1 mil.Kč. Závazek je se souhlasem leasingové společnosti převzat formou područitelského závazku. Společnost Enviterm a akcionáři splnili všechny podmínky města dané pro prodej akcií usnesením zastupitelstva. V termínu do 4.7.2003 dojde k fyzickému předání akcií zapsaných v listinné podobě akcionářům.

 

 

17.schůze rady města se uskuteční ve středu 23.července 2003.