Zápis z 16.zasedání zastupitelstva edit delete

30.5.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: 12 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
5 hostů - občané města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 18:04 starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal.
a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu pana Miloše Mühlfaita a Ing. Jindřicha Kyncla a dále návrhovou komisi ve složení: předseda pan Jaroslav Klepetko, členové pan František Plíšek a paní Věra Šťastná.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/16/05 bod 1) a bod 2).
Hlasování: 11-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 18.5.2005.

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/16/05 bod 3).
Hlasování: 11-0-0


2) Uzavření zápisu a usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města ze dne 31.3.2005
Starosta konstatoval, že k zápisu z 15. zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách MÚ, na oficiálních internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení z 15. zasedání zastupitelstva – usnesení č. 2/16/05.
Hlasování: 11-0-0

3) Zpráva o činnosti rady města v době od 1.4.2005 do 26.5.2005
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 15. do 16. zasedání zastupitelstva.
Rozprava k bodu jednání:
Pan Luboš Plíhal se dotázal na investiční záměr SK DEKORA ve sportovním areálu a na připravované doručování písemností MÚ brigádníkem.
Pan Ing. Jindřich Kyncl a paní Jana Uchytilová uvedli své zkušenosti s doručováním písemností v některých institucích.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 3/16/05.
Hlasování: 10-0-1
V průběh projednávání bodu programu v 18:19 odešel pan Ing. Jiří Uchytil.

4) Finanční záležitosti
a) Starosta předložil přítomným stav běžného účtu města, stav účtu FRB, stav účtu cyklomaratonu a stav účtu sociálního fondu zaměstnanců města k 30.4.2005 a stav běžného účtu k 26.5.2005.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/16/05.
Hlasování: 10-0-1

b) Starosta seznámil přítomné s návrhem finančního oddělení MÚ na změnu rozpočtu města. Starosta uvedl, že změnu rozpočtu podpořil i v tuto chvíli nepřítomný předseda finančního výboru.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/16/05.
Hlasování: 10-0-1

c) Starosta seznámil přítomné s možností získat od krajského úřadu příspěvek na zadání přezkoumání hospodaření města za rok 2005 komerční auditorské firmě. Stávající způsob přezkoumání hospodaření města krajským úřadem označil za dobře fungující a navrhl zastupitelům rozhodnout o zadání přezkumu za rok 2005 opět krajskému úřadu.

Rozprava k bodu jednání:
V krátké rozpravě k bodu jednání pan Ing. Jindřich Kyncl a Ing. Miloslav Gajdorus podpořili zadání přezkumu hospodaření města krajskému úřadu.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 6/16/05.
Hlasování: 10-0-1

5) Majetkové záležitosti
a) Starosta seznámil přítomné s žádostmi o prodej nemovitostí v k.ú. Horní Studenec:
žádost pana Petra S., bytem Krucemburk o prodej pozemků p.č.st. 158 o výměře 93 m2, p.č. 785 o výměře 277 m2 a p.č. 25/4 o výměře 47 m2,
žádost realitní kanceláře o prodej pozemku p.č. 516/4 o výměře 420 m2 kupujícímu domu čp.60.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/16/05.
V průběhu projednávání bodu programu přišel v 18:36 pan Jan Matějka.
Hlasování: 11-0-1

b) Starosta seznámil přítomné se záměry koupě nemovitostí v k.ú. Ždírec n.D.:
část původní silnice I. třídy v prostoru u firmy D.O.S., p.č. 570/14 o výměře 670 m2,
pozemek p.č.521 o výměře 143 m2 a část pozemku p.č. 463 o výměře cca 300 m2 pro vybudování místní komunikace na Novém Ransku,
pozemek p.č. 646 a p.č. 647 – louky u Doubravy.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/16/05.
Hlasování: 11-0-1

c) Starosta seznámil přítomné se záměry směny, prodeje a koupě nemovitostí mezi městem Ždírec n.D. a státem z důvodu vypořádání silnice I. třídy v úseku mezi mostem u Nového Ranska po křižovatku u Lázničků.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 9/16/05.
Hlasování: 11-0-1

d) Starosta seznámil přítomné s žádostí o koupi pozemků v k.ú. Horní Studenec – průmyslová zóna – o cca 2000 m2.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 10/16/05.
Hlasování: 11-0-1

6) Zpráva o plnění investičních akcí města v roce 2005
Starosta přednesl přítomným zprávu o plnění investičních akcí města v roce 2005.
Rozprava k bodu jednání:
Pan Luboš Plíhal se dotázal na způsob opravy Liběcké ulice.
Paní Jana Uchytilová se dotázala na provozní stavbu SDH Ždírec u ČOV.
Pan Jaroslav Klepetko se dotázal, zda bude hasičské cvičiště sloužit pro tréninkovou činnost nebo pro závody, dále uvedl, že v prostoru u ČOV nebude pro závody tak dobré zázemí jako ve sportovním areálu SK DEKORA.
Pan Ing. Miloslav Gajdorus a pan Jaroslav Klepetko diskutovali o možnosti využití zázemí sportovního areálu SK DEKORA pro hasičské soutěže.
Pan Luboš Plíhal se dotázal na možnosti dalšího ukládání výkopové zeminy v prostoru u ČOV.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 11/16/05.
Hlasování: 11-0-1

7) Projednání záměru realizace investičních akcí v letech 2006 - 2008
Starosta vyzval přítomné ke stanovení priorit budoucích větších investičních akcí financovaných z fondů EU a uvedl 3 záměry (prostor přednádraží, kino a sportovní areál).
Rozprava k bodu jednání:
Pan Luboš Plíhal podpořil sportovní areál.
Pan Ing. Jindřich Kyncl uvedl příklad malé francouzské obce s dobře vybavenou víceúčelovou halou.
Pan Ing. Miloslav Gajdorus podpořil stanovení priorit, aby nedošlo k tříštění zájmů.
Pan Jaroslav Klepetko podpořil sportovní areál.
Starosta konstatoval, že rada města podpořila výstavbu víceúčelového sportovního komplexu.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 12/16/05.
Hlasování: 11-0-1

8) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
1.Starosta navrhl přítomným termín konání 17.zasedání zastupitelstva města dne 4.8.2005, začátek v 18:00 hod. - usnesení č. 13/16/05.
Hlasování: 11-0-1
2.Pan Ing. Gajdorus upozornil na příliš volný přístup zaměstnanců města na sběrný dvůr.
3.Pan Jaroslav Klepetko se dotázal, kdo vlastní pozemek odstavného parkoviště „Na Kominíku“.
4.Paní Věra Šťastná se dotázala na možnost rekonstrukce vrchního el. vedení na Novém Ransku a na možnost opravy cesty od Nového Ranska ke Starému Ransku.
5.Pan Luboš Plíhal se dotázal na údržbu zeleně městem na některých pozemcích ve vlastnictví státu a na důvod pálení dřevního odpadu namísto štěpkování a využití ke kompostování.
Ve 20:03 se vrátil Ing. Jiří Uchytil.
6.Pan Miloš Mühlfait upozornil na poškozené šachty pro ovládání napouštění rybníku zvaného „Danielka“ a požární nádrže.
7.Pan Jaroslav Klepetko navrhl koupi projektoru a jeho využívání na zasedání zastupitelstva.
8.Pan Jiří Dobiáš – předseda osadního výboru Studenec – vyjádřil podporu záměru namísto hřiště „U Mašků“ vybudovat hřiště pod školkou.
9.Pan Benc – host zasedání – se dotázal na další postup výstavby supermarketu, na způsob využití prostoru za starou poštou a na možnost využití zchátralé budovy OSEVA u nádraží.
10.Pan Hertl – host zasedání – uvedl příklad malých obchodů sítě SPAR v západních Čechách.
11.Pan Jiří Dobiáš – host zasedání – se dotázal na možnost přistavení kontejneru na kovový odpad do Studence.
12.Pan Zdeněk Marek – host zasedání – podpořil vlastní doručování písemností MÚ a záměr investiční akce ve sportovním areálu z prostředků fondů EU. Dále upozornil na malé využití některých existujících sportovišť – např. antukové hřiště v areálu SK DEKORA.

9) Závěr zasedání
Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zase­dání byl vyčerpán.  Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 20:48 ukončil.

 

---------------------------------------
Miloš Mühlfait, ověřovatel

 

---------------------------------------
Ing. Jindřich Kyncl, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-16-zapis-26-05-2005-web.OpenOffice.pdf 81 kB zápis z 16.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF