Zápis z 18.schůze rady města edit delete

30.8.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl
Omluven: Hubert Kolář, Jindřich Kyncl

Program schůze:
1) Vyřazení majetku z evidence
2) Výzva k podání nabídek v poptávkovém řízení
3) Uložení zeminy na skládku
4) Prodloužení inženýrských sítí v PZ II
5) Zadání stavebních prací
6) Projekt veřejného osvětlení Nové Ransko
7) Snížení platby stočného
8) Výpověď z nebytových prostor
9) Valná hromada SVOP
10) Projednání žádosti o pronájem pozemků
11) Informace o hypotečním úvěru
12) Návrh zástavby lokality Jižní
13) Převod výnosu poplatků z reklamy
14) Využití areálu školy pro rozšíření výuky hry na hudební nástroje
15) Projednání žádosti TJ Sokol Horní Studenec

 

1.Vyřazení majetku z evidence

Usnesení:
Rada města souhlasí s vyřazením nepoužitelného majetku v evidenci Základní školy Ždírec n.D. dle návrhu ZŠ a MŠ Ždírec n.D.; seznam vyřazeného majetku tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 3 pro

2. Výzva k podání nabídek v poptávkovém řízení

Usnesení:
Rada města:
a) vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky č. 02/2007 na stavbu „Cyklostezka Ždírec – Kohoutov“ – zakázka malého rozsahu ve smyslu znění zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (zakázka na stavební práce nepřekročí cenu 6 mil.Kč bez DPH)
b) ukládá městskému úřadu zveřejnit výzvu obvyklým způsobem a oslovit nejméně 3 dodavatelské firmy
Hlasování: 3 pro

3. Uložení zeminy na skládku

Usnesení:
Rada města souhlasí s uložením výkopové zeminy z výstavby areálu společnosti Extruindustrie Ždírec n.D. na pozemcích v průmyslové zóně II, určených k navážce zeminy. Nájemné za pozemky a uložení zeminy je stanoveno na 20,-Kč/m3 zeminy za podmínky, že investor zajistí urovnání skládky a zhutnění zeminy na své náklady.
Hlasování: 3 pro

4. Prodloužení inženýrských sítí v průmyslové zóně II

Usnesení:
Rada města souhlasí s prodloužením inženýrských sítí – plynovod, vodovod, splašková kanalizace - v průmyslové zóně II. Náklady na prodloužení činí 180 tis. Kč. Sítě budou využity k dodávce energií pro firmy, které žádají o prodej pozemků v PZ II.
Hlasování: 3 pro

5. Zadání stavebních prací

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s objednáním stavby oplocení ploch pro potřeby mateřské školy ve Ždírci n.D. v ceně 33.000,-Kč dle nabídky zhotovitele
b) souhlasí s výměnou okapů a svodů a nátěrem střechy hasičské zbrojnice Nové Ransko v ceně 38.000,-Kč
c) rozhodla o odložení opravy místní komunikace v Horním Studenci u budovy čp.14 na rok 2008 a uložila MÚ zajistit zpracování projektu na řešení dopravní situace, podle kterého bude oprava provedena
Hlasování: 3 pro

6. Projekt veřejného osvětlení Nové Ransko

Usnesení:
Rada města souhlasí s objednáním projektu veřejného osvětlení v místní části Nové Ransko u spol. Citelum a.s. Praha. Stavba bude realizována v roce 2009 společně s rozvody NN, které bude budovat spol. ČEZ-Distribuce, a.s.
Hlasování: 3 pro

7. Snížení platby stočného

Usnesení:
Rada města souhlasí se snížením platby stočného za vypouštění odpadních vod z pohostinství v areálu SK Dekora Ždírec n.D. za I. pololetí 2007 z důvodu poruchy vodovodního řadu za vodoměrem. SK Dekora uhradí stočné ve stejné výši jako v II. pololetí 2006, tj. za vypuštění 53 m3 odpadních vod.
Hlasování: 3 pro

8. Výpověď z nebytových prostor

Usnesení:
Rada města vzala na vědomí výpověď na pronájem nebytových prostor prodejny v Údavech 43, podanou Hanou S., bytem Údavy. Výpovědní lhůta začíná běžet od 1.9.2007 a končí 30.11.2007.
Hlasování: 3 pro

9. Valná hromada SVOP

Usnesení:
Rada města vzala na vědomí uspořádání valné hromady Svazku obcí Podoubraví v restauraci Na křižovatce ve Ždírci n.D. a souhlasí s úhradou pohoštění pro účastníky valné hromady.
Hlasování: 5 pro

10. Projednání žádosti o pronájem pozemků

Usnesení:
Rada města projednala žádost o pronájem pozemků p.č. 187, 188, 739 a 741 celkem o výměře 14113 m2 v k.ú. Horní Studenec, podanou Vítem N. z Hudče. Městský úřad zveřejní na úřední desce záměr pronájmu dle zákona o obcích a rada následně rozhodne o pronájmu pozemků.
Hlasování: 3 pro

11. Informace o hypotečním úvěru
Místostarosta informoval o blížícím se konci pětiletého období s fixovaným úrokem hypotečního úvěru, který má přijalo město v roce 2002 na dofinancování výstavby bytového domu čp.400, 571.

Usnesení:
Rada města doporučí 6.zasedání zastupitelstva města projednat způsob řešení doplatku půjčky na výstavbu 18 bytů v domě čp.400+571.
Hlasování: 3 pro

12. Návrh zástavby lokality Jižní

Usnesení:
Rada města:
a) se seznámila s návrhem zástavby v Jižní ulici bytovými domy
b) doporučuje zadat zpracování dalších variant zástavby
c) uložila starostovi zajistit zpracování variantního návrhu zástavby lokality Jižní
Hlasování: 3 pro

13. Převod výnosu poplatků z reklamy

Usnesení:
Rada města rozhodla o převodu výnosu poplatku za umístění reklamy v roce 2007 v areálu stadionu SK DEKORA ve výši 66.000,-Kč sportovnímu klubu SK DEKORA Ždírec n.D.
Hlasování: 3 pro

14. Využití areálu školy pro rozšíření výuky hry na hudební nástroje

Usnesení:
Rada města souhlasí s bezplatným využitím učeben Základní školy a Mateřské školy Ždírec n.D. pro výuku hry na klávesy. Výuku provádí zaměstnanci ZUŠ Chotěboř, detašované pracoviště Ždírec n.D. od září 2007.
Hlasování: 3 pro

15. Projednání žádosti TJ Sokol Horní Studenec

Usnesení:
Rada města vzala na vědomí žádost TJ Sokol Horní Studenec o příspěvky na činnost TJ v roce 2007. Žádost bude postoupena k vyřízení zastupitelstvu města.
Hlasování: 3 pro

 

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-18-zapis-2007-08-29-web.pdf 77 kB zápis z 18.schůze rady města ve formátu PDF