Zápis z 18.schůze Rady města Ždírec nad Doubravou, konané 5.10.2011 edit delete

6.10.2011 | Jan Martinec


 1. Rozpočet města na rok 2012

  Rada města se seznámila s plánem přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2012.

  Usnesení:

  Ukládá městskému úřadu připravit návrh rozpočtu města na rok 2012.

Hlasování: 5 pro

 

 1. Zimní údržba místních komunikací

  Usnesení:

  Rada města ukládá městskému úřadu vyzvat do 7.10.2011 místní podnikatele k podání nabídek na zimní údržbu komunikací tak, aby tyto nabídky doručili na městský úřad nejdéle do 19.10.2011.

Hlasování: 5 pro

 

 1. Přetřídění majetku

  Usnesení:

  Rada města schvaluje přetřídění majetku z důvodu nastavení odpisů k 1.1.2012 z účtu 022 - dlouhodobý hmotný majetek účet 028 – drobný hmotný majetek dle návrhu hospodářsko-správního oddělení MÚ.

Hlasování: 5 pro

 

 1. Prodloužení smlouvy

  Usnesení:

  Rada města schvaluje:

  1) dodatek ke smlouvě mandátní, uzavřené s Františkem Lédlem na technický dozor investora na stavbě Víceúčelová nástavba pavilonu MŠ Ždírec n.D., kterým se smlouva a z ní vyplývající dohoda o pracovní činnosti prodlužují na dobu do 31.12.2011

  2) dodatek ke smlouvě mandátní, uzavřené s Františkem Lédlem na technický dozor investora na stavbě Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec n.D., kterým se smlouva a z ní vyplývající dohoda o pracovní činnosti prodlužují na dobu do 31.12.2011

  2) dodatek k dohodě o pracovní činnosti, uzavřené s Jaroslavem Košťálem na stavební dozor investora na stavbě Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec n.D., kterým se dohoda prodlužuje na dobu do 31.12.2011

Hlasování: 5 pro

 

 1. Vyhodnocení nabídek v poptávkovém řízení 9/2011 „Vybavení ZŠ“

  Usnesení:

  Rada města po posouzení nabídek a na základě doporučení ZŠ a MŠ Ždírec n.D. rozhoduje, že vybavení nových tříd ZŠ v pavilonu č. bude objednáno u společnosti MULTIP Moravia, s.r.o. Nový Jičín.

Hlasování: 5 pro

 

 

 1. Použití příspěvku města v PO ZŠ a MŠ Ždírec n.D.

  Usnesení:

  Rada města schvaluje použití příspěvku města na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou v roce 2011 na úhradu mezd pedagogických a nepedagogických pracovníků PO v roce 2011.

Hlasování: 5 pro

 

 1. Investice a opravy majetku města

Usnesení:

Rada města:

      A/ rozhoduje, že město zadá položení AB koberce ve Školní ulici KSÚSV a úpravu pláně firmě Jan Matějka,

      B/ rozhoduje o objednání víceprací na stavbě chodníku ve Žďárské ulici nad rámec projektu a to vjezdů k parcelám číslo 305/110, 305/16 a 305/17,

     C/ schvaluje nové rozmístění sloupů VO ve Žďárské ulici dle požadavku vlastníků přilehlých nemovitostí,

     D/ rozhoduje o provedení víceprací v ulici V Údolí a to sanaci podkladu hydraulickými pojivy z důvodu nedostačující únosnosti pláně budované vozovky; cena prací 161.000,-Kč vč. DPH

     Hlasování: 5 pro

 

 1. Projednání požadavků OV Údavy

  Usnesení:

  Rada města projednává zápis ze schůze osadního výboru Údavy a ukládá městskému úřadu zabývat se požadavky OV.

Hlasování: 5 pro

 

 1. Různé

  Rada města se seznámila s poděkováním Českých drah, Krajského centra osobní dopravy Pardubice za podporu akce „Oslavy 140 let trati Pardubice – Havlíčkův Brod.

   

   

 

Soubory ke stažení: