Zápis z 18.zasedání zastupitelstva edit delete

30.9.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: 15 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
10 hostů - občané města
1 host – zaměstnanec města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 18:05 starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města přivítal všechny přítomné.
a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu paní MUDr. Marii Novákovou a paní Janu Uchytilovou a dále návrhovou komisi ve složení: předseda pan Jaroslav Klepetko, členové paní Věra Šťastná a Oldřich Novák.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/18/05 bod 1) a bod 2).
Hlasování: 15-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 5.9.2005.

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/18/05 bod 3).
Hlasování: 15-0-0

2) Uzavření zápisu a usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města ze dne 30.6.2005
Starosta konstatoval, že k zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách města, na oficiálních internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva – usnesení č. 2/18/05.
Hlasování: 15-0-0

3) Zpráva o činnosti rady města v době od 30.6.2005 do 22.9.2005
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 17. do 18. zasedání zastupitelstva. Starosta krátce doplnil informaci o stanovení výše nájemného v novém domě s pečovatelskou službou a pozval přítomné na slavnostní otevření domu v pátek 30.září 2005 od 14:00 hod.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 3/18/05.
Hlasování: 15-0-0

4) Finanční záležitosti
a) Starosta předložil přítomným stav běžného účtu města, stav účtu FRB, stav účtu cyklomaratonu a stav účtu sociálního fondu zaměstnanců města k 31.8.2005 a stav běžného účtu k 22.9.2005.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/18/05.
Hlasování: 15-0-0

b) Starosta seznámil přítomné s návrhem finančního oddělení MÚ a finančního výboru na změnu rozpočtu města na rok 2005. Změny projednal a podpořil finanční výbor, což sdělil Ing. Jiří Uchytil – předseda finančního výboru.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/18/05.
Hlasování: 15-0-0

c) Starosta seznámil přítomné s některými výdaji, které je třeba zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok 2006.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 6/18/05.
Hlasování: 15-0-0

5) Majetkové záležitosti

1. Prodej nemovitostí
Starosta seznámil přítomné s žádostmi o prodej pozemků:

k.ú. Ždírec nad Doubravou
O prodej pozemků (částí pozemků) v průmyslové zóně JIH u mostu přes Doubravu požádal pan Michal S. Navržená kupní cena 80,-Kč/m2.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/18/05 bod 1).
Hlasování: 15-0-0

k.ú. Horní Studenec
O prodej části pozemků p.č.708/17, 56/2 a 708/18 o celkové výměře 330 m2 požádal pan Ing. Miloslav J, vlastník sousedních pozemků. Navržená kupní cena je 20,-Kč/m2.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/18/05 bod 2).
Hlasování: 15-0-0

k.ú. Nový Studenec
O prodej pozemku p.č.347 o výměře 65 m2 požádali manželé P., trvale bytem Nový Studenec. Pozemek (původně cesta) tvoří součást zahrady žadatelů. Navržená kupní cena 20,-Kč/m2.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/18/05 bod 3).
Hlasování: 15-0-0

k.ú. Stružinec
O prodej pozemků p.č.st.37/2 o výměře 29 m2, p.č.st.72/2 o výměře 7 m2, p.č.51/31 zahrada o výměře 491 m2, p.č. 323 ostatní plocha o výměře 196 m2 požádali manželé B. Navržená kupní cena 20,-Kč/m2.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/18/05 bod 4).
Hlasování: 15-0-0

k.ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou
O prodej spoluvlastnického podílu ve výši 30/711(bez Chotěboře) a 31/711 (včetně Chotěboře) na pozemcích, které jsou zastavěny stavbou silnice Bohdalov – Nové Veselí požádal Kraj Vysočina. Kupní cena dle znaleckého posudku (cca 45,-Kč/m2).

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/18/05 bod 5).
Hlasování: 15-0-0

2. Koupě – převod nemovitostí

A/  účast v dražbě
Starosta seznámil přítomné s dražbou pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou připravovaným Pozemkovým fondem ČR. Některé z těchto pozemků by pro město mohly být potřebné, jedná se o pozemky: PK p.č. 73/1 - 7007 m2, 626 - 3832 m2 a 753 -  2017 m2.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/18/05.
Hlasování: 15-0-0

B/ koupě pozemku 
Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě pozemku p.č.570/15 o výměře 382 m2 v k.ú.  Ždírec nad Doubravou  od obce Sobíňov (u mostu na Novém Ransku přes Doubravu) za kupní cenu 20,-Kč/m2.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 9/18/05.
Hlasování: 15-0-0

C/ bezúplatný převod pozemku
Starosta seznámil přítomné s nabídkou manželů Malenových převézt zdarma městu pozemek v k.ú. Nový Studenec, p.č.344/24, který koupili od obce v roce 1995. Důvodem je fyzicky obtížná údržba pozemku a záměr odstěhovat se ze Studence.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 10/18/05.
Hlasování: 15-0-0

3. Projednání žádosti o prodej pozemku
Místostarosta seznámil přítomné s žádostí společnosti NIMIRU, spol.s r.o. Havlíčkův Brod o prodej pozemků pro výstavbu supermarketu ve Ždírci nad Doubravou. Starosta informaci doplnil o výměru požadovaného pozemku a kupí cenu kterou navrhuje s.r.o. NIMIRU.

Rozprava k bodu jednání:
Pan Ing. Miloslav Gajdorus upozornil že snahy najít investora supermarketu od roku 1996 zatím nevycházejí a neměli bychom si nechat ujít další šanci.
Pan Oldřich Novák navrhl zjistit si více informací o společnosti NIMIRU a dotázat se na jejich reference realizovaných zakázek.
Pan Hubert Kolář uvedl že prodávané pozemky mají cenu např. 100,- Kč/m2, přesto však souhlasí s prodejní cenou 10,- Kč/m2 z důvodu dosavadního nezájmu investorů. Dále pan Kolář navrhl do doby ukončení stavby pozemek pronajmout, aby investor byl více motivován.
Pan Luboš Plíhal uvedl že cena 10,- Kč/m2 je nízká a navrhl jako alternativu dlouhodobý pronájem pozemku.
Paní MUDr. Marie Nováková uvedla, že když město pomáhá jiným investorům zainvestováním pozemků či prodejní cenou, mělo by pomoci i v tomto případě.
Pan Jaroslav Klepetko navrhuje vyšší prodejní cenu než 10,- Kč/m2.
Pan Jan Coufal – host zasedání - se dotázal na způsob nabízení uvedených pozemků městem obchodním sítím k výstavbě supermarketu.
Pan Hubert Kolář podpořil stanovisko MUDr. Novákové o pomoci investorům a o dalších efektech jako jsou např. vytvořená pracovní místa.
Pan Jan Matějka navrhl vyhovět žádosti firmy NIMIRU
Paní Jana Uchytilová upozornila na nedostatečné prodejní plochy sortimentu potravin ve Ždírci n.D.
Pan Ing. Jiří Uchytil navrhl pověřit radu města vyjednáním podmínek prodeje pozemků i za cenu prodeje pozemků pod jejich nákupní cenou.
Pan Josef Plíhal – host zasedání – navrhuje dobře smluvně zajistit účel stavby, cenu nepovažuje za rozhodující.
Starosta navrhl doplnění usnesení a pověření rady města přípravou podmínek smlouvy.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 11/18/05.
Hlasování: 10-1-4

6) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Chotěboř
Místostarosta seznámil přítomné s průběhem jednání s městem Chotěboř o přípravě veřejnoprávní smlouvy na využití městské policie zřízené Městem Chotěboř na území Ždírce nad Doubravou. Krátce uvedl zamýšlený způsob využití městské policie k řešení některých léta neřešitelných problémů v dopravě na místních komunikacích, parkování, drobného vandalismu, volné pobíhání psů a pořadatelskou výpomoc při větších kulturních, či sportovních akcích. Na závěr uvedl, že záměr uzavření smlouvy nebyl schválen chotěbořským zastupitelstvem a proto nemá smysl v této věci přijímat usnesení. Dále místostarosta navrhl záležitost iniciovat zhruba za rok.

7) Úprava stanov Svazku obcí Podoubraví
Starosta seznámil přítomné s návrhem úpravy stanov Svazku obcí Podoubraví a jednotlivé úpravy stručně popsal a zdůvodnil. Uvedl, že hlavním důvodem k úpravě stanov je realizace projektu svazkem, kterého se neúčastní všechny členské obce a řešení majetkoprávních vztahů, evidence majetku apod.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 12/18/05.
Hlasování: 15-0-0

8) Projednání návrhu smlouvy na realizaci projektu SVOP
Místostarosta přítomné krátce seznámil s projektem Metropolitní sítě Podoubraví, seznámil se způsobem financování a s návrhem smlouvy, která řeší vztahy mezi svazkem a členskými obcemi, které se projektu účastní. Starosta informaci doplnil uvedením přínosů a závazků, které pro město plynou po dobu realizace projektu.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 13/18/05.
Hlasování: 14-0-1

9) Projednání žádosti společnosti LANA, S.Coop. Španělsko
Starosta uvedl základní údaje o připravované investici dřevozpracující firmy se kterými se zastupitelé i hosté měli možnost seznámit na prezentaci společnosti LANA, S.Coop dne 8.září 2005. Místostarosta informaci doplnil.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 14/18/05.
Hlasování: 15-0-0

10) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
1.Paní MUDr. Marie Nováková podala přítomným informaci o rozšíření počtu praktických lékařů v obvodu na 2 – druhým lékařem je dcera.
2.Starosta navrhl zastupitelům příští termín zasedání zastupitelstva a vyzval k hlasování – usnesení č.15/18/05.
Hlasování: 15-0-0
 
V 8:00 opustil jednání pan Ing. Miloslav Gajdorus.
3.Paní Věra Šťastná kladně zhodnotila opravenou cestu od Nového Ranska u Pobočnému rybníku a zeptala se na možnost opravy cesty k Sobíňovu.
4.Pan Jaroslav Klepetko zdůvodnil nutnost smýcení dubu v těsné blízkosti přístavby tělocvičny. Dále uvedl, že dle stanoviska Krajské hygienické stanice bude nutný větší prořez či kácení zeleně v prostoru mezi školními areály.
5.Pan Oldřich Novák kladně hodnotil přístup stavbyvedoucího firmy SKANSKA DS při zajištění přístupu k nemovitostem v Chrudimské ulici po dobu její opravy. Dále doporučil investici firmy LANA situovat spíše do průmyslové zóny II.
6.Paní Jana Uchytilová upozornila na vysokou cenu za uložení asfaltové lepenky na sběrném dvoře a na nešetrný způsob těžby dřeva v lese u cesty na Jávorku.
V 8:10 opustila jednání paní MUDr. Marie Nováková.
7.Pan Jan Coufal – host zasedání – upozornil na špatnou srozumitelnost mluvené řeči v městském rozhlase.
8.Pan Petr Velík – host zasedání – se dotázal na záměr řešení komunikace podél lesa Na Kopaninách a upozornil na zájem občanů mít možnost příležitostného příjezdu ke svým pozemkům zezadu.
9.Pan František Holas – host zasedání – upozornil na nevyhovující ozvučení ulice U Hřiště městským rozhlasem.
10.Pan Jan Chmelík – člen osadního výboru Kohoutov – se dotázal zda je již vyřešen majetkový vztah pozemků na Kohoutově u hasičské zbrojnice.

11)  Závěr zasedání
Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zase­dání byl vyčerpán.  Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 20:26 ukončil.

 

---------------------------------------
MUDr. Marie Nováková, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jana Uchytilová, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-64-web.pdf 92 kB zápis z 18.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF