Zápis z 19. schůze rady města edit delete

18.8.2003 | Jiří Pavlíček

Z Á P I S   č. 19
ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 13.srpna 2003.

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář

Program schůze:
1) Nákup kontejnerů na tříděný odpad
2) Pokračování oprav domu čp.99 v Horním Studenci
3) Projednání výstavby kanalizace v Zahradní ulici
4) Oddálení termínu splátky půjčky
5) Dohoda o podmínkách poskytnutí zeminy
6) Uzavření smluv o dílo
7) Projednání žádosti mysliveckého sdružení

1) Nákup kontejnerů na tříděný odpad
Usnesení:
a) Rada města souhlasí s nákupem 1 ks kontejneru na plast. Kontejner bude umístěn na stanoviště Údavy.
b) Rada města souhlasí s nákupem 1 ks kontejneru na sklo. Kontejner bude umístěn na stanoviště Ždírec n.D., nám. 9.května
Hlasování: 5 pro

2) Starosta seznámil radu s cenovými návrhy  na výměnu oken v budově pošty v Horním Studenci. Městský úřad oslovil celkem 3 firmy k podání nabídky na kompletní výměnu oken.
- Fa D&s Ždírec n.D. nabídla plastová okna v ceně 101.829,-Kč bez bourání, instalace a vnitřních parapetů. Firma předložila nabídku na výrobu špaletových dřevěných oken - cena vč.DPH bez bourání a instalace je 145.212,-Kč.
- Fa NOVAKO Jihlava nabídla kompletní výměnu oken vč.bourání, instalace a vnitřních parapetů v ceně 139.915,-Kč.
- Fa Macek Dubňany nabídla kompletní výměnu oken vč.bourání, instalace a vnitřních parapetů v ceně 91.878,-Kč.
Rada projednala další postup při opravě domu a konstatovala, že město nebude v letošním roce pokračovat v opravě fasády a uskuteční pouze výměnu oken a dokončení opravy střechy (okapy) a půdních oken. Město bude jednat s Českou poštou s.p. o možném přemístění úřadovny v následujících letech do jiného vhodného objektu. Po částečném uvolnění budovy doporučí rada zastupitelstvu jednat o prodeji objektu.  

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město objednalo výměnu celkem 12 ks oken v budově v Horním Studenci čp.99 od firmy Macek s.r.o. Dubňany a pověřila starostu uzavřením smlouvy o dílo na výměnu oken.

Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel

3) Starosta informoval radu o předání dokumentace na výstavbu dešťové kanalizace a části komuni-kace u objektu bývalé školky v Zahradní ulici, zak.číslo 2254/03, zpracovatel DRUPOS-PROJEKT v.o.s.Chotěboř. Projekt v ceně 16.002,-Kč uhradilo město. Město již zajistilo u fy Skanska DS a uhradí napojení objektu na kanalizační síť a to přechodem přes silnici I/34 na Brod-ské ulici v ceně cca 70 tis.Kč. Rada rozhodla, že město na svoje náklady zajistí vybudování části dešťové kanalizace DN 300 od nově vybudované šachty u silnice I/34 po místní komunikaci ul.Zahradní v délce 17,5 m včetně šachty Š1 a dešťových vpustí V1 a V2, které zajistí odvod deš-ťových vod, přitékajících z pozemků směrem od  ul.Nádražní. Opravu komunikace dle projektu posoudí rada při návrhu plánu akcí na rok 2004.

Usnesení:
a) Rada města souhlasí s tím, aby město vybudovalo část dešťové kanalizace DN 300 v délce 17,5 m včetně šachty Š1, dešťové vpusti V2 a následně vpusti V1 dle projektové dokumen-tace zak.č.2254/03. Rada pověřila starostu zadáním zakázky z ruky. Zadání zakázky je podmíněno získáním stavebního povolení, o které požádá město.
b) Rada města souhlasí s tím, aby majitel objektů čp.160 a 155 v Zahradní ulici na svoje ná-klady provedl v rámci stavebního povolení výstavbu kanalizace DN 300 v délce 43 m a šachty Š2 na místní komunikaci ul.Zahradní v souladu s projektem a podmínkami sta-vebního povolení. Stavebník zajistí po výstavbě kanalizace uvedení komunikace do původ-ního stavu.

Hlasování: 5 pro

4) Rada města projednala žádost manželů Jelínkových, H.Studenec 121, o odklad splátky půjčky.

Usnesení:
Rada města souhlasí s úhradou zůstatku splátky půjčky z Fondu rozvoje bydlení na základě žádosti manželů Romana a Marie Jelínkových, bytem Horní Studenec 121, na 30.9.2003.

Hlasování: 5 pro
 
5) Rada města se seznámila s návrhem dohody o poskytnutí zeminy, na základě které odtěží a následně odveze SMCH Chrudim ze skládky zeminy v průmyslové zóně 11 000 m3 zeminy. Ze-mina bude použita na podkladní vrstvy skládky komunálních odpadů Hlinsko-Srní.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dohody s firmou Stavební mechanizace Chrudim, Tovární 290 Chrudim, o poskytnutí zeminy na rekultivaci skládky TKO Hlinsko. Město Ždírec n.D. poskytne zeminu bezúplatně, SCHM Chrudim zajistí následnou úpravu povrchu skládky do stavu dle poža-davku města.

Hlasování: 5 pro
 
6) Rada města posoudila návrhy smluv o dílo:
a) Firma VČE-montáže, a.s.Pardubice předložila městu návrh smlouvy na výstavbu veřejného osvětlení v části ulice Nad Řekou, lokalita "u lesa".  Stavba bude zahrnuta do nákladů na vý-stavbu TI pro 10 RD, na kterou získá město státní dotaci.
b) Ing.Jiří Blaha předložil městu návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci prostor městské knihovny.

Usnesení:
Rada města souhlasí:
a) s uzavřením smlouvy o dílo č.561000535 se společností VČE-montáže, a.s. Pardubice na vý-stavbu veřejného osvětlení v hodnotě 84.960,-Kč bez DPH.
b) s uzavřením smlouvy o dílo s Ing.Jiřím Blahou - JB IMPULS na zpracování projektu rekon-strukce prostor městské knihovny v hodnotě díla 70.000,-Kč.

Hlasování: 5 pro

7) Rada města projednala žádost Mysliveckého sdružení Horní Studenec o spolupráci města s MS při organizaci a zabezpečení závodu ve střelbě na asfaltové terče na střelnici Branišov dne 23.8.2003.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město spolupracovalo s Mysliveckým sdružením Horní Studenec při organizaci a průběhu závodu ve střelbě dne 23.8.2003 na střelnici MS v Podmoklanech - Bra-nišově.
Rada města souhlasí s tím, aby město poskytlo pro účastníky závodu ceny ve výši 1.500,-Kč.

Hlasování: 5 pro

20.schůze rady města se uskuteční ve středu 27.srpna 2003.

Soubory ke stažení: