Zápis z 19.schůze rady města edit delete

18.9.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Hubert Kolář, Jindřich Kyncl

Program schůze:
1) Program 6. zasedání zastupitelstva města
2) Výroba reklamního transparentu
3) Schválení nájemní smlouvy
4) Instalace satelitního přijímače TV signálu
5) Rozšíření kotců pro nalezené psy
6) Výzva společnosti NIMIRU k prodeji pozemku
7) Zvýšení nájemného z bytů
8) Schválení dodatku ke smlouvě o dílo
9) Členství města v SOV
10) Prominutí platby poplatků


1. Program 6. zasedání zastupitelstva města

Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem programu 6.zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 20.9.2007.
Hlasování: 5 pro

2. Výroba reklamního transparentu

Usnesení:
Rada města souhlasí se zadáním výroby 2 ks reklamních transparentů se znakem města a s textem „Město Ždírec nad Doubravou podporuje sport a kulturu“. Transparent bude umisťován na sportovních a kulturních akcích podpořených městem. Cena transparentů bude do 5.000,- Kč.
Hlasování: 5 pro

3. Schválení nájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města:
1) rozhodla o schválení nájemní smlouvy na pronájem části komunikace I/34 po dobu výstavby zatrubnění Kohoutov a Benátky, uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správou Jihlava
2) souhlasí s úhradou stanoveného nájemného ve výši 13.100,-Kč
3) náklady na pronájem budou v souladu s výzvou k předložení cenové nabídky č. 6/2007 přeneseny v plné výši na zhotovitele stavby, firmu Jaroslav Kovačka, Žďár nad Sázavou.
Hlasování: 5 pro

4. Instalace satelitního přijímače TV signálu

Usnesení:
Rada města souhlasí s objednáním instalace satelitního přijímače TV signálu na domě DPS  Nad Řekou 560 z důvodu špatné kvality příjmu pozemního signálu. Náklady na instalaci zařízení budou cca 20.000,-Kč.
Hlasování: 5 pro

5. Rozšíření kotců pro nalezené psy

Usnesení:
Rada města souhlasí s rozšířením kotců pro nalezené psy v prostoru u ČOV.  MÚ předloží radě rozpočet nákladů pro rozšíření kotců a možnosti umístění zařízení v prostoru u ČOV.
Hlasování: 5 pro

6. Výzva společnosti NIMIRU k prodeji pozemku
Rada města vzala na vědomí informaci o výzvě zaslané společnosti NIMIRU s.r.o. ve věci prodeje pozemku p.č.342/128.

7. Zvýšení nájemného z bytů

Usnesení:
Rada města souhlasí se zvýšením nájemného z bytových prostor smyslu znění zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Město zvýší nájemné v roce 2008 v jednotlivých domech ve výši dané zákonem následovně:
1) Brodská čp. 120, byty IV. kategorie  – nájemné bude zvýšeno od 1.2.2008 o 32,4 %
2) Mírová čp.119, byty v DPS – nájemné bude zvýšeno od 1.9.2008 o 16,7 %
3) Chrudimská čp. 27, RD I. kategorie  – nájemné bude zvýšeno od 1.7.2008 o 10,7 %
Hlasování: 5 pro

8. Schválení dodatku ke smlouvě o dílo

Usnesení:
Rada města schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci DPS Mírová 119. Předmětem dodatku je zvýšení ceny za dílo o 843.989,-Kč za realizaci přístavby lékárny a snížení ceny za dílo o 251.723,-Kč za méněpráce při realizaci rekonstrukce budovy. Celková cena za dílo je upravena z původní částky 3.044.233,- Kč na 3.636.499,-Kč, vše vč. DPH.
Hlasování: 5 pro

9. Členství města v SOV
Místostarosta informoval o činnosti Sdružení obcí Vysočiny a navrhuje vystoupit z tohoto sdružení. Rada projednala podmínky členství města ve Svazu měst a obcí a navrhne zastupitelstvu města projednat na 6.zasedání vystoupení města ze Sdružení obcí Vysočiny a vstoupit do Svazu měst a obcí.

10. Prominutí platby poplatků

Usnesení:
Rada města, ve smyslu návrhu kontrolního výboru, souhlasí s prominutím platby poplatku za likvidaci domovního odpadu v roce 2007 občanům města, kteří se prokazatelně dlouhodobě zdržují mimo trvalé bydliště a nejsou do systému likvidace domovního odpadu zapojeni. Seznam občanů osvobozených od poplatků tvoří přílohu zápisu ze schůze rady.
Hlasování: 5 pro

 

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-19-zapis-2007-09-12-web.pdf 72 kB zápis z 19.schůze rady města ve formátu PDF