Zápis z 2. schůze rady města edit delete

4.12.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 2

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 2.prosince 2002.

 

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Jan Matějka, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář

Hosté:  Jiří Uchytil - předseda finančního výboru, Jaroslav Klepetko – předseda kontrolního výboru

 

Program schůze:

1)    Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2003.

2)    Projednání návrhu programu 1.zasedání zastupitelstva.

3)    Poskytnutí finančního příspěvku.

4)    Uzavření smlouvy o dílo, potvrzení objednávky prací.

5)    Vícepráce na budově čp.99 v Horním Studenci.

6)    Návrh řešení dopravní situace v ulici Lipová.

 

1)    Rada města se seznámila s návrhem rozpočtu města, předloženým městským úřadem. Rada a přítomní předsedové výborů projednali návrh a doporučili ho postoupit k dalšímu projednání zastupitelstvu města a finančnímu výboru. Rada navrhne zastupitelstvu, aby pro období do přijetí rozpočtu města bylo přijato rozpočtové provizorium, podle kterého budou čerpány prostředky na provoz města a jeho zařízení dle skutečnosti roku 2002.

 

2)    Rada města projednala návrh programu 1.zasedání zastupitelstva a obsah jednotlivých bodů programu.  Rada nemá k programu žádné výhrady a doporučí zastupitelstvu, aby se 1.zasedání řídilo tímto programem.

 

3)    Rada města projednala návrh na příspěvek Sboru dobrovolných hasičů v Údavech a SDH Sobíňov na pořádání Mikulášských  besídek. O příspěvek na ceny pro účastníky vánočního nohejbalového turnaje požádala ZŠ Ždírec n.D.

Usnesení:

Rada města souhlasí:

a)    S poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.000,-Kč SDH Údavy.

b)    S poskytnutím finančního příspěvku ve výši 500,-Kč SDH Sobíňov

c)    S poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.000,-Kč ZŠ Ždírec n.D. na ceny pro účastníky turnaje v nohejbalu.

Hlasování: 5 pro

 

4)    Starosta informoval radu o záměru zpracování studie zástavby lokality Na Balkáně v souladu s územním plánem, dále o záměru zpracování projektu rozvodů zemního plynu v ulici Brodská a o dokončení prováděcí projektové dokumentace na rekonstrukci prostor bývalého MNV Horní Studenec v čp.14 na bytovou jednotku. Nabídku na provedení venkovní kanalizace na Benátkách předložil p.Josef Marek. Tyto práce budou provedeny v roce 2003.

Usnesení:

Rada města souhlasí:

a)    s objednáním studie zástavby RD v lokalitě Na Balkáně. Studii zpracuje v.o.s.DRUPOS-PROJEKT

b)    s objednáním projektů rozvodů zemního plynu v ulici Brodská u v.o.s.DRUPOS-PROJEKT

c)    s úhradou nákladů ve výši 83.491,-Kč za vypracování prováděcí projektové dokumentace na rekonstrukci nebytových prostor v domě v Horním Studenci čp.14 na byt 3+1

d)    s provedením venkovní kanalizace v místní části Benátky v hodnotě díla 67.120,20 Kč

Hlasování: 5 pro

 

5)    Firma DaS provádí rekonstrukci a opravu budovy pošty v Horním Studenci. Při rekonstrukci bylo dodavatelem navrženo několik změn a rozšíření rozsahu oprav. Tyto práce jsou předmětem víceprací.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby firma DaS provedla stavební vícepráce v budově v H.Studenci čp.90 v ceně cca 100.000,-Kč včetně DPH. V této částce je zahrnuta výměna elektroinstalace dle usnesení z 1.schůze rady. Rada pověřila starostu podpisem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

Hlasování: 5 pro

 

Místostarosta informoval radu o problematice zásobování prodejny smíšeného zboží v ulici Lipová. Někteří obyvatelé ulice si stěžují na neprůjezdnost  ulice, způsobenou  vozidly zásobování. Rada pověřila starostu a místostarostu jednáním s provozovatelem prodejny o způsobu řešení situace. O výsledku jednání bude rada informována na 3.schůzi.