Zápis z 2.schůze rady města edit delete

23.11.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl

Program schůze:
1) Program 1.zasedání zastupitelstva města
2) Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Ždírec n.D.
3) Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2007
4) Ztrátovost provozu městského kina
5) Informace o jednání s firmou ODAS
6) Projednání žádosti o pronájem budovy čp.57
7) Vydání jízdních řádů
8) Poskytnutí příspěvku na činnost SK Dekora
9) Změna termínu dokončení investiční akce
10) Ceník provozovatele veřejného pohřebiště
11) Žádost o udělení výjimky
12) Návrh stanovení ceny za likvidaci domovního odpadu
13) Projednání podmínek prodeje a koupě pozemků
14) Dodatek k nájemní smlouvě
15) Výzva k podání cenové nabídky č.12/2006
16) Žádost o pronájem kancelářských prostor
17) Výzva k podání nabídky na demolici objektu čp.122
18) Vyhodnocení soutěže „My třídíme nejlépe“
19) Schválení dodatku ke smlouvě na likvidaci domovního odpadu
20) Udržování lyžařských běžeckých stop v sezóně 2006/2007
21) Informace o znečištění vodoteče Barchanecký potok
22) Zvýšení ceny obědů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Ždírec n.D.
23) Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost sdružení FOKUS Vysočina
24) Úprava výše nájemného z nebytových prostor
25) Souhlas s použitím znaku města
26) Pronájem kinosálu pro kulturní akci
27) Informace o přípravě bytové výstavby
28) Různé

 

1. Program 1.zasedání zastupitelstva města

Usnesení:
Rada města souhlasí s předloženým návrhem programu 1.zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 30.11.2006.
Hlasování: 5 pro

2. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Ždírec n.D.
Rada města se seznámila s návrhem rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou na rok 2007. Rada města předloží rozpočet k projednání a schválení zastupitelstvu města na 1.zasedání 30.11.2006 s doporučením stanovit příspěvek města na školství ve výši 1750 tis.Kč a výdaje na údržbu a opravy budov stanovit ve výši 500 tis.Kč.

3. Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2007
Rada města se seznámila s návrhem rozpočtu města na rok 2007 a s návrhem investičních akcí, které by měly být realizovány, dokončeny nebo zahájeny v příštím roce.
Rada předloží návrh rozpočtu 1.zasedání ZM.

4. Ztrátovost provozu městského kina
Rada města se seznámila s ekonomikou provozu městského kina. V roce 2006 pokračoval úbytek diváků, který se projevil na zvyšující se ztrátovosti kina. Rada města se bude provozem kina a návrhy na řešení stavu zabývat po účetní závěrce roku 2006.

5. Informace o jednání s firmou ODAS
Rada města se seznámila s výsledky schůzky zástupců města s vedením firmy ODAS a zaměstanci sběrného dvora a kompostárny. Cílem schůzky bylo zhodnotit činnost výkupny druhotných surovin a sběrného dvora s kompostárnou a vyřešit některé problematické body provozu SD.

Bylo dohodnuto:
- ODAS zajistí po dobu platnosti letního času provozní dobu SD ve středu a čtvrtek od 13:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 11:00
- ODAS společně s MÚ zajistí lepší informovanost obyvatel o výkupních cenách a provozní době SD prostřednictvím Našich novin
- zaměstnanci dvora zjednoduší agendu zápisu odevzdaných surovin na SD s okamžitou platností
- na SD budou moci odevzdávat tříděné odpady i občané z okolních obcí – úhrada bude účtována jednotlivým obcím na základě smlouvy mezi městem a příslušnou obcí

6. Projednání návrhu na pronájem domu čp.57
MO Českého svazu zahrádkářů ukončila činnost moštárny a ukončila nájem budovy čp.57.

Usnesení:
Rada města:
a) rozhodla, že město vypíše výběrové řízení na využití budovy v Chrudimské ulici 57 pro komerční využití
b) uložila starostovi připravit do 31.12.2006 text oznámení o podmínkách výběrového řízení, který bude zveřejněn v měsíčníku Naše noviny a na webových stránkách města.
Hlasování: 5 pro

7. Vydání jízdních řádů

Usnesení:
Rada města souhlasí s vydáním 700 ks jízdních řádů autobusové a vlakové osobní dopravy, platné pro rok 2007. Jízdní řády vydá město Ždírec n.D. společně s městem Chotěboř. Cena za 1 výtisk je stanovena na návrh MÚ Chotěboř jednotně na 15,-Kč.
Hlasování: 5 pro

8. Poskytnutí příspěvku na činnost SK Dekora

Usnesení:
Rada města rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši 121 000,-Kč na činnost občanského sdružení SK Dekora Ždírec nad Doubravou ve IV.čtvrtletí 2006 ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. 5/25/06.
Hlasování: 5 pro

9. Změna termínu dokončení investiční akce

Usnesení:
Rada města souhlasí se změnou termínu odevzdání akce „Rekonstrukce stávající tělocvičny ZŠ“, prováděné společností JMA stavební, spol.s r.o., z 31.7.2006 na 30.11.2006 na základě žádosti dodavatele prací.
Hlasování: 5 pro

10. Ceník provozovatele veřejného pohřebiště
Rada města projednala návrh MÚ na úpravu cen za služby související s nájmem místa na hřbitově v Horním Studenci. Ceník služeb platný od 1.7.2002 stanovuje cenu za služby spojené s provozem hřbitova za 1 m2 pronajaté plochy hrobu a to ve výši 4,-Kč. Náklady na služby vychází z počtu 850 využitých hrobových míst a ročních nákladů na provoz a údržbu hřbitova ve výši 60 tis.Kč.

Usnesení:
Rada města:
1) zrušila s platností k 31.prosinci 2006 „Ceník provozovatele veřejného pohřebiště v Horním Studenci“ schválený radou města usnesením č.12/80 z 19.6.2006

2) přijala s platností od 1.ledna 2007 „Ceník provozovatele veřejného pohřebiště Městský hřbitov Studenec“, který stanovuje cenu za služby související s nájmem hrobového místa:
a) hrobové místo pro uložení rakve se zemřelým 12,-Kč/m2
b) urnové místo pro uložení zpopelněných ostatků zemřelých 25,-Kč/m2
c) místo pro hrobku 15,-Kč/m2
Hlasování: 5 pro

11. Žádost o udělení výjimky

Usnesení:
Rada města souhlasí s udělením výjimky ze stanovení požárně nebezpečného prostoru společnosti DEKORA-Jeníček a.s. Ždírec n.D. ve stavebním řízení pro přístavbu objektu skladu na pozemku p.č. 86/2 v k.ú. Ždírec n.D. Požárně nebezpečný prostor stavby zasahuje částečně na pozemek p.č. 275/7, ostatní plocha.
Hlasování: 5 pro

12. Návrh stanovení ceny za likvidaci domovního odpadu
Rada města se seznámila s výší nákladů na likvidaci domovních odpadů v roce 2005, s odhadem výše nákladů v roce 2006 a s předpokladem výše nákladů 2007.

Usnesení:
Rada města:
1) souhlasí se zvýšením ceny za likvidaci domovního odpadu u občanů města na 390,-Kč za rok a 450,-Kč za nemovitost a rok u nemovitostí určených k rekreaci

2) předloží návrh na zvýšení ceny za likvidaci domovního odpadu 1.zasedání zastupitelstva 
Hlasování: 5 pro

13. Projednání podmínek prodeje a koupě pozemků
Rada města se seznámila s návrhem kupních smluv na prodej pozemků p.č.550/3 a 550/25 v k.ú. Horní Studenec, koupi pozemku p.č.st.300 v k.ú.Ždírec n.D. a stanovení věcného břemene.

Usnesení:
Rada města:
1) konstatuje, že při prodeji pozemků p.č. 550/3 a p.č. 550/25 v k.ú.Horní Studenec a koupi pozemku p.č.st. 300 v k.ú.Ždírec n.D. bylo splněno usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.D. č. 7/23/06

2)schvaluje cenu věcného břemene ve výši 11.030,-Kč pro vstup a vjezd na pozemek p.č.st.300 v k.ú. Ždírec n.D. se stavbou sila přes pozemek p.č.275/14 
Hlasování: 5 pro

14. Dodatek k nájemní smlouvě

Usnesení:
Rada města přijala dodatek č.6 nájemní smlouvy ze dne 22.12.2003, uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a SK Dekora Ždírec nad Doubravou. Předmětem dodatku č.6 je prodloužení platnosti nájemní smlouvy z doby určité do 31.12.2021 na 31.12.2022 z důvodu podání žádosti o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště.
Hlasování: 5 pro

15. Výzva k podání cenové nabídky č.12/2006

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město vyzve nejméně 3 dodavatelské firmy k podání cenové nabídky na realizaci akce „Zefektivnění ČOV Ždírec n.D.“ dle projektu fy VHZ-DIS Brno.
Hlasování: 5 pro

16. Žádost o pronájem kancelářských prostor
Rada města se seznámila s žádostí o pronájem nebytových prostor ve Ždírci n.D. pro kancelářské účely – filiálka pojišťovny. O možnostech pronájmu prostor bude zájemce informovat písemně starosta.

17. Výzva k podání nabídky na demolici objektu čp.122

Usnesení:
Rada města:
1) rozhodla, že město zveřejní inzerát na demolici objektu ve Ždírci n.D. čp.122, budova sila,  s cílem získat nejvýhodnější cenovou nabídku za demoliční práce
2) uložila starostovi, aby město požádalo stavební úřad o demolici objektu
3) uložila starostovi do 31.1.2007 zveřejnit v regionálním deníku a na webových stránkách města poptávku po demoličních pracích ve smyslu usnesení rady města
Hlasování: 5 pro

18. Vyhodnocení soutěže „My třídíme nejlépe“
Starosta informoval radu o umístění města v soutěži obcí kraje Vysočina „My třídíme nejlépe“ v období 4/2005 – 3/2006, kde se Ždírec n.D. umístil v kategorii obcí od 2000 do 10000 obyvatel CELKEM na 4.místě s 43,87 kg vytříděného odpadu na 1 občana, v kategorii PLAST na 2.místě, v kategorii SKLO na 3.místě a v kategotii PAPÍR  na 7.místě z celkem 22 hodnocených obcí. Obce  umístěné na prvních třech místech obdrží odměnu.

19. Schválení dodatku ke smlouvě na likvidaci domovního odpadu

Usnesení:
Rada města schválila dodatek ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu v roce 2007, uzavřené mezi Městem Ždírec n.D. a firmou ODAS Miloslav Odvárka, Žďár nad Sázavou. Předmětem dodatku je zvýšení ceny služby – odvozu a likvidace komunálního odpadu v roce 2007 na částku 576.600,00 Kč bez DPH, tj. 686.154,00 Kč vč.DPH.
Hlasování: 5 pro

20. Udržování lyžařských běžeckých stop v sezóně 2006/2007

Usnesení:
Rada města souhlasí:
1) s účastí města Ždírec n.D. na údržbě lyžařských běžeckých stop v zimní sezóně 2006/2007 dle návrhu předloženého Josefem Švejdou, který bude stopy udržovat na základě dohody obcí Polnička, Karlov, Radostín, Škrdlovice, Vojnův Městec, Krucemburk, Ždírec n.D. a Sobíňov

2) s úhradou části nákladů na údržbu lyžařských běžeckých stop ve výši vyplývající z dohody obcí
Hlasování: 5 pro

21. Informace o znečištění vodoteče Barchanecký potok
Rada města se seznámila s laboratorním rozborem vody, předloženým MO Českého rybářského svazu ze dne 13.11.2006. Jedná se o znečištění povrchových vod Barchaneckého potoka, tekoucích do požární nádrže a dále do Janského potoka. Zdroj znečištění nebyl určen. Městský úřad bude ve spolupráci s MO ČRS sledovat, zda se znečištění opakuje a podle potřeby zajistí zjednání nápravy.

22. Zvýšení ceny obědů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Ždírec n.D.
Rada města vzala na vědomí informaci ZŠ a MŠ Ždírec n.D. o zvýšení ceny obědů připravovaných ve školní jídelně od 1.ledna 2007 na 45,-Kč za oběd, což je zvýšení o 3,-Kč. Zvýšení ceny je v důsledku zvýšených režijních nákladů, zejména energií.

23. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost sdružení FOKUS Vysočina
Sdružení občanů FOKUS Vysočina požádalo město o poskytnutí příspěvku na činnost sdružení, centra Chotěboř, v roce 2007. Rada města doporučí zastupitelstvu poskytnout sdružení příspěvek ve výši 5.000,-Kč.

24. Úprava výše nájemného z nebytových prostor

Usnesení:
Rada města:
1) ukončila s platností od 1.12.2006 pronájem nebytových prostor společenské místnosti v DPS Mírová 119 Marii Vašíčkové a Zdeňce Debské z důvodu stavebních úprav objektu

2) rozhodla o úpravě nájemného za pronájem nebytových prostor a stanovila výši ročního nájemného z nebytových prostor s platností od 1.ledna 2007 následovně:

a) Česká spořitelna, a.s. Praha,
nebytové prostory v domě ve Ždírci n.D., Školní 500, nájemné ve výši 30.000,-Kč
b) Česká pošta, s.p. Praha,
nebytové prostory v domě v Horním Studenci 99, nájemné ve výši 10.000,-Kč
c) OK COMP, s.r.o. Vojnův Městec,
nebytové prostory v domě ve Ždírci n.D., Žďárská 32, nájemné ve výši 30.000,-Kč
d) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha 3,
nebytové prostory v domě ve Ždírci n.D., Žďárská 1, nájemné ve výši 24.000,-Kč
e) Stanislava Klepetková, Ždírec n.D., 
nebytové prostory v domě ve Ždírci n.D., Žďárská 1, nájemné ve výši 18.000,-Kč

3) uložila městskému úřadu zajistit změnu plateb nájemného ve smyslu rozhodnutí rady města
Hlasování: 5 pro

25. Souhlas s použitím znaku města

Usnesení:
Rada města souhlasí s použitím znaku města pro tisk knihy „Toulky nad Vysočinou“.
Hlasování: 5 pro

26. Pronájem kinosálu pro kulturní akci

Usnesení:
Rada města vyhověla žádosti Mgr.Petra Adama o bezúplatný pronájem kinosálu Brodská 120 pro uspořádání nevýdělečné kulturní akce dne 18.12.2006 s názvem „Vánoční zabřichapopadání“ a  žadatele osvobodila od platby nájmu a služeb s nájmem spojených.
Hlasování: 5 pro

27. Informace o přípravě bytové výstavby
Starosta informoval radu města o přípravě výstavby v lokalitách V Údolí a Kohoutov. MÚ připraví pro jednání zastupitelstva na 2.zasedání podrobný rozbor nákladů na výstavbu technické infrastruktury a přípravu stavebních pozemků.

28. Různé:
a) starosta informoval radu o poděkování p.Antonína P. a p.Miloslava J. za blahopřání k životnímu jubileu
b) starosta seznámil radu s řešením provozu sportovních staveb a zařízení v některých obcích na Havlíčkobrodsku a Žďársku; rada se problematikou provozních nákladů staveb pro sport bude zabývat v roce 2007

 

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-02-zapis-2006-11-22-web.pdf 99 kB zápis z 2.schůze rady města ve formátu PDF