Zápis z 2.zasedání zastupitelstva města edit delete

1.2.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni:
15 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
16 hostů - občané města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 17:10 hod. starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města všechny přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a je usnášeníschopné. Při zahájení zasedání bylo přítomno všech 15 členů zastupitelstva města.

Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, návrhovou komisi ve složení pan Libor Málek, pan Miroslav Švanda a Ing. Bohumír Nikl a ověřovatele zápisu Ing. Jindřicha Kyncla a paní Annu Horákovou.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky,  starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 1/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

2) Uzavření zápisu a usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 30.11.2006

a) Starosta konstatoval, že k zápisu a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis a usnesení byly podepsány ověřovateli bez výhrad. Zápis a usnesení byly zveřejněny na vývěskách města, na oficiálních internetových stránkách města a doručeny všem zastupitelům. 

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města – usnesení číslo 2/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

b) Starosta předložil návrh programu zasedání připravený radou města dne 17.1.2007. 

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na další doplnění, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 3/02/07. 

Hlasování: 15-0-0

3) Zpráva o činnosti rady města v době od 30.11.2006 do 25.1.2007
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 1. do 2. zasedání zastupitelstva města. Starosta doplnil informaci místostarosty o pojištění vozidel SDH a jednotky SDH během zásahu. Dále uvedl konkrétní potřebu dofinancování některých přiznaných grantových podpor. 

Po ukončení rozpravy k bodu programu starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 4/02/07. 

Hlasování: 15-0-0

4) Finanční záležitosti

a) Starosta předložil přítomným zprávu o stavu účtů města k 31.12.2006 a o stavu běžného účtu města k 25.1.2007. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 5/02/07, bod 1) a 2). 

Hlasování: 15-0-0 

b) Starosta seznámil přítomné se ziskovými kapitolami v rozpočtu města v roce 2006 pro výpočet daně z příjmů města za rok 2006 a předložil zprávu o obdržených dotacích v roce 2006.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 5/02/07, bod 3 a 4). 

Hlasování: 15-0-0 

c) Starosta předložil přítomným návrh na snížení daňového základu daně z hospodářské činnosti města za rok 2006 dle zákona. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 6/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

d) Starosta seznámil přítomné se zprávou o hospodaření města v roce 2006, zprávu o finančním vypořádání k 31.12.2006 a výsledek hospodaření města v roce 2006. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 7/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

e) Starosta přednesl přítomným návrh konečné změny rozpočtu města na rok 2006 dle skutečnosti.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 8/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

f) Starosta přednesl přítomným zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města, provedenou k 31.12.2006. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 9/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

g) Starosta přednesl přítomným návrh městského úřadu, aby přezkoumání hospodaření města v roce 2007 provedl Krajský úřad kraje Vysočina. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 10/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

h) Starosta seznámil přítomné s návrhem poskytnutí půjčky o.p.s. Havlíčkův kraj. Dále uvedl, že Havlíčkův kraj o.p.s. má možnost proinvestovat 62 tis. Kč na nákup kancelářského zařízení ve smyslu projektu Havlíčkův kraj-osvojování schopností. Dále musí uhradit cca 20 tis. za pořízení a provoz webových stránek a 75 tis. DPH na dodaný projekt. Správní rada o.p.s. se dohodla, že požádá 5 obcí o půjčku do doby než o.p.s. obdrží 100% dotaci na projekt. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 11/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

i) Starosta seznámil přítomné s kalkulací nákladů na vydávání měsíčníku Naše noviny v roce 2006. Uvedl náklady tisku novin, příjem z prodeje a z inzerce. Dále uvedl návrh rady města na stanovení ceny 3,- Kč za jeden výtisk. 

Rozprava k bodu jednání: 
1. Pan Libor Málek – předseda finančního výboru – přednesl stanovisko výboru, který po projednání podkladů navrhl cenu jednoho výtisku Našich novin stanovit na 4,- Kč.
2. Paní Helena Műhlfaitová – kronikářka obce – navrhla cenu 5,- Kč, svůj návrh zdůvodnila snazším počítáním a placením.
3. Návrh 5,- Kč postupně podpořili tito zastupitelé: František Plíšek, Ing. Jindřich Kyncl a Jaroslav Košťál.
4. Paní Zdeňka Lédlová – šéfredaktorka Našich novin – seznámila přítomné s příspěvkem MO ODS a zmínila usnesení zastupitelstva města z roku 2003 týkající se obsahové náplně Našich novin.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 12/02/07. 

Hlasování: 15-0-0

j) Starosta předložil přítomným rozbor nákladů organizační složky Městské kino za roky 2005 a 2006. 

Rozprava k bodu jednání: 
1. Pan Jaroslav Klepetko doplnil informaci o hospodaření kina v předchozích letech.
2. Starosta poděkoval za doplnění a navrhl nově zřízenému výboru pro kulturu a sport hospodaření kina projednat a navrhnout opatření, která sníží ztrátu a hledat další využití sálu pro kulturní a společenské akce.
3. Paní Zdeňka Lédlová – předsedkyně výboru pro kulturu a sport – uvedla některá úskalí stávajících prostor, zejména pak absenci zázemí pro divadelní využití. 

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 13/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

k) Starosta předložil přítomným již dříve projednaný návrh investičních akcí pro rok 2007. 

Rozprava k bodu jednání: 
1. Pan Hubert Kolář doporučil se v tomto volebním období zaměřit nejen na novou výstavbu, ale i na potřeby stávajících obyvatel.
2. Starosta města Jan Martinec uvedl, že předložil návrh investičních akcí a do 3. zasedání zastupitelstva města mohou zastupitelé přinést svoje návrhy na změny či doplnění.
3. Pan Hubert Kolář uvedl jako příklad rekonstrukci budovy kina pro širší kulturní a společenské využití.
4. Pan Ing. Jiří Uchytil uvedl, že očekává po nástupu nové vlády ČR přehodnocení přerozdělení daní státem a venkovská sídla by mohla mít větší podíl na daních.
5. Pan Hubert Kolář uvedl některé případy bytové výstavby komerčními firmami a navrhl tuto oblast částečně komerčním firmám přenechat.
6. Starosta města Jan Martinec informoval přítomné o přípravě výstavby bytového domu Bytovým družstvem Jižní.
7. Místostarosta města Ing. Jiří Pavlíček uvedl, že bez bytové výstavby v uplynulém desetiletí by byl počet obyvatel města cca o 300 nižší a výrazně by se to projevilo na poklesu daňových příjmů města a mnohem hůře by ve městě vznikala nová občanská vybavenost.
8. Starosta města Jan Martinec jako příklad nově vznikající občanské vybavenosti uvedl reálnou šanci na získání plnohodnotné lékárny.
9. Pan Jaroslav Klepetko se dotázal na možnost vybudování chodníku od MÚ směrem k ulici Na Rozcestí.
10. Pan Oldřich Novák se dotázal na připravovanou stavbu komunikace v průmyslové zóně.
11. Oba dotazy zodpověděl starosta města.
12. Pan Jan Matějka zdůraznil potřebu práce pro stávající občany města a jako příklad uvedl rekonstrukce komunikací či rekonstrukci kina.
13. Pan Miroslav Švanda uvedl nutnost vyváženosti mezi novou výstavbou a budováním kulturního a sportovního zázemí pro občany.
14. Pan Hubert Kolář řekl, že výše uvedená otázka směřování investic není nová, ale byla vznesena již na začátku minulého volebního období.
15. Paní Jana Černá – host zasedání – se dotázala na stav přípravy výstavby supermarketu potravin.
16. Starosta města uvedl, že město vytváří podmínky pro občanskou vybavenost, ale nemůže ji samo provozovat, to zůstává na komerčních provozovatelích.   

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 14/02/07.

Hlasování: 15-0-0 

l) Starosta předložil přítomným návrh výše příspěvků společenským organizacím a občanským sdružením, návrh podpořil za finanční výbor pan Libor Málek, předseda výboru.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 15/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

m) Starosta stručně přítomné seznámil s návrhem rozpočtu města na rok 2007 a uvedl některé drobné změny oproti návrhu projednávaném na 1. zasedání zastupitelstva města. Předložený návrh rozpočtu podpořil v krátkém zhodnocení za finanční výbor pan Libor Málek - předseda výboru.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 16/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

n) Starosta seznámil přítomné s návrhem městského úřadu na stanovení odměny členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva města a proto nepobírají žádnou odměnu. Uvedl, že se jedná celkem o 6 lidí.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 17/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

5) Majetkové záležitosti

a) Starosta předložil přítomným návrh na výkup pozemků v k.ú. Ždírec n.D. pro výstavbu technické infrastruktury a následnou výstavbu rodinných domků v připravované ulici V Údolí, zároveň uvedl i následující bod jednání, kterým byl prodej zainvestovaných stavebních pozemků a stanovení podmínek a ceny prodeje. Oba body byly projednávány současně. Starosta uvedl potřebu realizace akce ve dvou etapách, dále uvedl kalkulaci očekávaných nákladů a srovnal je s náklady v lokalitě „K Doubravce“.

Rozprava k bodu jednání: 
1. Pan Hubert Kolář podpořil realizaci po etapách
2. Pan Libor Málek a Jaroslav Košťál podpořili návrh prodejní ceny 180,- Kč /m2.
3. Pan Oldřich Novák navrhl dodržet stanovenou cenu i pro další etapy lokality „V Údolí“.
4. Starosta města Jan Martinec uvedl postupný vývoj prodejních cen zainvestovaných stavebních pozemků a zdůvodnil dosavadní vývoj těchto cen.
5. Pan Jan Matějka uvedl příklady zdražení některých stavebních materiálů.
6. Starosta města uvedl, že při předchozím prodeji stavebního pozemku obálkovou metodou nabídl vítězný uchazeč téměř shodnou cenu 180,- Kč/m2 a patrně to svědčí o tom, kolik jsou stavebníci ochotni do pozemku investovat, další nabídky byly okolo 160,- Kč/m2.
7. Pan Ing. Jiří Uchytil podpořil prodejní cenu 180,- Kč/m2 a zhodnotil navýšení o 60,- Kč/m2 jako únosné.
8. Pan Ing. Bohumír Nikl také podpořil prodejní cenu 180,- Kč/m2, uvedl, že příliv nových obyvatel je potřebný, ale že je třeba zároveň podporovat vznik nové občanské vybavenosti, kulturního a sportovního vyžití.
9. Pan Miroslav Švanda se dotázal na ceny stavebních pozemků v Chotěboři.
10. Pan Oldřich Novák se dotázal na jak dlouhou dobu stanovujeme cenu.
11. Starosta města odpověděl, že na jednu etapu lokality „V Údolí“.
12. Pan Jaroslav Klepetko navrhl stanovit cenu 180,- Kč/m2 jako neměnnou např. na 2 až 3 roky.
13. Paní Zdeňka Lédlová podpořila cenu 180,- Kč/m2.
14. Pan Jaroslav Košťál se dotázal na možnost vyjednání nižší kupní ceny pozemků. 

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 18/02/07.

Hlasování: 14-0-1 

Poté starosta vyzval k hlasování – usnesení číslo 19/02/07. 

Hlasování: 13-0-2 

b) Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě pozemků v k.ú. Ždírec n.D. pro výstavbu chodníku na Nové Ransko podél silnice I/34. 

Rozprava k bodu jednání: 
1. Pan Oldřich Novák se dotázal na způsob zimní údržby chodníku.
2. Starosta uvedl, že chodník vyprojektované šíře je v zimě hůře udržovatelný než cyklostezka, ale bude užitečný i kdyby jeho využití bylo v zimě obtížnější. 

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 20/02/07.

Hlasování: 15-0-0 

c) Starosta seznámil přítomné s upravenou žádostí pana Michala B. na směnu pozemků v k.ú. Horní Studenec, lokalita Vyhnálov. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 21/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

d) Starosta seznámil přítomné s návrhem představenstva Lesního družstva obcí, které navrhuje směnit některé pozemky, které jsou buď nepotřebné, nebo využívané k jiným účelům než-li lesnickým, za lesní pozemky ve vlastnictví právnické osoby Lesní družstvo obcí. Důvodem směny je jednodušší agenda spojená s následným prodejem pozemků zájemcům, kteří většinou pozemky dlouhodobě užívají. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 22/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

e) Starosta seznámil přítomné se žádostí společnosti JMA stavební spol. s r.o. Jihlava, která požádala o prodej pozemku v k.ú. Ždírec n.D. pro výstavbu bytového domu s 8 – 12 byty v lokalitě Jižní. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 23/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

f) Starosta seznámil přítomné se závazkem města bezúplatně převést pozemek p.č. 429/10 v k.ú. Ždírec n.D. pod stavbou komunikace I/37 u areálu firmy Czech Lana. Tento pozemek je ve smyslu stavebního povolení nutné bezúplatně převést ŘSD ČR. Stavbu komunikace nelze převést po dobu 5 let od kolaudace. MÚ navrhuje uzavřít s ŘSD smlouvu o budoucí smlouvě o převodu stavby. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 24/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

g) Starosta předložil přítomným návrh na pověření kontrolního výboru zrevidovat stávající směrnici o prodejních cenách pozemků a předložit návrh nové směrnice 3. zasedání zastupitelstva města.  

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 25/02/07. 

Hlasování: 15-0-0 

h) Starosta seznámil přítomné s návrhem společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. na převzetí  čističky odpadních vod, kanalizačního řadu a vodojemu Kohoutov do svého vlastnictví. V případě kladného stanoviska města budou stavby oceněny znalcem a za stanovenou hodnotu obdrží město listinné akcie společnosti. Dále uvedl hrubé odhadované ceny těchto nemovitostí. Technologické zařízení bude opět ohodnoceno znalcem a a.s. VAK toto zařízení od města za stanovenou hodnotu cca 45 % ceny odkoupí. Rada města o možnosti převodu majetku několikrát jednala a převod jednomyslně podporuje.

Rozprava k bodu jednání:
1. Záměr vložení majetku do a.s. VaK H.B. podpořil místostarosta města s odůvodněním rostoucí legislativní i odborné náročnosti.
2. Starosta města uvedl možnost spolufinancování kanalizací z rozvojového fondu a.s. při zainvestovávání stavebních parcel - podobně jako je to při výstavbě nových vodovodů.
3. Pan Jan Matějka se dotázal na množství splaškové vody, které ročně proteče ČOV Ždírec n.D.
4. Starosta uvedl celkové roční množství vody, které proteče ČOV s tím, že se jedná o vody splaškové a balastní vody.
5. Paní Zdeňka Lédlová se dotázala na záruky výše stočného.
6. Starosta města Jan Martinec uvedl srovnání stávajících cen na Havlíčkobrodsku a na Žďársku.
7. Pan Miroslav Švanda uvedl, že za 10 let provozu začíná ČOV zastarávat a bude vyžadovat investice.
8. Pan Libor Málek se dotázal na přínosy držení akcií VaK Havlíčkův Brod a.s.
9. Starosta uvedl, že akcie VaK H.B. a.s. jsou velmi omezeně převoditelné a to ještě pouze mezi obcemi, dále uvedl, že vložením majetku do a.s. by se zvětšil podíl města v a.s.  

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 26/02/07.

Hlasování: 15-0-0 

6) Změna územního plánu, vymezení zastavěné části
Starosta města Jan Martinec seznámil přítomné s návrhem oddělení výstavby na vymezení zastavěné části místních částí Stružinec, Údavy, Nový Studenec, Horní Studenec, Kohoutov a Benátky.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávrhy, a proto starosta vyzval k hlasování - usnesení číslo 27/02/07.

Hlasování: 15-0-0 

7) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 
a) Starosta navrhl přítomným termín konání 3. zasedání zastupitelstva města dne 29.3.2007 od 17:00.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávrhy, a proto starosta vyzval k hlasování - usnesení číslo 28/02/07.

Hlasování: 15-0-0

b) Pan Libor Málek se dotázal na škody způsobené městu vichřicí.
c) Starosta města uvedl odhady škod na lesním porostu ve výši do 200 m3 kalamitního dřeva.
d) Ing. Jiří Uchytil se dotázal na upřesnění termínu „vložení majetku“ do a.s. VaK HB.
e) Paní Zdeňka Lédlová se dotázala, od kterého čísla Našich novin bude platit nová cena.

8) Závěr zasedání
Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán a všechna přijatá usnesení jsou platná. Poděkoval přítomným členům zastupitelstva i hostům za účast a zasedání v 21:10 ukončil.

 

---------------------------------------
Ing. Jindřich Kyncl, ověřovatel zápisu

 


---------------------------------------
Anna Horáková, ověřovatel zápisu


 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2006-2010-02-zapis-2007-01-25-web.pdf 91 kB zápis z 2.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF