Zápis z 21.schůze rady města edit delete

19.9.2003 | Jiří Pavlíček

Z Á P I S   č. 21
ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.září 2003.

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář

Program schůze:
1) Stanovení programu 6.zasedání zastupitelstva města
2) Udělení nepeněžních odměn
3) Příspěvek na soutěž mladých hasičů
4) Jmenování kronikáře a člena redakční rady měsíčníku Naše noviny
5) Projednání nabídek prací, uzavření smluv o dílo
6) Schválení nájemní smlouvy
7) Pronájem bytu v DSPS
8) Odprodej a vyřazení nepotřebného zařízení
9) Projednání žádosti o odprodej pozemku
10) Různé

===============================================

1) Rada města schválila návrh programu 6.zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 25.9.2003.

2) Starosta navrhl radě odměnit pracovnice ZŠ Ždírec n.D., které se podílely na úklidu prostor školy a školní jídelny.
Usnesení:
Rada města schválila udělení nepeněžních odměn pracovnicím školy za provedení mimořádného úklidu v budově školy a školní jídelny v celkové výši 2.000,- Kč.

Hlasování: 5 pro

3) SDH Podmoklany požádal město o příspěvek na ceny pro soutěž dětí v požárním útoku.
Usnesení:
Rada města schválila příspěvek SDH Podmoklany na ceny pro dětskou soutěž v požárním útoku „O podmoklanský dort“ ve výši 300,-Kč.
Hlasování: 5 pro

4) Osadní výbor Údavy navrhl radě jmenovat kronikářem místní části Údavy pana Ladislava Trpkoše, který převezme vedení obecní kroniky po p.Otradovském.
Místostarosta navrhl jmenovat  členem komise rady „Redakční rada měsíčníku Naše noviny“ sl.Danu Matějkovou, pracovnici města.
Usnesení:
a) Rada města jmenovala pana Ladislava Trpkoše, bytem Ždírec n.D., Údavy 46, kronikářem místní části Údavy s platností od 1.července 2003. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o pracovní činnosti s p.Trpkošem na dobu určitou do 31.12.2003 a stanovila měsíční odměnu za výkon činnosti ve výši 240,-Kč.

b) Rada města jmenovala s platností od 1.září 2003 členem komise rady „Redakční rada měsíčníku Naše noviny“ sl.Danu Matějkovou, bytem Ždírec n.D., Hamerská 381.

Hlasování: 5 pro

5) Rada města projednala návrhy cena za poptávané práce a projednala návrhy smluv o dílo, které předložily dodavatelé. 
Usnesení:
Rada města:
a) vybrala dodavatele na rekonstrukci místních komunikací v Horním Studenci, Údavech a Ždírci n.D.
- Silnice Havlíčkův Brod, nabídnutá cena 223.364,- Kč
Další nabídky:
- Dvořák, Havlíčkův Brod, nabídnutá cena 268.167,- Kč
- COLAS CZ, Žďár n.S., nabídnutá cena 272.442,- Kč

Hlasování: 5 pro

b) schválila uzavření smlouvy s firmou HOSTALEK-WERBUNG s.r.o. na dílo 2.etapa MIOS (Městský informační systém) v hodnotě díla 39.707,-Kč. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování: 5 pro

c) schválila uzavření smlouvy o dílo na zhotovení podkladních vrstev komunikace U Lesa, II.etapa, s firmou Jan Matějka-autodoprava, Ždírec n.D. Cena za dílo je 298.579,40 Kč. Termín dokončení stavby 31.12.2003. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo. 

Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel (J.Matějka)
 
d) schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Vestavba 1.b.j. v objektu Horní Studenec čp.14“ s firmou STAVOUNIE s.r.o. Havlíčkův Brod. Cena za dílo je 956,974,-Kč. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování: 5 pro

e) schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou DRUPOS-PROJEKT Havl.Brod na projektovou dokumentaci TI pro 5 RD v ulici Na Balkáně v hodnotě díla 71.085,-Kč. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování: 5 pro

f) schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Zdravotní ústav Jihlava na provedení měření osvětlení a hlučnosti v rekonstruované školní kuchyni v ZŠ Ždírec n.D. v hodnotě 17.300,-Kč. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování: 5 pro

g) schválila objednání zemních a betonářských prací, souvisejících s instalací sloupu hasičské sirény, u p.Josefa Marka.

Hlasování: 5 pro

6) Místostarosta předložil radě návrh nájemní smlouvy na pronájem 400 m2 sběrného dvora pro potřeby sběrny surovin firmy ODAS.
Usnesení:
Rada města schválila znění nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Ždírec n.D. a firmou Miloslav Odvárka ODAS, Žďár n.S. s platností od 1.7.2003. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy.

Hlasování: 5 pro

7) Rada města posoudila žádosti žadatelů o umístění do Domu s pečovatelskou službou ve Ždírci n.D. V DSPS je volný byt č.5. Podle evidence žadatelů, ověřené písemně v uplynulém týdnu, mají v současnosti zájem o pronájem bytu a umístění v DSPS 2 žadatelky. Rada žádosti posoudila a rozhodla o pronájmu podle data podání žádosti.
Usnesení:
Rada města pronajala byt č.5 na dobu neurčitou paní Běle Janáčkové, doposud trvale bytem Havl.Borová, Železné Horky 7, s platností od 1.října 2003.
Nájemné a platby za služby spojené s užíváním bytů stanoví Městský úřad ve Ždírci n.D. v souladu s platnými předpisy.

Hlasování: 5 pro

8) Rada města projednala návrh na vyřazení a případný prodej nepotřebného vyřazeného vybavení a zařízení. Jedná se o vybavení školní kuchyně, použité dveře, umyvadla, vyřazená zářivková svítidla apod.
Usnesení:
Rada města schválila
a) odprodej nepotřebného zařízení v souladu s návrhem ZŠ Ždírec n.D. a organizační složky Technické služby. MěÚ zveřejní v říjnovém vydání Našich novin informaci o prodeji nepotřebného zařízení.

b) vyřazení nepotřebného zařízení školní kuchyně dle návrhu ZŠ Ždírec n.D.

Hlasování: 5 pro

9) Rada projednala žádost manželů Málkových o odprodej části obecního pozemku u jejich rodinného domu Ve Vilkách čp.525. Rada se žádostí již zabývala na minulé schůzi a stanovila možné podmínky prodeje, tj. zejména odprodej souvislého pozemku i sousedům. Prozatím tento požadavek není splněn. Rada předloží žádost zastupitelstvu města k rozhodnutí.

10) Různé:
a) Starosta informoval radu o vývoji ve věci zachování stavebního úřadu ve Ždírci n.D. Město oslovilo dalších 11 obcí a měst kraje Vysočina, jichž by se dotklo také zrušení stavebního úřadu s tím, že jednotně osloví Parlament ČR s apelem na zachování dosavadního stavu. Dále vedení města jednalo se zástupci zastupitelstva kraje v dané záležitosti. Podle sdělení KrÚ nelze nejméně do 31.12.2004 očekávat žádnou změnu v současném uspořádání státní správy na úseku stavebního zákona. Krajský úřad podporuje zachování stávajících stavebních úřadů.

b) Starosta informoval radu o výzvě podnikatelům, kteří mají zájem provádět zimní údržbu komunikací, k podání nabídky do 30.9.2003 na uvedenou činnost. Rada následně vyhodnotí nabídky a uzavře smlouvy o dílo na údržbu MK.

c) Starosta informoval radu o dopisu p.Metoděje Mlčáka ve věci dopravních opatření na Kohoutově a o opatřeních, které provedl MěÚ v této věci.

d) Starosta informoval radu o návrhu ceny za přeložku telefonního kabelu v průmyslové zóně na pozemku firmy Strojírna Benc s.r.o. Fa ELTER Hlinsko nabízí přeložení za 114.090,-Kč.

e) Rada projednala připomínky občanů k volnému pobíhání koček. O problému bude radnice informovat v Našich novinách v říjnu.

f) Starosta informoval radu o stálých stížnostech p.Jandy na řidiče, kteří zásobují prodejnu Smíšené zboží Málkovi v Lipové ulici. Pan Janda se dožaduje toho, aby zásobování prodejny bylo prováděno vchodem pro zásobování, tj. z Mírové ulice. Rada souhlasí s tím, aby starosta požádal provozovatele prodejny, aby zajistil zásobování prodejny určeným vchodem.

g) Starosta seznámil radu se záměrem vysazení okrasných dřevin v lokalitě Jižní u nových bytových domů, dále na kruhovém objezdu, u ČOV a kolem hřbitova v Horním Studenci. Na výsadbu jsou zpracovány projekty a zaměstnanci TS města hodlají tyto práce provést sami. Rada souhlasí a ponechá termíny zajištění prací na možnostech TS. Práce budou provedeny z větší části do konce května 2004.

h) Starosta informoval radu o souhlasu Výkonného výboru SK Dekora Ždírec n.D. s převodem nemovitostí ve vlastnictví SK Dekora na město. Rada požádala předsedu VV SK Dekora, aby stanovisko SK předal písemně k jednání zastupitelstva.

i) Městský úřad předložil radě návrh na provedení změny územního plánu města č.4. Důvodem je to, že plochy pro výstavbu rodinných domů budou během 2 let vyčerpány a je nutné připravit plochy další, neboť zájem o výstavbu domů trvá. Město zároveň vyzve občany a organizace, aby do konce roku 2003 předkládali svoje návrhy na změnu ÚSPÚ. Projektové zpracování změn a jejich následné projednání v souladu se zákonem si vyžádá dobu nejméně 1 rok. Rada předloží návrh na zahájení sběru podnětů ke změně ÚPSÚ č.4 na 6.zasedání zastupitelstva.

j) Místostarosta informoval radu o jednáních ve věci možné výstavby supermarketu ve Ždírci n.D. O vývoji situace bude informováno zastupitelstvo na 6.zasedání.

22.schůze rady města se uskuteční ve středu 8.října 2003 v 15:00 hod.

Soubory ke stažení: