Zápis z 22.zasedání zastupitelstva města edit delete

12.4.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni:
15 členů zastupitelstva dle listiny přítomných 
14 hostů - občané města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 18:05 hod. starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a je usnášeníschopné. Při zahájení zasedání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva města, pan Jan Matějka se dostavil se v 18:08 hod.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu pana Miloše Műhlfaita a pana Luboše Plíhala. 

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky,  starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/22/06 bod 1) a bod 2). 

Hlasování: 14-0-1

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 29.3.2006. 

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na další doplnění a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/22/06 bod 3). 

Hlasování: 14-0-1

2) Uzavření zápisu a usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města ze dne 9.2.2006
Starosta konstatoval, že k zápisu a usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis a usnesení byly podepsány ověřovateli bez výhrad. Zápis a usnesení byly zveřejněny na vývěskách města, na oficiálních internetových stránkách města a doručeny všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města – usnesení č. 2/22/06.

Hlasování: 15-0-0

3) Zpráva o činnosti rady města v době od 9.2.2006 do 6.4.2006
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 21. do 22. zasedání zastupitelstva města.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 3/22/06. 

Hlasování: 15-0-0

4) Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2006-2010
Starosta seznámil přítomné s požadavkem §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období nejméně 85 dnů přede dnem voleb. Navrhl zachovat stávající počet zastupitelů 15, vzhledem k možnosti zvolit radu města.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/22/06. 

Hlasování: 15-0-0

5) Finanční záležitosti
a) Starosta předložil přítomným zprávu o stavu účtů města k 31.3.2006, o stavu běžného účtu města k 6.4.2006 a seznámil přítomné s náklady na zimní údržbu komunikací v uplynulé zimě, tj. v období 11/05-03/06.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/22/06. 
Hlasování: 15-0-0

b) Starosta seznámil přítomné s návrhem MÚ na schválení kompletního znění směrnice "Oběh účetních dokladů". Nová směrnice pouze sestavuje dříve schválené dodatky do jednoho úplného znění.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 6/22/06. 

Hlasování: 15-0-0 

c) Starosta přednesl přítomným návrh obce Škrdlovice na úhradu části nákladů na údržbu bězeckých stop v období listopad 2005 - březen 2006. Uvedl celkové náklady zimní údržby 174.016,-Kč a celkový počet kilometrů najetých speciální technikou 2175 km, podíl města Ždírec nad Doubravou činí 12.360,00 Kč. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/22/06. 

Hlasování: 15-0-0 

d) Starosta přednesl přítomným návrh rady města na stanovení odměn členům rady města, zastupitelstva města a předsedům výborů, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva města. Návrh vychází z nařízení vlády č. 50/2006 Sb. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/22/06. 

Hlasování: 15-0-0 

e) Starosta seznámil přítomné se žádostí HZS kraje Vysočina, který se obrátil na zastupitelstvo města, aby rozhodlo, zda i v roce 2007 bude město podporovat provoz JPO II za předpokladu podpory ze strany kraje v rozsahu nejméně jako v letech minulých, tj. 150.000,-Kč za rok.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 9/22/06. 

Hlasování: 15-0-0
 
f) Starosta navrhl upravit rozpočet města na rok 2006 pro zajištění již zahájených a připravovaných investičních akcí. Úprava je navržena v rámci kapitol rozpočtu. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 10/22/06. 

Hlasování: 15-0-0 

6) Zrušení vyhlášky č.01/2004 a přijetí vyhlášky č.2/2006 o FRB města Ždírec n.D.
Starosta předložil přítomným návrh na zrušení vyhlášky č.01/2004 o fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.D. a schválením nové vyhlášky č.2/2006, která zrušenou vyhlášku nahradí. Uvedl, že důvodem vydání nové vyhlášky je zkrácení doby splácení půjček z důvodu nutnosti vrácení částky 1,7 mil. Kč státu.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 11/22/06. 

Hlasování: 15-0-0

7) Uzavření 10.výběrového řízení na čerpání půjček z FRB
Starosta seznámil přítomné s doporučením rady města na uzavření 10.výběrového řízení na čerpání půček z fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.D. a poskytnutí půjčky všem žadatelům v celkové výši 250.000,- Kč.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 12/22/06. 

Hlasování: 15-0-0

8) Majetkové  záležitosti
a) Geometrické rozdělení pozemku p.č.342/126 
Městský úřad zadal geometrické oddělení části pozemku p.č.342/126 a to dílu, který je zčásti zastavěn komunikací Nad Řekou, na pozemku je uložen kabel veřejného osvětlení a bude zde uložen VN kabel rozvodů el.energie z trafostanice na Brodské do trafostanice u Jižní ulice. Z pozemku p.č.342/126 byl oddělen pozemek pro výstavbu supermarketu označený nově p.č.342/128 o výměře 8072 m2, zůstatek pozemku p.č.342/126 o výměře 525 m2 bude i nadále vlastnictvím města. 
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 13/22/06. 

Hlasování: 15-0-0

b) Prodej pozemku p.č.708/61 
Michal P. a Miroslava K. požádali o prodej části pozemku p.č.708/37 v k.ú.Horní Studenec. Jedná se o pozemek nově označený p.č.708/61 o výměře 109 m2, který několik desítek let užívali původní vlastníci domu. 
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 14/22/06. 

Hlasování: 15-0-0

c) Bezúplatný převod pozemku 
Společnost OSEVA UNI, a.s. Choceň nabídla městu bezúplatný převod budovy sila ve Ždírci n.D., které je na pozemku ve vlastnictví a.s.České dráhy. 
K navrženému bodu byla vedena rozprava o možnostech využití budovy. Zastupitelé požádali starostu, aby před podpisem smlouvy darovací zjistil podmínky pronájmu stavebního pozemku p.č.300 a možnosti jeho budoucího odkoupení od ČD, a.s. 
Starosta po rozpravě vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 15/22/06. 

Hlasování: 12-0-3

d) Souhlas s převodem bytové jednotky 
Manželé Vlastimil a Alena S. požádali zastupitelstvo města o souhlas s převodem bytu na jejich syna Patrika S. před uplynutím desetileté lhůty, kdy má předkupní právo na byt město. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 16/22/06. 

Hlasování: 14-0-1

e) Změna části usnesení č.11/14/05 z 3.2.2005 
Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemku p.č.240/2 za bytovkou čp.301 a 302. Kupujícím mělo být Společenství vlastníků jednotek. Z hlediska vlastnictví je to nepraktické, jelikož celá nemovitost včetně příslušenství je vlastněna podílově vlastníky jednotlivých bytů.  
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 17/22/06. 

Hlasování: 15-0-0

f) Žádost o převod pozemku 
Bohumila Ch. požádala město o možnost prodeje pozemku p.č.342/68 v ulici Nad Řekou. Město má předkupní právo zpětného vykoupení pozemku za 81.900,-Kč. 
Rada města navrhuje pozemek odkoupit, odkoupit i vybudované přípojky za jejich pořizovací cenu a pozemek včetně přípojek prodat obálkovou metodou, stejně jako pozemek p.č.342/85.
K žádosti byla vedena krátká rozprava, ve které zastupitelé podpořili návrh rady města. Starosta po ukončení vyzval přítomné zastupitele k hlasování o navržených usneseních č. 18/22/06 a č. 19/22/06.

Hlasování: 15-0-0

g) Žádost o prodej pozemku 
k.ú. Horní Studenec, průmyslová zóna II 
a)  O prodej pozemku v průmyslové zóně II – SEVER požádali pánové M.Zvolánek a L.Korejs – Sdružení pro stavební práce. 
b)  O prodej části pozemku p.č.550/22 o výměře cca 90 m2 požádala akciová společnost České dráhy. Pozemek bude součástí překladiště, které ČD připravují k výstavbě u nově budovaného žel.přejezdu.
K žádostem byla vedena krátká rozprava, ve které zastupitelé podpořili žádosti. Zastupitelé navrhli, aby při prodeji části pozemku p.č.550/22 město jednalo o směně za pozemek p.č.st.300. Starosta po ukončení vyzval přítomné zastupitele k hlasování o navržených usneseních usnesení č. 20/22/06 a č. 21/22/06.

Hlasování: 15-0-0

h) Žádost družstva Jednota 
Starosta seznámil přítomné s dopisem právního zástupce družstva Jednota OVD Havlíčkův Brod, který zaslal písemnou žádost o revokaci usnesení zastupitelstva města č.11/21/06 - prodej pozemku p.č.342/126 na Pikulce. Starosta uvedl některé argumenty v dopise uvedené. Dále informoval o projednání dopisu radou města a finančním výborem. Místostarosta informaci doplnil o další prokazatelná fakta, svědčící o právoplatnosti přijatého usnesení. 

Argumenty právního zástupce pro revokaci usnesení: 
1. cena nižší než v místě obvyklá – zastupitesltvo již na 18.zasedání 22.9.2006 stanovilo kupní cenu ve výši 10,-Kč/m2 nezainvestovaného pozemku jako cenu pobídkovou pro budoucího investora; s uvedenou cenou byli seznámeni oba uchazeči o koupi pozemku – Jednota OVD Havl.Brod i NIMIRU s.r.o. Havl.Brod několik měsíců před přijetím usnesení o prodeji pozemku 9.2.2006 
2. výběrové řízení na stavbu supermarketu – město nevypsalo žádné výběrové řízení, pouze prodalo nemovitost; všechny podmínky zákona č.128/2000 Sb. o obcích byly při prodeji dodrženy 
3. dokončení stavby supermarketu do konce roku 2006 – město nestanovilo termín dokončení stavby a zahájení prodeje do konce roku 2006; toto datum nabídli oba uchazeči při přestavení svého záměru

K žádosti družstva Jednota byla vedena rozprava, ve které zastupitelé odmítli argumenty pro revokaci usnesení č.11/21/06. Starosta předložil návrh usnesení, vyplývající z rozpravy a vyzval přítomné zastupitele k hlasování o usnesení č. 22/22/06. 

Hlasování: 15-0-0

9) Pozvánka k návštěvě dolnorakouské obce Michelhausen 
Starosta informoval o navázaných kontaktech s dolnorakouskou obcí Michelhausen, která zve ždíreckou delegaci na návštěvu obce u Dunaje ve dnech 20. a 21.5.2006 k možnému navázání partnerství.

K bodu programu byla vedena krátká rozprava, ve které zastupitelé podpořili návštěvu Rakouska a recipročně pozvání rakouských hostů do Ždírce n.D. - usnesení č. 23/22/06.

Hlasování: 15-0-0

10) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 

1) Starosta navrhl zastupitelům termín konání 23. zasedání zastupitelstva města na čtvrtek 22.června 2006 od 18:00 a vyzval k hlasování – usnesení č.24/22/06. 

Hlasování:  15-0-0 

2) Starosta podal aktuální informaci o přiznání dotace 800.000,- Kč Ministerstvem pro místní rozvoj na vybudování ZTV pro 10 b.j. v lokalitě Hamerská.

3) Místostarosta informoval o přiznané dotaci na vybudování dětského hřiště a o proběhlé akci měření rychlosti motorových vozidel na silnici 1.třídy ve Ždírci n.D, na Novém Ransku a v Údavech.

4) Starosta informoval o žádostech občanů na základě kterých rada města rozšířila objednávku zpracování projektové dokumentace cyklostezky na rozsah Ždírec n.D. - Kohoutov – Benátky.

5) Pan Jaroslav Klepetko se dotázal na šíři a povrch plánovené stezky Ždírec n.D. - Benátky. Starosta odpověděl, že plánovaná je šíře bude 3 m.

6) Pan Oldřich Novák se dotázal na postup příprav výstavby výrobního závodu firmy Czech LANA s.r.o. Dále uvedl, že letošní tání sněhu prokázalo že Doubrava nezpůsobuje u Ždírce záplavy a proto si nemyslí že by řeka potřebovala zásah. Starosta odpověděl, že smyslem revitalizace je mj. částečný návrat krajiny k původnímu vzhledu při zachování opatření proti povodním.

7) Paní Věra Šťastná se dotázala na stav přípravy stezky na Nové Ransko. Starosta odpověděl, že brzdou jsou nevyřešené majetkové vztahy k pozemkům nutným pro výstavbu.

8) Pan František Plíšek se dotázal na stezku od hřbitova u Horní Studence k Údavám. Starosta odpověděl, že návrh na zahájení projektové přípravy předloží radě města.

9) Pan Hubert Kolář vyslovil poděkování za kvalitně prováděnou zimní údržbu a uvedl, že i přes nepřízeň počasí se vždy lidé dostali do zaměstnání a do škol. K tomu se připojil p.Ing. Jindřich Kyncl a další zastupitelé a občané.

10) Paní MUDr. Marie Nováková informovala, že Ždírecko celkem úspěšně minula chřipková epidemie.

11) Pan František Holas - host zasedání - podal informaci o chystaném prodeji stavebního dřeva, které je v majetku spolku pro výstavbu kaple.

12) Pan Jiří Janáček - host zasedání - upozornil na špatně slyšitelný městský rozhlas u DPS Nad Řekou 560.

13) Paní Alena Moravcová - členka osadního výboru Kohoutov - uvedla, že osadní výbor na schůzi SDH každoročně představitele města upozorňuje na potřebu vybudování stezky pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

10) Závěr zasedání
Starosta konstatoval, že všechna přijatá usnesení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 20:09 ukončil.

 

---------------------------------------
Miloš Műhlfait, ověřovatel

 

---------------------------------------
Luboš Plíhal, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-22-zapis-06-04-2006-web.OpenOffice.pdf 91 kB zápis z 22.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF