Zápis z 23.schůze rady města edit delete

9.10.2003 | Jan Martinec

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář
Hosté:  Josef Plíhal, starosta SDH Ždírec n.D.

Program schůze:

1) Výstavba víceúčelového areálu u ČOV
2) Prodej nepotřebného majetku
3) Uzavření smluv o zimní údržbě
4) Uzavření smlouvy kupní mezi městem a a.s.Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
5) Veřejná soutěž na rekonstrukci prostor městské knihovny
6) Uzavření smlouvy o dílo a dodatku ke smlouvě o dílo
7) Návrh investičních akcí města na rok 2004
8) Převod zemědělských pozemků
9) Projednání návrhu nájemní smlouvy na pronájem sloupů VO
10) Převod příspěvku SK Dekora Ždírec n.D.
11) Osvobození od platby místního poplatku
12) Projednání zprávy o průběhu valné hromady Svazku obcí Podoubraví
13) Stanovení příspěvku na úhradu opravy
14) Pronájem nebytových prostor
15) Stanovení výše pokladního limitu MěÚ
16) Stanovení výše příspěvku na ceny v grafické soutěži dětí
17) Smlouva o poskytnutí grantu z FV
18) Různé

 

1) Rada města za účasti starosty SDH p.Plíhala projednala postup výstavby víceúčelové plochy u ČOV. Pro potřeby hasičského sportu je nutné dobudovat travnatou plochu, upravit příkop od místní komunikace u vjezdu do ČOV, zpevnit plochu o výměře cca 750 m2, odvodnit některé vlhké části plochy a  pro zajištění průběhu akcí vybudovat alespoň minimální zázemí pro rozhodčí a účastníky soutěží. Pro SDH Ždírec n.D. je nutné vybudovat sklad na uložení překážek a dalšího zařízení. Rada souhlasí s pokračováním výstavby areálu v roce 2004 a doporučí zastupitelstvu města při přípravě rozpočtu na příští rok určit finance na pokrytí potřebných nákladů. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina má zájem, aby se ve Ždírci n.D. 18.září 2004 v prostoru ČOV uskutečnila soutěž hasičských sborů „O pohár IZS okresu Havlíčkův Brod“. Rada uskutečnění soutěže ve Ždírci n.D. podporuje.

2) Rada města rozhodla o odprodeji stavební buňky, kterou doposud užíval SDH Ždírec n.D. jako sklad nářadí a překážek u hřiště v Horním Studenci. Technický stav buňky je špatný a pro SDH je nutné zajistit na jaře 2004 náhradu v prostoru u ČOV.

Usnesení:
Rada města rozhodla o prodeji stavební buňky a stanovila prodejní cenu na 2.000,-Kč.
Hlasování: 5 pro

3) Rada města projednala a schválila uzavření smluv o dílo na zimní údržbu místních komunikací pro zimu 2003/2004.

Usnesení:
Rada města schválila uzavření smluv o dílo na zimní údržbu místních komunikací v období od 1.11.2003 do 30.4.2004 s následujícími podnikateli:

  • Josef Marek, Ždírec n.D.
  • Jiří Kasal, Krucemburk
  • Jaroslava Janovská, Chlum
  • Miloslav Němec, Stružinec
  • Statek Horní Studenec, s.r.o.Horní Studenec
  • Martin Bezouška, Horní Studenec-Vyhnálov

Město uzavře smlouvy o dílo dle předložených písemných nabídek za nabídnutou cenu za dílo.
Hlasování: 5 pro

4) Akciová společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod předložila městu návrh kupní smlouvy na odkoupení vodovodu v ulici Jižní – 2.etapa, budovaného společně s výstavbou bytových domů čp.625 a 626.

Usnesení:
Rada města v souladu s usnesením zastupitelstva města z 31.7.2003 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odprodej vodovodu v ulici Jižní – 2.etapa za kupní cenu 128.000,-Kč akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod.
Hlasování: 5 pro

5) Rada města stanovila podmínky rekonstrukce prostor městské knihovny a stanovila okruh stavebních firem, které město vyzve k podání nabídky na práce spojené s rekonstrukcí prostor. Stavební práce budou provedeny v únoru a březnu 2004.

Usnesení:
Rada města rozhodla o tom, že město vyzve 5 stavebních firem k podání cenové nabídky na práce spojené s přístavbou budovy čp.120 a rekonstrukcí vnitřních prostor Městské knihovny ve Ždírci nad Doubravou podle projektové dokumentace fy JB IMPULS Žďár n.S.
Hlasování: 5 pro

6) Rada města se seznámila

a) s návrhem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo, kterým je stanovena cena za vícepráce spojené s výstavbou chodníků v ulici Brodská a Chrudimská,
b) s návrhem smlouvy o dílo, která stanovuje podmínky realizace oprav místních komunikací.

Usnesení:
Rada města schválila:
a) znění dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č.780300-05277-6-2192, uzavřené mezi Městem Ždírec n.D. a a.s.SKANSKA DS Prostějov. Dodatek stanovuje rozsah víceprací a celkovou cenu za dílo vč.víceprací na částku 910.926,-Kč vč.DPH.
b) znění smlouvy o dílo č.05/060/03, uzavřené mezi Městem Ždírec n.D. a a.s.Silnice Hradec Králové. Smlouva stanoví podmínky opravy místních komunikací v Horním Studenci, Údavech a Ždírci n.D. v celkové částce 234.532,-Kč vč.DPH.
c) Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem dodatku č.2 a smlouvy o dílo.
Hlasování: 5 pro

7) Rada města se seznámila s návrhem investičních akcí města na rok 2004. Návrh vychází z plánu činnosti, schváleného zastupitelstvem na období 2003/2006. Návrh bude členy rady připomínkován a doplněn a následně předán členům ZM k dalšímu projednání.

8) Starosta informoval radu města o nabídce Pozemkového fondu ČR na odkoupení zemědělských pozemků v k.ú.Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města rozhodla o tom, že město podá u Pozemkového fondu ČR žádost na převod pozemků p.č.192 a 193 v k.ú.Ždírec n.D. K úhradě ceny za pozemky bude využita restituční pohledávka v držení města. Rada předloží zastupitelstvu města věc k projednání na 7.zasedání ZM.
Hlasování: 5 pro

9) Místostarosta seznámil členy rady s podmínkami návrhu smlouvy, kterou předložila městu fa HOSTALEK-WERBUNG Česká Třebová. Smlouva by zajistila firmě exkluzivitu při instalaci informačních a reklamních tabulí firem na sloupech veřejného osvětlení území města.

Usnesení:
Rada města:
a) nesouhlasí s návrhem smlouvy, předložené firmou HOSTALEK-WERBUNG, s.r.o. Česká Třebová na pronájem sloupů veřejného osvětlení na území města pro instalaci reklamních tabulí.
b) uložila městskému úřadu, aby stanovil písemně podmínky pro výrobu a montáž reklamních tabulí, které hodlají na území města instalovat podnikatelé tak, aby byl stanoven druh použitého materiálu, velikost a způsob upevnění tabulí.
Hlasování: 5 pro

10) Převod příspěvku SK Dekora Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města rozhodla o převodu příspěvku ve výši 35.000,-Kč na účet SK DEKORA Ždírec n.D.  Příspěvek je převeden v souladu s platným rozpočtem města a bude použit na zajištění provozu a opravy zařízení a budov SK DEKORA Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

11) Rada města projednala návrh MěÚ na osvobození občanů města od platby místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Jedná se o občany, kteří mají trvalé bydliště ve Ždírci n.D., ale na území města se prokazatelně po celý rok 2003 nezdržují z osobních a pracovních důvodů.

Usnesení:
Rada města rozhodla o osvobození občanů města od platby místního poplatku za likvidaci domovního odpadu dle návrhu správce poplatku. Návrh tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 5 pro

12) Starosta informoval radu o průběhu a usneseních valné hromady Svazku obcí Podoubraví, která se konala 7.10.2003 ve Vilémově.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s tím, aby město Ždírec nad Doubravou podpořilo záměr svazku při aktualizaci a doplnění Strategie rozvoje mikroregionu Podoubraví. Rada města doporučí zastupitelstvu města, aby v rozpočtu města na rok 2004 vyčlenilo finanční prostředky na spoluúčast města na financování aktualizace strategie rozvoje ve výši do 38.000,-Kč. Rada města doporučuje, aby v případě, že svazek obcí nezíská na aktualizaci strategie rozvoje mikroregionu dotaci, byla aktualizace provedena v nejméně 2.etapách s tím, že v roce 2003 by příspěvek města činil ½ požadované částky.
b) souhlasí s příspěvkem města ve výši 3.000,-Kč na zpracování a tisk informační brožury o mikroregionu Podoubraví. Brožura bude vydána za finanční podpory Fondu Vysočiny ve výši 35.000,-Kč.
c) vzala na vědomí informaci o přípravě akce „MISS PODOUBRAVÍ“, kterou svazek obcí finančně podpoří
Hlasování: 5 pro

13) Rada projednala žádost paní Zdeňky Stehnové o úhradu opravy okna v bytě žadatelky z penze část. nesvéprávné Bohdany Vančuchové, která se svým manželem obývá družstevní byt OSBD Havlíčkův Brod, jehož uživatelkou je paní Stehnová.

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město, jako opatrovník částečně nesvéprávné Bohdany Vančuchové, uhradí v 5 splátkách OSBD Havlíčkův Brod částku ve výši 2.692,40 Kč za opravu okna.
Hlasování: 5 pro

14) Rada města projednala žádost SPV Nové Veselí o pronájem učebny ZŠ Ždírec n.D. pro taneční kroužek, který povedou členky SPV paní Zdeňka Prokopová a Radka Řezníčková. Vedení ZŠ s pronájmem prostor souhlasí.

Usnesení:
Rada města pronajala s platností od 1.10.2003 na dobu neurčitou prostory učebny ZŠ Ždírec n.D., Chrudimská 77, organizaci SPV Nové Veselí. Nájemné je stanoveno na 100,-Kč za I.Q.roku.
Hlasování: 5 pro

15) Stanovení výše pokladního limitu MěÚ – výběr místních poplatků

Usnesení:
Rada města stanovila limit pokladny Městského úřadu ve Ždírci n.D. pro výběr místních poplatků na 20.000,-Kč.
Hlasování: 5 pro

16) Městská knihovna požádala o příspěvek na ceny účastníků grafické soutěže dětí, organizované MK.

Usnesení:
Rada města stanovila příspěvek Městské knihovně Ždírec n.D. na ceny pro účastníky dětské grafické soutěže na částku 700,-Kč.
Hlasování: 5 pro

17) Místostarosta informoval radu města o podání žádosti v grantovém programu GIS-II a dále o získání podpory v grantovém programu Webové stránky měst a obcí.

Usnesení:
Rada města:
a) schválila podání žádosti na podporu z Fondu Vysočiny na rozšíření geoinformatické infrastruktury města z grantového programu GIS-II.
b) souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny ve výši 8.500,-Kč z grantového programu „Webové stránky měst a obcí“. Spoluúčast města na programu je 8.500,-Kč a bude hrazena z rozpočtu města, kapitoly veřejná správa. Rada pověřila místostarostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5 pro

18) Různé:
a) Starosta informoval radu o žádosti adresované přednostovi železniční stanice Ždírec n.D. Ing.Havlovi ve věci zachování zasílání spěšninových zásilek ze stanice Ždírec n.D.
b) Rada vzala na vědomí informaci Krajské hygienické stanice kraje Vysočina o řešení hlučnosti v areálu Lesní společnosti Hradec Králové, a.s., středisko Ždírec n.D.
c) Starosta informoval radu o jednání města s OSBD Havl.Brod ve věci zrušení septiků u bytových domů.
d) Rada byla informována o záměru opravy Žďárské a Chrudimské ulice, které byly poškozeny dopravou po objížďce při  výstavbě průtahu Ždírcem n.D.
e) Starosta seznámil radu s žádostí p.Zvolánka o pronájem pohostinství. Nejedná se o majetek města a proto nelze žádosti vyhovět.
f) Rada projednala žádost TJ ZORA Praha o zakoupení plánovacích kalendářů. Kupní cena by byla příspěvkem na činnost TJ zrakově postižených. Rada žádosti nevyhoví, jelikož hodlá ve smyslu usnesení zastupitelstva města podporovat pouze organizace působící v regionu.
g) Rada projednala průběh veřejné soutěže na projekt pro stavební řízení Domu s pečovatelskou službou. Rada se seznámila při osobním jednání s účastníky soutěže s návrhy architektonického řešení a vyžádala si některé doplňující údaje. Rada hodlá soutěž uzavřít do 30.10.2003.
h) Starosta informoval radu o záměru města Chotěboř převzít zřizovací funkci k Základní umělecké škole v Chotěboři. Ředitel ZUŠ má zájem o zřízení pobočky ZUŠ ve Ždírci n.D. Starosta pozval p.Moce, ředitele ZUŠ, na jednání rady, kde budou dohodnuty potřeby ZUŠ a možnosti města.
i) Starosta informoval radu o dalším průběhu jednání s firmou ESLOT Praha o podmínkách výstavby supermarketu ve Ždírci n.D.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: