Zápis z 23.zasedání zastupitelstva města edit delete

28.6.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni:
13 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
6 hostů - občané města
  
Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 18:10 hod. starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města všechny přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a je usnášeníschopné. Při zahájení zasedání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva města.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, návrhovou komisi ve složení pan Jaroslav Klepetko, paní Věra Šťastná a paní Jana Uchytilová a ověřovateli zápisu pana Ing. Miloslava Gajdoruse a pana Jana Matějku. 

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky,  starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/23/06 bod 1) a bod 2). 

Hlasování: 13-0-0
b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 14.6.2006. 

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na další doplnění a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/23/06 bod 3). 

Hlasování: 13-0-0

2) Uzavření zápisu a usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města ze dne 6.4.2006
Starosta konstatoval, že k zápisu a usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis a usnesení byly podepsány ověřovateli bez výhrad. Zápis a usnesení byly zveřejněny na vývěskách města, na oficiálních internetových stránkách města a doručeny všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města – usnesení č. 2/23/06.

Hlasování: 13-0-0

3) Zpráva o činnosti rady města v době od 6.4.2006 do 22.6.2006
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 22. do 23. zasedání zastupitelstva města. Starosta doplnil informaci o odložení rozhodnutí o výběru zhotovitele dětského hřiště v areálu SK DEKORA z důvodu nutnosti doplnění cenových nabídek.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 3/23/06. 

Hlasování: 13-0-0

4) Uzavření hospodaření města a Svazku obcí Podoubraví v roce 2005
Starosta seznámil přítomné se zprávami o výsledku přezkoumání hospodaření města a Svazku obcí Podoubraví, které provedl odbor kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina. Zdůrazrnil, že obě kontroly nenalezly žádnou chybu a nevyplývají z nich ani žádná opravná opatření. Dále uvedl, že projednání výsledku přezkumu je obec povinna provést dle §43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích do 30.6. následujícího roku.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/23/06. 

Hlasování: 13-0-0

5) Finanční záležitosti
a) Místostarosta předložil přítomným zprávu o stavu účtů města k 31.5.2006 a o stavu běžného účtu města k 22.6.2006.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/23/06. 
Hlasování: 13-0-0

b) Starosta seznámil přítomné s návrhem úpravy rozpočtu města na rok 2006. Uvedl, že úprava vyplývá z obdržených darů. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 6/23/06. 

Hlasování: 13-0-0 

6) Majetkové  záležitosti
a) Prodej pozemků v k.ú.Horní Studenec p.č.550/25 a 550/3 
Starosta seznámil přítomné s žádostí a.s. České dráhy, které požádaly o prodej pozemku p.č.550/25 o výměře 86 m2 a p.č.550/3 o výměře 296 m2 (celkem 382 m2) v prostoru nádraží Ždírec n.D. za účelem výstavby kolejiště a překladiště pilařské kulatiny. Dále uvedl, že pozemky by bylo dobré i částečně směnit za pozemek p.č.300 o výměře 489 m2 na nádraží ve Ždírci pod a kolem budovy sila. ČD navrhuje kupní cenu stanovenou znalcem. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/23/06. 

Hlasování: 13-0-0

b) Prodej pozemku p.č.708/1, k.ú.Horní Studenec 
Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Mgr.Martiny H. o prodej pozemku p.č.708/1 o výměře 971 m2, který rodina využívá již několik desítek let na základě písemného souhlasu MNV Horní Studenec. 

K bodu jednání byla vedena krátká rozprava, ve které zazněly návrhy na cenu 15,- a 20,- Kč / m2. Starosta vyzval k hlasování o usnesení č. 8/23/06 s návrhy prodejních cen postupně v pořadí, jak byly navrženy. Nejprve tedy o prodejní ceně 15,- Kč / m2. 

Hlasování: 2-11-0 

Návrh nebyl přijat, proto starosta vyzval k novému hlasování o usnesení č. 8/23/06 s prodejní cenou 20,- Kč / m2. 

Hlasování: 11-0-2 

c) Prodej pozemků v průmyslové zóně II-SEVER 
Starosta představil přítomným připravený návrh rozdělení pozemků v průmyslové zóně II-SEVER pro následující žadatele: 
1. společnost DekoDrath s.r.o. žádá o prodej pozemku o výměře cca 1,7 ha 
2. společnost EUROMETAL s.r.o. žádá o prodej pozemku o výměře cca 1,5 ha 
3. pánové M.Marek a L.Polanský žádají o prodej pozemku o výměře cca 2000 m2 
4. pánové M.Zvolánek a L.Korejs žádají o prodej pozemku o výměře cca 3000 m2 
5. pan L.Ježek žádá o prodej pozemku o výměře cca 2000 m2 
Jedná se o pozemky na navážce zeminy, na kterých je obtížnější zakládání staveb a bude zde nutné vyrovnat terénní nerovnosti. Z tohoto důvodu navrhuje rada města stanovit kupní cenu na 80,-Kč/m2.

Rozprava k bodu jednání: 
1. Pan Ing. Miloslav Gajdorus navrhl alternativní rozdělení pozemku. 
2. Pan Hubert Kolář podpořil prodejní cenu 80,- Kč/m2 z důvodu složitějších podmínek pro zakládání staveb. 
3. Pan Jaroslav Klepetko se dotázal na výměru volné plochy v průmyslové zóně SEVER II a zdůraznil, že bude nutné tuto cenu dodržet i u budoucích prodejů v této lokalitě. 

Po ukončení rozpravy starosta vyzval k hlasování o usnesení č. 9/23/06. 

Hlasování: 13-0-0 

d) Prodej pozemků p.č.356/26 a st.106 v k.ú.Ždírec n.D. 
Starosta přednesl přítomným žádost manželů Málkových o prodej pozemků 356/26 o výměře 215 m2 a st.106 o výměře 128 m2, které na základě dohody s MNV Ždírec n.D. dlouhodobě užívají. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 10/23/06. 

Hlasování: 12-0-1

e) Prodej pozemku p.č.342/68, ulice Nad Řekou v k.ú.Ždírec n.D. 
Starosta informoval zastupitele o nejvyšší nabídce p. Vaška z 21 obeslaných zájemců o prodej stavební parcely. Dále uvedl, že nabídku v zalepené obálce podali pouze 3 zájemci. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 11/23/06. 

Hlasování: 12-0-1

f) Uzavření opční smlouvy 
Starosta seznámil přítomné s návrhem na uzavření opční smlouvy na pozemky v průmyslové zóně II-SEVER o výměře cca 37 270 m2 se společností Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. Smlouva by měla platnost 2 roky ode dne podpisu. SET touto smlouvou sleduje to, aby měla k dispozici pozemek pro investora z oblasti zpracování dřeva, se kterým v současné době vážně jedná o investici ve Ždírci n.D.

V krátké rozpravě pánové Kolář a Ing. Gajdorus podpořili záměr firmy STORA ENSO přivést do Ždírce dalšího zpracovatele dřeva. Pan Luboš Plíhal upozornil na možné problémy zápachu při přemístění retenční nádrže k silnici.  

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 12/23/06. 

Hlasování: 13-0-0

g) Koupě pozemku p.č. PK 565, k.ú.Horní Studenec 
Starosta seznámil přítomné s záměrem vykoupení pozemku p.č. 565 v k.ú. Horní Studenec v průmyslové zóně. 

V krátké rozpravě k bodu jednání převážil názor zastupitelů, že je požadovaná cena 150,- Kč /m2 je příliš vysoká a že by mohl vzniknout cenový precedens. 

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování. 

Hlasování: 3-0-10 

Usnesení u koupi pozemku p.č. 565 v k.ú. Horní Studenec nebylo přijato.

h) Směnná smlouva 
Starosta seznámil přítomné se záměrem směny pozemků mezi podílnickými obce LDO Přibyslav a Lesy České Republiky. Uvedl, že se jedná o směnu pozemků o výměře 14,158 ha v k.ú.Obyčtov, Hodíškov a Suky za pozemky o výměře 17,9198 ha v k.ú.Hlinné, Jámy, Radostín u V.Městce, Sklené, Světnov a Vepřová. Celková hodnota směňovaných pozemků je shodná, je to dáno jinou kvalitou porostů. Členská schůze LDO Přibyslav ze dne 10.6.2006 směnu obcím doporučuje, protože dochází ke zcelení majetku obcí obhospodařovaném LDO.  

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 13/23/06. 

Hlasování: 13-0-0

i) Žádost o prodej pozemku 
Starosta přednesl přítomným žádost paní Michálkové o prodej části pozemku p.č.315/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Údavy a žádost pana Josky o prodej pozemku p.č.535/2, části pozemku 708/37 a části pozemku PK 25 v k.ú. Horní Studenec, které jsou dlouhodobě zaploceny ke stavebním parcelám st.37/1 a st.38. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 14/23/06. 

Hlasování: 13-0-0

j) Prodej nákladního automobilu Avia 30 
Starosta uvedl bod jednání a předal slovo Radku Culkovi - hostu zasedání. Pan Culek krátce popsal potřebné úpravy vozidla Peugeot Boxer, které jsou nutné k zařazení automobilu do IZS. Uvedl, že vozidlo Peugeot Boxer bude hasičům lépe sloužit než Avia 30, jako jeden z důvodů uvedl lepší akceleraci vozidla a nižší spotřebu paliva. Stávající druhá cisterna D 12 Avia 30 bude pro sbor po dokončení přestavby vozidla Peugeot nepotřebná a je navržena k prodeji. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 15/23/06. 

Hlasování: 13-0-0

k) Převod domu čp.60 a pozemku č.st.70 
Starosta přednesl přítomným možnost levně od ČD, a.s. získat pozemek s domem bývalého strážního domku č.60 na Chrudimské ulici. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 16/23/06. 

Hlasování: 13-0-0

7) Informace o návštěvě dolnorakouské obce Michelhausen
Místostarosta seznámil přítomné s průběhem návštěvy delegace města v dolnorakouské obci Michelhausen. Uvedl některá fakta o obci a dále uvedl některé rozdíly v obecním uspořádání mezi ČR a Rakouskem. Informaci doplnil Hubert Kolář a starosta Jan Martinec, všichni návštěvu hodnotili kladně. Starosta dále uvedl některé body programu plánované srpnové návštěvy delegace Michelhausenu v našem městě a seznámil přítomné s návrhem smlouvy o spolupráci mezi obcemi.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 17/23/06. 

Hlasování: 13-0-0

8) Stanovení názvu nové ulice ve Ždírci n.D.
Starosta seznámil přítomné s variantou uspořádání stavebních parcel v oblasti nové lokality pro výstavbu rodinných domů u Doubravy. Uvedl některé návrhy názvů ulice a vyzval přítomné k vyjádření se k názvům.

Během krátké rozpravy byla provedena anketa na základě jejíchž výsledků vyzval starosta přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 18/23/06. 

Hlasování: 13-0-0

9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 

1) Starosta předložil přítomným zprávu o průběhu a přípravě realizace investičních akcí města v roce 2006. Pan Jaroslav Klepetko podal informaci o přístavbě tělocvičny. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 19/23/06. 

Hlasování: 13-0-0
2) Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku veřejnoprávní kontroly hospodaření s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu města v roce 2005 v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou. Uvedl, že zpráva konstatuje "bez závad". 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 20/23/06. 

Hlasování: 13-0-0 

3) Starosta předložil přítomným dopis pana Petra Ošlejška - jednatele firmy NIMIRU s.r.o., ve kterém informuje o stavu příprav výstavby obchodního centra NIMIRU v lokalitě Pikulka. 

V diskusi k bodu jednání vyjádřili místostarosta a Ing. Miloslav Gajdorus podporu přípravě výstavby obchodního centra firmy NIMIRU s.r.o. Panové Klepetko a Kolář uvedli, že Jednota sice svoji provozovnu postupně modernizuje, ale nechová se k zákazníkům příliš dobře. Starosta upřesnil, že se nejedná o změnu smlouvy, ale pouze o informaci o přípravě výstavby. 
 
Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 21/23/06. 

Hlasování: 13-0-0 

4) Pan Jaroslav Klepetko se dotázal na stav přípravy cyklostezky Ždírec - Kohoutov. Místostarosta informoval o stavu přípravy dokumentace k územnímu řízení a o stavu zajišťování pozemků pro tuto stavbu.
5) Paní Jana Uchytilová upozonila na provozní problémy, které způsobuje modernizace prodejny potravin Jednoty, na nedostatečné zaškolení personálu prodejny a na nedostatky ve značení cen zboží. Jednání firmy Jednota označila za nekoncepční.
6) Paní Věra Šťastná se dotázala na plánované opravy místních komunikací na Novém Ransku, zejména na 3. ulici.
7) Paní MUDr. Marie Nováková se dotázal na termín dokončení rekonstrukce přízemí DPS Mírová 119 z důvodu uvolnění prostor, které v současné době využívají rehabilitace a masáže.
8) Pan Hubert Kolář se dotázal na dříve dohodnuté zametání silnic firmou STORA ENSO.
9) Pan Luboš Plíhal se dotázal na opravu Žďárské ulice.
10) Pan Ing. Jiří Uchytil navrhl předal firmě Jednota výzvu na přidání pokladny pro rychlejší odbavování zákazníků.
11) Pan Jiří Janáček - host zasedání - se dotázal na možnost zřízení autobusové zastávky na náměstí 9.května a upozornil na nedodržovaní domovního řádu některými nájemníky DPS.
12) Pan Radek Culek - host zasedání - vznesl dotaz, zda bude nově budované dětské hřiště v areálu SK DEKORA oplocené a zda-li je možné sirénu v areálu firmy STORA ENSO napojit na JSVV s možností dálkového spouštění.
13) Starosta navrhl zastupitelům vykoupení stavebního dřeva od spolku pro výstavbu kaple za cenu 30.000,- Kč.
14) Starosta navrhl zastupitelům termín konání 24. zasedání zastupitelstva města na čtvrtek 24.srpna 2006 od 18:00 a vyzval k hlasování – usnesení č.22/23/06. 

Hlasování:  12-0-1 

10) Závěr zasedání
Starosta konstatoval, že všechna přijatá usnesení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 20:50 ukončil.

 

---------------------------------------
Ing. Miloslav Gajdorus, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Matějka, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-23_zapis-22-06-2006-web.OpenOffice.pdf 92 kB zápis z 23.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF