Zápis z 24.schůze rady města edit delete

24.10.2003 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář
Hosté:  Luděk Špinar, vedoucí oddělení výstavby města

Program schůze:

1) Vyhodnocení nabídek ve veřejné soutěži č.14/2003 - DSPS
2) Jednání s SK Dekora Ždírec n.D. o převodu nemovitostí
3) Projednání návrhu tržního řádu města
4) Projednání návrhu kontrolního řádu
5) Schválení smluv
6) Pověření ZŠ Ždírec n.D. k vybírání poplatků
7) Vyřazení nepotřebného zařízení
8) Žádost o poskytnutí příspěvku
9) Stanovení úhrady z důchodu
10) Různé

 

1) Rada města společně s p.Špinarem posoudila nabídky dvou projektových firem v soutěži č.14/2003 na projekt pro stavební řízení na výstavbu Domu s pečovatelskou službou ve Ždírci n.D. Nabídku do soutěže podal DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havl.Brod a Design s.r.o. Chotěboř. Projektová kancelář STUDIO-P Žďár n.S. se ze soutěže omluvila. Rada města a zaměstnanci MěÚ se v době od 22.9.2003 sešli se zástupci soutěžitelů a ti představili výběrové komisi svůj projekt jak z hlediska architektonického, tak z hlediska funkčního. Na základě těchto informací a finanční nabídky rada rozhodla o zpracovateli projektu.

Usnesení:
Rada města rozhodla o pořadí soutěžitelů ve veřejné soutěži dle §49b zákona č.199/1994 Sb. následovně:
1.   DRUPOS-PROJEKT v.o.s.
      Příčná 260, Havlíčkův Brod
      nabídnutá cena za dílo: 204.800,- Kč  - projektové práce, 15.000,- Kč – příprava výzvy dle §49 zákona, účast na vyhodnocení veřejné soutěže

2.   DESING spol. s r.o.
      Sokolohradská 1018, Chotěboř
      nabídnutá cena za dílo: 246.700,- Kč  - projektové práce, 250,- Kč/hod  – příprava výzvy dle §49 zákona, účast na vyhodnocení veřejné soutěže

Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: 5 pro

2) Starosta informoval radu o jednání se zástupci SK Dekora Ždírec n.D. ve věci převodu majetku SK na město a následném pronájmu nemovitostí. SK Dekora souhlasí s návrhem smlouvy o převodu, která byla schválena zastupitelstvem města 31.7.2003 a doplněna usnesením na zasedání 25.9.2003. Nájemní smlouva byla po dohodě obou stran upřesněna v některých bodech týkajících se zejména poskytování areálu SK Dekora městu a dalším organizacím pro pořádání jejich akcí. Návrh znění darovací smlouvy a smlouvy nájemní bude předložen 1.11.2003 delegátům valné hromady SK Dekora Ždírec n.D. ke schválení.

3) Místostarosta seznámil radu s návrhem tržního řádu města, který by měl regulovat stánkový prodej. Rada s návrhem souhlasí a doporučila omezit z důvodu bezpečnosti provozu prodej v Družstevní ulici a rozšířit plochu pro stánkový prodej o část náměstí 9.května ve smyslu dřívějších usnesení rady. MěÚ dopracuje tržní řád a předloží ho radě ke schválení.

4) Místostarosta předložil radě k posouzení návrh kontrolního řádu, který zavádí vnitřní kontrolní systém dle zákona č.320/2001 Sb. a vyhlášky č.64/2002 Sb. Rada souhlasí s návrhem a doporučuje jeho předložení zastupitelstvu města k projednání a schválení.

5) Rada města projednala návrhy smluv o dílo, o příspěvku, reklamě a o dotaci.

Usnesení:
Rada města schválila:
a) Znění smlouvy o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace, které uzavírá město s občany, fyzickými a právnickými osobami v souladu se zákonem č.274/2001 Sb.
b) Uzavření sponzorské smlouvy mezi městem Ždírec n.D.a firmou Lacman s.r.o.Chotěboř na příspěvek ve výši 10.000,-Kč na zajištění závodu LACMAN VYSOČINA ROAD 2003.
c) Smlouvu o reklamě a propagaci obchodní značky mezi městem Ždírec n.D. a firmou Lacman s.r.o. Chotěboř na příspěvek ve výši 38.000,-Kč na zajištění závodu LACMAN VYSOČINA ROAD 2003.
d) Smlouvu o reklamě a propagaci obchodní značky mezi městem Ždírec n.D. a a.s. Česká spořitelna Pardubice na příspěvek ve výši 15.000,-Kč na zajištění závodu LACMAN VYSOČINA ROAD 2003.
e) Návrh smlouvy o dílo na projektovou činnost spojenou se zpracováním projektů na kanalizaci v Brodské ulici a osázení kruhového objezdu. Cena za projektové práce provedené firmou OPTIMA Vysoké Mýto činí 16.905,-Kč vč.DPH.
f) Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 320.000,-Kč od Státního fondu rozvoje bydlení na přestavbu nebytových prostor v budově v H.Studenci čp.14 na byt 3+1.
g) Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv dle písmen a) – f).
Hlasování: 5 pro

6) Pověření ZŠ Ždírec n.D. k vybírání poplatků.

Usnesení:
Rada města pověřila organizaci Základní škola Ždírec nad Doubravou vybíráním příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců dle vyhlášky města Ždírec n.D. č.1/2003 na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, které jsou součástí ZŠ Ždírec n.D. s platností od 1.9.2003.
      Hlasování: 5 pro

7) Rada města projednala návrh ZŠ Ždírec n.D. na vyřazení zařízení a vybavení školní kuchyně, o které nebyl přes provedenou inzerci projeven zájem.

Usnesení:
Rada města rozhodla o vyřazení nepotřebného vyřazeného vybavení školní kuchyně dle seznamu předloženého Základní školou Ždírec n.D. Městský úřad a ZŠ Ždírec n.D. provedou odpis zařízení z inventurních seznamů do 31.12.2003.
Hlasování: 5 pro

8) Pan A.Brychta, správce Římskokatolické farnosti Horní Studenec, požádal město o příspěvek ve výši 50 tis.Kč na výrobu a instalaci okrasných zabezpečovacích mříží, které budou osazeny na kostele sv.Václava v Horním Studenci.

Usnesení:
Rada města souhlasí s převodem částky ve výši do 50.000,-Kč z rozpočtu města Římskokatolické farnosti Horní Studenec na výrobu a instalaci okenních mříží na budově kostela v Horním Studenci. Správce farnosti předloží městu zápis o výběru dodavatele mříží. Příspěvek bude převeden v souladu s rozpočtem města.
Hlasování: 5 pro

9) Rada projednala návrh starosty na změnu platby příspěvku Bohdany Vančuchové na úhradu za užívání bytu.

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město bude počínaje měsícem říjnem 2003 převádět pravidelně měsíčně částku ve výši 500,-Kč z důchodu Bohdany Vančuchové na účet Okresního bytového družstva Havlíčkův Brod jako příspěvek na úhradu části nákladů spojených s užíváním bytu ve vlastnictví družstva v domě čp.124 v Novém Studenci.
Rada města rozhodla, že od stejného data zastaví město výplatu příspěvku ve výši 500,-Kč měsíčně na úhradu za užívání bytu v N.Studenci čp.124 paní Zdeňce Stehnové, matce Bohdany Vančuchové.
Hlasování: 5 pro

10) Různé:
a) Rada se seznámila s návrhem umístění supermarketu a parkoviště v lokalitě Na Pikulce. MěÚ jedná s firmou ESLOT o možnosti výstavby obchodu.
b) Rada se seznámila se žádostí společnosti MKM WOOD o prodej pozemků v průmyslové zóně. Rada předloží žádost k projednání zastupitelstvu na 7.zasedání 4.12.2003.
c) Rada projednala informaci o jednání města s firmou TeS Chotěboř ve věci zápočtu pohledávek mezi městem, firmou Tes Chotěboř a D&s Praha. Podle informace firmy TeS společnost D&s Praha zaplatila firmě TeS Chotěboř jen část dodaného vybavení kuchyně, ačkoliv město firmě D&s Praha uhradilo řádně všechny vystavené faktury v plné výši před termínem splatnosti. Firma TeS navrhla, aby poslední fakturu, která bude vystavena za vícepráce v hodnotě 330 tis.Kč (z toho 270 tis.Kč technologie vaření – konvektomat), uhradilo město přímo firmě TeS. Firma D&s s navrženým zápočtem pohledávek nesouhlasí. Rada uložila starostovi, aby sledoval vývoj a zajistil, aby provoz školní kuchyně nebyl ohrožen.
d) Rada projednala informaci ZŠ Ždírec n.D. o potřebě opravy parket v tělocvičně. V návrhu rozpočtu města na rok 2004 je zařazena potřebná částka na uvedenou opravu, nátěry a malování v objektu.

25.schůze rady města se uskuteční 5.listopadu 2003 v 15:00.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: