Zápis z 24.zasedání zastupitelstva města edit delete

30.8.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni:
13 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
8 hostů - občané města
  
Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 18:10 hod. starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města všechny přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a je usnášeníschopné. Při zahájení zasedání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva města.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, návrhovou komisi ve složení pan Jaroslav Klepetko, paní MUDr. Marie Nováková a pan Oldřich Novák a ověřovateli zápisu pana Luboše Plíhala a paní Věru Šťastnou. 

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky,  starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/24/06 bod 1) a bod 2). 

Hlasování: 13-0-0 

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 16.8.2006. 

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na další doplnění a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/24/06 bod 3). 

Hlasování: 13-0-0

2) Uzavření zápisu a usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města ze dne 22.6.2006
Starosta konstatoval, že k zápisu a usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis a usnesení byly podepsány ověřovateli bez výhrad. Zápis a usnesení byly zveřejněny na vývěskách města, na oficiálních internetových stránkách města a doručeny všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města – usnesení č. 2/24/06.

Hlasování: 13-0-0

3) Zpráva o činnosti rady města v době od 22.6.2006 do 24.8.2006
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 23. do 24. zasedání zastupitelstva města. Starosta doplnil informaci o způsobu financování výstavby plynovodu a připojovacího pruhu k výrobnímu závodu firmy Czech LANA. K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 3/24/06. 

Hlasování: 13-0-0

4) Finanční záležitosti
a) Starosta předložil přítomným zprávu o stavu účtů města k 31.7.2006 a o stavu běžného účtu města k 24.8.2006.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/24/06. 
Hlasování: 13-0-0

b) Starosta seznámil přítomné s návrhem úpravy rozpočtu města na rok 2006 – zvýšením příjmů za prodej pozemků a příjmů za vynětí pozemků ze ZPF. MÚ navrhl posílit o výši příjmů kapitolu Místní komunikace a veřejná doprava. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/24/06. 

Hlasování: 13-0-0

c) Starosta předložil přítomným návrh na využití příjmu z výherních hracích automatů v roce 2005 ve výši 120.481,-Kč pro potřeby sportu a tělovýchovy. 

K navrženému bodu byla vedena rozprava, ve které byl vznesen pozměňovací návrh na určení příjmu k využití pro potřeby mládežnického sportu. Starosta vysvětlil, že MÚ navrhuje využít prostředky pro výstavbu a rekonstrukci tělocvičny při ZŠ, což znamená, že tyto prostředky budou využity převážně pro mládež.
Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o prvním návrhu v pořadí, tj. o využití pro potřeby sportu a tělovýchovy všeobecně - usnesení č. 6/24/06. 
Hlasování: 12-0-1

d) Starosta seznámil přítomné se záměrem započetí prací na rozpočtu města na rok 2007. Uvedl, že prvním krokem bude sestavení seznamu investičních akcí a nutných oprav majetku města v roce 2007 a zpracování podnětů od osadních výborů a požadavků společenských organizací a občanských a zájmových sdružení. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/24/06. 

Hlasování: 13-0-0 

5) Majetkové  záležitosti
a) Prodej pozemků v k.ú.Horní Studenec 
Starosta přednesl žádost pana Luďka J., který požádal o prodej pozemku p.č.535/2 o výměře 44 m2 a části pozemku p.č.708/37 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Horní Studenec. 
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 9/24/06 bod 1). 

Hlasování: 13-0-0 

b) Prodej pozemků v k.ú.Údavy 
Starosta přednesl přítomným již dříve projednanou žádost paní Mgr.Alice M. o prodej části pozemku p.č.315/1 o výměře 120 m2 v k.ú. Údavy. Dále uvedl, že stavební úřad s oddělením pozemku souhlasí.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 9/24/06 bod 2). 

Hlasování: 13-0-0

c) Prodej pozemku v k.ú.Stružinec 
Starosta přednesl žádost manželů Ing.Karla a Ludmily K., kteří žádají o prodej pozemku p.č.51/15 o výměře 989 m2 v k.ú. Stružinec, který rodina využívá již několik desítek let na základě písemného souhlasu MNV Údavy. 
V krátké diskusi pan Luboš Plíhal navrhnul, s ohledem na možnost vytvoření stavebních parcel na sousedních pozemcích města, prodat pozemek s břemenem předkupního práva za prodejní cenu. 
Po ukončení diskuse starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o prvním návrhu usnesení - usnesení č. 9/24/06 bod 3). 

Hlasování: 11-1-1 

d) Prodej pozemků v průmyslové zóně II-SEVER, k.ú.H.Studenec 
Starosta předložil žádost pana Jaroslava U. o prodej pozemku p.č.566/27 v průmyslové zóně SEVER II o výměře 2282 m2. 
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/24/06. 

Hlasování: 13-0-0 

e) Směna, prodej, koupě pozemků v k.ú. Ždírec n.D. 
Starosta popsal situaci nevypořádaného vlastnictví pozemků v ulici Liběcká a Ke Stadionu. Uvedl, že se jedná o pozemky rodiny N., L., pana S. a pozemky města a že na základě nově zhotoveného geometrického plánu je možné část ulice majetkově a vlastnicky vypořádat. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 10/24/06. 

Hlasování: 13-0-0 

f) Prodej pozemku pro výstavbu bytového domu, smlouva o budoucí kupní smlouvě 
Starosta informoval o záměru prodeje pozemku pro výstavbu bytového domu v Jižní ulici s 10ti byty, kterou připravuje nově založené Bytové družstvo Jižní. Družstvo má 10 členů a bude stavět ve vlastní režii bytový dům s 10 byty. Zastupitelstvo již 6.2.2006 rozhodlo, že město prodá bytovému družstvu stavební pozemek – uzavře smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Pro zdárné podání žádosti družstvem o dotaci na výstavbu u SFRB a pro zahájení stavby je nutné uzavřít budoucí kupní smlouvu a stanovit podmínky budoucího prodeje. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 11/24/06. 

Hlasování: 13-0-0 

g) Převod majetku do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod 
Starosta informoval přítomné o  průběhu převodu vodovodu v  ulici Ve Vilkách do majetku VaK H.B. a.s. a o proběhlém navýšení jmění a.s. Uvedl, že majetek a.s. byl 19.7.2006 obchododním soudem zapsán do základního kapitálu a.s. a město převezme 504 akcií v listinné podobě s omezenou převoditelností.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 12/24/06. 

Hlasování: 13-0-0 

6) Informace o návštěvě delegace z dolnorakouské obce Michelhausen
Starosta krátce seznámil přítomné s připraveným programem návštěvy delegace dolnorakouské obce Michelhausen města v našem městě. Uvedl některá fakta o obci a připomněl květnovou návštěvu delegace Ždírce n.D. v Micheluhausenu.

K projednanému bodu jednání nebylo přijato usnesení. 

7) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 
1) Starosta předložil přítomným žádost Českých drah, správy dopravní cesty Jihlava o příspěvek na vestavbu WC do výpravní budovy Českých drah ve Ždírci n.D. 

Diskuse k bodu jednání:
a) Proti příspěvku se vyjádřili pánové Ing. Jindřich Kyncl a Huber Kolář.
b) Místostarosta uvedl, že nádraží ČD chápe spousta občanů jako jeden ze vstupů do města a souhlasí s příspěvkem.
c) Ing. Jindřich Kyncl uvedl, že většina WC na nádražích ČD mívá zákaz vstupu bez platné vstupenky a proto by patrně nebylo možné toho WC považovat za veřejné - např. pro cestující autobusů.
d) MUDr. Marie Nováková uvedla, že absenci veřejných WC v centru supluje WC u její ordinace.
e) Paní Jana Uchytilová se zeptala zda bude možné ze strany ČD garantovat, aby byly WC opravdu přístupné pro veřejnost.
f) Ing. Jiří Uchytil podpořil příspěvek za podmínky zajištění přístupu k WC pro veřejnost.
g) Pan Ladislav Dobiáš - host zasedání - uvedl, že většina WC v nádražních budovách je uzamčena a klíč je dostupný na vyžádání.
h) Pan Hubert Kolář navrhnul rozhodnutí oddálit.
i) Pan Jaroslav Klepetko příspěvek podpořil za podmínky zpřístupnění WC pro veřejnost.
j) Pan Oldřich Novák uvedl, že nádraží je vstup do města pro návštěvníky a příspěvek podporuje. Dále uvedl, že úroveň WC je možné dosáhnout pouze u WC s obsluhou. Navrhuje příspěvek podmínit vstřícným postupem drah při prodeji pozemku pod silem u nádraží.
k) Starosta podpořil myšlenku příspěvku na výstavbu WC vzhledem k potřebnosti zařízení a dobré spolupráci s ČD, SDC Jihlava. Starosta konstatoval, že písemně odpoví SDC Jihlava ve smyslu diskuse na zasedání a vyzve SDC k vyjádření stanoviska k možnosti využívání WC veřejností. Starosta dále krátce zrekapituloval stav jednání o koupi pozemku pod silem a uvedl možný zisk z prodeje drážního domku v Chrudimské ulici.
l) Starosta podal informaci o stavu příprav komunálních a senátních voleb 20. a 21.října 2006.
m) Pan Jaroslav Klepetko kritizoval firmu JMA za skluz v rekonstrukci staršího sálu tělocvičny, dále navrhnul uspořádat den otevřených dveří v tělocvičně.
n) Pan Oldřich Novák se dotázal na vývoj situace ve výstavbě supermarketu.
o) Starosta podal informaci o podepsané smlouvě na prodej pozemku a o smlouvě o předkupním právu města.
p) Paní MUDr. Marie Nováková poděkovala za přípravu rekonstrukce DPS Mírová 119.
q) Paní Jana Uchytilová se dotázala na ceny subdodávek hřiště s umělým povrchem v areálu SK DEKORA.
r) Starosta uvedl nabídkové ceny vybudování podkladních vrstev, zhotovení povrchu hřiště a oplocení hřiště.
s) Pan František Plíšek upozornil na nefunkční hnízdo bezdrátového rozhlasu v Údavech u Pátků.
t) Pan Hubert Kolář se dotázal na postup přípravy projektové dokumentace na cyklostezku Ždírec - Kohoutov - Benátky.
u) Starosta informoval o jednáních s ŘSD o umístění stezky a o jednáních s vlastníky pozemků.
v) Pan Oldřich Novák se dotázal na umístění cyklostezky v místě mezi Ždírcem a Kohoutovem  u starého vodojemu.
w) Starosta popsal vedení stezky a uvedl, že o stavu přípravy bude písemně informovat petiční výbor petice pořádané na podporu výstavby cyklostezky.
x) Pan Luboš Plíhal podpořil záměr pronájmu prostor tělocvičny pro indoor cycling, dotázal se na stav výstavby hasičského areálu u Doubravy a upozornil na nedostatek odpadkových košů v nové zástavbě.
y) Starosta informoval o zhotovení elektroinstalací a vnitřních obkladů provozní budovy hasičů a o každoročně rostoucím počtu odpadkových košů a o stále větší časové náročnosti na vyvážení košů.
z) Pan Ing. Jindřich Kyncl upozornil na nezajištěnou vodoměrnou šachtu v Průmyslové ulici, na spalování odpadů ze zahrad a hlučnost některých zahrádkářů a upozornil na občasné nevhodné lepení plakátů SK DEKORA.
aa) Starosta navrhnul zastupitelům termín 25. zasedání na 12.října 2006 od 17:00. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 13/24/06. 

Hlasování: 13-0-0

bb) Pan Radek Culek - host zasedání - upozornil na nepřehlednou situaci u přechodu pro chodce přes silnici II/345 u prodejny Bovys Fruit díky parkujícím automobilům.
cc) Pan Ing. Jindřich Kyncl navrhnul přesunout přechod pro chodce od pomníku padlých k prodejně Bovys Fruit.
dd) Pan František Holas - host zasedání - se dotázal na termín zahájení rekonstrukce DPS Mírová 119.
ee) Pan Ladislav Dobiáš se dotázal na kabelizaci vedení v průchodu mezi Ždárskou ulicí a ulicí 5.května.
ff) Starosta uvedl, že kabelizace je součástí akce ČEZ - výstavby vedení 110kV Mírovka – Hlinsko.

8) Závěr zasedání
Starosta konstatoval, že všechna přijatá usnesení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 20:35 ukončil.


---------------------------------------
Luboš Plíhal
ověřovatel

---------------------------------------
Věra Šťastná
ověřovatel

---------------------------------------
Jan Martinec
starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-24_zapis-24-08-2006-web.OpenOffice.pdf 88 kB zápis z 24.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF