Zápis z 25.zasedání zastupitelstva města edit delete

25.10.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni:
11 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
23 hostů - občané města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 17:10 hod. starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města všechny přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a je usnášeníschopné. Při zahájení zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva města.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, návrhovou komisi ve složení pan Hubert Kolář, paní Věra Šťastná a pan František Plíšek a ověřovateli zápisu pana Jaroslava Klepetku a paní Janu Uchytilovou. 

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky,  starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/25/06 bod 1) a bod 2). 

Hlasování: 11-0-0 

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 4.10.2006. 

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na další doplnění a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/25/06 bod 3). 

Hlasování: 11-0-0

2) Uzavření zápisu a usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města ze dne 24.8.2006
Starosta konstatoval, že k zápisu a usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis a usnesení byly podepsány ověřovateli bez výhrad. Zápis a usnesení byly zveřejněny na vývěskách města, na oficiálních internetových stránkách města a doručeny všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města – usnesení č. 2/25/06.

Hlasování: 11-0-0

3) Zpráva o činnosti rady města v době od 24.8.2006 do 12.10.2006
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 24. do 25. zasedání zastupitelstva města.
Pan Luboš Plíhal vznesl dotaz k projektu poldru na soutoku Janského potoka s Doubravkou. Starosta doplnil informaci místostarosty a projektu poldru a malé vodní nádrže, dále vysvětlil důvody udělení pokuty za vypouštění nevyčištěných splaškových vod do řeky Doubravy 24.7.2006, vysvětlil důvody odložení rozhodnutí o zvýšení rozpočtu ZŠ a doplnil informaci o ukončení pronájmu moštárny MO Českého zahrádkářského svazu. Starosta dále informoval přítomné o záměrech činnosti o.p.s. Havlíčkův kraj. 

Po ukončení rozpravy k bodu programu starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 3/25/06. 

Hlasování: 11-0-0

4) Finanční záležitosti
a) Místostarosta předložil přítomným zprávu o stavu účtů města k 30.9.2006 a o stavu běžného účtu města k 12.10.2006. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/25/06. 

Hlasování: 11-0-0 

b) Starosta předložil návrh rady města na zvýšení příspěvku na činnost SK Dekora v roce 2006 o 71 tis.Kč. Důvodem zvýšení příspěvku je zvýšení nákladů na úhradu provozních nákladů areálu SK Dekora. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/25/06. 

Hlasování: 11-0-0 

c) Starosta předložil přítomným návrh rady města na použití částky 300 tis.Kč z Fondu rozvoje bydlení na opravy 5 bytů v DPS Mírová 119. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 6/25/06. 
 
Hlasování: 11-0-0

5) Koupě spoluvlastnického podílu k pozemku
Starosta seznámil přítomné s vývojem projednávání vypořádání spoluvlastnictví 1/54 pozemku PK 566/21, k.ú. Horní Studenec, vlastník Jaroslav Řípa. Právní zástupce města navrhuje protistraně řešení dohodou, kdy město vykoupí spoluvlastnický podíl. Protistrana požaduje zajištění práva věcného břemene chůze a jízdy po nově budované komunikaci v průmyslové zóně. 

Po ukončení rozpravy k bodu programu, která podpořila návrh usnesení o koupi spoluvlastnického podílu a zřízení věcného břemene starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/25/06. 

Hlasování: 11-0-0 

6) Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
Starosta seznámil přítomné s projektem obecně prospěšné společnosti Bezpečné silnice každému na kontrolu dodržování rychlosti vozidel na silnicích v katastru města Ždírec n.D. Projekt předpokládá uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městy Ždírec n.D. a Chotěboř na součinnost Městské policie Chotěboř při zajišťování měření rychlosti vozidel na území města Ždírec n.D.

K bodu programu byla vedena rozprava o potřebě bezpečného provozu vozidel na silnicích procházejících Ždírcem,  která podpořila návrh usnesení. Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/25/06. 

Hlasování: 10-0-1

7) Informace o návštěvě delegace z obce Michelhausen
Místostarosta seznámil přítomné o průběhem návštěvy 7 členů delegace obce Michelhausen ve Ždírci n.D. ve dnech 6. a 7.10.2006. Během návštěvy byla podepsána smlouva o spolupráci mezi obcemi Ždírec n.D.  a Michelhausen, kterou schválila zastupitelstva obcí 22.6.2006 – Ždírec n.D. a 28.7.2006 – Michelhausen. Informaci o návštěvě doplnil Ing. Gajdorus a starosta, který poděkoval všem členům zastupitelstva a zaměstnancům města, kteří se podíleli na zajištění průběhu návštěvy. Rakouští partneři přijeli již s nabídkami na konkrétní spolupráci v příštím roce – koncert školního sboru na přehlídce sborů v okresním městě Tulln, návštěva členů SDH Ždírec n.D. a dalších sborů na slavnostech hasičů v červnu 2007 v Michelhausenu.

K bodu programu předložil starosta návrh usnesení, které bere na vědomí průběh a výsledky návštěvy členů rady městyse Michelhausen ve Ždírci n.D. - usnesení č. 9/25/06. 

Hlasování: 11-0-0

8) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 
a) Starosta informoval přítomné o zajištění voleb do zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.10.2006, případně 27. a 28.10.2006. 
 
Starosta předložil k dané věci návrh usnesení, které bere na vědomí informaci o zajištění průběhu voleb – usnesení č.10/25/06. 
 
Hlasování: 11-0-0 

b) Pan Jaroslav Klepetko se dotázal na pokrok v přípravě výstavby supermarketu.
c) Starosta informoval přítomné o dopisu jednatele společnosti NIMIRU s.r.o. Havlíčkův Brod pana Ošlejška ve věci zajištění provozovatele obchodního centra ve Ždírci n.D.
d) Pan Luboš Plíhal se dotázal na stav přípravy studie sportovního centra Kopanina.

6) Závěr zasedání
Starosta konstatoval, že všechna přijatá usnesení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva za práci pro město ve volebním období 2002/2006, hostům zasedání za vytrvalost a pravidelnou účast na zasedáních zastupitelstva a zasedání v 19:15 ukončil.

 


---------------------------------------
Jaroslav Klepetko
ověřovatel

 

---------------------------------------
Jana Uchytilová
ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec
starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-25_zapis-12-10-2006-web.OpenOffice.pdf 76 kB zápis z 25.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF