Zápis z 29.schůze rady města edit delete

22.1.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:

1) Uzavření souběžného pracovního poměru
2) Zakoupení techniky na údržbu veřejných prostranství
3) Příspěvek do tomboly SDH Ždírec n.D.
4) Objednání energetického auditu
5) Uzavření dodatků ke smlouvám
6) Uzavření smlouvy o dílo
7) Uzavření akce „Plošná plynofikace obcí sdružení Vestec“
8) Příprava investičních akcí
9) Projednání žádosti o pronájem pozemku
10) Projednání stížnosti
11) Stanovení způsobu použití invalidního důchodu
12) Vícepráce na úpravě bytu
13) Úprava ceny inzerce v NN
14) Pronájem nebytových prostor
15) Stanovení programu 8.zasedání ZM
16) Různé

 

1) Rada města projednala žádost zaměstnance města p.Horáka o možnost o uzavření pracovního poměru na dobu určitou souběžně při starobním důchodu.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením pracovního poměru mezi městem a panem Ladislavem Horákem od jeho odchodu do starobního důchodu na dobu určitou do 31.12.2004.
Hlasování: 5 pro

2) Starosta seznámil radu s cenovým návrhem na pořízení malotraktoru VARI s přívěsným vozíkem.

Usnesení:
Rada města souhlasí se zakoupením malotraktoru VARI IV. PROFI a návěsu HV 500-5 u firmy Čechovský v celkové ceně 62.100,-Kč. Rada města souhlasí s prodejem stávajícího malotraktoru s návěsem za cenu nejméně 10.000,-Kč.
Hlasování: 5 pro

3) Rada města projednala žádost SDH Ždírec n.D. o příspěvek do tomboly na hasičský ples.

Usnesení:
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,-Kč SDH Ždírec n.D. na hasičský ples konaný 28.2.2004.
Hlasování: 5 pro

4) Místostarosta informoval radu města o nutnosti zpracování energetického auditu podle zákona č.406/2000 Sb.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město objednalo zpracování energetického auditu u firmy Energetická agentura Vysočiny a pověřila jednáním o podmínkách smlouvy o dílo místostarostu.
Hlasování: 5 pro

5) Rada města projednala návrhy dodatků ke smlouvám.

Usnesení:
Rada města souhlasí:
a) s uzavřením dodatku č.6 ke smlouvě z 1.6.1992 s a.s.ČESKÝ TELECOM Praha na technické zhodnocení budovy čp.1 ve Ždírci n.D.
b) s uzavřením dodatku ke smlouvě č.2003002 o poskytování služeb sítě INTERNET s firmou COMA s.r.o. Polička na poplatek za přenesená data ve výši 1.750,-Kč měsíčně s platností od 1.12.2003. 
Hlasování: 5 pro

6) Uzavření smlouvy o dílo:

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havl.Brod na zpracování projektové dokumentace na zatrubnění části vodoteče Slubice na Benátkách v ceně 19.887,-Kč vč. DPH.
Hlasování: 5 pro

7) Rada města projednala informaci starosty o definitivním přiznání dotace na plošnou plynofikaci v akci „Plynofikace obcí sdružení Vestec“. Státní fond životního prostředí přiznal sdružení obcí Ždírec n.D. a Slavíkov dotaci ve výši 90% požadované částky, jelikož došlo ke snížení emisí v lokalitě pouze o 57,8% z plánovaného snížení podle projektu. Dotaci již sdružení obdrželo.

8) Rada města souhlasí s tím, aby městský úřad zahájil přípravu investiční akce „Bezdrátový veřejný rozhlas“ a zajistil podání nabídek na opravu tělocvičny. MěÚ shromáždí informace zejména o možnostech způsobu provedení bezdrátového rozhlasu. Nabídky na nátěry a opravy v tělocvičně v rozsahu dle rozpočtu města zajistí správce p.Klepetko.

9) Rada města projednala žádost paní Ivy Němcové o pronájem pozemku na Brodské ulici pro provoz novinového stánku. Rada nemá námitek proti provozu stánku, ale vzhledem k rekonstrukci Brodské ulice v roce 2003 a změně možnosti zastavení vozidel (přechod pro chodce, úprava zastávky autobusu, osazení obrub podél komunikace) požádá o stanovisko DI-Police ČR.

10) Rada města projednala stížnost p.Dvořáka na parkování nákladních vozidel v Luční ulici. Rada stanovila, že stížností se bude zabývat starosta.

11) Rada města stanovila způsob výplaty invalidního důchodu Bohdany Vančuchové.

Usnesení:
Rada města stanovila použití důchodu s platností od 1.1.2004.
Hlasování: 5 pro

12) Starosta informoval radu o průběhu rekonstrukce nebytových prostor v Horním Studenci čp.14 (bývalá úřadovna MNV). Již v průběhu prací bylo dodavatelskou firmou zjištěno a stavebním dozorem města potvrzeno, že oproti projektu je nutné provést kompletní výměnu vnitřních omítek, prkenný záklop podlah a výměnu špaletových oken. Dodavatel předložil ocenění víceprací ve výši 173.778,-Kč. MěÚ se seznámí s položkami víceprací a předloží je následně k rozhodnutí radě.

13) Rada města projednala návrh místostarosty na úpravu cen inzerce v Našich novinách.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby cena opakovaného inzerátu v měsíčníku Naše noviny počínaje třetím opakováním tisku inzerátu v nezměněné velikosti a grafické úpravě byla snížena o 25% proti vypočtené ceně dle stanoveného sazebníku pro první výtisk.
Hlasování: 5 pro

14) Rada města projednala podmínky pronájmu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice ve Ždírci n.D. čp.32 , uvolněných MUDr.Lánovou.

Usnesení:
Rada města:
a) pronajala nebytové prostory v I.NP o výměře 34,15 m2 v budově ve Ždírci n.D., Žďárská 32, firmě OK COMP s.r.o. Vojnův Městec s platností od 1.2.2004
b) souhlasí s provedením stavebních úprav, spočívajících v propojení užívaných prostor s prostorami nově pronajatými
c) stanovila nájemné za pronájem nebytových prostor v I.NP v budově ve Ždírci n.D., Žďárská 32, o výměře 67,65 m2 + příslušenství firmě OK COMP s.r.o. Vojnův Městec s platností od 1.4.2004 na částku 25.000,-Kč ročně
Hlasování: 5 pro

15) Rada města projednala návrh programu 8.zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 29.1.2004. Rada souhlasí s návrhem programu. Zasedání se zúčastní jako host první náměstek hejtmana kraje Vysočina pan dr.Miloš Vystrčil.

16) Různé:
a) Starosta informoval radu o svolání schůzky osadních výborů ve čtvrtek 22.1.2004. Účelem schůzky je získání informací o potřebách jednotlivých místních částí města.
b) Starosta a místostarosta informovali radu o jednání s ředitelem sdružení FOKUS Vysočina Mgr.Havlíkem. 23.1.2003 navštíví pracoviště sdružení a budou jednat s ředitelem o možnostech společných projektů ve prospěch duševně nemocných. Rada vyhodnotí jed-nání a případnou účast na projektu na některé z příštích schůzí.
c) Starosta a místostarosta informovali radu o jednání s Ing.Peškem o možnostech a finančních podmínkách vydání knihy o historii podnikání na Havlíčkobrodsku. Rada se záměrem vydavatele souhlasí, ale nabízené cenové podmínky neakceptuje.
d) Rada uložila městskému úřadu, aby na příští schůzi rady připravil přehled o podmínkách pronájmu nebytových prostor a výši nájemného.

30.schůze rady města se uskuteční 11.února 2004 v 15:00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: