Zápis z 3. schůze rady města edit delete

23.12.2002 | Jiří Pavlíček

Z Á P I S č. 3

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 18.prosince 2002.

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Jan Matějka, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář

Program schůze:

1) Zrušení a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní
2) Uzavření smluv o dílo, objednání prací, uzavření dodatku ke smlouvě
3) Bezúplatný převod nemovitosti
4) Projednání stavebních úprav v budově kina a městského úřadu
5) Schválení víceprací při opravě budovy v H.Studenci čp.90
6) Zakoupení zimní mapy Žďárských vrchů
7) Informace o provozu sběrného dvora
8) Jmenování člena komise „Klub seniorů“
9) Pronájem bytu v domě čp.120
10) Stanovení podmínek pronájmu plochy
11) Projednání žádosti o pronájem nebo prodej pozemku
12) Projednání činnosti Svazku obcí Podoubraví
13) Vyřazení drobného majetku ZŠ Ždírec n.D.
14) Zrušení účtu sdružení investorů k výstavbě 18 b.j.
15) Zrušení pohledávek plateb místních poplatků
16) Schválení dodatků ke smlouvě o dílo na výstavbu 32 b.j. – přistoupení bytového družstva
17) Výběr dodavatele bezdrátového připojení k internetu
18) Návrh způsobu zálohování počítačových dat MěÚ a knihovny

=================================================

1) Rada města vzala na vědomí žádost Ilony Wolffelspergerové o zrušení členství v Bytovém družstvu Hamerská I. z osobních důvodů. V pořadí prvním žadatelem o byt 2+KK je Kateřina Legátová, která již složila vstupní členský podíl v družstvu, do družstva bude přijata na členské schůzi 21.12.2002 a žádá město o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě.

Usnesení:

Rada města:

a) Odstoupila od smlouvy o smlouvě budoucí, kterou pronajala byt č.D7 v bytovém domě ve Ždírci n.D., Jižní 626, Iloně Wolffelspergerové, bytem Krátká 215, Žďár nad Sázavou.

b) Souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem bytu č.D7 na dobu určitou do kolaudace domu čp.626 s Kateřinou Legátovou, bytem Na Kopaninách 409, Ždírec nad Doubravou. Uzavření smlouvy je podmíněno přijetím nájemce za člena Bytového družstva Hamerská I.

Hlasování: 5 pro


2) - Firma ODAS předložila městu dodatek ke smlouvě o zneškodňování komunálního odpadu, který stanovuje cenu za tuto službu na rok 2003. Cena je oproti roku 2002 vyšší o 2%, což je způsobeno zahrnutím inflace a tím, že firma ODAS zneškodňuje odpady od 1.7.2002 na celém území města.

- Firma DRUPOS předložila městu návrh smluv o dílo na vypracování projektových dokumentací řešících zástavbu lokality Kohoutov a Horní Studenec rodinnými domy. Objednávka prací byla uskutečněna rozhodnutím rady města v průběhu roku 2002.

- Společnost ENVIREX Chotěboř předložila městu smlouvu na provádění rozborů vody na ČOV pro rok 2003.

- Fa Truhlářství Zvolánek předložila radě cenový návrh na výrobu nábytku do kuchyňky v kulturním zařízení Horní Studenec 14.

- Výtvarník p.Prášil nabídl městu zhotovení a výrobu skládaných pohlednic města během roku 2003.

Usnesení:

Rada města souhlasí:

a) S uzavřením dodatku ke smlouvě o zneškodnění domovních odpadů ze dne 2.11.1994 mezi firmou Miloslav Odvárka ODAS, IČO 15259692 a Obcí Ždírec n.D. Dodatek smlouvy stanovuje cenu za službu odvozu komunálního odpadu uloženého v popelnicích v roce 2003. Cena za službu je stanovena na 534.000,-Kč.

b) S uzavřením smlouvy o dílo č.76/2002 na projekt ZTV pro 2 RD v Horním Studenci.

c) S uzavřením smlouvy o dílo č.71/2002 na projekt parcelace a projekt ZTV pro územní řízení pro 8 RD na Kohoutově.

d) S uzavřením smlouvy o dílo č.27/2003 se společností ENVIREX s.r.o. Chotěboř na poskytování laboratorních prací v roce 2003.

e) S objednáním kuchyňské linky a regálů na sklo pro potřeby KZ Horní Studenec 14 v ceně 15.540,-Kč vč.DPH.

f) S objednáním výroby 1000 ks pohlednic v ceně 3700,-Kč vč.DPH.

Hlasování: 5 pro


3) Firma D&s splnila svůj závazek pro sdružení finančních prostředků na výstavbu ZTV v průmyslové zóně I. Firma vybudovala přečerpávací stanici splaškových vod, kterou k 31.12.2002 předala do majetku města. Hodnota převáděné nemovitosti je 189.000,55 Kč bez DPH. K převodu nemovitosti již vyslovilo zastupitelstvo souhlas při stanovování podmínek pro sdružení finančních prostředků při přípravě výstavby průmyslové zóny.Usnesení:

g) Rada města pověřila starostu podpisem smlouvy darovací, kterou firma D&s, s.r.o. Praha, IČO 15058204 převádí bezúplatně na město budovu přečerpávací stanice splaškových vod v průmyslové zóně I – JIH.

Hlasování: 5 pro


4) Starosta informoval radu města o záměru částečné rekonstrukce prostor knihovny a kina tak, aby knihovna mohla využívat pro veřejnost prostory kina. Rada se záměrem rekonstrukce souhlasí a souhlasí s provedením odborného návrhu na stavební úpravy. Zpracováním návrhu bude pověřen projektant a statik Ing.Blaha ze Žďáru n.S. Starosta po zpracování předloží radě návrh řešení uvedených stavebních úprav.

Rada souhlasí se stavební úpravou prostor bývalé prodejny masa a uzenin v budově městského úřadu. Po drobných úpravách bude do prodejny přestěhována kancelář správy lesů. Do uvolněné kanceláře správy lesů v 2.NP bude umístěn archiv stavebního úřadu.


5) D&s, s.r.o. Praha provádí rekonstrukci a opravu budovy pošty v Horním Studenci. Při rekonstrukci bylo dodavatelem navrženo několik změn a rozšíření rozsahu oprav. Tyto práce jsou předmětem víceprací.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby firma D&s, s.r.o. Praha provedla stavební vícepráce v budově v H.Studenci čp.90 v ceně 22.000,-Kč bez DPH.

Hlasování: 5 pro


6) Starosta informoval radu o vydání zimní mapy Žďárských vrchů, kde jsou uvedeny běžecké tratě s vazbou na spojení do Ždírce n.D. – nádraží.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby město zakoupilo 50 ks map ŽĎÁRSKÉ VRCHY – zimní mapa a tyto za kupní cenu nabídlo prodejně Papírnictví – Mühlfaitová s tím, že prodejní cena mapy bude 20,-Kč.

Hlasování: 5 pro


7) Místostarosta a starosta informovali radu o záměrech při rozšiřování činnosti sběrného dvora. Jedná se o rozšíření provozní doby a rozšíření provozu o výkup některých tříděných odpadů. Městu nabídl spolupráci při provozování dvora Miloslav Odvárka, majitel firmy ODAS. Rada se záměrem souhlasí a doporučila jednat s p.Odvárkou a živnostenským úřadem o navržených možnostech rozšířené provozu dvora.

8) Rada na návrh předsedkyně Klubu seniorů doplnila komisi o další členku.

Usnesení:

Rada města jmenovala členkou komise Klub seniorů s účinností od 1.ledna 2003 paní Boženu Břízovou bytem Ždírec n.D., Ke Stadionu 334.

Hlasování: 5 pro


9) Rada projednala podmínky nájmu bytu IV.kategorie v 3.NP domu ve Ždírci n.D., Brodská 120.

Usnesení:

Rada města pronajala byt IV.kategorie v 3.NP ve Ždírci n.D., Brodská 120 Janu Chmelíkovi na dobu určitou do 31.12.2003 a stanovila měsíční nájemné ve výši 500,-Kč. Další podmínky nájmu zůstávají v platnosti dle doposud platné nájemní smlouvy.

Hlasování: 5 pro


10) Rada města projednala žádost p.Zdeňka Otradovského, bytem Údavy 30 o umístění reklamní tabule na autobusovou čekárnu na křižovatce silnic Údavy, T.Kamenice, Všeradov. Pan Otradovský žádá o zproštění od poplatku a nabízí zdarma provádění opravy čekárny.

Usnesení:

Rada města osvobodila Zdeňka Otradovského od platby místního poplatku za umístění reklamní tabule na autobusové zastávce Údavy, křižovatka. Zdeněk Otradovský bude provádět běžnou údržbu autobusové čekárny.

Hlasování: 5 pro


11) Rada vzala na vědomí žádost manželů Říhových, vlastníků nemovitostí v Údavech o pronájem nebo prodej 1m2 plochy zastavěné stavbou garáže v k.ú.Údavy u nemovitosti žadatelů. Rada předloží žádost 2.zasedání zastupitelstva.


12) Starosta informoval radu o průběhu a výsledcích valné hromady Svazku obcí Podoubraví, která se uskutečnila 13.12.2002. Předsedou svazku byl zvolen Ing.Miloš Uchytil, starosta obce Nová Ves u Chotěboře. Starosta města p.Martinec byl zvolen členem šestičlenného předsednictva. Valná hromada doporučila členům svazku, aby přispěli na činnost svazku částkou 3,-Kč za každého občana s trvalým pobytem v obci k 31.12.2002.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby město Ždírec n.D. přispělo na činnost Svazku obcí Podoubraví částkou 3,-Kč za každého občana města dle evidence obyvatel k 31.12.2002.

Hlasování: 5 pro


13) Základní škola Ždírec nad Doubravou předložila radě seznam drobného majetku (učebnice, diafilmy, závěsy, pomůcky), který hodlá v rámci probíhající inventarizace vyřadit z evidence.

Usnesení:

Rada města souhlasí s vyřazením drobného majetku ZŠ Ždírec n.D. dle přiloženého seznamu k 31.12.2002.

Hlasování: 5 pro


14) Městský úřad navrhl radě zrušit účet sdružení investorů k výstavbě 18 bytů a nebytových prostor prodejny na náměstí 9.května čp.400 a 571 z důvodu ukončení a dofinancování stavby.

Usnesení:

Rada města souhlasí se zrušením účtu sdružení investorů k výstavbě 18 bytů a nebytových prostor prodejny. Zůstatek účtu, který činil k 2.12.2002 částku 12.866,92 Kč bude převeden na účet města k částečné úhradě nákladů spojených s geometrickým zaměřením stavby, pojištěním budovy a úhradou za vypracování smlouvy o nakládání s nemovitostí.

Hlasování: 5 pro


15) Městský úřad předložil radě žádost o zrušení pohledávek a přehled o prominutých poplatcích a o snížení poplatků za likvidaci domovního odpadu. Snížení a prominutí poplatku je navrhováno z důvodu nemoci a neužívání nemovitosti, z důvodu dlouhodobého pobytu mimo město apod.

Usnesení:

Rada města souhlasí:

a) s prominutím pohledávky ve výši 150,-Kč Jaroslavu Pátkovi, vlastníku nemovitosti na Kohoutově

b) s prominutím pohledávky ve výši 150,-Kč Ing.Miroslavě Pátkové, vlastníku nemovitosti na N.Ransku

c) s prominutím pohledávky ve výši 400,-Kč Janě Hromádkové, vlastníku nemovitosti ve Ždírci n.D.

d) s prominutím pohledávky ve výši 62,50Kč Josefu Chvojkovi, vlastníku nemovitosti v Údavech

e) s prominutím a snížením poplatku za likvidaci domovního odpadu celkem 14 občanům dle přiloženého seznamu

Hlasování: 5 pro


16) Rada města projednala znění dodatků č.3 ke smlouvě o dílo č.2/321/1373 a č.2/321/1439. Dodatek řeší přistoupení Bytového družstva Hamerská I ke smlouvě o dílo jako spoluinvestor, což vyplývá ze smlouvy o sdružení prostředků k výstavbě 32 bytů.

Usnesení:

Rada města souhlasí s uzavřením dodatků č.3 ke smlouvám o dílo č.2/321/1373 z 26.11.2001 a č.2/321/1439 z 12.4.2002, které uzavřela PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s. Chrudim a Město Ždírec nad Doubravou na výstavbu bytových domů označených A,B,C,D s 32 byty.

Dodatky smluv řeší přistoupení Bytového družstva Hamerská I ke smlouvám o dílo jako spoluinvestora na výstavby 32 bytů v ulici Jižní čp.623,624,625 a 626.

Rada pověřila starostu podpisem dodatků č.3.

Hlasování: 5 pro


17) Místostarosta informoval radu o nabídkách firem na instalaci bezdrátového připojení městského úřadu, základní školy a městské knihovny k internetu. Po vyhodnocení nabídek firem FORTECH s.r.o., OK Comp s.r.o. a Coma s.r.o., předkládá místostarosta radě ke schválení nabídku firmy Coma s.r.o., která jako jediná nabídla zjednodušení a zkomfortnění provozu internetu v knihovně.

Usnesení:

Rada města souhlasí se zřízením bezdrátového připojení v knihovně a na městském úřadě firmou Coma s.r.o. Cena zřízení obou uzlů je 4.500,- Kč, cena měsíčního odběru 500MB dat je 1.090,-Kč měsíčně. Cena přístupu k internetu pro veřejnost v knihovně bude zachována 40,- Kč za hodinu.

Hlasování: 5 pro


18) Místostarosta informoval radu o nevyhovujícím stavu zálohování dat na městském úřadě a v knihovně a navrhnul zakoupit CD-RW mechaniku pro zálohování dat.

Usnesení:

Rada města souhlasí se zakoupením CD-RW mechaniky v obvyklé ceně do 3.000,-Kč.

Hlasování: 5 pro

 


------------------------------------
  starosta

------------------------------------
  místostarosta