Zápis z 3.schůze rady města edit delete

7.12.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl

Program schůze:
1) Financování projektu
2) Stanovení ceny za likvidaci komunálního odpadu
3) Reklamace vad stavebního objektu
4) Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
5) Uzavření dohod o pracovní činnosti, prodloužení pracovní smlouvy
6) Nepeněžní odměny za činnost komisí a výborů v II.pololetí 2006
7) Uzavření darovací smlouvy
8) Projednání podmínek pojistné smlouvy
9) Podmínky dodatku č.2
10) Využití budovy školy v Horním Studenci
11) Příprava výstavby TI v ulici V Údolí
12) Provoz ČOV
13) Příspěvek na akci
14) Projednání žádosti o prodej pozemku
15) Žádost občanů Údav o zřízení autobusového spoje
16) Smlouva o dílo
17) Dodatek ke smlouvě o společném hospodaření s nemovitostí
18) Uzavření smlouvy o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny
19) Různé

 

1. Financování projektu

Usnesení:
Rada města souhlasí s poskytnutím půjčky do výše 50.000,-Kč obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj na částečné financování nákladů spojených s realizací projektu Havlíčkův kraj – osvojování zkušeností. Havlíčkův kraj o.p.s. po realizaci projektu a obdržení dotace vrátí zapůjčenou částku na účet města v průběhu roku 2007, nejdéle do 31.8.2007.
Hlasování: 5 pro

2. Stanovení ceny za likvidaci komunálního odpadu

Usnesení:
Rada města na základě rozboru nákladů spojených s likvidací komunálního odpadu, provedených městským úřadem, stanovila s platností od 1.1.2007 cenu za kompletní likvidaci komunálních odpadů v kalendářním roce od fyzických osob podnikajících a právnických osob, zapojených do systému likvidace komunálního odpadu města Ždírec nad Doubravou na základě smluvního vztahu následovně:

1) cena za užívání 1 ks popelnice o objemu 110, 120 a 240 l …...  1.800,-Kč
2) cena za užívání 1 ks kontejneru o objemu 1100 l …................ 15.000,-Kč
Hlasování: 5 pro

3. Reklamace vad stavebního objektu
Místostarosta informoval radu města o způsobu vyřízení reklamací vad stavby 18 bj. v domě čp. 400 a 571. Zhotovitel neprovádí opravy vad tak, aby byly odstraněny trvale.

Usnesení:
Rada města:
1) souhlasí s tím, aby město zadalo Jiřímu Pavláskovi, znalci z oboru pozemních staveb, zpracování posudku stavu závad na domě na náměstí 9.května čp. 400 a 571 k 3.12.2006
2) rozhodla, že se město podá žalobu na zhotovitele stavby pro neodstranění některých vad v záruční době
3) pověřilo podáním žaloby u okresního soudu JUDr.Marii Teuflovou
4) souhlasí s úhradou vyměřeného poplatku za podání žaloby
Hlasování: 5 pro

4. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.78 0300 11304 6 6116 na provedení díla „Průmyslová zóna Ždírec nad Doubravou II, dopravní napojení na I/37“. Předmětem dodatku je stanovení termínu kompletního předání staveniště dne 15.12.2006.
Hlasování: 5 pro

5. Uzavření dohod o pracovní činnosti, prodloužení pracovní smlouvy
Rada města projednala návrh na uzavření dohod o pracovní činnosti a uzavření dodatku k pracovní smlouvě. Pracovní dohody se zaměstnanci zajistí provoz zařízení a organizačních složek města v roce 2007.

Usnesení:
Rada města rozhodla:
1) o uzavření dohod o pracovní činnosti v roce 2007 na činnosti zajišťující:
-  provoz městského kina, provoz ČOV s kompostárnou, provoz a údržbu hřbitova
-  správu kulturního zařízení Horní Studenec, správu tělocvičny při ZŠ a MŠ Ždírec n.D.,
-  vedení kronik
-  úklid budovy městského úřadu, knihovny a tělocvičny při ZŠ a MŠ Ždírec n.D.
-  doručování písemností
-  opravy a revize elektrozařízení
-  službu jednotky JPO II a JPO III
Seznam zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti a výše jejich odměn tvoří přílohu zápisu.

2) o uzavření dodatku k pracovní smlouvě s Miroslavem Nejedlým; dodatkem je prodloužena doba trvání pracovní smlouvy do 31.12.2007
Hlasování: 5 pro

6. Nepeněžní odměny za činnost komisí a výborů v II.pololetí 2006
Rada města projednala návrh na udělění nepeněžních odměn členům výborů zastupitelstva a komisí rady za účast na činnosti výborů a komisí v II.pololetí roku.

Usnesení:
Rada města rozhodla o udělení nepeněžních odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva města za práci v těchto orgánech v II.pololetí roku 2006. Seznam odměněných s výší odměn tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 5 pro

7. Uzavření darovací smlouvy

Usnesení:
Rada města schválila uzavření darovací smlouvy se společností FI Konsult s.r.o. Praha, na základě které město obdrží částku ve výši 7.000,-Kč na nákup kontejneru na tříděný komunální odpad. Uvedená částka je odměnou za umístění na 2.místě soutěže obcí „My třídíme nejlépe“  v komoditě plast.
Hlasování: 5 pro

8. Projednání podmínek pojistné smlouvy
Rada města se seznámila s upravenou nabídkou Hasičské vzájemné pojišťovny na pojištění automobilové cisterny LIAZ CAS 25. Hodnota vozidla pro výpočet pojistného při poškození havárií nebo živelní událostí činí dle návrhu 500.000,-Kč a vzhledem ke stáří vozidla již nebude v příštích letech snižována, vozidlo je pojištěno pro případ odcizení. Společně s vozidlem je připojištěno na následky nehody 9 sedadel pro posádku s plněním 50 tis.Kč pro případ smrti úrazem, 100 tis.Kč pro trvalé následky úrazu a 10 tis.Kč jako náhrada po dobu nezbytného léčení. Roční pojistné dle návrhu činí 15.726,- Kč.

Usnesení:
Rada města:
1) rozhodla, že město uzavře pojistnou smlouvu na pojištění vozidla LIAZ CAS 25  za podmínek dle návrhu Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Praha, zpracovaného pojišťovacím agentem Ladislavem Kavalírem, s platností od podpisu smlouvy
2) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem pojistné smlouvy

Hlasování: 5 pro

9. Podmínky dodatku č.2
Rada města se seznámila s podmínkami, za kterých společnost Citelum a.s. Praha uhradí výstavbu veřejného osvětlení na Kohoutově. Půjčka je úročena 2,86% a město ji bude splácet od kolaudace stavby, tj. nejdéle od 1.6.2007 do 31.12.2013.

10. Využití budovy školy v Horním Studenci
Rada města projednala informaci starosty o potřebě řešení budoucího využití budovy školy v Horním Studenci. V budově je v současnosti využíváno pouze přízemí pro potřeby mateřské školy. První poschodí (2.NP) není využíváno. Rada souhlasí s tím, aby městský úřad připravil během I.čtvrtletí 2007 návrhy na budoucí využití budovy a předložil je radě k posouzení.

11. Příprava výstavby TI v ulici V Údolí
Rada města projednala další postup přípravy výstavby technické infrastruktury v nové lokalitě ulice V Údolí a na Kohoutově. Rada souhlasí s tím, aby město vyzvalo společnost DRUPOS-PROJEKT H.Brod k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení lokality V Údolí a dokumentace pro územní rozhodnutí lokality Kohoutov.

12. Provoz ČOV
Starosta informoval radu města o informativní schůzce s vedením a.s.VAK Havl.Brod o potřebě a možnostech rekonstrukce čističky odpadních vod a o jednání ve věci možného provozování ČOV Ždírec n.D. a kanalizačního řadu společností Vodovody a kanalizace. Rada souhlasí s tím, aby a.s.Vodovody a kanalizace Havl.Brod předložila nabídku na provoz ČOV a případné převzetí majetku města.

13. Příspěvek na akci

Usnesení:
Rada města schválila poskytnutí příspěvku ve výši do 700,-Kč na akci „rozsvícení vánočního stromu dne 3.12.2006.
Hlasování: 5 pro

14. Projednání žádosti o prodej pozemku
Společnost JMA stavební, s.r.o. Jihlava požádala město o prodej pozemku za účelem výstavby bytového domu. Rada předloží žádost zastupitelstvu města k projednání.

15. Žádost občanů Údav o zřízení autobusového spoje
Občané Údav požádali o zřízení nového autobusového spoje na lince Hlinsko-Všeradov-Údavy v odpoledních hodinách. MÚ oslovil KÚ Pardubického kraje, KÚ kraje Vysočina, společnost CONNEX Východní Čechy a obce Všeradov a Vítanov o sdělení názoru na zřízení spoje. Obce Vítanov a Všeradov o nový spoj zájem nemají, jelikož i stávající spoje jsou minimálně využívány. Pardubický kraj souhlasí za podmínky, že po půlročním provozu spoje, plně hrazeném městem, dosáhnou tržby na spoji částky 13,20 Kč/km. Kraj Vysočina požaduje, aby provoz spoje 3 měsíce hradilo město a další 3 měsíce kraj. Následně bude vyhodnocena tržba na spoji a pokud nepřesáhne částku 10,-Kč/km nebude spoj zařazen mezi spoje hrazené krajem, ale pouze na úseku hranice kraje-Údavy. Celkové náklady na provoz spoje budou činit cca 130 tis.Kč ročně. Předpoklad tržeb je do 25 tis.Kč ročně. Jelikož obce Všeradov a Vítanov nepřispějí na ztrátu spoje, muselo by ztrátu hradit plně město Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města rozhodla o ukončení jednání ve věci zřízení autobusového spoje na lince 620320 s odjezdem z Hlinska po 16:00 hod. z důvodu vysoké ztrátovosti spoje.
Hlasování: 5 pro

16. Uzavření smlouvy o dílo

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č.27/2007 mezi městem a s.r.o. ENVIREX Chotěboř na poskytování laboratorních a dalších odborných služeb v roce 2007.
Hlasování: 5 pro
 
17. Dodatek ke smlouvě o společném hospodaření s nemovitostí

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o společném hospodaření s nemovitostí čp. 569 a 570, uzavřené mezi městem, Bytovým družstvem ve Ždírci n.D. a Českou poštou, s.p.
Hlasování: 5 pro

18. Uzavření smlouvy o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy č. FV 31/156/06 s krajem Vysočina o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, grantový program  „Systém sběru a třídění odpadu 2006/II“. Město obdrží podporu na zakoupení kontejnerů na tříděný odpad ve výši 35.000,-Kč z celkových nákladů projektu ve výši 80.000,-Kč.
Hlasování: 5 pro

19. Pronájem místních komunikací
Starosta navrhl radě města možnost pronajmout část komunikace spojující silnici II/345 s podnikem SET v k.ú.Horní Studenec a komunikaci p.č.586 v k.ú.Kohoutov. Pronájem by řešil údržbu a opravy komunikací jejich uživateli, tj. podnikem Stora Enso Timber a Lesním družstvem obcí. Rada pověřila starostu jednáním o podmínkách pronájmu s možnými nájemci.

 

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-03-zapis-2006-12-06-web.pdf 85 kB zápis z 3.schůze rady města ve formátu PDF