Zápis z 3.zasedání zastupitelstva města edit delete

12.4.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni:
14 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
13 hostů - občané města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1. Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 17:07 hod. starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města všechny přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a je usnášeníschopné. Při zahájení zasedání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva města.

Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, návrhovou komisi ve složení pan Jaroslav Klepetko, paní Anna Horáková a paní Zdeňka Lédlová a ověřovatele zápisu pány Ing. Bohumíra Nikla a Miroslava Švandu.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky,  starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 1/03/07.

Hlasování: 14-0-0

2. Uzavření zápisu a usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 25.1.2007

a) Starosta konstatoval, že k zápisu a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis a usnesení byly podepsány ověřovateli bez výhrad. Zápis a usnesení byly zveřejněny na vývěskách města, na oficiálních internetových stránkách města a doručeny všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města – usnesení číslo 2/03/07.

Hlasování: 14-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání předložený radou města.

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na další doplnění, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 3/03/07.

Hlasování: 14-0-0

3. Zpráva o činnosti rady města v době od 25.1.2007 do 29.3.2007
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 2. do 3. zasedání zastupitelstva města. Starosta doplnil informaci místostarosty o dále projednávaných změnách v investičních akcích roku 2007 – zvětšení kapacity mateřské školy a přístavba prostor pro lékárnu.
Po ukončení rozpravy k bodu programu starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 4/03/07.

Hlasování: 14-0-0

4. Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva v době od 30.11.2006 do 29.3.2007
Předsedové výborů (výbor pro kulturu a sport, kontrolní výbor a finanční výbor) informovali o činnosti výborů.
K bodu  jednání nebyla vedena rozprava a starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 5/03/07.

Hlasování: 14-0-0

5. Uzavření hospodaření města za rok 2006
Starosta uvedl bod jednání o uzavření hospodaření města a zmínil závěr přezkoumání hospodaření odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.
K bodu  jednání nebyla vedena rozprava a starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 6/03/07.

Hlasování: 14-0-0

6. Informace o stavu účtů města
Starosta předložil přítomným zprávu o stavech účtů města k 28.2.2007 a o stavu běžného účtu města k 29.3.2007.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 7/03/07, bod 1) a 2).

Hlasování: 14-0-0

7. Majetkové záležitosti

a) Starosta seznámil přítomné s dvěma žádostmi, které reagovali na výzvu k prodeji/pronájmu domu čp. 57 ve Ždírci n.D.

Rozprava k bodu jednání:
1.Místostarosta podpořil záměr prodeje nemovitosti před pronájmem.
2.Pánové Ing. Jindřich Kyncl a Jaroslav Klepetko podpořili prodej.
3.Pan Ing. Jiří Uchytil navrhl dlouhodobý pronájem.
4.Pan Libor Málek se dotázal na možnosti pronájmu.
5.Pánové Oldřich Novák a Miroslav Švanda podpořili prodej nemovitosti k podnikání.
6.Starosta města Jan Martinec uvedl návrh prodejní ceny.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 8/03/07.

Hlasování: 14-0-0

b) Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě a směny pozemků pro výstavbu cyklostezky Ždírec n.D. - Kohoutov v k.ú. Ždírec n.D. a v k.ú. Kohoutov .

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 9/03/07.

Hlasování: 14-0-0

c) Starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Dlouhých z Dražkovic o prodej pozemku v k.ú. Stružinec pro zřízení zahrady a následnou výstavbu rekreačního domu

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 10/03/07.

Hlasování: 13-0-1

d) Starosta seznámil přítomné s žádostí pánů Halamy a Křivohlavého o prodej pozemku PK 324/1 a 423 v k.ú. Ždírec n.D. z důvodu přístupu k budovanému autoservisu.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 11/03/07. 

Hlasování: 14-0-0 

e) Starosta seznámil přítomné s žádostí firmy Eurometal o prodej pozemku v průmyslové zóně II-SEVER o výměře cca 2 ha na navážce zeminy. Dále uvedl, že zastupitelstvo žádost již jednou projednalo a souhlasilo s budoucím prodejem.

Rozprava k bodu jednání:
1. Místostarosta podpořil navrženou prodejní cenu a zdůvodnil to kompenzací vyšších nákladů na založení stavby.
2. Pánové Ing. Jindřich Kyncl a Jaroslav Klepetko podpořili navrženou cenu.
3. Pan Jan Matějka upozornil na nedokonalé hutnění navážky.
4. Pan Ing. Jindřich Kyncl navrhl provést ozelenění průmyslové zóny
5. Pánové Libor Málek a Oldřich Novák podpořili navrženou prodejní cenu s poukázáním na vyšší náklady na založení stavby.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 12/03/07.

Hlasování: 13-0-1

f) Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o stanovení věcného břemene na uložení kabelových rozvodů NN na nově budované části ulice Jižní u řadovek, kterou městu předložila společnost ČEZ Distribuce.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 13/03/07. 

Hlasování: 12-0-2

8. Úprava plánu investičních akcí v roce 2007 
Rada města navrhuje přehodnotit plán investičních akcí v roce 2007 a zařadit do tohoto plánu přístavbu budovy čp.119 pro lékárnu a dále akci přestavba části pavilonu č.1 ZŠ pro potřeby MŠ.

Rozprava k bodu jednání: 
1. Paní Anna Horáková uvedla, že negativně vnímá úbytek jedné učebny, ale chápe, že je to nejrozumnější řešení nedostatečné kapacity školky.
2. Starosta města Jan Martinec uvedl jako výhledovou možnost nástavby pavilonu školy, tím by zároveň došlo k zateplení.
3. Pan Ing. Jindřich Kyncl uvedl, že školství se potýká v populačními vlnami a zatímco např. v jednu chvíli nepostačuje kapacita předškolních zařízení, učňovské školství má volné kapacity.
4. Místostarosta, pan Libor Málek a pan Jan Matějka podpořili úpravu plánu investičních akcí na rok 2007. 

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 14/03/07.

Hlasování: 14-0-0

9. Plán investičních akcí na roky 2007 – 2010
Pan Libor Málek uvedl plán investičních akcí na roky 2007-2010.

Rozprava k bodu jednání: 
1. Pan Ing. Jindřich Kyncl srovnal údržbu komunikací s okolními městy.
2. Pan Ing. Jiří Uchytil navrhl pro tělovýchovu hledat finanční prostředky prostřednictvím Havlíčkův kraj o.p.s.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 15/03/07.

Hlasování: 14-0-0

10. Přijetí směrnice č.1/2007
Pan Jaroslav Klepetko – předseda kontrolního výboru – předložil návrh výboru na úpravu prodejních cen pozemků ve vlastnictví města a uvedl srovnání starých a nových cen.

Rozprava k bodu jednání: 
1. Pan Libor Málek uvedl, že i při schválení směrnice má zastupitelstvo města možnost cenu každého prodeje stanovovat individuálně.
2. Pan Jaroslav Klepetko a paní Zdena Lédlová navrhli na místních částech zvýšit cenu stavebních pozemků ze 75,- Kč na 90,- Kč za m2.
Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o návrhu č.1 - usnesení číslo 16/03/07.

Hlasování: 10-4-0

11. Postoupení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Starosta seznámil přítomné s návrhem na postoupení již uzavřené smlouvy na budoucí prodej pozemku pod stavbou (cca 200 m2) z Bytového družstva Jižní na a.s. Jihomoravská akciová Brno pro vybudování bytového domu s 10ti byty.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 17/03/07.

Hlasování: 13-0-1

12. Půjčka na investiční výstavbu
Starosta seznámil přítomné se stanoviskem finančního výboru a rady města, které doporučuje přijmout půjčku na investiční výstavbu v roce 2007 na dokončování stavby 2 bytů v čp.1 a rekonstrukci DPS 119. Dále uvedl, že je možné zahájit opravy komunikací a na tyto akce nejsou v rozpočtu hotové peníze, jelikož daně přicházejí postupně.

Rozprava k bodu jednání: 
1. Pan Libor Málek přednesl stanovisko kladné stanovisko finančního výboru s přijetím úvěru.
2. Místostarosta podpořil přijetí úvěru a uvedl, že v minulosti již nastal případ kdy nárůst cen stavebních cen byl vyšší než úrok úvěru.
3. Pánové Ing. Jiří Uchytil a Jaroslav Košťál podpořili přijetí úvěru.
4. Pan Jan Matějka se dotázal na výši úvěru.
Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 18/03/07.

Hlasování: 14-0-0

13. Vypsání výběrového řízení na čerpání peněz z FRB
Starosta seznámil přítomné s návrhem na vypsání 11.výběrového řízení na čerpání peněz z Fondu rozvoje bydlení města Ždírec nad Doubravou. Dále uvedl, že do konce léta bude možné vyčerpat z fondu cca 1 mil. Kč.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 19/03/07.

Hlasování: 14-0-0

14. Převod provozování vodohospodářských zařízení na společnost VaK Havlíčkův Brod, a.s.
Starosta seznámil přítomné s návrhem rady města na převod provozování vodohospodářských zařízení na společnost Vodovody a Kanalizace Havlíčkův Brod, a.s

Rozprava k bodu jednání:
1. Ing. Jiří Uchytil uvedl, že rozdíl mezi cenou stočného města a vodárenských společností je dán nemožností města uplatňovat odpisy a převod podpořil.
2. Starosta uvedl několik příkladů spotřeby domácností a předpokládanou výši navýšení stočného.
3. Pan Ing. Jindřich Kyncl převod podpořil.
4. Pan Miroslav Švanda převod podpořil a upozornil na nutnost při převodu vyřešit využití vody z ČOV k zavlažování hřiště.
5. Pan Jaroslav Klepetko se dotázal kdo bude na ČOV pracovat.
6. Starosta uvedl, že společnost VaK a.s. nabídla převzetí personálu ČOV na plný pracovní úvazek.
7. Pan Oldřich Novák se dotázal jak bude zajištěn rozvoj kanalizace v případě nové výstavby.
8. Místostarosta uvedl, že VaK a.s. má zřízen rozvojový fond, ze kterého investuje novou výstavbu vodovodů a kanalizací.
9. Pan Jaroslav Košťál upozornil na požadavky které VaK a.s. uplatnil vůči LANA Czech s.r.o. při požadavku garantované dodávky hasební vody.
10. Starosta uvedl, že v tomto případě se jednalo o splnění extrémních provozních požadavků, které ve vodovodní síti pro běžnou dodávku pitné vody nenastávají.
11. Pan Libor Málek se dotázal na možnost stanovení individuální ceny vodného a stočného v každé lokalitě okresu.
Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 20/03/07 a 21/03/07.

Hlasování: 13-0-1

15. Zpráva společnosti CITELUM, a.s. o plnění závazků k provozování VO
Starosta seznámil přítomné se zprávou společnosti CITELUM o plnění povinností a závazků, které pro společnost vyplývají ze smlouvy o provozování  veřejného osvětlení.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 22/03/07.

Hlasování: 14-0-0

16. Podpora činnosti JPO II v roce 2008
Starosta seznámil přítomné s návrhem provozování jednotky požární ochrany v režimu JPO II i v roce 2008.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 23/03/07.

Hlasování: 14-0-0

17. Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
1. Starosta navrhl přítomným termín konání 4. zasedání zastupitelstva města dne 31.5.2007 od 18:00.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávrhy, a proto starosta vyzval k hlasování - usnesení číslo 24/03/07.
Hlasování: 14-0-0
2. Místostarosta pozval zastupitele na otevření Oranžového hřiště v areálu SK Dekora.
3. Paní Anna Horáková upozornila na nefunkční veřejný rozhlas ve Spojovací  ulici a informovala o připravované akci školy – úklid kolem cyklostezky ke Dni země.
4. Paní Zdeňka Lédlová navrhla lepší úpravu lesoparku.
5. Starosta uvedl, že bohužel lesopark nepatří městu i když o něho město usilovalo.
6. Pan Oldřich Novák navrhl na příštím zasedání projednat stav příprav výstavby supermarketu potravin a obeslat obchodní řetězce s nabídkou pozemku.
7. Pan Libor Málek popsal obdobnou situaci v Golčově Jeníkově a kladně hodnotil prodejnu provozovanou firmou Kejval.
8. Místostarosta seznámil přítomné s dopisem firmy NIMIRU informujícím o stavu přípravy výstavby supermarketu.
9. Pan Miroslav Švanda připomněl rozšíření VO na cestu mezi DPS a řadovkami.
10. Starosta podal informaci o proběhlém zápisu dětí do MŠ a uvedl příčiny, které vedou k nedostatečné kapacitě školky.
11. Pan Josef Šťastný se dotázal na parkoviště před Novým Ranskem.
12. Paní Jana Černá se dotázala na možnost rekonstrukce rozvodů elektřiny na Novém Ransku.
13. Pan Josef Stehno se dotázal na dodatečné povolování studní.
14. Starosta odpověděl, že povolování studní není v kompetenci MÚ Ždírec n.D. a řeší to MÚ Chotěboř, odbor životního prostředí.

18. Závěr zasedání
Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán a všechna přijatá usnesení jsou platná. Poděkoval přítomným členům zastupitelstva i hostům za účast a zasedání v 21:30 ukončil.

 

---------------------------------------
Ing. Bohumír Nikl
ověřovatel zápisu

---------------------------------------
Miroslav Švanda
ověřovatel zápisu

---------------------------------------
Jan Martinec
starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2006-2010-03-zapis-2007-03-29-web.pdf 86 kB zápis z 3.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF