Zápis z 3.zasedání zastupitelstva edit delete

24.3.2003 | Jan Martinec

ZÁPIS

 

z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou

konaného dne 20.března 2003 

 
Přítomni:      12 členů zastupitelstva dle listiny přítomných, omluveni 3 zastupitelé

                       12 občanů města, 2 zaměstnanci města

 

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

 

1.   Zasedání zahájil v 17:05 hod. starosta, který určil zapisovatelem zápisu Ing. Jiřího Pavlíčka.

      Starosta navrhl ověřovateli zápisu paní Janu Uchytilovou a paní Věru Šťastnou. Do návrhové komise navrhl p.Jaroslava Klepetku, p.Františka Plíška a Ing.Jindřicha Kyncla.

Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města 12.3.2003. Starosta navrhl doplnit program zasedání o bod „Změna termínu dokončení stavby 32 bytů“. Další návrhy na rozšíření programu nebyly vzneseny. Starosta dal hlasovat o návrhu na volbu ověřovatelů, návrhové komise a o programu zasedání – usnesení č.1/3/03.

Hlasování: 12-0-0.

 

2.   Starosta konstatoval, že k zápisu z 2.zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách městského úřadu, na internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být zápis z ustavujícího zasedání uzavřen – usnesení č.2/3/03.

Hlasování: 12-0-0.

 

3.   Starosta krátce seznámil přítomné s činností rady města v období od 2. zasedání do 3 .zasedání zastupitelstva. Rada se sešla na čtyřech schůzích. K činnosti rady nebyly vzneseny žádné připomínky a starosta dal hlasovat o přijetí zprávy o činnosti rady - usnesení č.3/3/03.

Hlasování: 12-0-1

 

4.   Kontrolní výbor Krajského úřadu kraje Vysočina provedl ve dnech 10. a 24.2.2003 kontrolu hospodaření města v roce 2002.

      K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování k navrženému usnesení č.4/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

5.  Starosta seznámil přítomné se stavem účtů města k 28.2.2003 a k 20.3.2003. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí bez připomínek – usnesení 5/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

6.  Starosta informoval přítomné o návrhu podmínek půjčky, které městu nabídla ČS, a.s. Havl.Brod. Půjčka bude využita na rekonstrukci školní kuchyně. V rozpravě p.Klepetko a p.Jiří Novák podpořili přijetí půjčky ve výši 3 mil.Kč, jelikož bude nutné v budově školní jídelny vyměnit kompletně rozvody vody.

      Pan L.Dobiáš se dotázal na to, kdy bude uzavřena jídelna. Odpověděl ředitel p.Novák – jídelna bude v provozu do 11.6.2003. Pan L.Plíhal se dotázal na to, jak bude zvětšena kuchyň. Ředitel ZŠ odpověděl na dotaz a seznámil přítomné se záměrem změny systému prodeje stravenek (čipové karty) a s úhradou obědů. Cílem je vařit dvě hlavní jídla a zjednodušit agendu prodeje stravenek. Rada města doporučuje vybavit kuchyň dalším konvektomatem podle projektu technologie. Konvektomat umožní přípravu 2 jídel a zvýší kapacitu kuchyně až na 500 jídel.

      Po ukončení rozpravy k bodu jednání vyzval starosta přítomné zastupitele k hlasování o přijetí půjčky - usnesení č.6/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

7.   Rada města v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb. předložila návrh na zvýšení měsíčních odměn členům zastupitelstva. Starosta dal hlasovat o každém návrhu na zvýšení odměny zastupitelstvu, radě města a předsedům výborů samostatně.

      K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky - usnesení č.7/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

8.  Místostarosta informoval přítomné o návrhu na převzetí pořadatelství silničního maratónu LACMAN VYSOČINA ROAD městem a o důvodech, které tento návrh vyvolaly. Akce se uskuteční 9.8.2003. Informaci doplnil p.Luboš Plíhal, který seznámil přítomné s finančním zajištěním závodu. Místostarosta společně s p.Plíhalem připravuje podání žádosti o dotaci na pořádání závodu z Fondu Vysočiny.

      K projednávanému návrhu nebyly vzneseny připomínky.

      Hlasování o převzetí pořadatelství závodu – usnesení č.8/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

9.  Pan Radek Šťastník z rodinných důvodů oznámil zastupitelstvu, že ustupuje od koupě stavebního pozemku č.p.342/89. Starosta navrhl vyhovět žádosti a sdělil, že s přípravou kupní smlouvy doposud nevznikly prakticky žádné náklady a proto je možno od smlouvy odstoupit bez finančních požadavků na p.Šťastníka. Starosta navrhl hlasovat o usnesení, kterým se ruší rozhodnutí zastupitelstva z 27.6.2002 – usnesení č.9/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

10.  O prodej pozemku o výměře cca 1000 m2 v průmyslové zóně II pod areálem a.s.DEKORRA-Jeníček požádal p.Josef Marek, který zde již pozemek vlastní. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem za podmínky, že kupní cena bude stanovena 25,-Kč/m2 pozemku a p.Marek provede v hodnotě 100,-Kč/m2 prodávaného pozemku práce na infrastruktuře v této části zóny.

      Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení č.10/3/03, 1).

      Hlasování: 12-0-0

      Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemku pro výstavbu rodinného domu p.č.342/89 v lokalitě u lesa v ulici Na Řekou. Kupní smlouva bude obsahovat stejné podmínky, jako smlouvy na ostatní pozemky v lokalitě, tj. předkupní právo města a smluvní pokuty v případě nedodržení termínů výstavby.

      Hlasování o prodeji - usnesení č.10/3/03, 2).

      Hlasování: 12-0-0

 

11.  Vlastníci pozemku pro výstavbu rodinného domu p.č.342/57 e Ždírci n.D. v ulici Nad Řekou požádali město o souhlas s prodejem pozemku dalším zájemcům o výstavbu. Z rodinných důvodů nejsou schopni splnit závazek ze smlouvy kupní, tj. vybudování a zkolaudování domu do pěti let od prodeje pozemku.

      K žádosti nebyly vzneseny žádné námitky. Nový vlastník pozemku se musí smluvně zavázat ke splnění stejných podmínek smlouvy, jako vlastník dosavadní - usnesení č.11/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

12. Starosta a místostarosta informovali o jednání se společníky města v a.s.Enviterm o podmínkách prodeje 30 ks akcií, které jsou v držení města. Původní návrh kupní ceny byl 500 tis.Kč, které budou splaceny do tří let. Po jednání v Pardubicích je dohodnuta cena 600 tis.Kč a úhrada při podpisu smlouvy.

      Rozprava k bodu jednání:

      Pan Kolář – je nutné postupovat obezřetně a mít jistoty úhrady peněz. Z cenou souhlasí.

      Pan Jiří Novák souhlasí s prodejem za daných podmínek.

      Pan Matějka informoval o potížích firmy při najetí výroby nové technologie. Doporučuje akcie prodat.

      Pan Klepetko doporučuje, aby se valné hromady, která bude jednat o prodeji, zúčastnili ještě další zastupitelé. Starosta odpověděl, že na valnou hromadu pojede společně s místostarostou, případně s dalším členem ZM jako hosté jednání.

      Starosta přítomné zastupitele vyzval k hlasování o prodeji 30 ks akcií - usnesení č.12/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

13. Rada města na základě nabídky Ing.Řádka doporučuje zastupitelstvu odkoupit lesní pozemek v k.ú. Údavy, sousedící s lesem města. Kupní cena je dohodnuta na 55% ceny odhadní. Koupi doporučuje i správce městských lesů p.Dušek z důvodu sousedství lesů údavských.

      Zastupitelé souhlasili s nabídkou - usnesení č.13/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

      Rada města na základě žádostí občanů doporučuje odkoupit pozemky v lokalitě Na Balkáně pro výstavbu řadových garáží. Kupní cena je dohodnuta na 90,-Kč/m2. Město připraví ve své režii studii zástavby a jednoduchou projektovou dokumentaci na TI garáží – odvodnění ploch a zpevnění příjezdu. Prodejní cenu stanoví zastupitelstvo po vyhodnocení nákladů na akci.

      Zastupitelé v krátké rozpravě podpořili výstavbu garáží - usnesení č. 14/3/03, 1).

      Hlasování: 12-0-0

      Starosta informoval o nutnosti odkoupení části dvora bývalých stavebnin družstva Jednota pro výstavbu chodníku u kruhového objezdu. Starosta navrhl, aby zastupitelé dali souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na výkup pozemku o výměře cca 90 m2 – usnesení č.14/3/03, 2).

      Hlasování: 12-0-0

 

14. Starosta přítomné seznámil s možností odkoupení pozemků o výměře celkem 1214 m2 v průmyslové zóně I od Pozemkového fondu ČR. Kupní cena bude uhrazena zápočtem restituční pohledávky města u PF ČR. Pozemky bude možné následně prodat k zástavbě průmyslovými stavbami.

      K bodu jednání nebyl žádný dotaz a proto zastupitele starosta vyzval k hlasování - usnesení č.15/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

15. Zastupitelstvo bylo informováno o podání 2 žádostí na změnu užívání ploch z kategorie plochy pro

      průmyslové stavby na kategorii plochy pro služby.

      Zastupitelé neotevřeli k žádosti rozpravu a starosta dal hlasovat o usnesení č.16/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

16.  Starosta a místostarosta informovali přítomné o jednáních se zástupci SK Dekora Ždírec n.D. o převodu majetku SK Dekora na město.

      Rozprava k bodu jednání:

      Pan Jiří Novák – smlouva o převodu a následném pronájmu, předložená SK Dekora není pro město přijatelná, jelikož si klade podmínky. Názor podpořil také p.Kolář a další zastupitelé.

      Paní Uchytilová se domnívá, že SK Dekora klade podmínky, které městu prakticky znemožní jakkoliv z majetkem nakládat. K tématu se vyjádřilo několik členů ZM.

      Pan L.Plíhal – je nutné podpořit rozvoj nejen hřiště pro fotbal, ale budovat a udržovat sportoviště pro širokou veřejnost.

      Starosta informoval o městem připraveném návrhu na převod movitého majetku a o návrhu smlouvy nájemní. Oba návrhy obdrží SK Dekora a zastupitelé, aby se k němu mohli vyjádřit. O převodu majetku by měla rozhodnout valná hromada SK Dekora.

      Zastupitelé podpořili další jednání s SK Dekora o převodu majetku.

      Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o usnesení č.17/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

17. Starosta informoval přítomné o návrhu města Chotěboř vykonávat jako doposud agendu přestupkového zákona za město Ždírec n.D. Místostarosta doplnil informaci o počtu provedených přestupkových řízení v letech 2000-2002. Město Chotěboř požaduje za každé zahájené přestupkové řízení úhradu 500,-Kč, kterou bude hradit město Ždírec n.D. ze svého rozpočtu.

      Krátkou rozpravu k bodu jednání shrnul p. Jiří Novák – řešení sporů orgánem jiného města má určité výhody pohledu „zvenčí“ v nezaujatosti členů komise. Doporučuje smlouvu uzavřít.

      Po ukončení rozpravy k bodu jednání vyzval starosta zastupitele k hlasování - usnesení č.18/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

18.  Starosta informoval přítomné o stavu příprav výstavby domu s pečovatelskou službou v ulici Nad Řekou. Město vykoupilo pozemek, na který je vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu domu. Pro další přípravu stavby je nutné zajistit zpracování projektu pro stavební řízení.

      Zastupitelé v rozpravě podpořili myšlenku výstavby DSPS.

      Starosta navrhl usnesení k danému bodu - usnesení č.19/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

19.  Zastupitelé byli seznámeni s přípravou lokalit pro výstavbu rodinných domů. Městský úřad připravuje další výstavbu v ulici Jižní, na Kohoutově a u Janského potoka v ulici Na Balkáně. S vlastníky pozemků ve Ždírci n.D. je dojednána výše ceny za pozemky a tyto je možné začít vykupovat. Ke splnění podmínek dotací na výstavbu TI je nutné, aby i pozemky pro stavbu RD byly ve vlastnictví města. MěÚ proto navrhuje vykoupit pozemky a uzavřít se zájemci o výstavbu smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Důvodem je zajištění financování výkupu pozemků pro výstavbu domů a komunikací.

      V rozpravě k bodu jednání zastupitelé vyslovili podporu bytové výstavbě, odsouhlasili výkupní cenu a stanovili základní podmínky následného prodeje pozemků – usnesení č.20/3/03. Při hlasování o prodejní ceně byly podány 2 návrhy a to 120,-Kč/m2 a 125,-Kč/m2 prodávaného pozemku. Zastupitelé podpořili původní návrh rady na cenu 120,-Kč/m2, který získal většinu 9 hlasů.

      Hlasování: 9-0-3

 

20. Starosta seznámil přítomné s tím, že vedoucí obvodního oddělení Policie ČR v Chotěboři předal městu zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu oddělení v roce 2002. Zpráva je uložena na MěÚ a každému zájemci bude umožněno její přečtení

      K bodu jednání nebyly připomínky a starosta vyzval k hlasování o usnesení č.21/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

21. Starosta informoval přítomné o postupu výstavby 32 bytů v ulici Jižní. Bytové družstvo - spoluinvestor stavby, navrhlo prodloužit termín výstavby domů A+B na 10.7.2003 a domů C+D na 31.7.2003. Důvodem je získání času pro kvalitní provedení dokončovacích prací.

      Zastupitelé změnu termínu dokončení stavby schválili.

      Hlasování o změně termínů dokončení staveb - usnesení č.22/3/03.

      Hlasování: 12-0-0

 

22.  Všeobecná diskuse zastupitelů a hostů zasedání:

a)      Starosta seznámil přítomné s pozvánkou OV KSČM na pietní akt v areálu památníku v Leškovicích, který se uskuteční 27.3.2003 od 16,00 hod.

b)      Starosta informoval o průběhu a výsledcích valné hromady Svazku obcí Podoubraví, která se konala 14.3.2003 v Chotěboři.

c)      Starosta informoval dále přítomné o potřebě řešit náhradu osobního auta pro pečovatelskou službu. Automobil Škoda Forman pečovatelské služby je z roku 1994 a byl koupen jako starší se stavem 104 tis.km. Karosérie začíná korodovat. MěÚ navrhuje tento automobil odprodat a pečovatelské službě převést automobil Škoda Felicia combi z roku 1999 a pro potřeby MěÚ koupi formou leasingu nový vůz Škoda Fabia 1,2. Zastupitelé doporučili odložit rozhodnutí na 4.zasedání ZM. MěÚ připraví podklady ke koupi vozu.

d)      Paní MUDr.Nováková informovala o problematice financování a provozu plicního oddělení v Chotěboři a o budoucnosti LSPP.

e)      Pan Josef Plíhal, starosta SDH, se dotázal na výstavbu plochy pro hasiče v prostoru ČOV. Starosta odpověděl, že práce na travnatém hřišti budou zahájeny do léta. Pan Plíhal upozornil dále na potřebu řešení veřejného WC v prostoru náměstí. Dále upozornil na to, že někteří majitelé domů v Luční ulici ponechávají popelnice na chodníku, kde překáží. Informoval také o problémech s volně pobíhajícími psy. Na upozornění odpověděl starosta. WC je připravováno v prostoru dílen TS. Na problém pobíhajících psů a povinnosti majitelů upozorní Naše noviny.

f)       Pan J.Ressl upozornil, že popeláři nevysypávají vždy zčásti naplněné popelnice, ve kterých následně dochází k tlení odpadků.

g)      Pan L.Hertl upozornil na potřebu výstavby obchodů s potravinami v lokalitě rodinných domů. K tématu se vyjádřilo i několik dalších občanů a zastupitelů.

 

23.  Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá usnesení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán.

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 20:10 ukončil.

======================================================

 

 

Jana Uchytilová, ověřovatel zápisu                                                
Věra Šťastná, ověřovatel zápisu  

Jan Martinec, starosta