Zápis z 30.schůze rady města edit delete

12.2.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Informace o zápisu dětí do 1.třídy ZŠ a projednání budoucího provozu ZŠ Horní Studenec
2) Uzavření smlouvy o dílo
3) Úprava nájemného z nebytových prostor
4) Vícepráce na stavbě byt 3+1 H.Studenec a Městská knihovna Ždírec n.D.
5) Uzavření dohody o způsobu úhrady příspěvku
6) Příspěvky města na činnost sportovních klubů
7) Účast města na přípravě knihy Historie a současnost podnikání na Havlíčkobrodsku
8) Přidělení pozemků pro výstavbu řadových garáží
9) Pronájem výpočetní techniky
10) Uzavření smlouvy se Sdružením Fokus Vysočina
11) Revitalizace toku Doubravy
12) Projednání nabídek cen za projektové práce
13) Jmenování komise pro organizaci cyklomaratonu VYSOČINA ROAD 2004
14) Návrh na výpověď nájmu z nebytových prostor
15) Stanovení programu 8.zasedání ZM
16) Různé

 

1) Rada města projednala informaci vedení ZŠ Ždírec n.D. o zápisu dětí do 1.třídy ZŠ ve školním roce 2004/2005 a o předpokládaném počtu dětí, které budou zapsány do 1.třídy v letech 2005/2006 a 2006/2007. Rada projednala zejména informaci o předpokládaném obsazení jednotřídky ZŠ v Horním Studenci v uvedeném období.

Usnesení:
Rada města uložila vedení ZŠ Ždírec n.D. zjistit písemně zájem rodičů dětí, budoucích žáků ZŠ ve školním roce 2005-2007, o umístění dětí do 1.třídy ve Ždírci n.D. nebo v Horním Studenci v termínu do 17.3.2004. Rada města společně s vedením ZŠ vyhodnotí odpovědi rodičů a předloží výsledek šetření k projednání zastupitelstvu města na 9.zasedání 25.3.2004.
Hlasování: 5 pro

2) Starosta seznámil radu s návrhem smlouvy o dílo, předloženým společností Connex na zajištění osobní autobusové dopravy na Ždírecku v letech 2004 a 2005. Cena za službu je 27,80 Kč na 1 km výkonu. Smlouva je platná zpětně od 1.1.2004 do 31.12.2005 a lze ji vypovědět vždy ke změně jízdních řádů, vyhlašované Ministerstvem dopravy ČR.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č.641/008/2004-05 mezi Městem Ždírec nad Doubravou a společností Connex Východní Čechy a.s. se sídlem v Chrudimi o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2004 a 2005.
Hlasování: 5 pro

3) Rada města se seznámila s výší a podmínkami pronájmu nebytových prostor, které jsou využívány k podnikání. Rada stanovila pravidla pro zvýšení nájemného s platností od 1.dubna 2004. Městský úřad oznámí dotčeným nájemcům záměr změny výše a podmínek nájmu a o úpravě podmínek nájmu rozhodne po vyjádření nájemců na 31. nebo 32.schůzi. Rada přistupuje ke zvýšení nájmu zejména u budov, kde jsou prováděny rozsáhlé opravy a kde je nájemné nezměněno po dobu i 12 let.

4) Rada města projednala informaci o vícepracích na rekonstrukci:
a) nebytových prostor budovy čp.14 v Horním Studenci na byt 3+1. Při rekonstrukci bylo stavební firmou zjištěno a technickým dozorem města potvrzeno, že je nutné odstranit vnitřní omítky, vyměnit okna a zejména kompletně nově zhotovit podlahy v II.NP.
b) prostor knihovny ve Ždírci n.D. čp.120, kde je nutné provést zpevnění nosných příček, odstranit původní omítky, instalovat odlišná svítidla, provést zabezpečení objektu, instalovat bezpečnostní schránku a další drobné úpravy. Vyčíslení víceprací a méněprací bude provedeno po dokončení akce.

Usnesení:
Rada města:
a) schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a společností STAVOUNIE Stavební a obchodní společnost spol. s r.o. Dodatkem č.1 se zvy-šuje cena za dílo o 270.335,00 Kč bez DPH. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpi-sem dodatku č.1.
b) schválila nabídku firmy Michal Marek na zhotovení vybavení městské knihovny nábytkem v ceně 106.730,00 Kč a souhlasí s objednáním výroby nábytku.
Hlasování: 5 pro

5) Rada města projednala návrh dohody uzavřené mezi městem a nabyvateli pozemků v průmyslové zóně II panem Josefem Markem a  panem Josefem Jančárkem. Předmětem dohody je vypořádání příspěvku nabyvatelů pozemků v souladu s usneseními zastupitelstva č.16/XVI/02, č.15/XVIII/02 a č.10/3/03.

Usnesení:
Rada města:
a) schválila způsob vypořádání příspěvku stanoveného usneseními zastupitelstva č.16/XVI/02, č.15/XVIII/02 a č.10/3/03 mezi Městem Ždírec nad Doubravou a pány Josefem Markem a Josefem Jančárkem
b) konstatovala, že pan Josef Marek a pan Josef Jančárek bezezbytku splnili podmínky dané usneseními zastupitelstva č.16/XVI/02, č.15/XVIII/02 a č.10/3/03.
Hlasování: 5 pro

6) Rada města:
a) vzala na vědomí zprávu SK Dekora Ždírec n.D. o použití příspěvku města ve výši 270.000,00 Kč sportovním klubem v roce 2003 a dále o návrhu využití příspěvku ve výši 165.000,00 Kč v roce 2004
b) schválila poskytnutí příspěvku města na činnost fotbalového oddílu SK Dekora
c) projednala a schválila poskytnutí příspěvku volejbalovému oddílu veteránů Vysočina, hrajícího pod hlavičkou Města Ždírec nad Doubravou, na zakoupení sady 12 ks dresů

Usnesení:
Rada města:
a) vzala na vědomí využití příspěvku města na činnost SK Dekora Ždírec n.D. v roce 2003 a návrh na rozdělení příspěvku téže organizaci v roce 2004
b) souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost fotbalového oddílu SK Dekora Ždírec n.D. v I.Q.2004 ve výši 45.000,00 Kč
c) souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost volejbalového oddílu veteránů VYSOČINA Ždírec n.D. ve výši 5.014,00 Kč
Hlasování: 5 pro

7) Rada města projednala informaci starosty o přípravě vydání knihy o historii podnikání na Havlíčkobrodsku a knihy Kraj Vysočina v kostce. Vydavatel knihy o podnikání nabídl městu zveřejnění informace o Ždírci n.D. za úhradu cca 18 tis.Kč za dvoustranu a dodání 100 ks knihy, nebo 9 tis.Kč za jednu stranu a dodání 50 ks knih. Vydavatel knihy Kraj Vysočina v kostce žádá za uvedení textu a grafiky v rozsahu 1 strany 34.160,-Kč a dodání 10 ks knih. Nejmenší nabízená využitelní plocha je 1/6 strany za 8.540,-Kč a dodání 1 ks knihy. Rada obě nabídka odmítla zejména z důvodu účasti města na jiných již schválených projektech v rámci Svazku obcí Podoub-raví. Město odkoupí vždy několik svazků knihy pro potřeby knihoven ZŠ a MK.

8) Rada města vzala na vědomí žádost Michala Marka, Ivany Markové a Jiřího Tichého o odstoupení od uzavření kupní smlouvy na pozemek pro výstavbu řadové garáže. Rada v souladu s usnesením zastupitelstva č.9/4/03 z 29.5.2003 určila podle pořadníku žadatelů další budoucí kupující pozemků.

Usnesení:
Rada města stanovila budoucí kupující pozemků pro výstavbu řadových garáží v lokalitě Na Balkáně dle pořadníku žadatelů.
Budoucími kupujícími, se kterými uzavře město smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy jsou Jiří Coufal, Petr Coufal, Zdeněk Machovec.
Hlasování: 5 pro

9) Rada města projednala návrh společnosti KonekTel, a.s. na darování osobního počítače městu s tím, že tento počítač bude využit pro monitorování provozu ČOV, odpadového hospodářství a sběrného dvora. Rada města s návrhem souhlasí a pověřila starostu jednáním s a.s. KonekTel o podmínkách darovací smlouvy.

10) Rada města projednala informace starosty a místostarosty o činnosti Sdružení Fokus Vysočina, které získali při návštěvě v sídle sdružení. Sdružení pořádá dne 25.2.2004 společně s MěÚ Chotěboř schůzku představitelů obcí k možné činnosti sdružení na Chotěbořsku. Rada po této schůzce rozhodne ve věci uzavření smlouvy na činnosti nabízené sdružením městu Ždírec n.D.

11) Starosta a místostarosta informovali radu o aktivitách části Svazku obcí Podoubraví k revitalizaci horního toku řeky Doubravy. Obce mají poskytnout návrhy na řešení odtokových poměrů v povodí Doubravy, včetně návrhů výstavby retenčních nádrží, rybníků a dalších vodohospodářských a krajinných prvků. Předložený návrh opatření zahrnuje vybudování rybníku na Doubravě v k.ú. Ždírec n.D., odvedení vod z meliorační struhy přímo do Doubravy a obnovení rybníku na Cerhovce v Novém Studenci. Členové rady doplnili předložený návrh o potřebu zadržení vody na Vojnoměsteckém potoku obnovou původního rybníku.

12) Rada města projednala návrh firmy DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod na zhotovení projektů.

Usnesení:
Rada města souhlasí s objednáním projektových prací:
a) Návrh řešení a projekt komunikace a parkovacích ploch mezi budovami čp.1 a čp.19 – ulice U Pošty ve Ždírci n.D. Cena za projektové práce 22.200,00 Kč, termín odevzdání projektu 04/2004.
b) Projekt na doplnění infrastruktury v průmyslové zóně JIH. Cena za projektové práce 34.480,00 Kč, termín odevzdání projektu 04/2004.
c) Zpracování podkladů pro změnu územního plánu č.4 v ceně  29.600,00 Kč.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Hlasování: 5 pro

13) Místostarosta navrhl radě města jmenovat komisi pro přípravu a organizaci cyklomaratonu VYSOČINA ROAD 2004.

Usnesení:
Rada města jmenovala komisi pro přípravu a organizaci cyklomaratonu LACMAN VYSOČINA ROAD 2004 ve složení: Luboš Plíhal – předseda a členové Ing. Jiří Pavlíček a Josef  Plíhal.
Činnost komise bude ukončena po závěrečném vyhodnocení cyklomaratonu. Rada města stanovila odměnu předsedovi komise, která bude vyplácena v průběhu II. a  III.Q.2004.
Hlasování: 5 pro

14) Rada města projednala návrh Města Havlíčkův Brod na ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor kontaktního místa SSP v budově MěÚ čp.500 k 31.3.2004 z důvodu převodu agendy SSP Úřadem práce Havlíčkův Brod.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s ukončením nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a Městem Havlíčkův Brod na pronájem nebytových prostor kontaktního místa SSP v budově MěÚ čp.500 k 31.3.2004
b) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a Úřadem práce Havlíčkův Brod na pronájem nebytových prostor kontaktního místa SSP v budově MěÚ čp.500 od 1.4.2004
Hlasování: 5 pro

15) Rada města projednala žádost organizace Centrum pro zdravotně postižené Havlíčkův Brod o příspěvek na činnost v roce 2004.

Usnesení:
Rada města souhlasí s příspěvkem Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Havlíčkův Brod, na činnost centra v roce 2004 ve výši 2.000,00 Kč.
Hlasování: 5 pro

16) Různé:
a. Starosta informoval radu o nabídce firmy Soleta Signum na výrobu praporu města a dále na dodání praporu Evropské unie. Prapory budou zakoupeny při příležitosti voleb do par-lamentu EU.
b. Rada města projednala návrh na zahájení jednání města s a.s.VaK Havl.Brod ve věci pronájmu vodojemu Kohoutov.
c. Starosta informoval radu o průběhu jednání se zástupci Západočeské energetiky ve věci provozování veřejného osvětlení.
d. Starosta informoval radu o jednání se společností SET Ždírec ve věci možné výstavby závodu na lepené dřevěné prvky.
e. Rada vzala na vědomí dopis 77leté paní Aleny Mackové z České Lípy, která oceňuje práci zastupitelstva města při údržbě zeleně. Dále byla rada seznámena s poděkováním paní Vilmy Jandové za blahopřání k narozeninám.

31.schůze rady města se uskuteční v pondělí 23.února 2004 v 15:00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: