Zápis z 31.schůze rady města edit delete

24.2.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Prohlídka staveniště městské knihovny
2) Stanovení rozsahu údržbářských prací uvnitř budov v areálu SK Dekora
3) Informativní schůzka vedení města ZŠ a města s rodiči žáků ZŠ ve Studenci
4) Pronájem pozemků
5) Uzavření smlouvy o dílo
6) Ukončení činnosti Svazku obcí Vestec
7) Povolení uložení zeminy
8) Povolení dočasné stavby na pronajatém pozemku
9) Pronájem prostor městského kina
10) Různé

 

1) Rada města se za účasti pracovnic knihovny Z.Lédlové a D.Matějkové, vedoucího stavebního úřadu L.Špinara a dodavatele stavby p.Josefa Břízy seznámila s průběhem rekonstrukce knihovny, potřebnými a doporučenými vícepracemi a menšími změnami stavby oproti projektu. Přítomní konstatovali, že termín dokončení dle smlouvy o dílo není ohrožen.

2) Starosta seznámil radu s potřebnými pracemi uvnitř budov v areálu SK Dekora. Správce O.Janáček provedl malování prostor hlavní budovy, nátěry veřejí apod. Správce navrhuje upravit sprchy tak, aby nedocházelo k plýtvání s teplou vodou. Rada souhlasí s tím, aby městský úřad připravil návrh potřebných úprav.

3) Rada města se seznámila s materiály zpracovanými vedením ZŠ Ždírec n.D. o předpokládaných počtech dětí, které budou navštěvovat oddělení ZŠ v Horním Studenci s výhledem do roku 2010. Rok 2004/05 – 8, 2005/06 – 11, 2006/07 – 12, 2007/08 – 10, 2008/09 – 7, 2009/10 – 7. Rada souhlasí s návrhem vedení ZŠ svolat v průběhu března v H.Studenci schůzku rodičů stávajících i budoucích žáků ZŠ, informovat je o situaci s počty dětí, o potřebě nákladů na rekonstrukci školní kuchyně a o představě o dalším provozu školy.

Usnesení:
Rada města uložila starostovi svolat schůzku rodičů dle návrhu ZŠ Ždírec n.D. Schůzka proběhne nejdéle do 17.března 2004 v prostorách školy Horní Studenec, aby rada na 32.schůzi mohla pro potřeby 9.zasedání zastupitelstva, které se koná 25.3.2004, připravit podklady k jednání o aktuálním stavu a budoucnosti školy v Horním Studenci.
Hlasování: 5 pro

4) Rada města projednala 29.1.2004 žádost paní Ivy Němcové o pronájem části pozemku p.č.238/9 na Brodské ulici pro provoz novinového stánku. Rada si vyžádala stanovisko DI-Policie ČR Havlíčkův Brod k možným dopravním problémům, které mohou nastat otevřením stánku. Stanovisko DI-Policie ČR k provozu stánku je kladné s tím, že pokud bude nutné řešit nevhodné zastavování zejména nákladních automobilů, nařídí DI osazení potřebného dopravního značení.

Usnesení:
Rada města pronajala Ivě Němcové, bytem Horní Studenec 33, část pozemku p.č.238/9 ostatní plocha pro umístění stavby stánku pro prodej novin a časopisů a doplňkového sortimentu. Nájem je stanoven na dobu neurčitou s platností od 1.dubna 2004, výpovědní lhůta 3 měsíce. Nájemné je určeno ve výši 2.000,00 Kč ročně. Další podmínky pronájmu stanoví městský úřad v souladu s příslušnými právními předpisy.
Hlasování: 5 pro

5) Rada města vzala na vědomí informaci správce tělocvičny p.Klepetky o nabídkách na nátěr  parket, zárubní, dveří a ocelové konstrukce  a malování v tělocvičně a dále o potřebě opravy dřevěného ochranného obložení.
Předložené nabídky – pevná cena vč.DPH:
a) Jaromír Brychta  109.304,-Kč
b) Vlastislav Jakeš  106.709,-Kč včetně barevného znaku města na středu hřiště

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s návrhem správce tělocvičny na výběr dodavatele a rozhodla, že poptávané práce provede fa Vlastislav Jakeš, Česká Bělá
b) souhlasí s objednáním opravy dřevěného obložení v potřebném rozsahu u fy TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Sotona v ceně 16.400,-Kč vč.DPH
Hlasování: 5 pro

6) Rada města vzala na vědomí informaci starosty o možnosti zrušení Svazku obcí Vestec. Svazek byl založen za účelem plynofikace obce Slavíkov a MČ Ždírce n.D Stružinec a Údavy. Svazek obdržel závěrečné vyhodnocení akce a Státní fond životního prostředí souhlasí s převodem majetku na obce. Činnost svazku je nulová, přesto je nutné vést účetnictví, provádět audit hospodaření atd., což představuje roční výdaje cca 7 tis.Kč. Obec Slavíkov souhlasí s ukončením činnosti svazku, jelikož ve shodě s městem Ždírec n.D. chce realizovat potřebné společné aktivity v rámci Svazku obcí Podoubraví.

Usnesení:
Rada města souhlasí s ukončením činnosti Svazku obcí Vestec. Rada uložila starostovi města, aby připravil na jednání zastupitelstva města 25.3.2004 potřebné podklady ke zrušení Svazku obcí Vestec.
Hlasování: 5 pro

7) Rada města projednala žádost s.r.o.K.P.K.-UNISTAV Pardubice k možnosti uložení zeminy z výkopů pro požární nádrž v areálu společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. na pozemcích ve vlastnictví města v průmyslové zóně II.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uložením výkopové zeminy v objemu zhruba 1000 m3 na pozemcích v průmyslové zóně Ždírec n.D. II v době do 30.dubna 2004. Uložení a následné rozprostření zeminy provede žadatel, tj. fa K.P.K.-UNISTAV Pardubice s.r.o. Platba za pronájem pozemků je stanovena na 50.000,- Kč.
Hlasování: 5 pro

8) Rada města projednala žádost pana Josefa Juna o umožnění stavby dřevěné kolny – zimoviště ovcí – na pozemku, který má p.Jun od města pronajat pro chov ovcí.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby Josef Jun, bytem Podmoklany 10, umístil na pozemku v k.ú.Nový Studenec p.č.98/4 dočasnou stavbu pro potřeby zemědělské činnosti v souladu se stavebním povolením. Při ukončení nájmu nájemce stavbu odstraní.
Hlasování: 5 pro

9) Rada města projednala žádost DDM SVČ Junior Chotěboř o poskytnutí prostor kina ve dnech 16. a 17.dubna 2004 k uspořádání finále soutěže Miss Podoubraví.

Usnesení:
Rada města souhlasí s bezplatným využitím prostor Městského kina Ždírec n.D. organizaci DDM SVČ Junior Chotěboř ve dnech 16. a 17.4.2004 k uspořádání finále soutěže Miss Podoubraví.
Hlasování: 5 pro

10) Různé:
a. Starosta informoval radu o průběhu valné hromady Sdružení vlastníků lesa Ždírec, která se konala na MěÚ 12.2.2004 a o rozpisu příjmů a výdajů z hospodářské činnosti v městských lesích v roce 2004.
b. Rada města projednala informaci starosty o záměrech výstavby travnaté plochy a potřeb-ného zázemí na hasičském cvičišti u ČOV ve Ždírci n.D. Rada souhlasí se soustředěním nabídek na zemní a další práce na areálu.
c. Starosta informoval radu o dopisu poslancům PS PČR, podání žádosti o podporu z fondu EU a dalších opatřeních ve věci výstavby druhého sálu tělocvičny.
d. Starosta informoval radu o podávaných žádostech o zaměstnání v Domě s pečovatelskou službou. MěÚ uveřejní v březnovém vydání NN informaci o tom, že město nepřipravuje zvýšení počtu pečovatelek. Starosta konstatoval, že na MěÚ jsou podávány žádosti o prá-ci na čističce odpadních vod. Rada se bude zabývat obsazením místa ve IV.čtvrtletí roku. Podané žádosti budou uloženy na MěÚ bez závazku příslibu zaměstnání.
e. Starosta informoval o vypsání nových grantů z Fondu Vysočiny. MěÚ připraví žádosti o poskytnutí grantu v souladu s investičním záměrem města.


32.schůze rady města se uskuteční ve středu 17.března 2004 v 15:00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: