Zápis z 36.schůze rady města edit delete

22.5.2004 | Jan Martinec

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Vyhodnocení cenových nabídek
2) Výzva k předložení cenových nabídek na investiční akce
3) Stanovení programu 10.zasedání zastupitelstva města
4) Stanovení poplatku za použití hasičské zbrojnice k soukromým účelům
5) Podmínky využívání části pozemků č.kat.423 a 324/1 vlastníkem pozemku p.č.331/28
6) Uzavření smlouvy o dílo
7) Projednání návrhu ceny za dílo
8) Příspěvek na činnost
9) Příspěvek na opravu komunikace
10) Výpověď nájmu pozemků
11) Pronájem vodních ploch
12) Uzavření smlouvy o zajištění údržby a propagace lyžařských tratí
13) Stanovení poplatků za uložení nebezpečného odpadu na sběrném dvoře
14) Informace o průběhu návštěvy prezidenta ČR a předsedy Senátu PČR ve Ždírci n.D.
15) Poskytnutí prostor ZŠ Ždírec n.D. k mimoškolním aktivitám
16) Informace o dotaci na metropolitní síť
17) Různé

 

1. Rada města vyhodnotila cenové nabídky podané na realizaci výstavby technické infrastruktury v ulici Na Balkáně. Město vyzvalo k podání cenové nabídky 3 firmy, nabídku podali dva soutěžitelé, 1 vyzvaný nabídku nepodal.

Jednání rady v tomto bodě se nezúčastnil pan Jan Matějka, který jako OSVČ vyzvaná k podání cenové nabídky podal nabídku na obě poptávané akce.

Usnesení:
Rada města vyhodnotila cenové nabídky a určila soutěžitele, se kterým uzavře město smlouvu o dílo:

Soutěž č. 3/2004 - TI pro 5 RD Na Balkáně, kanalizace a vodovod:
1) Jan Matějka, AUTODOPRAVA, Ždírec n.D., cena celkem s DPH 687.030,-Kč
2) GASLINES, s.r.o. Žďár n.S., cena celkem 1.109.103,-Kč

Soutěž č. 4/2004 - TI pro 5 RD Na Balkáně, komunikace:
1) Jan Matějka, AUTODOPRAVA, Ždírec n.D., cena celkem s DPH 747.731,-Kč
2) GASLINES, s.r.o. Žďár n.S., cena celkem 841.764,-Kč

Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv s firmou Jan Matějka.
Hlasování: 4 pro

2. Výzva k předložení cenových nabídek na investiční akce.

Usnesení:
Rada města rozhodla a výzvách k podání cenových nabídek na akce, které jsou schváleny zastupitelstvem města k realizaci v letošním roce. Investiční akce, které jsou předmětem výzvy, nejsou zakázkami ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

1) 5/2004 – ZTV pro 18 RD, ulice K Doubravce, kanalizace a vodovod
2) 6/2004 – ZTV pro 18 RD, ulice K Doubravce, komunikace
3) 7/2004 – Bezdrátový rozhlas Ždírec nad Doubravou
4) 8/2004 – Chodník Ždírec n.D. – Nové Ransko, I.etapa
Hlasování: 5 pro

3. Rada města schválila program 10.zasedání zastupitelstva města, které se koná 27.5.2004.

4. Stanovení poplatku za použití hasičské zbrojnice k soukromým účelům:

Usnesení:
Rada města stanovila výši poplatku za využití prostor hasičské zbrojnice na Novém Ransku k soukromým účelům:

a) Uživatel prostor uhradí jednorázový poplatek 100,-Kč za využití prostor hasičské zbrojnice v jednom kalendářním dni.
b) Uživatel uhradí spotřebovanou elektrickou energii a zemní plyn ve výši dle údajů elektroměru a plynoměru v ceně, kterou v době konání akce hradí město distributorům energií.
c) Výběrem poplatku dle bodu a) a b) je pověřen Sbor dobrovolných hasičů Nové Ransko, který vybrané poplatky odvede do pokladny města. Poplatky budou využity k úhradě spotřebovaných energií a opravám a údržbě budovy hasičské zbrojnice.
Hlasování: 5 pro

5. Rada města projednala žádost o pronájem nebo výpůjčku pozemků, které umožňují přístup k pozemku p.č.331/33 v k.ú.Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem nebo bezplatnou výpůjčkou částí pozemků č.kat.423 a 324/1, vedených ve zjednodušené evidenci, sousedících s pozemkem p.č.331/33, vše v k.ú.Ždírec nad Doubravou. Části pozemků budou využívány pro potřeby přístupu na pozemek p.č.331/33, případně k vybudování parkoviště pro osobní vozidla, odpočinkové plochy apod. v souladu se stavebním povolením. Souhlas je na dobu neurčitou a je vázán na využití pozemku p.č.331/33 s budoucí stavbou na pozemku pro poskytování služeb veřejnosti v oblasti stravování a turistického ruchu.
Hlasování: 5 pro

6. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo na vybudování parkoviště v ulici U Kina.

Usnesení:
Rada města schválila znění smlouvy č.60/04/04 uzavřenou mezi Městem Ždírec nad Doubravou a společností MIKO Havlíčkův Brod, spol. s r.o. na výstavbu parkoviště v ulici U Kina v hodnotě 162.755,-Kč vč.DPH.
Hlasování: 5 pro

7. Starosta informoval radu o návrhu ceny za rekonstrukci toalet u pohostinství v Horním Studenci čp.14. Návrh na výzvu města předložila společnost STAVOUNIE. Rada uložila starostovi, aby vyzval nájemce pohostinství, aby rekonstrukci toalet zajistil ze svých provozních prostředků.

8. Rada města projednala žádost TJ Sokol Horní Studenec o příspěvek na zakoupení dresů pro hráče fotbalového oddílu, který se zúčastní osmého ročníku ligy malé kopané, pořádané TJ Jiskra Vojnův Městec v době od 16.5.2004 do 11.9.2004.

Rada města projednala žádost SK Dekora, oddíl SPV, o příspěvek na zajištění akce Dětský den dne 5.6.2004.

Usnesení:
1) Rada města souhlasí s příspěvkem TJ Sokol Horní Studenec na nákup dresů pro hráče fotbalového oddílu ve výši 6.000,-Kč. Prostředky budou čerpány z kapitoly tělovýchova v rámci schváleného rozpočtu města.
2) Rada města souhlasí s příspěvkem SK Dekora Ždírec n.D. ve výši 3.000,-Kč na zajištění akce „Dětský den 2004“
Hlasování: 5 pro

9. Starosta informoval radu města o žádosti obce Všeradov o poskytnutí příspěvku na opravu místní komunikace v místní části Jasné Pole. Obec Všeradov zajistila ze svých prostředků opravu MK v hodnotě 191.114,00 Kč. Komunikace je využívána jako přístupová cesta k rodinnému domu rodiny Vyčichlových ve Stružinci čp.14. Komunikace je ve vlastnictví obce Všeradov.

Usnesení:
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku Obci Všeradov na opravu místní komunikace v části obce Jasné Pole ve výši 20.000,-Kč.

Rada uložila starostovi, aby zajistil vypracování smlouvy o sdružení prostředků k opravě komunikace, na základě které město převede obci stanovený příspěvek z kapitoly komunikace.
Hlasování: 5 pro

10. Rada města projednala návrh starosty na výpověď nájmu pozemků v lokalitě Na Pikulce, které využívá Zemědělská a.s.Krucemburk k zemědělské činnosti.

Usnesení:
Rada města vypověděla s platností k 30.9.2004 nájem pozemků č.kat. 301/1, 301/2, 314, 321, 323, 423, 421/1, 343/9, 343/8 a 343/7 původ pozemkový katastr, pozemky vedené ve zjednodušené evidenci, k.ú.Ždírec n.D. Pozemky hodlá město zatravnit a pronajímat pouze krátkodobě.
Hlasování: 5 pro

11. Starosta informoval radu o jednání se zájemci o pronájem vodní plochy v Novém Studenci. O pronájem projevil zájem ČRS MO Krucemburk a pánové Emil a Štěpán Dobrovolných, kteří jsou členy ČRS MO Krucemburk. ČRS MO se při jednání o způsobu využití vodních ploch zavázala, že v rámci organizace umožní užívání rybníku podle návrhu p.Dobrovolného a tuto činnost zajistí z prostředků MO.

Usnesení:
Rada města pronajala:

1) vodní plochu p.č. 4, k.ú.Nový Studenec, Českému rybářskému svazu, místní organizaci Krucemburk, bezplatně na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, podanou vždy nejdéle do 30.září příslušného roku.

Podmínky pronájmu:
- rybník nebude využíván k intenzivnímu chovu ryb
- ČRS MO Krucemburk využije vodní plochu ke sportovnímu vyžití zejména dětí a mládeže
- ČRS MO Krucemburk bude na své náklady provádět běžnou údržbu pozemku (sekání trávy, likvidaci nežádoucích náletových dřevin, opravy hráze) a vypouštěcího zařízení rybníku

2) vodní plochu p.č. 502, k.ú.Benátky, Českému rybářskému svazu, místní organizaci Krucemburk, bezplatně na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, podanou vždy nejdéle do 30.září příslušného roku.

Podmínky pronájmu:
- ČRS MO Krucemburk využije vodní plochu ke sportovnímu vyžití zejména dětí a mládeže
- ČRS MO Krucemburk bude na své náklady provádět běžnou údržbu pozemku (sekání trávy, likvidaci nežádoucích náletových dřevin, opravy hráze) a vypouštěcího zařízení rybníku
Hlasování: 5 pro

12. Místostarosta seznámil radu se zněním smlouvy na zajištění údržby lyžařských turistických tratí.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o zajištění pravidelné úpravy a propagace turistických lyžařských tratí“ mezi Obcí Škrdlovice a Městem Ždírec nad Doubravou, na jejímž základě uhradí Město Ždírec n.D. Obci Škrdlovice příspěvek ve výši 11.600,-Kč za údržbu tratí v zimní sezóně 2003/2004.
Hlasování: 5 pro

13. Místostarosta informoval radu o tom, že město získalo povolení k ukládání dalších nebezpečných odpadů na sběrném dvoře. Jedná se o dehtovou lepenku a střešní krytinu eternit s obsahem azbestu. Místostarosta společně s firmou ODAS, která bude provádět další likvidaci a uložení odpadů na určených skládkách, předložil návrh na stanovení poplatku za uložení uvedených nebezpečných odpadů na sběrném dvoře.

Usnesení:
Rada města stanovila poplatek za uložení nebezpečného odpadu na sběrném dvoře Ždírec n.D.:

1) dehtové lepenky na částku                  8,-Kč/kg.
2) eternitu s obsahem asbestu na částku   5,-Kč/kg

Maximální množství odebrané lepenky nebo eternitu k uložení na sběrném dvoře je stanoveno na hmotnost 50,-kg měsíčně pro 1 původce odpadu. Původce odpadu je definován v Čl.2., odstavec 5) obecně závazné vyhlášky města Ždírec n.D. č.4/2003.

Rada uložila městskému úřadu, aby do 30.6.2004 vybavil sběrný dvůr potřebnými nádobami nebo obaly na odkládání dehtové lepenky a eternitu. 
Hlasování: 5 pro

14. Rada města zhodnotila průběh oficiální návštěvy prezidenta ČR pana Václava Klause ve Ždírci nad Doubravou dne 12.5.2004. Rada města vyslovila poděkování vedoucím pracovníkům společnosti Stora Enso Timber Ždírec za pečlivou přípravu průběhu návštěvy prezidenta.

Rada města zhodnotila také průběh a výsledky setkání rady města a předsedů výborů zastupitelstva se senátorem – předsedou Senátu PČR panem Petrem Pithartem.

Rada hodnotí obě akce jako velice prospěšné v propagaci města Ždírec nad Doubravou.

15. Vedoucí Mateřské školy při ZŠ Ždírec n.D. požádala město o svolení k využití prostor MŠ na uspořádání kurzu SAVOVÁNÍ A ŠABLONOVÁNÍ BARVAMI dne 29.5.2004.

Usnesení:
Rada města souhlasí s využitím prostor mateřské školy v areálu čp.77 pro uspořádání kurzu savování a šablonování barvami dne 29.5.2004.
Hlasování: 5 pro

16. Místostarosta seznámil radu s možností vybudování metropolitní sítě na území Chotěbořska s využitím prostředků fondů EU.

Usnesení:
Rada města souhlasí s účastí města Ždírec nad Doubravou na přípravě projektu Metropolitní síť Podoubraví. Rada předloží návrh k projednání 10.zasedání ZM.
Hlasování: 5 pro

17. Různé:

a) Místostarosta informoval radu o poděkování ředitelky klubu Junior DDM Chotěboř za spolupráci města při přípravě a zajištění průběhu akce Miss Podoubraví.
b) Starosta seznámil radu města s dopisem s.r.o. STATEK Horní Studenec ve věci dalšího užívání pozemku p.č.243/8 v Novém Studenci. O podmínkách pronájmu pozemku rozhodne rada v III.Q.2004.
c) Rada města byla informována o kontrole KHS ve škole v Horním Studenci. Závady, které jsou předmětem zápisu, budou odstraněny během prázdnin.
d) Starosta seznámil radu se žádostí Správy CHKO Žďárské vrchy při získání stanoviska občanů k připravovanému návrhu nařízení vlády – seznam evropsky významných lokalit.
e) Starosta informoval radu o zajištění voleb do Evropského parlamentu.

37.schůze rady města se uskuteční ve středu 9.června 2004 v 15:00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: