Zápis z 37.schůze rady města edit delete

8.6.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Jmenování komise pro vyhodnocení nabídek
2) Stanovení nepeněžních odměn za práci členů komisí a výborů v I.pololetí
3) Výběr dodavatele projektu komunikace v průmyslové zóně II.
4) Projednání žádosti o pronájem pozemků v průmyslové zóně II.
5) Uzavření smluv o dílo, financování stavebních prací
6) Výkon trestu veřejně prospěšných prací
7) Příspěvek na činnost organizací
8) Informace o grantech Fondu Vysočiny
9) Vyřazení majetku městské knihovny
10) Schválení ceníku informačního centra
11) Převod poplatků z reklamy
12) Návrh na opravy sociálního zařízení pohostinství v Horním Studenci
13) Projednání žádosti o přezkoumání vlivu provozovny na životní prostředí
14) Stanovení dalších odměn členům okrskových volebních komisí
15) Různé

 

1. Rada města jmenovala komisi, která 16.5.2004 vyhodnotí nabídky podané v rámci soutěží č.5/2004 a 6/2004.

Usnesení:
Rada města jmenovala komisi pro vyhodnocení nabídek č.5/2004 a 6/2004. Komise ve složení Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Luděk Špinar a Jaroslav Klepetko vyhodnotí nabídky 16.6.2004.
Hlasování: 4 pro

2. Rada města projednala návrh na stanovení odměn pro členy zastupitelstva města a členy výborů
a komisí za práci v I.pololetí 2004.

Usnesení:
Rada města stanovila výši nepeněžních odměn pro členy zastupitelstva města a členy výborů a komisí za práci v I.pololetí 2004. Odměny jsou uvedeny v příloze zápisu ze schůze.
Hlasování: 5 pro

3. Rada města se seznámila s nabídkami na zpracování projektu komunikace v průmyslové zóně ze silnice II/345 směr Chotěboř do areálu podniku SET. Nabídku na zpracování projektu předložily firmy:
a) OPTIMA Vysoké Mýto  464.000,-Kč
b) DRUPOS-PROJEKT Havl.Brod 294.000,-Kč
c) ATELIER ALFA Jihlava  208.559,-Kč

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město zadá zakázku na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a následně stavební řízení na stavbu „Komunikace od firmy Stora Enso Timber Ždírec s.r.o na silnici II/345 ve Ždírci n.D.“ společnosti ATELIER ALFA s.r.o. Jihlava za nabídnutou cenu.
Hlasování: 5 pro

4. Rada města projednala žádost společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. na pronájem pozemků v průmyslové zóně II pro uložení výkopové zeminy ze stavby sušek v areálu společnosti. SET zajistí dočasné vynětí pozemků ze ZPF a požádá o stavební povolení. Uložení zeminy bude realizováno během léta 2004. Doprava bude vedena po přejezdu železniční trati mimo silnice I.
a II.třídy.

Usnesení:
Rada města souhlasí s pronájmem části pozemků v průmyslové zóně II pro uložení výkopové zeminy. Podmínky pronájmu budou upraveny smlouvou, kterou projedná město se společností Stora Enso Timber. Rada města následně rozhodne o uzavření smlouvy nájemní.
Hlasování: 5 pro

5. Rada města projednala návrhy smluv o dílo a návrhy na zajištění stavebních prací.

Usnesení:
Rada města schválila:
a) smlouvu o dílo na zhotovení povrchu ulice U Kina firmou MIKO H.Brod v ceně 95.000,-Kč
b) stavbu oplocení areálu mateřské školy ve Ždírci n.D. v hodnotě 69.271,-Kč
c) smlouvu o dílo č.561000678 na výstavbu veřejného osvětlení v ulici Na Balkáně v hodnotě 136.500,-Kč
d) smlouvu o dílo č.561000680 na výstavbu veřejného osvětlení v ulici K Doubravce v hodnotě 122.600,-Kč
Hlasování: 5 pro

6. Rada města projednala podmínky výkonu trestu veřejně prospěšných prací, podle návrhu Probační a mediační služby. Rada souhlasí se zaměstnáním konkrétního odsouzeného během léta.
 
7. Rada města projednala žádosti o příspěvek na činnost organizací.

Usnesení:
Rada města stanovila:
a) příspěvek SDH Údavy na ceny pro účastníky turnaje v nohejbalu dne 3.6.2004 ve výši 1.500,-Kč
b) příspěvek SDH Údavy na zajištění soustředění mladých hasičů ve dnech 17.6. – 20.6.2004 ve výši 1.000,-Kč 
c) příspěvek SK Dekora Ždírec n.D. na ceny pro účastníky krajského finále starší přípravky žáků v kopané dne 19.6.2004 ve výši 1.500,-Kč 
Hlasování: 5 pro

8. Starosta informoval radu města o přiznaných grantech z Fondu Vysočiny.
Město obdrží při dodržení pravidel fondu:
a) 20.000,-Kč na akci „Dopravní značení a dopravní zařízení na sídlišti Hamerská“
b) 20.000,-Kč na projekt „Doplňkové dopravní značení na přechodech pro chodce“
c) 27.000,-Kč na akci „Vybudování autobusového terminálu a řešení dopravní situace v prostoru Nádražní ulice - projekt“.
Příspěvky z Fondu Vysočiny tvoří 30% plánovaných nákladů akcí.

9. Rada města projednala návrh vedoucí knihovny na vyřazení nepotřebného majetku z evidence městské knihovny.

Usnesení:
Rada města schválila seznam majetku, který bude vyřazen z evidence Městské knihovny Ždírec nad Doubravou. Majetek bude nabídnut k využití dalším organizačním složkám města a příspěvkové organizaci Základní škola Ždírec n.D. Nepotřebný majetek bude nabídnut k prodeji. Majetek nevhodný k dalšímu použití bude navržen k likvidaci. Seznam majetku navrženého k vyřazení tvoří přílohu zápisu ze schůze rady města.
Hlasování: 5 pro

10. Rada města projednala a schválila ceník turistických a upomínkových předmětů, které bude prodávat informační centrum při městské knihovně.

Usnesení:
Rada města projednala a schválila ceník turistických a upomínkových předmětů, prodávaných v informačním centru Ždírec n.D.
Ceník tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 5 pro

11. Starosta navrhl radě převést prostředky získané z poplatků za reklamu, vybraných za umístění reklamních tabulí na stadionu SK Dekora. Záměr převodu poplatků byl schválen zastupitelstvem města při schvalování rozpočtu na rok 2004.

Usnesení:
Rada města schválila převod poplatků ve výši 39.000,-Kč fotbalovému oddílu SK Dekora Ždírec nad Doubravou.
Hlasování: 5 pro

12. Starosta informoval radu o jednání s nájemcem pohostinství v Horním Studenci o opravě sociálního zařízení, vnitřních nátěrech oken a malování chodby. Město hradí kompletně opravy budovy zvenčí, tj. nátěry střechy, nátěry oken, zateplení WC atd. Stanovené roční nájemné 4.600,-Kč nepostačuje na pokrytí nákladů oprav. Rada proto navrhla nájemci, aby na své náklady provedl opravu a rekonstrukci toalet, nebo tuto rekonstrukci zajistí město a úměrně zvýší nájemné.

13. Rada města projednala žádost manželů Nekovářových na přezkoumání vlivu vestavby autodílny na životní prostředí, adresovanou Městskému úřadu Chotěboř. MěÚ Chotěboř není kompetentní k řešení žádosti a proto ji postoupil MěÚ Ždírec n.D. Žadatelé se domáhají nápravy ve věci hluku, zápachu a provozu pocházejícího z činnosti autodílny.

Usnesení:
Rada města uložila vedoucímu stavebního úřadu p.Luďku Špinarovi, aby stavební úřad do 30.6.2004 prověřil skutečnosti uvedené v žádosti, zejména to, zda je provozovna užívána v souladu se stavebním povolením a kolaudačním rozhodnutím. O výsledku šetření bude stavební úřad písemně informovat radu města.
Hlasování: 5 pro

14. Rada města projednala informaci o zajištění voleb do Evropského parlamentu.

Usnesení:
Rada města stanovila členům okrskových volebních komisí, kteří se v neděli 13.6.2004 zúčastní sčítání výsledků hlasování, nepeněžní odměnu ve výši 200,-Kč. Odměna bude uhrazena z kapitoly veřejná správa.
Hlasování: 5 pro

15. Různé:
a) Starosta informoval radu o nabídce p.Dopity na odběr pohonných hmot s měsíční následnou fakturací.
b) Rada vzala na vědomí informaci KÚ Vysočina o možnosti pronájmu bytu azylantům.


38.schůze rady města se uskuteční ve středu 23.června 2004 v 15:00 hod.

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: