Zápis z 38.schůze rady města edit delete

24.6.2004 | Jan Martinec

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář

Omluven: Jan Matějka

Program schůze:
1) Výběr dodavatele výstavby TI v ulici K Doubravce
2) Otevření obálek s nabídkami – soutěž č.7/2004 a 8/2004
3) Uzavření smluv o dílo, financování stavebních prací
4) Projednání inspekční zprávy o ZŠ Ždírec n.D.
5) Projednání žádosti o odkup pozemků
6) Pronájem bytů
7) Informace o grantech Fondu Vysočiny
8) Vyřazení knih z fondu městské knihovny
9) Projednání záležitostí ZŠ Ždírec n.D.
10) Schválení dodatků mandátních smluv
11) Reklamace závad v bytech v Údavech 43
12) Příspěvek na soutěž SDH Ždírec n.D.
13) Výpověď nájmu nebytových prostor
14) Zajištění odborného dozoru na sběrném dvoře, kompostárně a ČOV
15) Různé

 

1. Rada města uzavřela soutěže č.5/2004 a 6/2004.

Usnesení:
Rada města v souladu se závěrem komise pro hodnocení nabídek potvrdila pořadí soutěžitelů:

Soutěž č.5/2004 - TI ulice K Doubravce, kanalizace a vodovod:
1.  Josef Marek, Nad Řekou 564, 582 63  Ždírec n.D., cena za dílo 751.379,-Kč
2.  STAVAK s.r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, cena za dílo 802.993,-Kč
3.  Jan Matějka, Hamerská 381, 582 63  Ždírec n.D., cena za dílo 1.419.727,-Kč

Soutěž č.6/2004 - TI ulice K Doubravce,  komunikace:
1.   Jan Matějka, Ždírec nad Doubravou, cena za dílo 660.696,- Kč
2.   Dvořák,stavby pozem.komunikací, Havl.Brod, cena za dílo 790.634,- Kč
3.   MIKO Havlíčkův Brod, s.r.o., cena za dílo 932.583,- Kč

Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou.

Hlasování: 4 pro

2. Rada města otevřela obálky s cenovými nabídkami na investiční akce, které nejsou veřejnými zakázkami ve smyslu zákona (limit 2 mil.Kč).

Usnesení:
Doručené nabídky:
a) Soutěž č.7/2004, Bezdrátový rozhlas Ždírec n.D.:
1) č.j.181/04 – TECHSONIC Jiří Křenek, Zašová
2) č.j.191/04 – NOEL Hodonín
3) č.j.200/04 – B PLUS TV Klimkovice
4) č.j.201/04 – ROSS ELEKTROTECHNIK Havl.Brod
5) č.j.202/04 – Ladislav Ministr, Pardubice
6) č.j.203/04 – VEGACOM Hradec Králové

Všechny nabídky vyhovují podmínkám výzvy města. Rada pověřila místostarostu doplněním údajů u uchazečů o zakázku a následným zpracováním přehledu o nabídkách. Rada města vyhodnotí nabídky na samostatném zasedání.

b) Soutěž č.8/2004, Chodník Ždírec n.D. – Nové Ransko, I.etapa:
1) č.j.204/04 - Lubomír Dvořák, Havl.Brod
2) č.j.206/04 –MIKO Havl.Brod s.r.o.
3) č.j.207/04 – Skanska DS a.s. Prostějov

Všechny nabídky vyhovují podmínkám výzvy města.
Hlasování: 4 pro

3. Rada města projednala návrhy smluv o dílo a návrhy na zajištění stavebních prací.

Usnesení:
Rada města schválila:
a) smlouvu o dílo na akci “TI pro 5 RD ul.Na Balkáně – komunikace“, uzavřenou s firmou Jan Matějka – autodoprava, Ždírec n.D. v ceně 747.731,00 Kč vč.DPH.
b) smlouvu o dílo na akci “TI pro 5 RD ul.Na Balkáně, Ždírec n.D., kanalizace a vodovod“, uzavřenou s firmou Jan Matějka – autodoprava, Ždírec n.D. v ceně 687.030,00 Kč vč.DPH.
c) smlouvu o dílo na akci “TI ulice K Doubravce, komunikace“, uzavřenou s firmou Jan Matějka – autodoprava, Ždírec n.D. v ceně 660.6961,00 Kč vč.DPH.
d) smlouvu o dílo na akci “TI ulice K Doubravce, kanalizace a vodovod“, uzavřenou s firmou Josef Marek, Zemní práce speciální mechanizací, Ždírec n.D. v ceně 751.379,00 Kč vč.DPH
e) smlouvu č.4420380017 o příspěvku města na akci “ZTV pro 5 RD Na Balkáně, Ždírec n.D.“, uzavřenou s firmou VČE, a.s. Hradec Králové v ceně 354.962,00 Kč. Příspěvek je bez DPH.
f) smlouvu č.4420380016 o příspěvku města na akci “ZTV pro 18 RD Hamerská V., Ždírec n.D.“, uzavřenou s firmou VČE, a.s. Hradec Králové v ceně 282.549,00 Kč. Příspěvek je bez DPH.     
g) smlouvu o dílo na projekt stavby “Komunikace z areálu firmy Stora Enso Timber Ždírec, s.r.o. na silnici II/345“, uzavřenou s firmou Atelier Alfa spol. s r.o. Jihlava v ceně 208.559,40 Kč vč.DPH.

Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv o dílo.
Hlasování: 4 pro

4. Rada města projednala inspekční zprávu o inspekci, kterou provedla Česká školní inspekce, Inspektorát v kraji Vysočina, ve dnech 17. až 25.května 2004. Závěrečná zpráva inspektorátu hod-notí činnost školy souhrnně jako velmi dobrou s tím, že od minulé inspekce došlo k pozitivním změnám ve všech hodnocených oblastech činnosti základní školy.

5. Rada města projednala předběžnou žádost družstva Jednota OVD Havlíčkův Brod o budoucí od-kup pozemků v lokalitě Na Pikulce pro výstavbu supermarketu potravin. Rada předloží žádost k projednání 11.zasedání zastupitelstva města.
 
6. Rada města projednala žádost pana Petra Čepla o pronájem družstevního bytu v domě čp.571. Rada dále projednala žádost paní Zdeňky Markové o povolení podnájmu družstevního bytu v domě čp.400.

Usnesení:
Rada města:
a) pronajala byt č.A6 o velikosti 56,66 m2 s příslušenstvím panu Petru Čeplovi, nar.3.9.1981, dědici ½ členského podílu ve Ždíreckém bytovém družstvu po otci panu Petru Čeplovi, zemřelém 13.5.2003.
Nájem je uzavřen na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací o 1 rok v případě, že nájemce plní řádně a beze zbytku svoje povinnosti vůči pronajímateli – Městu Ždírec nad Doubravou. Nájemné a stanovení ostatních plateb bude zachováno v úrovni dle dohody města a bytového družstva.
b) souhlasí s tím, aby paní Zdeňka Marková, členka Ždíreckého bytového družstva, pronajala formou podnájmu byt č.B3 v bytovém domě ve Ždírci n.D., náměstí 9.května 400, kte-rý je ve vlastnictví města Ždírec n.D.
 Podmínky podnájmu:
- podnájem na dobu určitou 3 roky
- výše nájemného nesmí být v rozporu s podmínkami smlouvy o poskytnutí příspěvku státu na bytovou výstavbu
- na adrese bytu musí mít trvalé bydliště člen družstva nebo osoba blízká, nebo podnájemce
Hlasování: 4 pro

7. Starosta informoval radu města o přiznaných grantech z Fondu Vysočiny.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Ozelenění hřbitova v Horním Studenci“ - dotace 30.000,-Kč, prostředky města činí 45.000,-Kč.

b) vzala na vědomí informaci ZŠ Ždírec n.D. o získání grantu „Opravy a údržba sportovního zařízení ZŠ Ždírec n.D.“ – dotace 25.000,-Kč. Město přispěje ZŠ na realizaci akce část-kou 32.000,-Kč, ZŠ Ždírec n.D. z investičního fondu částkou 35.000,-Kč.
Hlasování: 4 pro

8. Rada města projednala návrh vedoucí knihovny na vyřazení knih z výměnného fondu městské knihovny.

Usnesení:
Rada města souhlasí s odpisem knih z výměnného fondu Městské knihovny ve Ždírci n.D. dle předloženého návrhu.
Hlasování: 4 pro

9. Rada města projednala materiály, které předložila ZŠ Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města:
a) schválila návrh inventarizační komise na vyřazení nepotřebného nepoužitelného majetku ZŠ Ždírec n.D. dle přiloženého seznamu
b) schválila návrh inventarizační komise na prodej a stanovení ceny nepotřebného majetku ZŠ Ždírec n.D. dle přiloženého seznamu
c) souhlasí s použitím investičního fondu ZŠ na nákup kopírky pro potřeby ZŠ Ždírec n.D.
d) vzala na vědomí změnu – zvýšení kapacity mateřské školy při ZŠ Ždírec n.D.
e) vzala na vědomí žádost ZŠ na nákup termonádob k dovozu jídel do mateřské školy v Horním Studenci
Hlasování: 4 pro

10. Společnost Tepelné a realitní služby Chotěboř s.r.o. předložila bytovým družstvům a městu doda-tek ke smlouvám mandátním, na základě kterých vykonává TRS Chotěboř správu bytových domů ve spoluvlastnictví města. Dodatek se týká snížení DPH z 22% na 19%.

Usnesení:
Rada města schválila:
a) dodatek č.2 k mandátní smlouvě, uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou, Ždíreckým bytovým družstvem a s.r.o. Tepelné a realitní služby Chotěboř.
b) dodatek č.2 k mandátní smlouvě, uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou, Bytovým družstvem ve Ždírci nad Doubravou a s.r.o. Tepelné a realitní služby Chotěboř.
c) dodatek č.2 k mandátní smlouvě, uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou, Bytovým družstvem Hamerská I a s.r.o. Tepelné a realitní služby Chotěboř.

Dodatky jsou účinné k 1.5.2004.
Hlasování: 4 pro

11. Místostarosta informoval radu o jednání s nájemci domu čp.43 v Údavech ve věci reklamace závad v bytech. Místostarosta navrhl řešení problému, které vzešlo z jednání s projektantem a dodavatelem. Rada s navrženým postupem vyslovila souhlas a pověřila místostarostu jednáním ve věci řešení problému.
 

12. Projednání žádosti SDH Ždírec n.D. o zakoupení putovního poháru.

Usnesení:
Rada města schválila zakoupení putovního poháru v ceně do 2.000,-Kč, který bude předán vítězi soutěže v požárním útoku dne 10.7.2004 „O pohár Města Ždírec nad Doubravou“, pořádané SDH Ždírec n.D. v rámci ligy okresu Havlíčkův Brod v požárním útoku.
Hlasování: 4 pro

13. Rada města projednala návrh starosty na podání výpovědi z nájmu nebytových prostor pohostin-ství v Horním Studenci čp.14. Důvodem výpovědi je změna podmínek nájemní smlouvy, jelikož smlouva z roku 1993 je pro město nevýhodná. Smlouva stanovuje nízké nájemné ve výši 4600,-Kč ročně, roční výpovědní lhůtu a žádnou povinnost nájemce investovat do oprav a údržby nemovitosti.
Rada města vypíše na pronájem pohostinství výběrové řízení, ve kterém bude mj.vyžadovat na nájemci podstatně vyšší nájemné, nebo prokázání provedení oprav a údržby nemovitosti. Starosta bude při doručení výpovědi z nájmu informovat stávajícího nájemce pohostinství o záměrech rady tak, aby na tyto podněty mohl reagovat.

Usnesení:
Rada města vypověděla s platností od 1.7.2004 nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor pohostinství v 1.NP budovy čp.14 v Horním Studenci, uzavřenou dne 30.3.1993 s platností od 1.4.1993.
Hlasování: 4 pro

14. Rada města projednala návrh starosty na zajištění odborného dozoru nad provozem sběrného dvo-ra, kompostárny a ČOV zejména s ohledem na požadavky zákona o odpadech, který vyžaduje vedení poměrně rozsáhlé evidence odpadů předaných obci k dalšímu využití a shromážděných k následné likvidaci.

Usnesení:
a) Rada města pověřila pana Ing.Miloslava Gajdoruse, člena rady města, zajištěním odborného dozoru nad provozem sběrného dvora, kompostárny a čističky odpadních vod.
Ing.Miloslav Gajdorus je s platností od 1.července 2004 pověřen dohledem na nakládání s odpady a odpadními vodami a metodickou a kontrolní činností v oblasti nakládání s odpady na sběrném dvoře a kompostárně a na území města Ždírec nad Doubravou. O výsledku činnosti bude Ing.Gajdorus pravidelně informovat starostu nebo místostarostu a radu města.
b) Rada města stanovila odměnu za výkon činnosti uvedené v bodě a). Odměna bude vyplácena na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti.
Hlasování: 4 pro

15. Různé:
a) Starosta informoval radu o připomínkách města k návrhu územního plánu kraje Vysočina. Jedná se o navržení komunikační trasy Ždírec n.D. – Havlíčkova Borová – Přibyslav – Polná – Jihlava do důležitých komunikačních spojení a dále o zanesení urbanizovaného území města Ždírec n.D. do ÚP dle skutečnosti.
b) Starosta informoval radu o tom, že zaměstnanci města p.Špinar a p.Pleva složili úspěšně zkoušku odborné způsobilosti k výkonu činnosti a mohou nadále zajišťovat výkon činnosti stavebního úřadu.
c) Rada města vzala na vědomí uzavření mateřské školy ve Ždírci n.D. v době školních prázdnin od 19.7. do 15.8.2004.
d) Starosta informoval radu o poděkování paní B.Kadlecové za blahopřání města k životnímu jubileu.

39.schůze rady města se uskuteční ve středu 14.července 2004 v 15:00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: