Zápis z 39.schůze rady města edit delete

16.7.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Otevření obálek s nabídkami – soutěž č.9/2004
2) Projednání nabídek v soutěži č.7/2004
3) Uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o propagaci obchodní značky
4) Informace o výběrovém řízení na čerpání peněz z FRB
5) Uzavření pracovní smlouvy
6) Návrh na vybudování pomníku padlým v Údavech
7) Projednání záležitostí ZŠ Ždírec n.D.
8) Příspěvek na provoz budovy čp.43 v Údavech
9) Smlouva o sdružení prostředků mikroregionu
10) Pronájem nebytových prostor ZŠ Horní Studenec
11) Výpověď nájmu nebytových prostor
12) Prodej a koupě pozemků
13) Zajištění výkopových prací na hřbitově H.Studenec
14) Různé

 

1. Rada města uzavřela soutěž č.9/2004 – plynovod u ulici K Doubravce.

Usnesení:
Rada města stanovila pořadí soutěžitelů:
Soutěž č.9/2004 - TI ulice K Doubravce, plynovod:

1. OLYMPIA P&P, s.r.o., Čáslavská 372, 537 01 Chrudim IV, cena za dílo 214.447,-Kč
2. GASLINES, s.r.o., Horní 1679, 591 01 Žďár n./S., cena za dílo 215.605,-Kč
3. ERMONT spol.s r.o., Tyršova 482, 539 01 Hlinsko, cena za dílo 242.500,-Kč

Město v souladu s usnesením zastupitelstva z 27.5.2004 převede v průběhu stavby investorství stavby na společnost Východočeská plynárenská a.s.Hradec Králové.

Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou a podpisem smlouvy o převodu investorství.

Hlasování: 5 pro

2. Místostarosta předložil radě souhrnné a srovnatelné zhodnocení nabídek podaných na realizaci bezdrátového rozhlasu v soutěži č.7/2004 v souladu s usnesením rady z 38.schůze.

Usnesení:
a) Rada města rozhodla, že do dalšího hodnocení nabídek zařadí nabídky firem:

1) č.j.181/04 – TECHSONIC Jiří Křenek, Zašová
2) č.j.202/04 – Ladislav Ministr, Pardubice
3) č.j.203/04 – VEGACOM Hradec Králové

b) Rada města pověřila místostarostu dalším jednáním s uchazeči o zpřesnění a doplnění nabídek. Zprávu s doplněnými nabídkami předloží místostarosta na 40.schůzi rady města.

Hlasování: 5 pro

3. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo na výstavbu chodníku Ždírec n.D. – Nové Ransko, I.etapa. Stavba bude realizována v září 2004. Rada dále projednala návrh smlouvy, na základě které společnost HI-TEC přispěje na zajištění cyklomaratonu VYSOČINA 2004, konaného 14.8.2004.

Usnesení:
a) Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na akci “Chodník Ždírec n.D. – Nové Ransko, I.etapa“ s firmou  MIKO s.r.o.Havlíčkův Brod v ceně 234.436,00 Kč vč.DPH.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o reklamě a propagaci obchodní značky, kterou uzavře město a firma HI-TEC s.r.o.Žďár n.S.
Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv dle bodu a) a b).

Hlasování: 5 pro

4. Ve výběrovém řízení na čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení byla v termínu do 30.6.2004 podána jedna žádost o půjčku ve výši 20.000,-Kč. Rada města doporučí zastupitelstvu půjčku schválit. Rada zároveň doporučí zastupitelstvu, aby schválilo využití části prostředků, které jsou na FRB k dokončení oprav bytového fondu města, zejména budov v Horním Studenci čp. 14 a čp. 99, ve Ždírci n.D. čp. 120 a v Údavech čp. 43.¨

5. Starosta informoval radu o nástupu paní Brychtové do zaměstnání po dlouhodobé nemoci a pominutí důvodu k pracovně-právnímu vztahu, který město uzavřelo s paní Knobovou na dobu určitou. Starosta navrhl radě, aby uzavřela s paní Knobovou další pracovní poměr na dobu určitou do konce září 2004 z důvodu čerpání dovolených zaměstnanců městského úřadu, pečovatelské služby a městské knihovny. Mzda a odvody na pojištění budou kryty ze schváleného rozpočtu, kde vznikla úspora mzdových prostředků nevyplacením 13.platu zaměstnancům města a nečerpáním mezd z důvodu nemoci.¨

Usnesení:
Rada města rozhodla o přijetí paní Aleny Knobové, bytem Ždírec n.D., Chrudimská 80, do pracovního poměru s platností od 20.7.2004 na dobu určitou do 30.9.2004. Platové požitky budou stanoveny podle platných předpisů v 6.platové třídě. Paní Knobová bude zařazena do městského úřadu.

Hlasování: 5 pro

6. Starosta informoval radu města o návrhu kronikáře Údav p.Trpkoše na vybudování pomníku údavským občanům, padlým v I. a II.světové válce. Starosta vyzval kamenickou firmu Jehlička Žumberk k předložení prováděcího a cenového návrhu. K návrhu se vyjádří osadní výbor a následně rada. Zastupitelstvo rozhodne ve věci zařazení výstavby pomníku a úpravy prostranství u hasičské zbrojnice do investičních akcí. Odhad nákladů na realizaci stavby je 80 tis.Kč.

V rámci rozpravy členů rady k výstavbě pomníku vzešel návrh, aby zastupitelstvo v rozpočtu města na rok 2005 stanovilo pevné částky na investice v jednotlivých městských částích. Výše investic by měla být stanovena podle určitých pravidel a to např. vzhledem k počtu obyvatel, příjmům určité městské části, stavu infrastruktury, investicím v minulých letech apod. Jednalo by se o investice, které budou sloužit převážně pro potřeby příslušné městské části – komunikace, TI, hasičské zbrojnice, hřiště atd. O zařazení investic do plánu akcí na příslušný rok v rámci stanoveného finančního limitu by spolurozhodoval osadní výbor. Investice do staveb v městských částech sloužící převážné většině obyvatel města by byly posuzovány samostatně, nezávisle na investicích pro určitou městskou část. Rada konstatovala, že investice na území městských částí neodpovídají výše uvedeným kritériím, jsou rozloženy nerovnoměrně a do budoucna je nutné výdaje koordinovat podle stanovených pravidel. Rada předloží návrh na uvedené řešení zastupitelstvu města.

7. Rada města projednala materiály, které předložila ZŠ Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města:
a) Se seznámila s účetní závěrkou příspěvkové organizace města Základní škola Ždírec nad Doubravou, provedenou k 30.6.2004, dále s rozvahou a výkazem zisku a ztrát. Rada nemá k předložené účetní závěrce připomínky.
b) Schválila návrh inventarizační komise na prodej a stanovení ceny nepotřebného majetku ZŠ Ždírec n.D. dle přiloženého seznamu. Příjem z prodeje bude příjmem ZŠ Ždírec n.D.

Hlasování: 5 pro

8. Projednání žádosti SDH Údavy o příspěvek na provoz budovy při konání nevýdělečných akcí.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město přispělo SDH Údavy na náklady spojené s provozem budovy čp.43 v Údavech při nevýdělečných akcích, konaných osadním výborem nebo SDH, jako jsou schůze občanů, akce pro děti a mládež, sportovní turnaje v budově a podobně. Rada města pověřila starostu a místostarostu, aby společně se zástupci SDH rozhodli o charakteru akce a výši příspěvku města na konkrétní akci.

Hlasování: 5 pro

9. Rada města projednala návrh smlouvy o sdružení prostředků obcí Krucemburk, Ždírec n.D. a Vojnův Městec na výstavbu veřejného osvětlení na části cyklostezky Vojnův Městec – Krucemburk – Ždírec n.D. Příspěvek schválilo zastupitelstvo města.

Usnesení:
Rada města s uzavřením smlouvy o sdružení finančních prostředků na osvětlení cyklostezky na úseku Vojnův Městec – Krucemburk. Příspěvek města Ždírec nad Doubravou činí 76 800 Kč.

Rada města pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy.

Hlasování: 5 pro

10. Rada města jednala o možnosti pronájmu části nebytových prostor v budově školy v Horním Studenci. Rada uložila starostovi, aby informoval zájemce o pronájem o možnosti pronájmu s tím, že si zajistí na vlastní náklady nezbytné úpravy prostor školy tak, aby vyhověly provozu prodejny a mateřské školy. Rada po vyjádření žadatelek k uvedené záležitosti bude o pronájmu dále jednat.

11. Rada města vzala na vědomí převzetí výpovědi z nájmu nebytových prostor pohostinství v Horním Studenci čp.14. Rada hodlá po ukončení stavebních prací v říjnu 2004 zvýšit nájemné z nebytových prostor tak, aby krylo část nákladů vynaložených na opravu budovy čp.14, tj. střechy, toalet a fasády pohostinství. Rada města umožní nájemci uhradit část nájemného hradit formou provedených oprav budovy ve vlastní režii. Starosta bude o záměru rady informovat stávajícího nájemce.

12. Rada města projednala žádost pana Jana Fialy z Hradce Králové o prodej části ostatní plochy – návsi – p.č.645, k.ú.Kohoutov o výměře cca 62 m2. Prodej doporučuje stavební úřad. Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje tak, aby mohlo o prodeji rozhodnout zastupitelstvo 5.8.2004.

Rada dále projednala záměr koupě pozemku p.č.432/33, k.ú.Ždírec n.D. o výměře 55 m2 od OVD Jednota Havl.Brod. Na pozemku je vybudován chodník u kruhového objezdu. Rada souhlasí se zveřejněním záměru koupě tak, aby mohlo o koupi rozhodnout zastupitelstvo 5.8.2004. Rada dále projednala žádost Ždíreckého bytového družstva a Bytového družstva Hamerská I o pronájem části parkoviště u bytových domů pro zřízení dočasných staveb – přístřešků na automobily.

13. Místostarosta informoval radu o možnosti uzavření dohody s firmou Technické služby Hlinsko s.r.o. na provádění výkopu hrobů a dalších prací na hřbitově v Horním Studenci. Rada souhlasí s jednáním s TS Hlinsko ve věci návrhu příslušné smlouvy, kterým pověřila místostarostu města.

14. Různé:

a) Starosta informoval radu o řešení odstranění autovraků v městské části Benátky. Starosta prozatím řešil likvidaci dopisem vlastníkům autovraků, případně vlastníkům nemovitostí na kterých jsou vraky odstaveny. Nebude-li dopis účinný, bude MěÚ postupovat podle zákona č.188/2004 Sb. o odpadech, který řeší nakládání s autovraky, které poškozují životní prostředí, nebo narušují estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny ve smyslu znění §37 uvedeného zákona.

b) Na město se se žádostí o příspěvek na tisk informačních letáčků obrátila organizace Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina. Místostarosta navrhl, aby město o aktivitách a nabídce organizace informovalo občany prostřednictvím Našich novin zdarma. Rada s návrhem souhlasí.

c) Starosta informoval radu o řešení žádosti rodiny Nekovářových. MěÚ svolal na 27.7.2004 společnou schůzku zainteresovaných se zástupci samosprávy a státní správy.

40.schůze rady města se uskuteční ve středu 28.července 2004 v 15:00 hod. Rada projedná na schůzi program 11.zasedání zastupitelstva města.


 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-39.pdf 84 kB Zápis z 39.schůze rady města ve formátu PDF