Zápis z 4. schůze rady města edit delete

10.1.2003 | Jan Martinec

 

Z Á P I S   č. 4

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 8.ledna 2003.

 

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Jan Matějka, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář

 

Program schůze:

1)    Uzavření smluv o dílo, objednání prací, uzavření dodatku ke smlouvě

2)    Dohody o pracovní činnosti

3)    Schválení odpisových plánů ZŠ Ždírec n.D., stanovení platu ředitele ZŠ

4)    Veřejné soutěže – vypsání, jmenování komisí.

5)    Vyřazení nepotřebného majetku

6)    Dodatek nájemní smlouvy

7)    Příspěvek na činnost SDH

8)    Různé

 

1)    Rada města projednala ústní žádosti občanů o zřízení čekárny pro cestující na provizorní zastávce autobusů Ždírec n.D., náměstí 9.května.  Starosta předložil radě 2 návrhy dřevěných staveb v ceně 25 tis.Kč. Přístřešek po ukončení objížďky na Brodské bude demontován a umístěn na zastávku v některé z místních částí, pravděpodobně v Údavech.

Správce budov ZŠ předložil cenový návrh na zvětšení zástěn u fotbalového hřiště ZŠ ve Ždírci n.D. Práce provede p.Jaroslav Joska, Ždírec n.D.

Usnesení:

Rada města:

a)    Souhlasí se zakoupením dřevěné čekárny v ceně cca  25.000,-Kč a jejím umístění na zastávce na náměstí u pomníku padlých.

b)    Schválila objednání zakázky na montáž zástěn fotbalového hřiště ZŠ Ždírec n.D. za cenu 85.293,-Kč vč.DPH. Město zajistí některé práce samostatně svými zaměstnanci a tyto práce budou od nabídnuté ceny odečteny podle jejich rozsahu dle rozpisu a ocenění prací.

Hlasování: 5 pro

 

2)    Městský úřad předložil radě návrh na uzavření dohod o pracovní činnosti s občany  - důchodci, kteří pro město vykonávají různé činnosti.

Usnesení:

Rada města schválila:

a)    Uzavření dohod o pracovní činnosti na dobu určitou do 31.12.2003:

-          kronikáři města:Miluše Mühlfaitová

Miloslav Bouška

František Sysr

František Otradovský

-          údržba hřbitova:František Kubát st.

-          úklid prostor MěÚ: Jaroslava Homolková

-          provoz kina: Miluše Mühlfaitová
            
Marie Klepetková čp.29
            
Marie Klepetková čp.186 

b)    Uzavření dohody o pracovní činnosti na dobu určitou do 31.7.2003:
technický dozor stavby 32 b.j.:Ing.Václav Pavlíček

 

 

Rada města stanovila výši odměny pro zaměstnance pracující na dohodu o pracovní činnosti s ohledem na stanovenou minimální mzdu:

a)    Členům jednotek požární ochrany JPO II a JPO III SDH Ždírec n.D.

b)    Zaměstnancům pracujícím na dohodu o pracovní činnosti.

Výše odměn tvoří přílohu tohoto zápisu ze schůze rady.

Hlasování: 5 pro

 

3) Rada stanovila platové poměry ředitele ZŠ Ždírec n.D. p.Mgr.Jiřího Nováka, výši odměny za práci ředitele ZŠ v II.pololetí 2002 a projednala úpravu odpisového plánu ZŠ na rok 2002 a návrh odpisového plánu na rok 2003. Rada byla seznámena s inspekční zprávou České školní inspekce o průběhu a výsledcích inspekce v Základní škole Ždírec n.D., zaměřené na využití výpočetní techniky ve škole.

Usnesení:

Rada města:

a)    stanovila platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou v souladu s nařízením vlády č.583/2002 Sb. s platností od 1.ledna 2003

b)    stanovila výši mimořádné odměny ředitele ZŠ Ždírec n.D. za práci nad rámec běžných povinností v II.pololetí 2002

c)    schválila úpravu odpisového plánu na rok 2002 v souladu s návrhem ZŠ

d)    schválila odpisový plán ZŠ na rok 2003 ve výši 24.552,-Kč

Hlasování: 5 pro

 

4)   Rada vypsala veřejnou soutěž na další etapu výstavby technické infrastruktury pro 11 rodinných domů v ulici Nad Řekou v lokalitě pod lesem Kopanina. Město vyzve dodavatele k podání nabídky podle §49b zákona o zadávání veřejných zakázek (zakázka malého rozsahu) a to samostatně na výstavbu kanalizace a vodovodu a samostatně na výstavbu komunikace. Výzva k podání nabídky do soutěže bude zaslána vždy nejméně třem firmám.

   Rada stanovila okruh firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky do soutěže „Úpravy školní kuchyně“ – soutěž č.1/2003. Jedná se o firmy PSCH a.s. Chrudim, Stavounie s.r.o. H.Brod, UN STAV s.r.o. Chotěboř, DESING s.r.o. Chotěboř a UNIVERZAL GASTRO s.r.o. M.Třebová. Soutěž je vypsána dle §49a zákona – zjednodušené zadání, a je zveřejněna v souladu se zákonem na tzv.centrální adrese na internetových stránkách.

   Okruh vyzvaných firem do soutěže dle §49b – zakázka malého rozsahu, na akci „Rybník Nový Studenec“ – soutěž č.2/2003 byly vyzvány firmy: STAVAK s.r.o. H.Brod, Jaroslav Gregor Žďár n.S., ČITOR Havl.Brod, Petr Zdražil Chrudim a Dasting a.s. Praha.

   Rada jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Otevírání obálek a hodnocení nabídek se uskuteční ve středu 5.2.2003.

Usnesení:

Rada města:

a)    Vypsala veřejnou soutěž č.3/2003 na výstavbu kanalizace, vodovodu a komunikace v základových vrstvách  „ZTV Ždírec n.D. – U LESA“. Soutěž je vypsána podle zákona o zadávání veřejných zakázek § 49b – zakázka malého rozsahu.

b)    Jmenovala  komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek v soutěžích č.1/2003 a 2/2003 ve složení: Ing.Jiří Uchytil, Mgr.Jiří Novák, Miroslava Ligmajerová, Jaroslav Klepetko a členové rady města. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 5.2.2003 od 15,00 hod.

Hlasování: 5 pro

 

5)      Městský úřad předložil radě seznam zničeného a nepotřebného majetku města k vyřazení tak, jak toto vyřazení navrhuje inventarizační komise.

Usnesení:

Rada města souhlasí s vyřazením majetku města z evidence dle přiložených seznamů.

Hlasování: 5 pro

 

 

6) Rada projednala podmínky opravy a možnosti financování opravy domu na Benátkách čp.38, pronajaté pro účely podnikání dle návrhu nájemce.

Usnesení:

Rada města schválila jednorázové zvýšení nájmu z nebytových prostor v budově čp.38 na Benátkách firmě Zdeněk Dopita, Hlinsko formou dodatku k nájemní smlouvě. Zvýšení nájmu za prosinec 2002 činí 10.420,90 Kč. Rada souhlasí se zápočtem pohledávek mezi městem a firmou Zdeněk Dopita za nájemné a provedené práce na opravě budovy.

Hlasování: 5 pro

 

7)   Rada vzala na vědomí žádost SDH Údavy o příspěvek na ceny v turnaji ve stolním tenise, který se uskuteční v budově čp.43 dne 1.února 2003.

Usnesení:

Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 1.000,-Kč SDH Údavy na ceny pro účastníky turnaje ve stolním tenisu konaném 1.2.2003.

Hlasování: 5 pro

 

8)   Různé:

a)    Starosta informoval radu o svolání schůzky vedení města s členy osadních výborů. Schůzka se uskuteční ve středu 15.2.2003 v 15,00 hod. ve společenské místnosti DSPS.

b)    Starosta informoval radu města o obsazení nově vybudovaných nájemních bytů v domech ve Ždírci n.D. čp.400, 569, 570 a 571 a v domě v Údavech čp.43. Všechny byty jsou využívány k trvalému bydlení tak, jak ukládají podmínky státu pro výstavbu bytů se státní podporou. V několika ojedinělých případech doposud nájemníci nejsou přihlášeni k trvalému bydlišti na nové adrese, ale MěÚ je se všemi nájemníky v kontaktu a problém vyřeší v I.čtvrtletí 2003.

c)    Starosta informoval radu o probíhajících valných hromadách hasičů, kterých se zúčastňuje vždy zástupce města, nebo zástupce SDH Ždírec n.D.

d)    Starosta seznámil radu s přípravou návrhu plánu investic města na roky 2003 – 2006. Návrh plánu bude předložen zastupitelstvu 30.ledna 2003.

e)    Místostarosta informoval radu o návrhu projektu sdružení FOKUS VYSOČINA na poskytování služeb sdružení. Místostarosta vejde do kontaktu s ředitelem sdružení o podmínkách příspěvku města.

f)    Město Chotěboř informovalo obce Chotěbořska dopisem o zajištění provozu LSPP (pohotovosti) v podmínkách roku 2003. Město zároveň upozornilo na potřebu příspěvku obcí ve výši 30,-Kč na občana v roce 2003 na provoz pohotovosti. O uvedeném příspěvku budou obce jednat v nejbližší době.