Zápis z 4.zasedání zastupitelstva města edit delete

13.8.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni:
14 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
25 hostů - občané města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1. Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 18:05 hod. starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města všechny přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a je usnášeníschopné. Při zahájení zasedání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva města.

Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, návrhovou komisi ve složení pan Libor Málek, Miroslav Švanda a Oldřich Novák a ověřovatele zápisu pana Františka Plíška a paní Zdeňku Lédlovou. 
K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky,  starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 1/04/07.

Hlasování: 14-0-0 

2. Uzavření zápisu a usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 29.3.2007
a) Starosta konstatoval, že k zápisu a usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis a usnesení byly podepsány ověřovateli bez výhrad. Zápis a usnesení byly zveřejněny na vývěskách města, na oficiálních internetových stránkách města a doručeny všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města – usnesení číslo 2/04/07.

Hlasování: 14-0-0

b)Starosta předložil návrh programu zasedání předložený radou města a na základě obdrženého dopisu od Římskokatolické farnosti Krucemburk navrhl projednání záměru výstavby kostela z diskuse přenést na samostatný bod programu.

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na další doplnění, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 3/04/07.

Hlasování: 14-0-0

3. Zpráva o činnosti rady města v době od 29.3.2007 do 31.5.2007
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 3. do 4. zasedání zastupitelstva města.

Po ukončení rozpravy k bodu programu starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 4/04/07.

Hlasování: 14-0-0

4. Informace o stavu účtů města
Starosta předložil přítomným zprávu o stavech účtů města k 30.4.2007 a o stavu běžného účtu města k 31.5.2007.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 5/04/07, bod 1) a 2).

Hlasování: 14-0-0

5. Úprava rozpočtu města v roce 2007
Pan Libor Málek – předseda finančního výboru – přednesl návrh změny rozpočtu města na rok 2007.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 6/04/07.

Hlasování: 14-0-0

6. Rozpočtový výhled města na období 2007-2009
Starosta předložil přítomným návrh rozpočtového výhledu na roky 2007 – 2009. Návrh podpořil předseda finančního výboru.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 7/04/07.

Hlasování: 14-0-0

7. Uzavření hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2006
Starosta předložil přítomným zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2006 a závěrečný účet svazku za rok 2006 v oblasti příjmů a výdajů.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 8/04/07.

Hlasování: 14-0-0

8. Vyhodnocení 11.výběrového řízení FRB
Starosta předložil přítomným seznam žadatelů o půjčky v 11.výběrovém řízení na čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.D. 8 žadatelů má zájem celkem o částku 555.000,-Kč.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 9/04/07.

Hlasování: 14-0-0

9. Majetkové záležitosti
a) Prodej pozemku ve Stružinci
Starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Dlouhých o prodej pozemku ve Stružinci. 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 10/04/07.

Hlasování: 13-0-1

b) Koupě pozemků p.č.st. 702, k.ú. Ždírec n.D.
Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě pozemku o výměře 22 m2 pod čekárnou u zastávky autobusů DIPP.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 11/04/07 bod 1).

Hlasování: 14-0-0 

c) Koupě pozemku p.č. 451/2, k.ú. Staré Ransko
Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě pozemku o výměře 456 m2 pod komunikací od řeky Doubravy směrem k Pobočnému rybníku od dr. Kinského.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 11/04/07 bod 2).

Hlasování: 14-0-0

d) Schválení věcného břemene
Starosta předložil přítomným návrh smlouvy o zřízení věcných břemen pro uložení energetických vedení.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 12/04/07. 

Hlasování: 14-0-0 

e) Směna pozemků
Starosta seznámil přítomné s návrhem Lesů ČR na směnu pozemků podílnických obcí Lesního družstva obcí Přibyslav, které by přinesly scelení lesních porostů.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 13/04/07.

Hlasování: 14-0-0 

f) Projednání žádosti o odkoupení pozemků
Starosta seznámil přítomné s žádostmi pana Jana Matějky, pana Michala Bezoušky a manželů Vojtových o odkoupení pozemků.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 14/04/07, 15/04/07 a 16/04/07.

Hlasování: 14-0-0 

g) Převod pozemku p.č. 342/128 na město
Starosta informoval o dopise společnosti NIMIRU ve věci přípravy výstavby supermarketu v lokalitě Pikulka.

10. Dodatek č.3 ke zřizovací listině ZŠ 
Starosta předložil přítomným návrh dodatku č.3 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou. Uvedl, že předmětem dodatku je doplnění článku 5 Zřizovací smlouvy (hlavní účel) o nový bod č.7 – provozování školní jídelny – výdejny.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 17/04/07.

Hlasování: 13-0-1

11. Projednání návrhu na výstavbu kostela ve Ždírci n.D.
Pan Josef Musil představil záměr vybudování katolického kostela ve Ždírci. Představil studii stavby, včetně zakomponování do náměstí. Nastínil způsob financování a poukázal na možnosti získání dotace. Administrátor farnosti Mgr. Gabriel Burdej informaci doplnil a uvedl, že se nejedná o soukromou aktivitu ale o aktivitu římskokatolické farnosti.

Rozprava k bodu jednání:
1. Místostarosta upozornil na změnu oproti původnímu záměru vybudování duchovní nevysvěcené stavby.
2. Pan Josef Musil a Mgr. Gabriel Burdej uvedli, že záměr má od začátku podobu římskokatolického kostela.
3. Starosta uvedl, že je pro další postup dojednat otázky investorství, financování a další a na základě toho bude možné jednat o podpoře aktivity městem.
4. Pan Ing. Jindřich Kyncl se dotázal na dřívější aktivity přípravy výstavby, využití kostela k setkávání dětí a na formulaci příslibu finanční účasti města.
5. Starosta zdůraznil, že přemístění pomníku je citlivá věc a navrhl spoluúčast města na záměru přemístěním pomníku a úpravou náměstí.
6. Pan Ladislav Hertl – host zasedání – se vyslovil proti přemístění pomníku s poukazem na význam tohoto místa a  navrhl kostel umístit jinam.
7. Mgr. Gabriel Burdej uvedl, že by se jednalo o přesunutí pomníku padlých na lepší místo a získal by lepší úroveň.
8. Pan Ing. Jindřich Kyncl se dotázal na konkrétní podmínky možných dotací.
9. Starosta navrhl svolat samostatné jednání na toto téma.
10. Paní Anna Horáková se dotázala, zda je to iniciativa Spolku pro výstavbu kaple nebo jiná aktivita.
11. Pan Josef Musil uvedl, že jednají se spolkem o převzetí iniciativy, zatím to však dohodnuté není.
12. Pan Jan Coufal – host zasedání – uvedl, že přicestování po Moravě viděl mnoho nových kostelů a uvedl příklad kostela v Chotěbuzi, který je řešen tak, aby byl přístupný všem církvím.
13. Paní Jana Černá – členka osadního výboru Nové Ransko – navrhla hledat jiné místo.
14. Pan Mgr. Petr Adam – host zasedání – podal stručnou informaci o možné dotaci až 92% pokud by žadatelem byla obec.
15. Starosta navrhl hlasovat o svolání zvláštního jednání na toto téma.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 18/04/07.

Hlasování: 14-0-0

12. Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
1. Starosta navrhl přítomným termín konání 5. zasedání zastupitelstva města dne 26.7.2007 od 18:00.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávrhy, a proto starosta vyzval k hlasování - usnesení číslo 19/04/07.

Hlasování: 14-0-0

2. Starosta upozornil na kolaudaci nových  WC na železničním nádraží Ždírec dne 7.6.2007. Dále uvedl aktuální počet obyvatel Ždírce – 3016 obyvatel.
3. Pan František Plíšek připomněl nutnost přípravy stavby cyklostezky do Údav.
4. Pan Jaroslav Klepetko navrhl změnit otevírací dobu kompostárny tak, aby jedním z otevíracích dnů bylo pondělí.
5. Pan Ivan Dobiáš upozornil na obtěžující hluk zahradní techniky některých spoluobčanů v neděli a dotázal se na možnost řešení.
6. Starosta s místostarostou uvedli, že zákon regulující hluk se netýká zahradní techniky a drobných stavebních prací pokud není činnost vykonávána výdělečným způsobem.
7. Paní Jana Černá – členka osadního výboru Nové Ransko – se dotázala na postup příprav výstavby chodníku na Nové Ransko.
8. Starosta uvedl, že firma OPTIMA Vysoké Mýto v současné době upravuje projekt chodníku podle získaných  pozemků.
9. Paní Alena Moravcová – předsedkyně osadního výboru Kohoutov – se dotázala na postup přípravy výstavby cyklostezky Ždírec – Kohoutov.
10. Starosta uvedl, že letošním roce bude provedeno zatrubnění před Kohoutovem a výstavba propustku, další rozsah prací bude závislý na obdržené dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury.

13. Závěr zasedání
Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán a všechna přijatá usnesení jsou platná. Poděkoval přítomným členům zastupitelstva i hostům za účast a zasedání v 21:00 ukončil.

 

---------------------------------------
František Plíšek, ověřovatel zápisu

 

---------------------------------------
Zdeňka Lédlová, ověřovatel zápisu

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2006-2010-04-zapis-2007-05-31-web.pdf 79 kB zápis z 4.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF