Zápis z 5.schůze rady města edit delete

18.1.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář

Program schůze:
1) Program 2.zasedání zastupitelstva města
2) Směrnice o cenách pozemků
3) Vyhodnocení soutěže č.12/2006
4) Výzva k podání nabídky č. 01/2007 – Komunikace v PZ II
5) Náklady na výstavbu TI V Údolí
6) Úhrada poplatku za připojení k rozvodu NN
7) Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy
8) Pronájem nebytových prostor
9) Grant z Fondu Vysočiny
10) Pořízení majetku
11) Odměna při narození dítěte
12) Žádost o pronájem bytu
13) Projednání připomínek k územnímu řízení
14) Tříkrálová sbírka
15) Odsouhlasení provedení prací
16) Vyjádření k usnesení okresního soudu
17) Platba výživného za opatrovanou Bohdanu V.
18) Vícepráce na rekonstrukci budovy čp. 119
19) Platové výměry
20) Obsazení funkce školníka a správce budov
21) Rekonstrukce víceúčelového domu čp. 119
22) Prodloužení nájmu bytu
23) Vyřazení nepotřebného majetku
24) Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Ždírec n.D. na rok 2007
25) Rezignace člena komise rady
26) Zpráva Spolku pro výstavbu kaple
27) Projednání žádosti Městyse Krucemburk
28) Schválení rozpočtu sociálního fondu
29) Uzavření pojistné smlouvy na osobní automobil SDH

 

1. Program 2.zasedání zastupitelstva města

Usnesení:
Rada města souhlasí s předloženým návrhem programu 2.zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 25.1.2007.
Hlasování: 5 pro

2. Projednání materiálů na zasedání zastupitelstva
Rada města se seznámila s požadavkem na novelizaci směrnice zastupitelstva města z 1.2.2001. Směrnice stanovuje  prodejní ceny pozemků ve vlastnictví města, které jsou převáděny zájemcům. Rada požádá finanční výbor a kontrolní výbor zastupitelstva o zpracování návrhu na úpravu cen tak, aby o cenách mohlo jednat zastupitelstvo na 3.zasedání.
Rada se seznámila s výsledky hospodaření městského kina v roce 2005 a 2006. Rada předloží zastupitelstvu města materiál k projednání.

3. Vyhodnocení soutěže č.12/2006

Usnesení:
Rada města:
1) vyhodnotila nabídky soutěžitelů, podané na výzvu města č. 12/2006
2) stanovila pořadí nabídek následovně:
1. VHZ-DIS spol. s r.o. Brno, čj. 2518/06, cena za dílo 2.172.240,-Kč vč. DPH
2. FORTEX - AGS, a.s.  Šumperk, čj. 2532/06, cena za dílo 2.338.092,-Kč vč. DPH
3. K&H KINETIC a.s. Klatovy, čj. 2529/06, cena za dílo 2.810.137,-Kč v. DPH

3) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo se společností VHZ-DIS spol. s r.o. Brno
Hlasování: 5 pro

4. Výzva k podání cenové nabídky č. 01/2007 – Komunikace v PZ II

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město vyzve stavební společnosti k podání nabídek na realizaci stavby Komunikace v průmyslové zóně II.
Hlasování: 5 pro

5. Náklady na výstavbu TI V Údolí
Starosta předložil radě města rozpočet nákladů na výkup pozemků a následnou výstavbu infrastruktury v lokalitě V Údolí. Rada města na základě rozpočtu doporučí zastupitelstvu města stanovit prodejní cenu pozemků pro výstavbu rodinných domků. Náklady na výstavbu TI ovlivní zejména přiznání dotace od MMR a příspěvku na výstavbu z rozvojového fondu společnosti VAK Havlíčkův Brod.

6. Úhrada poplatku za připojení k rozvodu NN

Usnesení:
Rada města souhlasí s úhradou podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu elektrické energie v rekonstruovaném domě čp. 119 ve výši 42.500,-Kč a v domě čp.1 ve výši 25.000,-Kč.
Hlasování: 5 pro

7. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi SK DEKORA Ždírec n.D. a manželi J. na pronájem bytu v domě čp.152 ve Ždírci n.D. a to na dobu určitou od 1.1.2007 do 31.3.2007 dle návrhu Výkonného výboru SK DEKORA.
Hlasování: 5 pro

8. Pronájem nebytových prostor
Starosta informoval radu města o stanovisku nájemců nebytových prostor na zvýšení nájemného, o kterém rada rozhodla na 2.schůzi 22.11.2006.

9. Grant z Fondu Vysočiny

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na čerpání prostředků z Fondu Vysočiny v rámci grantu Bydlete na venkově 2006. Město získá příspěvek na projektovou dokumentaci pro územní řízení technické infrastruktury pro rodinné domy v připravované výstavbě na Kohoutově. Celkové náklady na projekt činí 190.000,-Kč, příspěvek z FV činí 75.000,-Kč.
Hlasování: 5 pro

10. Pořízení majetku

Usnesení:
Rada města souhlasí:
1) s nákupem kontejnerů o objemu 1,1 m3 na tříděný plast a sklo v rámci realizace projektu  „Rozšíření kapacity sběrné sítě na území města Ždírec n.D.“; celkové náklady projektu jsou 85.000,-Kč, příspěvek z FV činí 35.000,-Kč
2) se zahájením výroby 11 dřevěných stolů a 22 lavic pro hasičský sbor Údavy; celkové náklady na výrobu budou do 30.000,-Kč
3) se zakoupením svářecího stroje pro potřeby TS města v ceně do 17.000,-Kč
4) se zakoupením trávní sekačky pro potřeby TS města v ceně do 25.000,-Kč
Hlasování: 5 pro

11. Odměna při narození dítěte

Usnesení:
Rada města rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,-Kč při narození dítěte matce Lukáše K., narozeného dne 10.10.2006. Manželé K. se společně se synem přistěhovali do novostavby a 3.1.2007 se přihlásili ve Ždírci n.D. k trvalému pobytu.
Hlasování: 5 pro

12. Žádost o pronájem bytu

Usnesení:
Rada města vzala na vědomí žádost o pronájem bytu, kterou podala pod. čj. 2590/06 paní Polreichová.
V současnosti nemá město k disposici žádný volný byt. Městský úřad založí žádost do evidence žádostí.
Hlasování: 5 pro

13. Projednání připomínek k územnímu řízení
Rada města vzala na vědomí vyjádření obyvatel ulice Jižní a Nad Řekou k územnímu řízení stavby technické infrastruktury v ulici V Údolí. Občané upozorňují na možnost zvýšeného znečištění a hlučnosti vlivem stavby při používání ulic Nad Řekou a Jižní k přístupu na staveniště.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby městský úřad učinil všechny potřebné kroky k umožnění sjezdu na staveniště přímo ze silnice I/34 u mostu přes řeku Doubravu.
Hlasování: 5 pro

14. Tříkrálová sbírka
Rada města vzala na vědomí průběh Tříkrálové sbírky, kterou na území města provedla Římskokatolická farnost Krucemburk. Výtěžek sbírky činí 25.599,-Kč.

15. Odsouhlasení provedení prací

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby p. Josef Marek využil vhodného počasí a realizoval výkop a položení odpadního potrubí dešťové vody DN 200 v areálu hasičského cvičiště u ČOV z důvodu negativního vlivu dešťové vody na stavbu skladu a okolní pozemky. Náklady stavby do 32.000,-Kč vč. DPH.
Hlasování: 5 pro

16. Vyjádření k usnesení okresního soudu

Usnesení:
Rada města souhlasí s požadavkem Městského úřadu Chotěboř, odboru sociální péče, na umístění nezletilé Šárky V. do dětského centra z důvodu naprosto nevhodných podmínek pro výchovu dítěte manželi Vančuchovými v jejich domácnosti.
Hlasování: 5 pro

17. Platba výživného za opatrovanou Bohdanu V.

Usnesení:
Rada města vzala na vědomí usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ve věci platby výživného Bohdanou V. na nezletilou dceru Moniku V. Rada uložila městskému úřadu učinit všechny potřebné kroky k tomu, aby bylo splněno usnesení okresního soudu.
Hlasování: 5 pro

18. Vícepráce na rekonstrukci budovy čp. 120

Usnesení:
Rada města projednala soupis víceprací, vzniklých při rekonstrukci vnitřních prostor budovy čp. 119 – městská knihovna, provedených v roce 2006 a souhlasí s jejich úhradou. Náklady na vícepráce činí 218.000,-Kč.
Hlasování: 5 pro

19. Platové výměry

Usnesení:
Rada města:
1) projednala informaci starosty o platovém zařazení zaměstnanců města s platností od 1.1.2007, v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č.564/2006 Sb.
2) stanovila výši platu ředitele ZŠ a MŠ Ždírec n.D. s platností od 1.1.2007 v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č.564/2006 Sb.
Hlasování: 5 pro

20. Obsazení funkce školníka a správce budov
Starosta informoval radu města o výběru nového školníka a správce budov. ZŠ nepožaduje pro školníka služební byt.

Usnesení:
Rada města:
1) vzala na vědomí stáhnutí žádosti manželů K. o pronájem bytu v čp. 1
2) potvrzuje pronájem bytu v domě čp. 29 manželům Jaroslavu a Marii K. na dobu neurčitou
3) rozhodla, že město s platností od 1.7.2007 zvýší nájemné z bytových prostor domu v Chrudimské 29 na rok 2007 v souladu se zákonem č.107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, ve smyslu znění Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č.333/2006 Sb.  v plné možné výši
4) uložila městskému úřadu informovat manžele K. o zvýšení nájemného ve smyslu rozhodnutí rady města
Hlasování: 5 pro

21. Rekonstrukce víceúčelového domu čp. 119
Starosta informoval radu města o možnosti zřízení plnohodnotné lékárny v objektu čp. 119  přístavbou budovy. O rozšíření budovy a zřízení lékárny požádal konkrétní zájemce, který je připraven uhradit veškeré náklady, spojené se změnou projektu.

Usnesení:
Rada města souhlasí s realizací projektu a následné přístavby objektu čp. 119 za účelem získání prostor pro lékárnu a s jednáním o provozování lékárny a podmínkách budoucího nájmu s budoucím nájemníkem.
Hlasování: 5 pro

22. Prodloužení nájmu bytu

Usnesení:
Rada města rozhodla:
1) o prodloužení nájmu bytu IV. kategorie v 3.NP domu v Brodské 120 p. Jaroslavu V. na dobu určitou do 31.12.2007; nájemné a další podmínky nájmu stanoví městský úřad v souladu s příslušnými předpisy
2) o pronájmu bytu IV. kategorie v 3.NP domu v Brodské 120 p. Milanu K. na dobu neurčitou; nájemce byl doposud nájemcem bytu jako člen domácnosti; nájemné a další podmínky nájmu stanoví městský úřad v souladu s příslušnými předpisy
Hlasování: 5 pro

23. Vyřazení nepotřebného majetku

Usnesení:
Rada města:
1) na návrh inventarizační komise při ZŠ a MŠ Ždírec n.D. vyřadila z evidence nepotřebný majetek evidovaný příspěvkovou organizací dle předloženého protokolu
2) na návrh hlavní inventarizační komise města vyřadila z evidence nepotřebný majetek evidovaný městským úřad v majetku města dle předloženého protokolu
Hlasování: 5 pro

24. Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Ždírec n.D. na rok 2007, přiznání tržby z prodeje

Usnesení:
Rada města:
1) schvaluje odpisový plán na období I. a II. pololetí 2007 ve výši 48.546,-Kč na pololetí,  předložený příspěvkovou organizací města  ZŠ a MŠ Ždírec n.D.
2) souhlasí s tím, aby tržba z prodeje DHM ve výši 580,-Kč byla příjmem ZŠ a MŠ
Hlasování: 5 pro

25. Rezignace člena komise rady

Usnesení:
Rada města vzala na vědomí rezignaci Jan Martince, starosty města, na členství v komisi rady „Redakční rada Našich novin“ k 17.1.2007. 
Hlasování: 5 pro

26. Zpráva Spolku pro výstavbu kaple
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu Spolku pro výstavbu kaple ve Ždírci nad Doubravou. K 31.12.2006 je na účtu spolku 679.742,64 Kč.

27. Projednání žádosti Městyse Krucemburk

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město podpořilo žádost Městyse Krucemburk u Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Rozšíření hřbitova v Krucemburku“ a pověřilo starostu nebo místostarostu podpisem potřebných dokumentů. 
Hlasování: 5 pro

28. Schválení rozpočtu sociálního fondu

Usnesení:
Rada města schválila návrh rozpočtu Sociálního fondu města Ždírec n.D. na rok 2007 s vyrovnaným rozpočtem s příjmy a výdaji ve výši 371.087,-Kč.
Hlasování: 5 pro

29. Uzavření pojistné smlouvy na osobní automobil SDH

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy na pojištění osobního automobilu Peugeot Boxer SPZ 2J8 1320 s pojišťovnou Kooperativa, a.s. Praha.
Roční pojistné vozidla s 10% pojistnou účastí vlastníka a s pojištěním 9 sedadel na trvalé následky s plněním ve výši 800.000,-Kč, v případě úmrtí z důvodu nehody s plněním ve výši 400.000,-Kč a tělesném poškození s plněním ve výši do 100.000,-Kč činí 14.848,-Kč.
Hlasování: 5 pro

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-05-zapis-2007-01-17-web.pdf 92 kB zápis z 5.schůze rady města ve formátu PDF