Zápis z 5.zasedání zastupitelstva města edit delete

13.8.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni:
13 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
14 hostů - občané města
  
Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1. Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 18:05 hod. starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města všechny přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a je usnášeníschopné. Při zahájení zasedání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva města.

Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, návrhovou komisi ve složení paní Anna Horáková paní Zdeňka Lédlová a pan Jaroslav Košťál a ověřovatele zápisu pana Libora Málka a Oldřicha Nováka.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky,  starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 1/05/07.

Hlasování: 13-0-0 

2. Uzavření zápisu a usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města ze dne 31.5.2007
a) Starosta konstatoval, že k zápisu a usnesení ze 4.zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis a usnesení byly podepsány ověřovateli bez výhrad. Zápis a usnesení byly zveřejněny na vývěskách města, na oficiálních internetových stránkách města a doručeny všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města – usnesení číslo 2/05/07.

Hlasování: 13-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání předložený radou města.
K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na další doplnění, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 3/05/07.

Hlasování: 13-0-0

3. Informace o přípravě výstavby obchodního centra NIMIRU
Starosta seznámil přítomné se stavem přípravy výstavby obchodního centra NIMIRU (proběhlé územní řízení, stanoveno vynětí ze ZPF). Uvedl, že jednatel firmy NIMIRU- pan Petr Ošlejšek přislíbil účast na zasedání ale, nedostavil se.
Rozprava k bodu jednání:

1. Pan Libor Málek se dotázal na možnost vybudování obchodního centra v jiné lokalitě.
2. Starosta informoval, že územním plánem určená obchodní zóna je větší, pozemky jsou ovšem v soukromém vlastnictví.
3. Pan Oldřich Novák se dotázal na termín, dokdy musí majitel pozemku zkolaudovat stavbu a zda se do té doby uskuteční další jednání zastupitelstva.
4. Pak Jindřich Kyncl navrhl uskutečnit příští zasedání zastupitelstva města před 11.9.2007.
5. Pan Oldřich Novák se dotázal na možnost získání sousedního pozemku.
6. Starosta vysvětlil, že dle navržených řešení stavby není vlastnictví sousedního pozemku k realizaci záměru nezbytně nutné.
Po ukončení rozpravy starosta navrhl přítomným přijmout usnesení, které dává radě města za úkol učinit všechny potřebné kroky k naplnění břemene z kupní smlouvy se společností NIMIRU a vyzval k hlasování - usnesení číslo 4/05/07.

Hlasování: 13-0-0

4. Zpráva o činnosti rady města v době od 31.5.2007 do 26.7.2007
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 4. do 5. zasedání zastupitelstva města.

Rozprava k bodu jednání:
1. Starosta uvedl, že zpracování projektů cyklostezek je nutným krokem v přípravě na podání žádostí o dotace na jejich výstavbu.
2. Paní Anna Horáková se dotázala na jméno správce nově vybudovaného hřiště s umělým povrchem.
3. Pan Miroslav Švanda navrhl, aby základní škola měla svůj vlastní klíč od hřiště.
4. Pan Jiří Uchytil se dotázal na zvýšení nájemného v některých bytech v DPS Mírová 119.
5. Starosta vysvětlil, že nově uzavírané nájemní smlouvy už měly vyšší nájmy a nyní jde o srovnání nájemného v bytech se staršími nájemními smlouvami.
6. Pan Oldřich Novák pochválil pořadatele dvou tanečních zábav za tento počin.
7. Pan Hubert Kolář navrhl pořídit dřevěný rozebiratelný parket, který by byl k dispozici na podobné akce.

Po ukončení rozpravy k bodu programu starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 5/05/07.

Hlasování: 13-0-0

5. Informace o stavu účtů města a plnění rozpočtu města k 30.6.2007
Starosta předložil přítomným zprávu o stavech účtů města k 30.6.2007, o stavu běžného účtu města k 26.7.2007 a o stavu plnění rozpočtu města k 15.7.2007.
K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 6/05/07.

Hlasování: 12-0-1

6. Rozhodnutí o použití výtěžku z provozu hracích automatů v roce 2006
Starosta informoval přítomné o výtěžku z provozu výherních hracích automatů na území města v roce 2006. V souladu s možným použitím těchto výnosů navrhl použití na výstavbu sportovišť v roce 2007.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 7/05/07.

Hlasování: 13-0-0

7. Majetkové záležitosti
a) Koupě pozemku v k.ú. Ždírec n.D.
Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě pozemku p.č. 342/129 o výměře 82 m2 zastavěný komunikací pod lesem Kopanina od pana Stana.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 8/05/07 bod 1).

Hlasování: 13-0-0

b) Koupě pozemku v k.ú. Ždírec n.D.
Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě pozemku p.č. 570/14 o výměře 165 m2 a pozemku p.č.570/15 o výměře 137 m2 od dr. Kinského.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 8/05/07 bod 2) a 3).

Hlasování: 13-0-0 

c) Prodej pozemku - průmyslová zóna I – JIH, k.ú. Ždírec n.D. a k.ú. Sobíňov
Starosta seznámil přítomné se žádostí Jana Matějky o prodej částí pozemků PK 324/1 a 324/4 v k.ú. Ždírec n.D. a PK 486 a 422 v k.ú. Sobíňov

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 9/05/07.

Hlasování: 12-0-1, hlasování se zdržel pan Jan Matějka

d) Prodej pozemků v k.ú. Stružinec
Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Soni Kuncové o prodej pozemku p.č. 51/12 o výměře 1146 m2, zahrada a části pozemku p.č. 51/21 cca 200 m2, zahrada a se žádostí manželů Bouškových o prodej části pozemku p.č. 51/21 cca 64 m2, zahrada.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 10/05/07.

Hlasování: 13-0-0

e) Prodej pozemků v k.ú. Horní Studenec
Starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Vojtových o prodej geometricky oddělených částí pozemků p.č. 708/10 a 708/20 o výměře cca 515 m2.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 11/05/07.

Hlasování: 13-0-0

f) Projednání žádosti o prodej nemovitostí v k.ú. Ždírec n.D.
Starosta seznámil přítomné s opětovnou žádostí manželů Kasalových o prodej bývalé hasičské zbrojnice na pozemku v k.ú. Ždírec n.D. p.č.st.280. Dále uvedl, že první žádost podali už 1.12.2003 a ze strany města se situace s uvolněním bývalé hasičské zbrojnice prozatím nezměnila a objekt je využíván jako sklad SDH.

Rozprava k bodu jednání:
1. Radek Culek – jednatel SDH Ždírec n.D., host zasedání – informoval o uloženém materiálu a o možnosti jeho uložení v přístavbě skladiště na hasičském cvičišti Kopanina.
2. Panové Hubert Kolář a Jaroslav Košťál se vyslovili pro zachování zvonu v majetku obce.

K bodu  jednání nebylo přijato usnesení.

g) Projednání žádostí o prodej pozemků v k.ú. Ždírec n.D.
Starosta seznámil přítomné s  žádostmi firem Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., Václav Med, Jan Kruntorád a Harcross s.r.o. o prodej pozemků v průmyslové zóně II-SEVER.

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Jaroslav Košťál se dotázal na způsob zamezení spekulací s pozemky k prodeji.
2. Pan Oldřich Novák navrhl do kupní smlouvy vložit předkupní právo města k jehož výmazu by došlo kolaudací průmyslové stavby.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 12/05/07.

Hlasování: 13-0-0 

h) Prodej pozemku pro výstavbu 10 bytu
Starosta seznámil přítomné s žádostí Rezidence Jižní s.r.o. na postoupení práva ke koupi pozemku, prodej pozemku schválilo zastupitelstvo svým usnesením dne 29.3.2007. Společnost JMA a.s. po dohodě s Bytovým družstvem Jižní založila s.r.o. Rezidence Jižní, která je 100% vlastněna společností Jihomoravská akciová, a.s. Bytové družstvo má uzavřeny smlouvy na odkoupení bytů již se společností Rezidence Jižní, s.r.o.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 13/05/07.

Hlasování: 13-0-0

8. Informace o průběhu a zajištění investiční výstavby v roce 2007
Starosta seznámil přítomné se stavem realizace investičních akcí města připravených na rok 2007.

Rozprava k bodu jednání:

1. Paní Marie Janovská – členka osadního výboru Nové Ransko a paní Jana Uchytilová  – označily provedenou opravu místních komunikací za nekvalitní.
2. Starosta, místostarosta a pan Hubert Kolář zdůvodnili rozhodnutí rady města použít tento způsob opravy místních komunikací na základě dobrých zkušeností s touto technologií při opravách před 10ti lety. Starosta uvedl, že dle sdělení zhotovitele v případě extrémních teplot může úplné zatuhnutí povrchu trvat cca 1 měsíc.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 14/05/07.

Hlasování: 13-0-0

9. Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
1. Starosta navrhl přítomným termín konání 6. zasedání zastupitelstva města dne 20.9.2007 od 18:00.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávrhy, a proto starosta vyzval k hlasování - usnesení číslo 15/05/07.

Hlasování: 13-0-0

2. Starosta podal informaci o připravovaném novém režimu lékařské pohotovosti v Chotěboři a tlumočil informaci VaK Havlíčkův Brod, že podprůměrný stav srážek prozatím neovlivňuje dodávku pitné vody.
3. Ing. Jindřich Kyncl uvedl svoji zkušenost, kdy je většina pacientů z lékařské pohotovosti posláno k dalšímu ošetření do nemocnice.
4. Paní Anna Horáková se dotázala, zda otevření provozovny baru podléhá povolení obce a dotázala se jakým způsobem je možné hlásit závady na veřejném osvětlení.
5. Starosta uvedl, že otevření provozovny nepodléhá povolení obce a přislíbil v zářijovém čísle Našich novin zveřejnit číslo bezplatné linky firmy CITELUM pro hlášení závady na veřejném osvětlení.
6. Paní Zdeňka Lédlová seznámila s přítomné s obsahem dopisu Mgr. Antonína Brychty, který reaguje na některé nepravdivé informace v článku p Fidlera a žádá o zveřejnění článku v Našich novinách.
7. Pan Oldřich Novák upozornil na to, aby kanalizace z čerpací stanice PHM byla zaústěna do plánované kanalizace namísto napouštěcího potrubí požární nádrže.
8. Pan Miroslav Švanda podal informaci o probíhajících investicích a opravách ve sportovním areálu Kopanina, uvedl, že prioritou je dokončení opravy hrací plochy do 12.8.2007 a potom dokončení pergoly. Dále uvedl, že nové hřiště s umělým povrchem se velmi osvědčilo na třídenním dětském fotbalovém turnaji.
9. Pan Libor Málek se dotázal na realizaci webové kamery, která by sledovala prostor náměstí 9. května.
10. Místostarosta odpověděl, že za cenu do 20 tis. Kč je možné pořídit venkovní webovou kameru, která podává rámcový přehled o dění a o počasí, nerozeznává však detaily jako např. obličeje lidí či značky aut. Starosta informoval o záměru Svazku obcí Podoubraví na vybudování kamerového systému, který by sloužil ke zvýšení bezpečnosti.
11. Paní Jana Černá – členka osadního výboru Nové Ransko se dotázala na nevyhovující parkoviště u motorestu na Novém Ransku.
12. Starosta odpověděl, že vlastníkem parkoviště je majitel motorestu a že dle informací stavebního úřadu je povinen ho dokončit včetně zpevněného povrchu do 31.8.2007.
13. Paní Jana Uchytilová podala návrh na provedení restaurace sochy před hlavním vchodem do základní školy.
14. Pan Radek Culek se dotázal na parkovací plochy u DPS Mírová 119 a navrhl pro zlepšení rozhledu při výjezdu z náměstí 9. května na Žďárskou ulici umístit zrcadlo.
15. Starosta uvedl, že parkoviště v ulici Liběcká pro cca 8 osobních vozidel je součástí rekonstrukce budovy DPS, ke zlepšení rozhledových poměru na Žďárské ulici by mohlo dojít při plánované rekonstrukci této ulice krajem Vysočina.
16. Paní Anna Horáková se dotázala kdo je povinen ořezávat zeleň výrazně přesahující na cizí (obecní) pozemky.
17. Starosta odpověděl, že je to povinnost majitele zeleně.
18. Pan Karel Valtr – místopředseda OVD Jednota Havlíčkův Brod, host zasedání – uvedl, že Jednota OVD má stále zájem o koupi pozemku pro výstavbu prodejny potravin v lokalitě Pikulka a nabídl předat písemnou žádost o koupi pozemku. Dále informoval o záměru rozšíření prodejní plochy stávající prodejny o 100m2.
19. Starosta požádal buď o osobní předání písemné žádosti na podatelnu městského úřadu nebo zaslání poštou, aby žádost byla zaevidována v podací knize.
20. Pan Jindřich Kyncl uvedl, že naše město potřebuje rozšíření prodejních ploch, on osobně však preferuje jinou firmu z důvodu konkurenčnosti.
21. Pan Libor Málek poděkoval radě města za umožnění stavebních úprav budovy MÚ pro umístění bankomatu v prostorách pobočky České spořitelny.
22. Paní Jana Černá upozornila na závadu obecního rozhlasu na Novém Ransku.
23. Pan Radek Culek informoval, že černání skladované kulatiny na tzv. mokré skládce je přírodní proces a vyvrátil tak fámy o požáru v areálu STORA ENSO, Ing. Jindřich Kyncl doplnil informaci o namáčení dřeva.
24. Paní Jana Uchytilová – členka redakční rady Našich novin – uvedla, že z důvodu vzniku dohadů a fám připraví do zářijového čísla Našich novin článek o tzv. mokré skládce kulatiny.

10. Závěr zasedání
Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán a všechna přijatá usnesení jsou platná. Poděkoval přítomným členům zastupitelstva i hostům za účast a zasedání ve 20:48 ukončil.

 

 

---------------------------------------
Libor Málek
ověřovatel zápisu

 

---------------------------------------
Oldřich Novák
ověřovatel zápisu

 

---------------------------------------
Jan Martinec
starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2006-2010-05-zapis-2007-07-26-web.pdf 84 kB zápis z 5.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF