Zápis z 5.zasedání zastupitelstva edit delete

18.8.2003 | Jiří Pavlíček

z 5.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou
konaného dne 31.července 2003

Přítomni: 14 členů zastupitelstva dle listiny přítomných, 9 občanů města

Omluveni: Jan Matějka

Zápis o hlasování: x pro - x proti - x zdržel se hlasování

1. Zasedání zahájil v 18:06 hod. starosta.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu pana Ing. Jindřicha Kyncla a paní Janu Uchytilovou a dále návrhovou komisi ve složení pan Jaroslav Klepetko, pan Luboš Plíhal a pan František Plíšek.
b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 23.7.2003. Starosta navrhl doplnit program zasedání o bod "Spolupráce v mikroregionech".

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi, ověřovatelům ani k programu nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/5/03.

Hlasování: 14-0-0

c) Starosta konstatoval, že k zápisu ze 4.zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách městského úřadu, na internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům. Starosta se dotázal, zda má někdo z  členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být zápis ze 4. zasedání uzavřen - usnesení č. 2/5/03

Hlasování: 14-0-0.

2. Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 29.5.2003 do 31.7.2003 - v době od 4. do 5. zasedání zastupitelstva. Rada se sešla na čtyřech schůzích. K činnosti rady nebyly vzneseny žádné připomínky a starosta dal hlasovat o přijetí zprávy o činnosti rady - usnesení č. 3/5/03.

Hlasování: 14-0-0

3. Starosta seznámil přítomné se stavem účtů města k 30.6.2003 a k 30.7.2003. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí bez připomínek - usnesení č. 5/5/03.

Hlasování: 14-0-0

4. Ing. Jiří Uchytil - předseda finančního výboru předložil zastupitelstvu a přítomným hostům návrh změn rozpočtu, vyplývající z plnění rozpočtu k polovině roku 2003.

Rozprava k bodu jednání:
Pan Oldřich Novák vznesl dotaz zda bude vzniklá rozpočtová rezerva použita na budování komunikace v průmyslové zóně sever s odvoláním na dříve navržený harmonogram stavby.
Starosta uvedl, že díky výměně podloží při stavbě průtahu silnice I/34 nevzniknul zhotovitelské firmě SKANSKA žádný kamenitý odpad, jehož užití bylo plánováno pro vytvoření stabilního podkladu pro komunikaci v průmyslové zóně sever.
Pan Hubert Kolář informoval přítomné o plánovaném odvozu přibližně 10.000 m3 nadbytečného jílu ze skládky zeminy v průmyslové zóně na úpravu podloží skládky Technických služeb Hlinsko v Srní.
Pan Luboš Plíhal se dotázal, zda firma STORA ENSO má harmonogram stavby komunikace, navazující na komunikaci v průmyslové zóně.
Pan Ing. Miloslav Gajdorus kritizoval prodloužení termínu dokončení stavby průtahu silnice I/34.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání dal starosta hlasovat o úpravě rozpočtu - usnesení č. 5/5/03.

Hlasování: 14-0-0

5. Starosta seznámil přítomné s návrhem na úpravu výše měsíčních odměn členů zastupitelstva města a rady města. Navrhovaná změna je dána zaokrouhlováním odměn dle platné legislativy. Dále navrhnul odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rady města, předsedům výborů zastupitelstva a předsedů komisí rady města za práci v 1. pololetí roku 2003 ve výši 1 měsíční odměny.

K navrženým odměnám nebyly vzneseny žádné připomínky a starosta dal o nich hlasovat - usnesení č. 6/5/03.

Hlasování: 14-0-0

6. Místostarosta seznámil přítomné s návrhem vyhlášky č. 1/2003 o stanovení výše příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, které jsou součástí příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou. Navrhovaná vyhláška řeší technické nedostatky vyhlášky č. 2/2002, vydané zastupitelstvem města dne 5.12.2002. Na nedostatky vyhlášky upozornil Krajský úřad Kraje vysočina, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Nová vyhláška nemá vliv na výši plateb ani nemění okruh poplatníků.

K návrhu vyhlášky nebyla vznesena žádná připomínka a proto dal starosta hlasovat o vyhlášce - usnesení č. 7/5/03.

Hlasovaní: 14-0-0

7. Převody majetku:

a) Starosta seznámil přítomné s návrhem na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 21/4/d) ze dne 13.12.2001, kterým rozhodlo o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku p.č. 342/67 v k.ú. Ždírec nad Doubravou pro výstavbu rodinného domu.
 
K bodu jednání  nebyly vzneseny dotazy a proto dal starosta hlasovat o zrušení budoucí kupní smlouvy - usnesení č. 8/5/03.

Hlasovaní: 14-0-0

b) Starosta dále seznámil přítomné s návrhem na prodej pozemku p.č. 342/67 o výměře 910m2 v k.ú. Ždírec nad Doubravou manželům Ing. Miroslavu a Gabriele Freyovým, bytem Škrdlovice 87. Jedná se o pozemek, který měl v dlouhodobém pronájmu p. Markus Gohring. Po vzájemné dohodě s nájemcem rada města svým usnesením dne 2.7.2003 dodatkem ukončila pronájem a zastupitelstvo usnesením č. 8/5/03 zrušilo budoucí kupní smlouvu. Těmito kroky byl pozemek uvolněn a nyní může být prodat zájemci, který inicioval ukončení dlouhodobého pronájmu a budoucí kupní smlouvy.

K bodu jednání  nebyly vzneseny dotazy a proto dal starosta hlasovat o prodeji pozemku - usnesení č. 9/5/03 1).

Hlasovaní: 14-0-0

c) Starosta přednesl stanovisko rady, která dne 23.7.2003 přímo na místě samém konstatovala, že vybudování přístupové komunikace k lokalitě "Borovičky" z ulici Chrudimské ulicí K Borovině není prakticky možné. Rada dále konstatovala, že řešení by bylo neúměrně drahé, náročné na přeložení či likvidaci vodní nádrže "Danielka" a smýcení velkého počtu vzrostlých stromů. Ve stejném smyslu se vyjádřil i pan Hubert Kolář a podpořil návrh rady na prodej navrhovaných pozemků manželům Černým a MO ČRS s břemeny chůze a přístupu k obecní kanalizaci. Dále starosta uvedl, že navržená cena 20,- Kč/m2 vychází z prodeje pozemků s obdobnými břemeny.

K bodu jednání  nebyly vzneseny dotazy a proto dal starosta hlasovat o prodeji pozemku - usnesení č. 9/5/03 2) a č. 9/5/03 3).

Hlasovaní: 14-0-0

d) Starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Dopitových, bytem Ždírec n.D., Na Balkáně 65 o prodej části pozemku p.č. 55/6 v k.ú. Ždírec n.D. o výměře cca 314 m2. Pozemek je v současné době součástí zahrady žadatelů, jedná se o bývalé řečiště potoka a je na něm uložena obecní kanalizace pro 4 RD. Vzhledem k věcnému břemenu strpění kanalizace na pozemku a přístupu ke kanalizaci v případě oprav a revizí je navržena cena 20,- Kč/m2. Náklady prodeje uhradí kupující.

K bodu jednání  nebyly vzneseny dotazy a proto dal starosta hlasovat o prodeji pozemku - usnesení č. 9/5/03 4).

Hlasovaní: 14-0-0

e) Město Ždírec nad Doubravou je díky členství v Lesním družstvu obcí Přibyslav spolumajitelem pozemku p.č. 134/2 v k.ú. Světnov, zahrady o výměře 97m2. Manželé Kulhánkovi, kteří pozemek již několik desítek let užívají jako zahradu, požádali LDO o směnu za pozemek p.č. 1041/11, lesní pozemek o výměře 574 m2. Nabízený pozemek se hodí pro účely hospodaření LDO více než zahrada, proto je směna pro LDO výhodná.

K bodu jednání  nebyly vzneseny dotazy a proto dal starosta hlasovat o směně pozemků - usnesení č. 10/5/03.

Hlasovaní: 14-0-0

f) Starosta seznámil přítomné se záměrem výkupu pozemku p.č. 412/8 o výměře 335 m2. Jedná se o zahradu u demolovaného domu čp. 16 v ulici U Pošty. Uvedl předběžně projednanou cenu cca  10.000,-Kč z důvodu uložení kanalizace a telefonu na pozemku. Náklady převodu uhradí město včetně daně z převodu.

K bodu jednání  nebyly vzneseny dotazy a proto dal starosta hlasovat o výkupu pozemku - usnesení č. 11/5/03.

Hlasovaní: 14-0-0

g) Starosta přítomným předložil návrh rady města na převzetí nemovitého majetku SK DEKORA a jeho následný pronájem na dobu 10-ti let SK DEKORA, dále informoval o proběhlých jednáních rady města s VV SK DEKORA ke kterým zastupitelstvo radu města pověřilo. SK s návrhy města souhlasí a požaduje, aby město uzavřelo kupní smlouvy na odběr energií v areálu a tyto energie hradilo. Sdělil stanovisko rady, která návrh projednala a souhlasí s tím, že o částku vydanou za energie bude snížen příspěvek města na provoz oddílů SK DEKORA. Převod rada navrhuje uskutečnit k 31.12.2003.

Rozprava k bodu jednání:
Ing. Miloslav Gojdorus uvedl, že převzetí nemovitého majetku městem otevře areál i pro jiné sporty.
Ing. Klepetko - host zasedání - se dotázal zda by město hradilo skutečnou výši cen za energie nebo pouze předem sjednanou výši.
Starosta uvedl, že výše příspěvku bude zachována, pouze bude jinak přerozdělena.
Pan Mgr. Jiří Novák navrhuje rok 2004 řešit takto a pokud by se toto řešení neosvědčilo, pro další rok hledat jiné řešení.
Ing. Miloslav Gajdorus uvedl srovnání podpory sportů ve Ždírci a v Chotěboři.
Paní Jana Uchytilová uvedla že rozpočet města je k SK DEKORA štědrý a že někteří občané mají i jiné zájmy.
Pan Luboš Plíhal souhlasil s názorem že převzetí nemovitostí SK DEKORA městem může areál otevřít i jiným sportům.
Pan Hubert Kolář uvedl, že je ještě nutné znát závěrečné stanovisko SK DEKORA, jestli se převod opravdu uskuteční.
Pan Luboš Plíhal se dotázal jaké nemovitosti z areálu SK DEKORA jsou uvedeny na výpisu z katastru nemovitostí.
Pan Oldřich Novák se dotázal jak by se řešilo ocenění majetku pokud by v době platnosti nájemní smlouvy SK DEKORA chtěla od darování nemovitého majetku ustoupit.

V průběhu rozpravy k v 19:25 odešla MUDr. Nováková

Po ukončení rozpravy vyzval starosta k hlasování o usnesení o podmínkách převzetí nemovitého majetku SK DEKORA městem - usnesení č. 12/5/03.

Hlasovaní: 12-0-1

h) Starosta podal přítomným informaci o budování technické infrastruktury v ulici Jižní, Nad Řekou a v průmyslové zóně sever. Uvedl, že na nově budovanou infrastrukturu přispívá VAK Havl. Brod 10 tis. Kč na 1 připojený RD, 7 tis. Kč na 1 budovaný byt, maximálně však 50% nákladů). Aby bylo možno příspěvek od VAK získat, je nutné mít uzavřenu kupní smlouvu s VAK za cenu příspěvku. Dále informoval o přípravě a zahájení výstavby rozvodů zemního plynu v ulici Jižní. Po zahájení akce převzala investorství firma VČP Hradec Králové a.s, která uhradila veškeré náklady spojené se stavbou. Město uhradilo pouze převod.

K bodu jednání  nebyly vzneseny dotazy a proto dal starosta hlasovat o převodu vodovodních řadů a o převodu investorství rozvodů plynu - usnesení č. 13/5/03.

Hlasovaní: 13-0-0

8. Starosta seznámil přítomné s návrhem obce Vojnův Městec a Krucemburk na uzavření smlouvy v mikroregionu pro realizaci osvětlení na cyklostezce Vojnův Městec - Krucemburk s výhledem na možné osvětlení stezky Ždírec - Krucemburk. Mikroregion požádá o přidělení dotace z Fondu vysočiny, žadatelem a garantem je obec Vojnův Městec. Město Ždírec nad Doubravou se bude na projektu podílet 10%.
Zároveň naše město iniciovalo spolupráci v rámci mikroregionu spolu s obcemi Podmoklany a Slavíkov na parkových úpravách a rozšíření hřbitova Horní Studenec za obdobných podmínek.

K bodu jednání  nebyly vzneseny dotazy a proto dal starosta hlasovat o účasti města na účasti v mikroregionech - usnesení č. 14/5/03.

Hlasovaní: 13-0-0

9. Informace o investičních akcích města:

a) Pan Ing. Miloslav Gajdorus informoval přítomné o stavu prací na úpravách školní jídelny. Postup prací též zhodnotil Mgr. Jiří Novák.
b) Starosta podal informaci o dokončování 4 nových bytových domů v ulici Jižní.

V 19:47 se vrátila MUDr. Nováková.

c) Místostarosta přednesl zprávu o postupu prací na stavbě průtahu silnice I/34 a uvedl důvody nedodržení termínu dokončení stavby, uvedl některé vícepráce. Starosta podal informaci o řešení odvodnění od propustku u Lesní společnosti.
d) Pan Ing. Miloslav Gajdorus se dotázal zda jsou v křižovatce "U Lazničků" položeny chráničky pro možné budoucí vybudování světelné signalizace.
e) Starosta uvedl že při stavbě průtahu zároveň VČE nahradilo nadzemní rozvody podzemními nejen v ulici Brodské, ale i v části ulice Chrudimské a Spojovací.

f) Pan Luboš Plíhal podal informaci o přípravách cyklomaratonu LACMAN VYSOČINA ROAD, který se bude konat 9.8.2003 v našem městě.

g) Starosta podal informaci o probíhajícím územním řízení ke stavbě cyklostezky Ždírec - Nové Ransko a o řešení pohybu chodců po kruhovém objezdu ve směru jižní část Ždírce - Nové Ransko.

10. Různé, všeobecná diskuse zastupitelů a hostů zasedání:

a) Paní Jana Uchytilová navrhuje v nově otevřené školní kuchyni a jídelně uspořádat den otevřených dveří.
b) Paní Věra Šťastná se dotázala na řešení majetkové otázky cesty u Willmanů a Smetanů na Novém Ransku.
c) Pan Oldřich Novák navrhuje dát za úkol radě města připravit časový harmonogram a průběh výstavby komunikace v průmyslové zóně sever v souladu s postupem stavby STORA ENSO.

Starosta vyzval přítomné k hlasování o usnesení 16/5/03.

Hlasování: 14-0-0

d) Dále se pan Oldřich Novák dotázal zda by budova firmy VZOR, která je k prodeji, neměla užití pro obec pro rozšíření počtu obchodů a služeb pro občany.
e) Místostarosta na dotaz odpověděl, že vedení družstva VZOR v současné době zvažuje o upuštění od prodeje budovy a zvažuje záměr rekonstrukce a pronajímání nebytových prostor.
f) Pan Ing. Jiří Uchytil navrhuje více tlačit na firmu SKANSKA ve věci dodržování termínů dokončení prací.
g) Paní MUDr. Marie Nováková upozornila přítomné na dovolenou v lékárně a uvedla, že od svých pacientů již obdržela dotazy na nový dům s pečovatelskou službou.
h) Pan Jaroslav Klepetko navrhuje po dokončení prací na úpravách školní kuchyně věnovat též pozornost okolní školy.
i) Starosta přečetl zamítavou odpověď firmy LIDL na nabídku obecních pozemků k výstavbě prodejny.
j) Pan František Plíšek vznesl požadavek na zhotovení kanalizace v Údavech za Pátkovými, nátěr střechy hasičské zbrojnice a přidání kontejneru na plasty.
k) Pan Luboš Plíhal si vyžádal bližší informace k uvažované přístavbě tělocvičny.
l) Pan Ing. Miloslav Gajdorus připomíná potřebu odvozu zbytku ruin po domě č.p.16 za bývalou poštou ve Ždírci.
m) Pan Hubert Kolář uvádí že ve Studenci je více obecních objektů, pro které není plné využití a navrhuje budovy pošty prodat.
n) Pan Ing. Miloslav Gajdorus navrhuje v nově vybudovaném bytě v Horním Studenci v bývalé úřadovně MNV ubytovat správce budovy, který bude dohlížet na provoz obecních budov ve Studenci.
o) Pan Hertl navrhuje oční optiku jako jedno z možných využití nebytových prostor v budově VZORu.
p) Pan Josef Ressl připoměl potřebu rekontrukce ulice Liběcká.
q) Paní Věra Šťastná se dotázala, zda jsou plánované opravy místních komunikací v místních částech, konkrétně na Novém Ransku.

11. Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán.

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 20:35 ukončil.

Příští zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou se uskuteční v druhé půli září 2003.

 

---------------------------------------
Ing. Jindřich Kyncl, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jana Uchytilová, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení: