Zápis z 50.schůze rady města edit delete

29.1.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Stanovení programu 14.zasedání ZM
2) Odsouhlasení projektu ohřevu vody
3) Úplata v MŠ Ždírec nad Doubravou
4) Projednání revizní zprávy o stavu krovu školní budovy v Horním Studenci
5) Stanovení výplaty důchodu
6) Informace o „Tříkrálové sbírce 2005“
7) Souhlas s použitím znaku města
8) Zpráva spolku pro výstavbu kaple
9) Rezignace na funkci kronikáře
10) Umístění antény pro bezdrátový internet
11) Pozvánka hejtmanovi kraje k návštěvě města
12) Přijetí daru
13) Různé

 

1. Stanovení programu 14.zasedání zastupitelstva města
Rada města na návrh starosty stanovila program 14.zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 3.února 2005.

2. Odsouhlasení projektu ohřevu vody
Rada města se seznámila s návrhem projektu na ohřev a rozvod teplé vody v sociálním zařízení na stadionu SK Dekora. S návrhem byl seznámen také správce areálu. Návrh řeší ohřev vody plynovým ohřívačem se zásobníkem 220 l vody a směšovacími ventily. Předpokládané náklady rekonstrukce činí 250 tis.Kč.

Usnesení:
Rada města souhlasí s předloženým návrhem a pověřila projektanta p.Bukáčka dokončením projektu. Realizace stavby bude připravována na červen/červenec 2005.
Hlasování: 5 pro

3. Úplata v MŠ Ždírec nad Doubravou
Rada města vzala na vědomí sdělení ředitele ZŠ Ždírec n.D. o stanovení úplaty pro zákonné zástupce dětí, které navštěvují MŠ Ždírec n.D.
Sdělení tvoří přílohu zápisu.

4. Projednání revizní zprávy o stavu krovu školní budovy v Horním Studenci
Rada města se seznámila s revizní zprávou firmy TESKO Chotěboř o stavu krovu v budově školy v Horním Studenci a s cenovou nabídkou na částečnou výměnu krovu, potřebné zednické práce a ošetření krovu nástřikem bránícím napadení dřevokazným hmyzem.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby fa TESKO-CHOTĚBOŘ provedla opravu krovu v budově školy v Horním Studenci za dohodnutou cenu 93.000,-Kč bez DPH.
Hlasování: 5 pro

5. Stanovení výplaty důchodu
Rada města stanovila s platností od 1.ledna 2005 způsob výplaty důchodu B.V.

Usnesení:
Využití důchodu:
- příspěvek na bydlení OSBD Havl.Brod 500,-Kč
- výživné na syna Ladislava   650,-Kč
- výplata důchodu v hotovosti    týdně 3x 1.600,-Kč a 1x doplatek 1.816,-Kč
celkem       7.766,-Kč
lasování: 5 pro

6. Informace o „Tříkrálové sbírce 2005“
Místostarosta informoval radu o výnosu „Tříkrálové sbírky 2005“, která se ve Ždírci n.D. uskutečnila 9.1.2005. Výnos sbírky činil 24.397,50 Kč.

7. Souhlas s použitím znaku města
Společnost Jiří Směšný - SPRINT požádala město o souhlas s použitím znaku města na připravovanou sérii pohlednic.

Usnesení:
Rada města souhlasí s využitím znaku města společností Jiří Směšný - SPRINT, se sídlem U Panelárny 6b, Olomouc na sérii pohlednic.
Hlasování: 5 pro

8. Zpráva Spolu pro výstavbu kaple
Rada se seznámila s výroční zprávou Spolku pro výstavbu kaple Ždírec n.D., kterou spolek předložil. Rada předloží zprávu zastupitelstvu města na 14.zasedání.

9. Rezignace na funkci kronikáře
Rada města vzala na vědomí rezignaci pana Trpkoše na funkci kronikáře v místní části Údavy. Rada pověřila osadní výbor Údavy hledáním zájemce o vedení kroniky.

10. Umístění antény pro bezdrátový internet

Usnesení:
Rada souhlasí s umístěním přístupového bodu bezdrátového internetu firmy OK COMP s.r.o. na budově ZŠ Ždírec nad Doubravou, Horní Studenec 70 za předpokladu splnění všech norem, zejména hygienických.
Rada pověřuje příspěvkovou organizaci Základní škola Ždírec n.D. jednáním o podmínkách umístění.
Hlasování: 5 pro

11. Pozvání hejtmanovi kraje k návštěvě města
Místostarosta seznámil radu se záměrem pozvat hejtmana kraje Vysočina na schůzku s místními podnikateli a firmami a na některé kulturní a sportovní akce v roce 2005 - silniční cyklomaraton LACMAN VYSOČINA ROAD, oslavy 100 let založení SDH Ždírec n.D. atd.

Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem na pozvání hejtmana kraje Vysočina k návštěvě města v roce 2005 a uložila starostovi, aby pana hejtmana na návštěvu oficiálně jménem rady pozval.
Hlasování: 5 pro

12. Přijetí daru
Sbor dobrovolných hasičů Nové Ransko je vlastníkem pozemku pod budovou hasičské zbrojnice. Valná hromada SDH rozhodla o nabídce bezúplatného převodu pozemku p.č.st.275 na město Ždírec n.D. Rada předloží návrh k projednání 14.zasedání zastupitelstva.

51.schůze rady města se uskuteční ve středu 16.února 2005 v 15:00 hod.


 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-50-web.pdf 92 kB Zápis z 50.schůze rady města ve formátu PDF