Zápis z 52.schůze rady města edit delete

3.3.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni:  Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka
Omluven: Hubert Kolář

Program schůze:
1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2004
2) Uzavření soutěží na podání cenových nabídek
3) Uzavření 9.výběrového řízení na čerpání prostředků z FRB
4) Oprava budovy ZŠ Ždírec n.D.
5) Fond Vysočiny

 

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2004
1)   Starosta seznámil radu města se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2004. Přezkoumání provedl KÚ kraje Vysočina jako dílčí přezkoumání ve dnech 26. a 27.11.2004 a závěrečné ve dnech 7. a 8.2.2005.
Závěr přezkoumání zní:
Při přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou za rok 2004 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva o přezkoumání hospodaření bude předložena zastupitelstvu města 31.3.2005 na 15.zasedání s návrhem na schválení závěrečného účtu města za rok 2004.

2)   Starosta seznámil radu města se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Vestec za rok 2004. Přezkoumání provedl KÚ kraje Vysočina jako dílčí přezkoumání 26.10.2004 a závěrečné dne 8.2.2005.
Závěr přezkoumání zní:
Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí Vestec za rok 2004 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Zpráva o přezkoumání hospodaření bude předložena zastupitelstvu města 31.3.2005 na 15.zasedání s návrhem na schválení závěrečného účtu svazku za rok 2004. Svazek ukončil svoji činnost v květnu 2004.

2. Uzavření soutěží na podání cenových nabídek

Usnesení:
Rada města:
1) uzavřela soutěž na podání cenové nabídky č.02/2005:
ZATRUBNĚNÍ POTOKA BENÁTKY
Nejvýhodnější nabídku podala fa MISTAV Milan Pecka, cena vč.DPH 242.760,00 Kč, druhou nejvýhodnější nabídku podala fa Josef Marek, cena za dílo 255.731,00 Kč.

2) vyhodnotila nabídky v soutěži č.3/2005: PRŮMYSLOVÁ ZÓNA JIH – VODOVOD
Nejvýhodnější nabídku podala fa Josef Marek, Ždírec n.D., cena za dílo vč.DPH 146.013,00 Kč, druhou nejvýhodnější nabídku podala fa STAVAK, spol.s r.o. Havl.Brod, cena za dílo 158.207,00 Kč.

3) vyhodnotila nabídky v soutěži č.9/2005:
PROJEKT ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ SEVER
Nejvýhodnější nabídku podala firma MIKO Havlíčkův Brod, spol s r.o., cena za dílo vč.DPH 71.400,00 Kč s termínem realizace 03-04/2005, druhou nejvýhodnější nabídku podala firma OPTIMA s.r.o. Vysoké Mýto, cena za dílo 71.400,00 Kč s termínem 06-07/2005.
Hlasování: 4 pro

3. Uzavření 9.výběrového řízení na čerpání prostředků z FRB
Městský úřad předložil radě seznam žádostí podaných v rámci 9.výběrového řízení na čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení dle usnesení ZM z 16.12.2004.
Žádost o půjčku z fondu podalo 12 zájemců. Všechny žádosti splňují podmínky čerpání peněz z FRB dle vyhlášky města č.1/2004. Žadatelé podali žádosti o čerpání půjčky celkem ve výši 1.012.000,-Kč. Ve fondu bude k disposici do 30.6.2005 částka 900.000,-Kč. Rada z tohoto důvodu navrhne zastupitelstvu u žádostí o půjčku nad 100 tis.Kč krátit příspěvek tak, aby celková částka půjček nepřesáhla 900 tis.Kč.

Usnesení:
Rada města souhlasí s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení dle podaných žádostí a předloží 15.zasedání zastupitelstva města 31.3.2005 upravené žádosti ke schválení. 
Hlasování: 4 pro

4. Oprava budovy ZŠ Ždírec n.D.
Vedení ZŠ vzneslo požadavek na opravu – výměnu – venkovních vstupních dveří do budovy mateřské školy. Stávající dřevěné dvoukřídlé dveře při změnách teploty nelze z důvodu kroucení rámu dveří zavírat a nefunguje elektrický vrátný, ve větrném počasí automatický zavírač dveře nezavře. KHS požaduje, aby skleněná výplň dveří byla v provedení nerozbitné sklo. MÚ vyzval firmu z oboru k návrhu řešení dveří. Fa Seidler navrhuje provést jednokřídlé dveře otevírané dovnitř s nerozbitným sklem, automatickým integrovaným zavíračem a elektrickým vrátným. Dveře vyhovují požadavkům hygieny a požární ochrany.

Usnesení:
Rada města souhlasí s výměnou vchodových dveří do budovy Mateřské školy ve Ždírci n.D. firmou Seidler Žďár n.S. dle předloženého návrhu v ceně 29.800,-Kč za kompletní výměnu dveří vč.DPH. Výměna bude provedena v dubnu t.r. 
Hlasování: 4 pro

5. Fond Vysočiny
Rada města vzala na vědomí rozhodnutí řídících výborů grantových programů o přidělení prostředků z Fondu Vysočiny. Město uspělo se žádostí na rozšíření bezdrátového rozhlasu do místních částí, ale žádost o dotaci na rekonstrukci místní komunikace ve Stružinci nebyla vyhodnocena kladně.
Rada projednala možnosti podání žádostí na dotace z nově vypsaných grantů Fondu Vysočiny.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s podmínkami smlouvy na čerpání prostředků z Fondu Vysočiny z grantového programu Rozvoj vesnice 2004-II ve výši 120.000,-Kč na projekt Výstavba bezdrátového rozhlasu v místních částech města a pověřila starostu podpisem smlouvy,
b) uložila starostovi a místostarostovi, aby předložili žádosti o přidělení grantu z Fondu Vysočiny v rámci grantových programů Sportoviště 2005, Bezpečná silnice 2005 a Čistá voda 2005.
Hlasování: 4 pro


53.schůze rady města se uskuteční ve středu 23.března 2005 v 15:00 hod.

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-52-web.pdf 75 kB Zápis z 52.schůze rady města ve formátu PDF