Zápis z 53.schůze rady města edit delete

31.3.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni:  Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář

Program schůze:
1) Program 15.zasedání zastupitelstva města
2) Uzavření veřejné soutěže č.1/2005
3) Prohlášení náhradníka volební strany členem zastupitelstva města
4) Stanovení postupu pro vyhodnocení veřejné výzvy z 16.2.2005
5) Přijetí pracovníka na výkon veřejně prospěšných prací
6) Provozní záležitosti ZŠ
7) Pořízení drobného dlouhodobého majetku, investice malého rozsahu
8) Výstavba dětského hřiště
9) Uzavření smlouvy o dílo
10) Informace o konání valné hromady Sdružení vlastníků lesa Ždírec
11) Pronájem pozemku
12) Projednání žádosti o prodloužení termínu splatnosti platby
13) Projednání návrhu pravidel pro přijímaní žadatelů do DPS
14) Příspěvek na akci „MISS PODOUBRAVÍ“
15) Příspěvek na provoz telefonů členů SDH Ždírec n.D.
16) Jmenování kronikáře
17) Souhlas s umístěním přístupových bodů bezdrátové sítě
18) Projednání možnosti spolupráce se zahraniční partnerskou obcí
19) Projednání žádosti občanů o opravu cest
20) Změna užívání bytových prostor
21) Oprava budovy hasičské zbrojnice na Kohoutově

 

1. Program 15.zasedání zastupitelstva města
Rada města stanovila program 15.zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 31.3.2005. 

2. Uzavření veřejné soutěže č.1/2005
Rada města se seznámila s výsledkem hodnocení nabídek ve veřejné soutěži č.1/2005 – ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005.
Hodnocení nabídek provedla komise jmenovaná radou města dne 16.3.2005. Na základě stanovených kritérií pro hodnocení nabídek na základě ekonomické výhodnosti stanovila jako nejvýhodnější nabídku podanou Českou spořitelnou, a.s. Praha. Nabídky v soutěži v otevřeném řízení podala dále Komerční banka, a.s. Praha  a ČSOB, a.s. Praha. Všechny nabídky splnily zadání zakázky.

Usnesení:
Rada města na základě hodnocení komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné soutěži č.1/2005 rozhodla o přidělení zakázky uchazeči Česká spořitelna, a.s. Praha. Česká spořitelna, a.s. předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku.
Rada města předloží zastupitelstvu města na 15.zasedání ke schválení podmínky smlouvy o úvěru na spolufinancování investičních akcí, předložené v nabídce České spořitelny, a.s. ve veřejné soutěži.
Hlasování: 5 pro

3. Prohlášení náhradníka volební strany členem zastupitelstva města
Starosta informoval radu města o vzdání se mandátu člena zastupitelstva panem Mgr.Jiřím Novákem k 18.3.2005. Důvodem vzdání se mandátu je podmínka zákona č.96/2005 Sb. o neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva s funkcí vedoucího příspěvkové organizace města Základní škola Ždírec n.D. Mandát pana Nováka zanikl v souladu s §55 odst.(2) písmeno b) zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů dne 18.3.2005 předáním písemné rezignace člena zastupitelstva starostovi.
Starosta vyzval první náhradnici volební strany Sdružení nezávislých kandidátů Ždírec nad Doubravou paní Zdeňku Lédlovou k přijetí mandátu. Paní Lédlová odmítla mandát přijmout z důvodu neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva s funkcí vedoucí organizační složky města Městská knihovna Ždírec n.D. dle zákona č.96/2005 Sb.
Druhým náhradníkem volební strany Sdružení nezávislých kandidátů Ždírec nad Doubravou je pan Miloš Mühlfait, který mandát člena zastupitelstva přijímá.

Usnesení:
Rada města v souladu se zákonem č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, dle §56, s platností od 19.března 2005 prohlásila členem Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou pana Miloše Mühlfaita, bytem Ždírec n.D., náhradníka volební strany Sdružení nezávislých kandidátů Ždírec nad Doubravou.
Hlasování: 5 pro

4. Stanovení postupu pro vyhodnocení veřejné výzvy z 16.2.2005
Rada města vzala na vědomí přihlášky podané v rámci veřejné výzvy na obsazení posice „zaměstnanec hospodářského a finančního oddělení“ městského úřadu. Starosta konstatoval, že podané přihlášky odpovídají co do úplnosti a správnosti veřejné výzvě, kterou rada vypsala 16.2.2005.

Usnesení:
Rada města:
1) jmenovala komisi pro vyhodnocení přihlášek podaných v rámci veřejné výzvy ve složení:  Ing. Jiří Uchytil, Ing. Jindřich Kyncl, Ing. Jiří Pavlíček, Jan Martinec, Helena Malá, Jana Uchytilová
2) stanovila termín pro vyhodnocení přihlášek a výběr uchazeče o zaměstnání do 13.dubna 2005
3) do stanoveného termínu předloží komise výsledek hodnocení veřejné výzvy radě města k rozhodnutí
Hlasování: 5 pro

5. Přijetí pracovníka na výkon veřejně prospěšných prací
Starosta informoval radu o nabídce Probační a mediační služby Havlíčkův Brod na zaměstnání 1 pracovníka na výkon trestu veřejně prospěšných prací. Práce budou vykonávány bez nároku na odměnu a jakékoliv požitky.

Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem Probační a mediační služby H.Brod a umožní výkon trestu veřejně prospěšných prací v rozsahu 400 hod. Výkon trestu bude realizován na údržbě veřejných ploch a výstavbě dětského hřiště. 
Hlasování: 5 pro

6. Provozní záležitosti ZŠ
Vedení ZŠ informovalo radu o problematice umístění dětí do mateřské školy ve školním roce 2005/2006. Škola požádá KHS kraje Vysočina o zvýšení kapacity MŠ tak, aby mohly být uspokojeny všechny žádosti o umístění dětí do školy. Vedení ZŠ i města rada podporují umístění dětí do odloučeného pracoviště školy v Horním Studenci.
Město obdrželo dotaci kraje Vysočina ve výši 5.100,-Kč na podporu zabezpečení vzdělávání handicapovaných žáků.

Usnesení:
Rada města:
1) vzala na vědomí informaci o návrhu vedení ZŠ Ždírec n.D. na řešení umístění dětí do mateřské školy ve školním roce 2005/2006 a pověřila ředitele ZŠ jednáním s rodiči o řešení problému,
2) rozhodla, že dotace kraje Vysočina ve výši 5.100,-Kč, určená na podporu a zabezpečování       handicapovaných žáků, bude použita na rekonstrukci školního hřiště ZŠ Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

7. Pořízení dlouhodobého majetku, investice malého rozsahu

Usnesení:
Rada města souhlasí:
1) s nákupem motorové pily pro potřeby SDH Ždírec n.D., JPO II v ceně do 20.000,-Kč
2) s objednáním výroby regálu a skříňky pro informační centrum v ceně 15.400,-Kč
3) s vybavením vchodových dveří do MŠ automatickým zavíračem a elektrickým vrátným; cena dveří do MŠ se zvýší o 10.000,-Kč na celkem 39.893,-Kč
4) s vybavením pracoviště zaměstnance hospodářského a finančního oddělení MÚ, tj. pracovního stolu, sestavy PC a víceúčelové tiskárny, vše ve výši do 70.000,-Kč
5) s nákupem řetězového kladkostoroje pro potřeby TS v ceně do 5.000,-Kč
6) s nákupem termoportu (tepelně izolovaná transportní nádoba) pro potřeby pečovatelské služby v ceně do 8.500,- Kč.
Finanční výdaje jsou v souladu s rozpočtem města na rok 2005. 
Hlasování: 5 pro

8. Výstavba dětského hřiště
Městský úřad společně se základní školou připravil studii dětského hřiště v lokalitě Družstevní ulice. Starosta vyzval celkem 5 výrobců zařízení pro dětská hřiště k podání cenové nabídky na vybavení a instalaci určeného zařízení.

Usnesení:
Rada města souhlasí se zveřejněním výzvy k podání cenové nabídky č.12/2005- dětské hřiště, Družstevní ulice. Termín odevzdání nabídek je 31.3.2005.
Hlasování: 5 pro

9. Uzavření smlouvy o dílo

Usnesení:
Rada města s uzavřením smlouvy o dílo:
1) s firmou ŠINDLAR s.r.o. Bor u Skutče na projekt „Studie projekčních parametrů     Doubravy v k.ú.Ždírec nad Doubravou“ v ceně díla 132.864,-Kč; projekt je dotován z prostředků Fondu Vysočiny částkou ve výši 99.648,-Kč
2) s městem Přibyslav na ukládání domovních odpadů na skládku Ronov nad Sázavou
3) s firmou DRUPOS-PROJEKT H.Brod na projekt kanalizace (zatrubnění příkopu) podél silnice I/34 a to v Kohoutově (45 m) v ceně 9.797,-Kč a na Benátkách (75 m) v ceně 17.612,-Kč
4) na dopracování projektu stavby „Železniční přejezd v průmyslové zóně SEVER“                    s firmou MIKO s.r.o. Havlíčkův Brod v ceně díla 71.400,-Kč
Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv.
Hlasování: 5 pro

10. Informace o konání valné hromady Sdružení vlastníků lesa Ždírec
Starosta informoval radu města o konání valné hromady Sdružení vlastníků lesa Ždírec, která se konala 9.3.2005. Pan Dušek seznámil valnou hromadu s výsledky hospodaření, s provedenou inventarizací majetku sdružení a s hospodářským plánem na rok 2005. Sdružení přijalo dalšího člena – vlastníka 69 ha lesa, rodinu Divišovu. Přistoupením nového člena do sdružení se sníží náklady dosavadních členů sdružení na společné činnosti (provoz kanceláře, plat polesného apod.) o 5%. Ze strany členů sdružení nejsou k práci polesného žádné výhrady.

11. Pronájem pozemku

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s a.s.Benzina Praha, na základě které Benzina, a.s. Praha pronajímá městu pozemek p.č.423/7 o výměře 76 m2 v k.ú.Ždírec n.D. pro stavbu chodníku u kruhového objezdu. Nájemné je stanoveno na 500,-Kč ročně, pronájem je sjednán na dobu neurčitou s platností od 1.1.2005.
Hlasování: 5 pro

12. Projednání žádosti o prodloužení termínu splatnosti platby

Usnesení:
Rada města vyhověla žádosti paní Ležalové o stanovení splátek kupní ceny bytu č.301/11. Část kupní ceny ve výši 100.000,00 Kč uhradila žadatelka dle smlouvy kupní, doplatek ve výši 200.000,00 Kč uhradí nejpozději do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy, tj. do 25.5.2005. Důvodem odkladu platby je vyřízení úvěru na koupi bytu.
Hlasování: 5 pro

13. Projednání pravidel pro přijímání žadatelů do DPS
Starosta předložil radě návrh pravidel, podle kterých bude rada města postupovat při výběru žadatelů do domů s pečovatelskou službou ve Ždírci n.D., Mírová 119 a Nad Řekou 562.

Usnesení:
Rada města souhlasí s vytvořením pravidel pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou města Ždírec nad Doubravou Mírová 119 a Nad Řekou 562 s účinností od 1.5.2005 a uložila starostovi, aby společně s pečovatelskou službou zpracoval návrh pravidel. 
Hlasování: 5 pro

14. Příspěvek na akci „MISS PODOUBRAVÍ“
Místostarosta informoval radu o finále soutěže Miss Podoubraví, která se koná 16.4.2005 a navrhl radě města přispět na zakoupení cen pro soutěžící.

Usnesení:
Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 1.000,-Kč na zakoupení cen pro soutěžící ve finále soutěže „Miss Podoubraví“, konané 16.dubna 2005. 
Hlasování: 5 pro

15. Příspěvek na provoz telefonů členů SDH Ždírec n.D.
Starosta předložil radě návrh na stanovení příspěvku na provoz mobilních telefonů velitele a zástupce velitele Sboru dobrovolných hasičů ve Ždírci n.D. členů jednotky JPO II.

Usnesení:
Rada města souhlasí s příspěvkem na provoz mobilních telefonů velitele a zástupce velitele SDH Ždírec n.D. ve výši 450,-Kč měsíčně vč.DPH s platností od 1.3.2005. Příspěvek je stanoven jako maximální. Náklady nad stanovenou výši hradí uživatelé telefonu. 
Hlasování: 5 pro

16. Jmenování kronikáře

Usnesení:
Rada města jmenovala pana Otakara Formánka, bytem Údavy kronikářem místní části Údavy s platností od 1.1.2005. 
Hlasování: 5 pro

17. Souhlas s umístěním přístupových bodů bezdrátové sítě

Usnesení:
Rada města souhlasí s umístěním přístupových bodů a zřízení přípojných uzlů bezdrátové metropolitní sítě Podoubraví na budovách ve vlastnictví města:
 - Základní škola Ždírec nad Doubravou, Horní Studenec 70
 - Základní škola Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou
 - kino, Brodská 120, Ždírec nad Doubravou
 - MÚ, Školní 500, Ždírec nad Doubravou
 - hasičská zbrojnice Kohoutov
 - bytový dům Údavy 43
 Podmínkou umístění přístupových bodů je splnění legislativních předpisů ze strany investora. 
Hlasování: 5 pro

18. Projednání možnosti spolupráce se zahraniční partnerskou obcí
Místostarosta informoval radu o potřebě získání zahraničního partnera – obce. Z hlediska získání možných dotačních titulů je výhodné, aby tímto partnerem byla obec (město) z příhraniční oblasti Rakouska.

Usnesení:
Rada města pověřila starostu a místostarostu jednáním s potenciálními partnery za účelem nalezení partnerského města z příhraniční oblasti ČR. 
Hlasování: 5 pro

19. Projednání žádosti občanů o opravu cest
Starosta informoval radu o žádosti občanů ze samot ve Studenci na Vyhnálově, Na Kopcích a Na Barchanci ve věci opravy cest v úseku Vyhnálov–Na Kopcích a silnice I/37–samota Na Barchanci.

Usnesení:
Rada města uložila starostovi, aby MÚ v rámci finančních možností, daných rozpočtem města, zajistil opravu místní komunikace Vyhnálov-Na Kopcích a MK v úseku silnice I/37-samota Na Barchanci v nejnutnějším rozsahu.  
Hlasování: 5 pro

20. Změna užívání bytových prostor
Starosta informoval radu o potřebě změny užívání bytových prostor v domě čp.120 v 2.nadzemním podlaží nad prostorami městské knihovny z prostor bytových na prostory nebytové. O uvedené prostory by bylo vhodné rozšířit plochu knihovny pro účely výstavní, půjčovní apod. Stávajícímu nájemci bytu je možné nabídnout náhradní ubytování vzhledem k věku v Domě s pečovatelskou službou.

Usnesení:
Rada města souhlasí:
1) se změnou bytových prostor v 2.NP domu čp.120, Brodská ul., Ždírec n.D. nad prostorami knihovny na prostory nebytové; prostory budou využity pro kulturní a společenskou činnost – rozšíření městské knihovny
2) s tím, aby město nabídlo stávajícímu nájemci odpovídající bytové prostory v bytech ve vlastnictví města 
Hlasování: 5 pro

21. Oprava budovy hasičské zbrojnice na Kohoutově
Starosta informoval radu o zajištění opravy budovy hasičské zbrojnice na Kohoutově, která byla poškozena nákladním automobilem při dopravní nehodě. Fa Josef Bříza zajistí potřebnou opravu během jara. Pan Bříza zjistí rozsah a přibližné náklady opravy a předloží radě návrh na zajištění opravy.


54.schůze rady města se uskuteční ve středu 13.dubna 2005 v 15:00 hod.

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-53-web.pdf 99 kB Zápis z 53.schůze rady města ve formátu PDF