Zápis z 54.schůze rady města edit delete

18.4.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni:  Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář

Program schůze:
1) Vyhodnocení cenových nabídek v soutěži č.4/2005, 5/2005, 6/2005, 12/2005
2) Vypsání soutěže k podání cenové nabídky
3) Záležitosti ZŠ
4) Zakoupení komunální techniky
5) Měření rychlosti na silnicích I. a II.třídy
6) Řešení dopravní situace v ulici 5.května
7) Rozpočet sociálního fondu města na rok 2005
8) Projednání návrhu pravidel pro přijímaní žadatelů do DPS a provozního řádu DPS
9) Příspěvek na činnost SK Dekora
10) Informace o realizaci grantu Krajina Vysočiny 2004 – II
11) Převod peněz do Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.D.
12) Souhlas s věcným břemenem
13) Vyhodnocení veřejné výzvy č.1/2005
14) Přijetí zaměstnance do pracovního poměru na dobu určitou
15) Stanovení podmínek pro údržbu veřejné zeleně
16) Žádost o odkoupení pozemku
17) Odkoupení pozemku z nabídky PF ČR
18) Opravy, rekonstrukce a výstavba kanalizace

 

1. Vyhodnocení cenových nabídek v soutěži č.4/2005, 5/2005, 6/2005, 12/2005
Rada města vyhodnotila cenové nabídky podané na výstavbu místních komunikací.

Usnesení:
Rada města vyhodnotila nabídky a stanovila pořadí uchazečů o zakázku následovně:

4/2005 - Komunikace Nad Řekou III
1. M-SILNICE, a.s. Havlíčkův Brod, nabídnutá cena  439.797,-Kč
2. COLAS, a.s. Žďár nad Sázavou, nabídnutá cena  441.536,-Kč
3. Dvořák, Havlíčkův Brod, nabídnutá cena   467.118,-Kč
4. SKANSKA DS, a.s. Prostějov, nabídnutá cena  600.147,-Kč

5/2005 - Komunikace U Lesa
1. M-SILNICE, a.s. Havlíčkův Brod, nabídnutá cena  666.348,-Kč
2. COLAS, a.s. Žďár nad Sázavou, nabídnutá cena  668.267,-Kč
3. Dvořák, Havlíčkův Brod, nabídnutá cena   849.952,-Kč
4. SKANSKA DS, a.s. Prostějov, nabídnutá cena  982.698,-Kč

6/2005 - Komunikace Nad Řekou II
1. M-SILNICE, a.s. Havlíčkův Brod, nabídnutá cena  754.755,-Kč
2. COLAS, a.s. Žďár nad Sázavou, nabídnutá cena  758.390,-Kč
3. Dvořák, Havlíčkův Brod, nabídnutá cena   761.483,-Kč
4. SKANSKA DS, a.s. Prostějov, nabídnutá cena  1.092.096,-Kč

 

12/2005 – Vybavení dětského hřiště, Družstevní ul.
Ze 4 podaných nabídek na vybavení dětského hřiště vyhodnotila rada města na základě doporučení zaměstnanců ZŠ jako nejvýhodnější nabídku fy KARIM, spol s r.o. Kroměříž v ceně  208.310,-Kč.

Rada města pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo se společností M-SILNICE, a.s. odštěpný závod Havlíčkův Brod na realizaci akcí č.4,5,6/2005 a se společností  KARIM, s.r.o.Kroměříž na realizaci akce č.12/5005.
Hlasování: 5 pro

2. Vypsání soutěže k podání cenové nabídky

Usnesení:
Rada města vypsala soutěž k podání cenové nabídky na realizaci díla:
a) č.13/2005 – Provozní a skladový objekt SDH Ždírec n.D.
b) č.14/2005 – Výstavba technické budovy na městském hřbitově
Hlasování: 5 pro

3. Záležitosti ZŠ
Vedení ZŠ informovalo radu o jednání s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina ve věci zvýšení kapacity MŠ. KHS pro rok 2005/2006 souhlasí se zvýšením počtu dětí o 5 nad stanovenou kapacitu. Kapacita MŠ Ždírec n.D. bez MŠ H.Studenec tak bude 70 dětí.
Vedení ZŠ požádalo KHS o vyjádření k možnosti zvýšení kapacity MŠ Ždírec n.D. od školního roku 2006/2007 na 75 dětí. KHS souhlasí za podmínky zvýšení kapacity sociálního zařízení MŠ.
Vedení školy informovalo radu o uzavření mateřské školy v období 5 týdnů v době od 18.7. do 19.8.2005. Důvodem uzavření je zejména nutnost čerpání řádné dovolené učitelek a zaměstnanců školy. Ředitel informoval radu o přijatých ozdravných opatřeních v ZŠ.

Usnesení:
Rada města:
1) vzala na vědomí informaci o stanovení počtu dětí v MŠ Ždírec n.D. na školní rok 2005/2006 na počet 70
2) uložila městskému úřadu a vedení ZŠ Ždírec n.D. připravit na 1. pololetí roku 2006 stavební rozšíření sociálního zařízení v mateřské škola dle požadavku KHS kraje Vysočina
3) vzala na vědomí plán ozdravných opatření ZŠ pro rok 2005
Hlasování: 5 pro

4. Zakoupení komunální techniky

Usnesení:
Rada města souhlasí:
1)  se zakoupením travního žacího stroje Starjet 2000/102/18 H + čelní shrnovací radlice 110 cm pro potřeby OS technické služby v ceně 120.000,-Kč
2)  s prodejem travního žacího stroje MTD formou protiúčtu při koupi stroje Starjet za cenu 30.000,-Kč.
Finanční výdaje jsou v souladu s rozpočtem města na rok 2005. 
Hlasování: 5 pro

5. Měření rychlosti na silnicích I. a II.třídy
Starosta informoval radu o podmínkách měření rychlosti vozidel na silnicích I. a II. třídy, případně místních komunikacích soukromými firmami. Podle výkladu odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra je právní stav následující:
- měření rychlosti může provádět soukromá firma za splnění podmínek nařízení vlády č.469/2000 Sb. (úřední měření)
- firma ihned po provedení měření předá všechny podklady o provedeném výsledku měření správnímu orgánu, který zahájí správní řízení
- správní orgán musí prokázat, že došlo k přestupku povoláním svědků a to především zaměstnanců soukromé firmy, která prováděla měření; při případném odvolání postiženého řidiče lze očekávat, že bude vznesena námitka, že důkaz předložený zaměstnancem měřící firmy za úplatu bude považován za nevěrohodný a bude vyloučen z důkazního řízení.
- příjem z pokut uložených ve správním řízení je příjmem úřadu, který má správní orgán (Chotěboř)

Na základě tohoto výkladu doporučuje MV provádět měření rychlosti buď ve spolupráci s Policií ČR, nebo uzavřít veřejnoprávní smlouvu o spolupráci s městkou policií města, které měření provádí.

6. Řešení dopravní situace na ulici 5.května
Starosta informoval radu o průzkumu, který provedl MÚ mezi občany s trvalým bydlištěm v ulici 5.května ve věci řešení napojení ulice na silnici II/345 a I/34. MÚ dodal do 24 domácností dotazník s návrhem 3 variant řešení dopravního napojení. Průzkum byl proveden na základě iniciativy několika občanů bydlících v lokalitě. Termín odevzdání odpovědí byl stanoven na 31.3.2005.
1. Zachovat stávající úpravu.
Pro variantu bylo doručeno 10 odpovědí = 24 voličů.
2. Obnovit provoz v uličce mezi pozemkem rodiny P. a Z. jako jednosměrný s tím, že by byl využit pouze pro vjezd ze Žďárské ulice. K výjezdu na Žďárskou ul. by i nadále sloužila jednosměrná komunikace na náměstí. Na Žďárské lze doplnit dopravní značení o „zakázat odbočení pro nákladní vozidla“.
Pro variantu byly doručeny 3 odpovědi = 6 voličů.
3. Obnovit provoz dle varianty 2., ale uzavřít část Spojovací ul. mezi domy rodiny Ch. a J.
Pro variantu bylo doručeno 7 odpovědí = 19 voličů.
Anketní lístek neodevzdaly 4 domácnosti, ve kterých žije 10 voličů.

Usnesení:
Rada města:
1. vzala na vědomí průzkum názoru občanů z ulice 5.května
2. rozhodla, že město zachová v lokalitě stávající dopravní značení
3. uložila starostovi, aby občany s výsledkem průzkumu písemně seznámil
Hlasování: 5 pro

7. Rozpočet sociálního fondu města na rok 2005

Usnesení:
Rada města schválila návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 2005, předložený městským úřadem. Rozpočet SF tvoří přílohu zápisu z 54.schůze rady města.
Hlasování: 5 pro

8. Projednání pravidel pro přijímání žadatelů do DPS a provozního řádu DPS
Starosta předložil radě návrh pravidel, podle kterých bude rada města postupovat při výběru žadatelů do domů s pečovatelskou službou ve Ždírci n.D., Mírová 119 a Nad Řekou 562 a dále návrhu provozního řádu domů s pečovatelskou službou.

Usnesení:
Rada města schválila:
a)  pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví a správě města Ždírec nad Doubravou
b) provozní řád domů s pečovatelskou službou ve vlastnictví a správě města Ždírec nad Doubravou
Dokumenty dle odst. a) a b) nabývají účinnosti od 1.června 2005. 
Hlasování: 5 pro

9. Příspěvek na činnost SK Dekora
Volejbalový oddíl SK Dekora Ždírec n.D. požádal radu města o příspěvek ve výši 1.800,-Kč na zakoupení volejbalových míčů. Rada konstatovala, že zastupitelstvo města při schvalování příspěvku SK Dekora Ždírec n.D. vyčlenilo na činnost volejbalového oddílu částku ve výši 20.000,-Kč. Z tohoto důvodu je nutné, aby potřeby oddílu řešil výkonný výbor SK Dekora ze svých rozpočtových zdrojů.

Usnesení:
Rada města souhlasí:
1. s převodem příspěvku ve výši 40.000,-Kč sdružení SK Dekora Ždírec n.D.
2. s poskytnutím částky ve výši 3.000,-Kč na ceny pro účastníky X. ročníku sedmiboje netradičních disciplin, pořádaným odborem SPV SK Dekora Ždírec n.D. 8.5.2005
Příspěvky jsou poskytnuty v souladu s rozpočtem města.
Hlasování: 5 pro

10. Informace o realizaci grantu Krajina Vysočiny 2004 - II
Starosta informoval radu o rozsahu projektu „Studie projekčních parametrů Doubravy v k.ú. Ždírec nad Doubravou“, který zpracovává pro město fa Šindlar s.r.o. v rámci grantu Krajina Vysočiny 2004 – II. Předmětem studie je kompletní tachymetrické zaměření k.ú., návrh řešení revitalizace nivy Doubravy, stanovení zátopové hladiny a její zapracování do ortofotomapy, návrh protipovodňových opatření a další vodohospodářské úpravy. Projektant řeší společně území horního toku Doubravy na k.ú. Krucemburk (Hluboká, Staré Ransko), Ždírec n.D. a Sobíňov. Projektant bude studii konzultovat průběžně s s.p. Povodí Labe. Na konci června představí návrh projektu zástupcům města k připomínkování.

11. Převod peněz do Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města schválila převod výnosu z prodeje bytu č.302/11 ve výši 280.000,- Kč do fondu rozvoje města Ždírec nad Doubravou, ve smyslu znění čl.2 odstavce d) vyhlášky č.1/2004 „Fond rozvoje bydlení města Ždírec nad Doubravou“. Vyhláška ukládá vložit do fondu nejméně 50% výnosů z prodeje obytných domů a bytů z majetku obce realizovaných od roku 1999 do doby splacení státní půjčky.
Hlasování: 5 pro

12. Souhlas s věcným břemenem

Usnesení:
Rada města souhlasí se zřízením bezplatného věcného břemene pro uložení telefonního kabelu na pozemku p.č.342/84 k.ú. Ždírec n.D. a  vnitřních telekomunikačních rozvodů v budově čp.560 – Dům s pečovatelskou službou.
Hlasování: 5 pro

13. Uzavření veřejné výzvy č.1/2005
Rada města projednala zprávu komise rady, jmenované k hodnocení uchazečů o zaměstnání, kteří podali přihlášku dle veřejné výzvy č.1/2005 na obsazení pracovního místa referenta městského úřadu. Komise rady posoudila podané přihlášky a 9.4.2005 s každým jednotlivcem provedla individuální pohovor o podmínkách zaměstnání. Komise doporučila radě vyhodnotit veřejnou výzvu ve smyslu znění §6 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů na základě svého hodnocení.

Usnesení:
Rada města:
1. rozhodla, že město uzavře pracovní smlouvu na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce na obsazení posice „referent hospodářského a finančního oddělení města, zařazený do městského úřadu s paní Naděždou L. Pracovní zařazení 8 platová třída
2. uložila starostovi a vedoucí hospodářského a finančního oddělení, aby stanovili podmínky pracovní smlouvy, zejména pracovní náplň a další náležitosti smlouvy a dále dohodli s uchazečkou o zaměstnání termín nástupu do zaměstnání.
Hlasování: 5 pro

14. Přijetí zaměstnance do pracovního poměru na dobu určitou
Rada města projednala návrh starosty na řešení personálního obsazení městského úřadu po dobu dlouhodobé nemoci paní B. Starosta navrhl radě přijetí zaměstnance do pracovního poměru na dobu určitou. Zkušební doba je stanovena na 1 měsíc.

Usnesení:
Rada města souhlasí s přijetím zaměstnance zařazeného do městského úřadu do pracovního poměru na dobu určitou po dobu nemoci paní Pavlíny B. a pověřila starostu předložením návrhu personálního řešení. Zkušební doba je stanovena na 1 měsíc.
Hlasování: 5 pro

15. Stanovení podmínek pro údržbu veřejné zeleně
Starosta informoval radu o návrhu p.Martina Havelky na údržbu veřejné zeleně.

Usnesení:
Rada města:
1. rozhodla, že město uzavře smlouvu o dílo údržbu veřejné zeleně, tj. sečení a vyžínání travnatých ploch a na likvidaci náletových dřevin na veřejných prostranstvích v místních částech města v roce 2005 s Martinem Havelkou
2. rozhodla, že město změní podmínky smlouvy o dílo, stanovené ve smlouvě o dílo z 20.6.2002, uzavřené mezi městem a p.Kalitou tak, že smlouva bude uzavřena na rok 2005 v rozsahu dle skutečné potřeby údržby ploch
3. rozhodla, že město přijme pro potřeby údržby ploch veřejné zeleně zaměstnance na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti z řad občanů města
4. uložila starostovi a vedoucímu TS dohodnout rozsah a podmínky údržby travnatých ploch v roce 2005 ve smyslu znění bodu č.1., 2. a 3. tohoto usnesení.
Hlasování: 5 pro

16. Žádost o odkoupení pozemku
Starosta informoval radu o potřebě odkoupení pozemku p.č.570/14 o výměře 670 m2 od obce Sobíňov. Jedná se o pozemek pod bývalou státní silnicí, který se původně nacházel v k.ú. Sobíňov a nyní tvoří přístup k přečerpávací stanici splaškové kanalizace a dále příjezd k několika areálům podnikatelů na průmyslové zóně I – JIH.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město požádalo obec Sobíňov o prodej pozemku a v případě souhlasu o stanovení kupních podmínek.
Hlasování: 5 pro

17. Odkoupení pozemku z nabídky Pozemkového fondu ČR

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby se město zúčastnilo dne 10.5.2005 soutěže na prodej pozemků v k.ú. Ždírec n.D. a to pozemků p.č.646 o výměře 1681 m2 a pozemku p.č.647 o výměře 288 m2.
Hlasování: 5 pro

18. Opravy, rekonstrukce a výstavba kanalizace
Starosta informoval radu o nutnosti provedení oprav a rekonstrukce kanalizačních řadů v ulici Na Balkáně, Stará a Příčná.
Město objednalo projekt zatrubnění části příkopy u silnice I. třídy v Kohoutově a Benátkách. Projekt zpracovává DRUPOS Chotěboř. Ředitelství silnic a dálnic správa Jihlava se zatrubněním nesouhlasí z důvodu neřešení odvodu dešťové vody a nebezpečí podmáčení  komunikace.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město zadalo Josefu Markovi opravy a rekonstrukce kanalizačního řadu:
1. opravu kanalizační šachty v ulici Na Balkáně a zpevnění části komunikace podél kanalizace
2. rekonstrukci kanalizace DN 300 v délce 40 m ulici Stará
3. výstavbu odvodnění části komunikace Příčná DN 200 v délce 40 m
Hlasování: 5 pro

55.schůze rady města se uskuteční ve středu 27.dubna 2005 v 15:00 hod.

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-54-web.pdf 100 kB Zápis z 54.schůze rady města ve formátu PDF