Zápis z 55.schůze rady města edit delete

28.4.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka
Omluven: Hubert Kolář

Program schůze
1) Stanovení ceny za provedené služby
2) Realizace pohotovosti výjezdové jednotky v roce 2006
3) Vyhodnocení cenových nabídek v soutěži č.11/2005
4) Prodej vyřazeného materiálu
5) Podání žádosti o státní podporu opravy budovy kina
6) Informace o průběhu výstavby DPS
7) Informace o jednání se zástupci Českých drah, a.s.
8) Informace o přípravě rekonstrukce Chrudimské ulice
9) Převod vodovodního řadu
10) Personální záležitosti


1. Stanovení ceny za provedené služby

Usnesení:
Rada města stanovila s platností od 1.června 2006:
1) cenu za službu praní a následné žehlení prádla v rámci živnostenského povolení na 40,- Kč za 1 kg prádla. V ceně jsou zahrnuty všechny režijní náklady spojené s praním a žehlením.
2)  cenu za výkon pečovatelské služby „výdej oběda ve výdejně stravy v DPS“ na 3,- Kč za 1 oběd.
Hlasování: 4 pro

2. Realizace pohotovosti výjezdové jednotky v roce 2006

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město realizovalo v roce 2006 pohotovost výjezdové jednotky v režimu JPO II. Rada při přípravě rozpočtu města na rok 2006 předloží zastupitelstvu návrh na spolufinacování provozu jednotky v režimu JPO II. 
Hlasování: 4 pro

3. Vyhodnocení cenové nabídky v soutěži č. 11/2005
Rada města vyhodnotila cenové nabídky podané na opravu části Liběcké ulice.

Usnesení:
Rada města vyhodnotila nabídky a stanovila pořadí uchazečů o zakázku následovně:
1. COLAS, a.s. Žďár nad Sázavou, nabídnutá cena  584.557,-Kč
2. Dvořák, Havlíčkův Brod, nabídnutá cena   667.561,-Kč
3. M-SILNICE, a.s. Havlíčkův Brod, nabídnutá cena  685.259,-Kč

Rada města pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo se společností COLAS, a.s. Žďár nad Sázavou na realizaci akce.
Hlasování: 4 pro

4. Prodej vyřazeného materiálu

Usnesení:
Rada města rozhodla o prodeji 13 ks vyřazených sloupů VO za cenu železného šrotu. 
Hlasování: 4 pro

5. Podání žádosti o státní podporu opravy budovy kulturního zařízení
Rada města projednala podmínky státní podpory reprodukce majetku dané programem Ministerstva financí č.298110. Město v rámci tohoto programu žádalo o podporu na opravu budovy kulturního zařízení neúspěšně již v roce 2004.

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město podá žádost o získání podpory na opravu budovy kulturního zařízení ve Ždírci n.D., Brodská 120 v rámci programu MF ČR č.298110. Rada města uložila starostovi, aby městský úřad vypracoval žádost a doručil ji do 31.5.2005 na MF ČR.
Hlasování: 4 pro

6. Informace o průběhu výstavby DPS.
Starosta informoval radu o průběhu výstavby Domu s pečovatelskou službou Nad Řekou 560. Výstavba probíhá podle schváleného harmonogramu. Starosta navrhl radě prohlídku stavby během příštího zasedání. Na příští schůzi předloží fa STAVOINTERIER soupis víceprací a změn, které jsou prováděny po dohodě s městem.

7. Informace o jednání se zástupci Českých drah, a.s.
Starosta a místostarosta informovali radu o jednání se zástupci Českých drah, a.s. a zástupci fy Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, s.r.o. ve věci přípravy realizace autobusového terminálu v prostoru nádraží ČD.

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město podá žádost o pronájem ploch ve vlastnictví a.s. České dráhy, sousedících s pozemky ve vlastnictví města v Nádražní ulici, na kterých je situováno umístění autobusového terminálu. Město požádá o pronájem ploch s možností uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě předmětných pozemků.
Hlasování: 4 pro

8. Informace o přípravě rekonstrukce Chrudimské ulice
Starosta informoval radu o stavu přípravy rekonstrukce Chrudimské ulice. Město ze svých prostředků hradí rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení. Ředitelství silnic a dálnic správa Jihlava připravilo výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č.40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek a na základě plné moci udělené radou města je součástí výzvy podání nabídky na rekonstrukci chodníků. Výměnu veřejného osvětlení bude řešit město  společně s a.s. Citelum, provozovatelem VO.

9. Převod vodovodního řadu
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. schválilo žádost města o převod vodovodního řadu v ulici Ve Vilkách do majetku akciové společnosti. Vklad je připravován na II.pololetí roku 2005 po provedení aktuálního ocenění majetku města ve smyslu usnesení zastupitelstva města z 31.3.2005.

10. Personální záležitosti

Usnesení:
Rada města:
a)  stanovila s platností od 1.května 2005:
   - počet zaměstnanců zařazených v městském úřadu na 7
   - počet zaměstnanců organizačních složek na 9
b)  rozhodla o přijetí paní Venduly O., bytem Ždírec n.D., od 1.6.2005 do pracovního poměru na dobu určitou po dobu nemoci paní Pavlíny B.; zkušební doba je stanovena na 1 měsíc.
Hlasování: 4 pro

56.schůze rady města se uskuteční ve středu 11.května 2005 v 15:00 hod.

 

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-55-web.pdf 77 kB Zápis z 55.schůze rady města ve formátu PDF