Zápis z 56.schůze rady města edit delete

12.5.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni:  Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář

Program schůze
1) Pronájem bytů v DPS
2) Přidělení dotace na výstavbu bytů
3) Uzavření smlouvy s obcí Škrdlovice
4) Informace o přípravě setkání rodáků 2005
5) Vyhodnocení cenových nabídek v soutěži č.8/2005 a 13/2005
6) Uzavření smluv na granty z Fondu Vysočiny
7) Informace o průběhu výstavby DPS
8) Projednání nabídek na opravy místních komunikací
9) Uzavření kupní smlouvy
10) Prodloužení pronájmu pozemků
11) Převod investorství stavby
12) Různé

 

1. Pronájem bytů v DPS
Rada města projednala návrh pronájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 a Mírová 119,  předložený pečovatelskou službou a MÚ po vyhodnocení podaných žádostí zájemců o pronájem bytu v DPS.

Usnesení:
Rada města:
a) rozhodla o pronájmu bytů:
1) Dům s pečovatelskou službou Ždírec n.D., Nad Řekou 560
- byt č.1,  manželé Vavrouškovi
- byt č.2,  manželé Jílkovi
- byt č.3, Zdenka S.
- byt č.4, Karel R.
- byt č.5, František Š.   
- byt č.6, Květa Z.
- byt č.7, Jiřina V.
- byt č.8, manželé M.
- byt č.9, manželé J.
- byt č.10, Vlasta T.
- byt č.11, Helena J.
- byt č.12, Jaroslava S.
- byt č.13, Marie P.
- byt č.14, Ladislav H.
- byt č.15, manželé Pochobradských
- byt č.16, Jan Ch. a Jana S.
- byt č.17, Jiřina O.
- byt č.18, Miluše N.
- byt č.19, Vladimíra K.
- byt č.20, Marie F.

2) Dům s pečovatelskou službou Ždírec n.D., Mírová 119 - byt č.3, Irena H.

b) uložila městskému úřadu zpracovat návrh nájemních smluv, které budou obsahovat podmínky stanovené radou města v Domovním řádu DPS a dokumentem Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv a dále podmínkami vyplývajícími ze smlouvy uzavřené mezi městem a Státním fondem rozvoje bydlení na výstavbu DPS
c) pověřila městský úřad a organizační složku Pečovatelská služba jednat se zájemci o pronájmech bytů o případné vzájemné směně bytu a dalších podmínkách pronájmu.

Pronájem bytů bude realizován nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na výstavbu DPS Ždírec n.D., Nad Řekou 560.
Hlasování: 5 pro

2. Přidělení dotace na výstavbu bytů
Město obdrželo příslib od SFRB na získání státní dotace ve výši 1,65 mil.Kč na rekonstrukci 2.NP a podkroví budovy bývalé pošty ve Ždírci n.D., Žďárská 1 na 3 byty. MÚ vyzve 3 projektové firmy k předložení nabídek na zpracování projektové dokumentace.

3. Uzavření smlouvy s obcí Škrdlovice

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s uzavřením “Smlouvy o zajištění pravidelné úpravy a propagace turistických lyžařských tratí“ mezi obcí Škrdlovice a městem Ždírec nad Doubravou na údržbu tratí v I. pololetí roku 2005
b) projednala a odsouhlasila sumář pracovních cest sněžnou technikou, na základě kterého uhradí město Ždírec n.D. obci Škrdlovice náklady na úpravy lyžařských tratí 
Hlasování: 5 pro

4. Informace o přípravě setkání rodáků 2005
Starosta informoval radu o přípravě a zajištění oslav 100.výročí Sboru dobrovolných hasičů ve Ždírci a setkání ždíreckých rodáků ve dnech 6. a 7. srpna 2005. Rada vzala informaci na vědomí.

Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem programu a jeho finančním zajištěním, které je v souladu s rozpočtem města na rok 2005.
Hlasování: 5 pro

5. Vyhodnocení cenové nabídky v soutěži č. 8/2005 a 13/2005
Rada města vyhodnotila cenové nabídky podané na rekonstrukci rozvodů vody v areálu SK Dekora. Cenovou nabídku podali p.Dušek – INKLEZ a p.Kovačka, nabídku nepodal p.Ondráček.
Rada dále vyhodnotila cenové nabídky na výstavbu provozní budovy SDH Ždírec n.D. v prostoru u ČOV. Nabídky podali celkem 4 firmy.

Usnesení:
1) Soutěž č.8/2005:
Rada města vyhodnotila nabídky uchazečů a rozhodla, že město uzavře smlouvu o dílo s firmou DUŠEK Bedřich, sdružení INKLEZ, Havlíčkův Brod.
Rada města pověřila starostu dojednáním rozsahu prací a podpisem smlouvy o dílo s firmou na realizaci akce.
2) Soutěž č.13/2005
Rada města:
- se seznámila s nabídkami uchazečů
- uložila starostovi jednat se zájemci o výstavbu o možnostech snížení nákladů stavby
- uložila městskému úřadu připravit návrh financování stavby
Po zajištění financování, upřesnění rozsahu prací a případné úpravě cenových nabídek rada rozhodne o výběru dodavatele stavby.
Hlasování: 5 pro

6. Uzavření smluv na granty z Fondu Vysočiny
Rada města vzala na vědomí rozhodnutí řídících výborů grantových programů o přidělení prostředků z Fondu Vysočiny.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s podmínkami smlouvy na čerpání prostředků z Fondu Vysočiny z grantového programu Bezpečná silnice 2005 ve výši 17.000,-Kč na akci “Zvýšení bezpečnosti dopravy na křižovatce ulic Žďárská a U Pošty“,
b) souhlasí s podmínkami smlouvy na čerpání prostředků z Fondu Vysočiny z grantového programu Sportoviště 2005 ve výši 80.000,-Kč na projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovním areálu města“
c) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv na čerpání grantů
Hlasování: 5 pro

7. Informace o průběhu výstavby DPS.
Starosta informoval radu o průběhu výstavby Domu s pečovatelskou službou ve Ždírci n.D., Nad Řekou 560. Fa Stavointerier společně s MÚ připravila soupis dohodnutých více a méněprací na stavbě k 1.5.2005.
a) práce, které nebudou realizovány v rámci stavby DPS činí  224.153,-Kč bez DPH.
b) vícepráce objednané městem činí 192.000,-Kč bez DPH

Usnesení:
Rada města schválila objem víceprací a méněprací, provedených dodavatelem na objektu DPS Ždírec n.D. 20 bytů k 1.květnu 2005 a odsouhlasený technickým a stavebním dozorem města.
Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu zápisu ze schůze rady.
Hlasování: 5 pro

8. Projednání nabídek na opravy místních komunikací
Rada města posoudila nabídku a.s. M-Silnice Havl.Brod na opravy a drobné stavby místních komunikací, jejichž realizace je schválena usnesením zastupitelstva.

Usnesení:
Rada města souhlasí s realizací staveb a oprav místních komunikací (ceny s DPH):
1) H.Studenec, stavba MK pro 2 RD   192.200,-Kč
2) H.Studenec, oprava MK u kostela   80.203,-Kč
3) H.Studenec, dvůr a  vjezd u hostince  100.000,-Kč
4) Údavy, chodník + MK u požární nádrže  290.000,-Kč
5) Stružinec MK     150.000,-Kč

Rada města pověřila starostu dojednáním rozsahu prací v souladu s nabídkou a potřebami oprav podpisem smlouvy o dílo s firmou na realizaci akce.
Hlasování: 5 pro

9. Uzavření kupní smlouvy

Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem a podmínkami kupní smlouvy č.1003680518 na koupi pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ PK - p.č.646 a 647 v k.ú. Ždírec nad Doubravou o celkové výměře 1969 m2. Smlouva bude uzavřena mezi Pozemkovým fondem ČR a městem Ždírec nad Doubravou.
Kupní cena za pozemky je stanovena na základě nabídky města z veřejné obchodní soutěže, konané dne 10.5.2005 na 9100,-Kč celkem.
Rada města pověřila starostu podpisem kupní smlouvy č.1003680518.
Hlasování: 5 pro

10. Prodloužení pronájmu pozemků

Usnesení:
Rada města rozhodla o prodloužení doby určité na pronájem pozemků v průmyslové zóně II – SEVER, k.ú.Horní Studenec společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. pro uložení výkopové zeminy na termín 30.června 2005.
Hlasování: 5 pro

11. Převod investorství stavby

Usnesení:
Rada města:
a) rozhodla, že město Ždírec nad Doubravou převezme investorství stavby železničního přejezdu na křížení komunikace v průmyslové zóně a železniční trati od společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. po vzájemné dohodě stran.
b) uložila městskému úřadu požádat drážní stavební úřad o provedení změny a prodloužení platnosti stavebního povolení do 30.6.2007.
Hlasování: 5 pro

12. Různé:
a) Místostarosta navrhl radě připravit obecně závaznou vyhlášku o čistotě města. Rada souhlasí s přípravou vyhlášky.
b) Místostarosta informoval dále radu o tom, že město získalo od Ministerstva kultury grant ve výši 17 tis.Kč na pořízení počítače do knihovny pro provoz internetu pro veřejnost.
c) Rada projednala možnost zaměstnání občanů města vedených úřadem práce jako nezaměstnaní na veřejně prospěšných pracích. Starosta projedná tuto věc s vedoucími organizačních složek města.
d) Městský úřad zaslal Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových žádost o prodej pozemku p.č.st.702 ve Ždírci n.D. Na pozemku je vybudována čekárna na autobusové zastávce.
e) Starosta informoval radu o poděkování manželů T. za vstřícný postup úředníků města při vyřizování půjčky z FRB.
f) Hudební skupina Doubravka vyjádřila radě města poděkování za finanční zajištění akcí pořádaných Klubem seniorů.
d) Starosta na základě žádosti občanů Nového Ranska a Benátek požádal a.s. ČSAD Ústí n.O. o zařazení zastávek v těchto místních částech do autobusové linky Ústí n.O. - Č.Budějovice. Vedení a.s. žádosti nemůže vyhovět, jelikož na trase je těchto žádostí více a při jejich splnění by podle názoru a.s. z rychlíkového dálkového spoje vznikl spoj místní, který by již neplnil účel, pro který byl zřízen.


57.schůze rady města se uskuteční ve středu 18.května 2005 v 16:00 hod.

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-56-web.pdf 86 kB Zápis z 56.schůze rady města ve formátu PDF