Zápis z 57.schůze rady města edit delete

20.5.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář
Omluven: Jan Matějka

Program schůze
1) Program 16.zasedání zastupitelstva města
2) Doručování doručenek a písemností
3) Uzavření smlouvy o věcném břemeni
4) Objednání kalendáře
5) Objednání stavebních prací
6) Příspěvek na činnost neziskové organizace
7) Pronájem bytu
8) Změna kultury pozemků
9) Vyřizování reklamací vad na bytových domech
10) Souhlas s investiční akcí

 

1. Program 16.zasedání zastupitelstva města
Rada města schválila návrh programu zasedání zastupitelstva předložený starostou.

2. Doručování doručenek a písemností
Starosta informoval radu o narůstajících nákladech na doručování dopisů a písemností zejména pro výkon státní správy ( matrika, stavební úřad) a navrhl, aby MÚ zajistil na doručování zaměstnance na dohodu, který by doručování prováděl. Rada souhlasí a pověřila starostu, aby se danou záležitostí zabýval.

3. Uzavření smlouvy o věcném břemeni

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.IE-40-050561/VB/28“ pro uložení rozvodů elektřiny na pozemcích města v ulici Chrudimská a U Pošty. Břemeno bude zřízeno ve prospěch Východočeské energetiky, a.s. Hradec Králové.
Hlasování: 4 pro

4. Objednání kalendáře
Starosta informoval radu o nabídkách několika firem na dodání stolních kalendářů na rok 2006 s motivy z Vysočiny a Železných hor. Rada pověřila starostu a místostarostu tím, aby iniciovali vydání kalendáře společně s obcemi Podoubraví s využitím fotografií pořízených pro připravovanou brožurku o obcích svazku.

5. Objednání stavebních prací
Rada města projednala návrh na provedení rekonstrukce toalet a zpevnění dvorku a zadního vjezdu u hostince v Horním Studenci čp.14.

Usnesení:
Rada města souhlasí s provedením oprav budovy, příjezdové komunikace a dvora hostince v Horním Studenci 14. Rozsah prací dohodne s dodavatelem oddělení výstavby města. Financování rekonstrukce a oprav je v souladu s rozpočtem města.
Hlasování: 4 pro

6. Příspěvek na činnost neziskové organizace

Usnesení:
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,-Kč Oblastní charitě Havlíčkův Brod, Středisku rané péče na zajištění péče pro klienta ze Ždírce n.D.
Hlasování: 4 pro

7. Souhlas s pronájmem bytu
Město obdrželo smlouvu o převodu členských práv a povinností v Bytovém družstvu ve Ždírci nad Doubravou, která převádí podíl slečny Ilony B. na pana Martina B.

Usnesení:
Rada města na základě předložené smlouvy ke dni 10.8.2005 ukončila nájemní smlouvu na byt č.13 ve 3 nadzemním podlaží domu čp. 569-570 ve Ždírci n.D. a ode dne 11.8.2005 uzavírá nájemní smlouvu s panem Martinem B., Ždírec n.D. na stejný byt.
Hlasování: 4 pro

8. Změna kultury pozemků
Rada města projednala návrh starosty na změnu kultury pozemků v k.ú. Ždírec n.D. u Pobočného rybníka. Louky o výměře cca 6 ha, které město vlastní, by bylo možné zalesnit a využitím státní dotace. MÚ osloví vlastníky sousedních pozemků s nabídkou odkoupení, nebo směny pozemků, aby vznikl ucelený pozemek.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s návrhem na zalesnění pozemků v k.ú.Ždírec n.D. p.č.880 až 885
b) pověřila starostu jednáním s vlastníky sousedních pozemků o směně či prodeji pozemků
c) uložila MÚ, aby jednal s nájemcem pozemků o jejich uvolnění pro potřeby zalesnění
Hlasování: 4 pro

9. Vyřizování reklamací na bytových domech
Místostarosta informoval radu o problémech s vyřizováním reklamací vad ze strany dodavatele zejména na bytovém domě čp.400 a 571 ve Ždírci n.D.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město využilo služeb komerčního právníka a znalce z oboru stavebnictví k jednání s dodavatelem stavby o řešení odstraňování vad vzniklých v záruční době na domě ve Ždírci n.D., náměstí 9.května 400+571.
Hlasování: 4 pro

10. Souhlas s investiční akcí
Rada města se seznámila se záměrem občanského sdružení SK DEKORA Ždírec n.D. na rekon- strukci škvárového hřiště ve sportovním areálu a změnou povrchu na hřiště s umělým trávníkem.  Sportovní klub má zájem financovat tuto investiční akci z dotačního titulu MŠMT. Rada konsta- tovala, že investiční akce a je v souladu s územním plánem města a rozvojovou strategií Svazku  obcí Podoubraví a rozšíří možnosti sportovního vyžití občanů města.

 

58.schůze rady města se uskuteční ve středu 8.června 2005 v 15:00 hod.

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-57-web.pdf 75 kB Zápis z 57.schůze rady města ve formátu PDF