Zápis z 58.schůze rady města edit delete

7.6.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze
1) 17.zasedání zastupitelstva města
2) Pověření vedoucích organizačních složek
3) Vyhodnocení nabídek v soutěži č.15/2005
4) Vypsání veřejných soutěží
5) Jmenování hodnotící komise ve veřejné soutěži č.14/2005
6) Uzavření smluv o dílo
7) Stanovisko a.s.Connex Morava ke zřízení autobusových zastávek
8) Návrh na doplnění seznamu padlých na památníku ve Ždírci n.D.
9) Vyhodnocení nabídek projektových prací
10) Příspěvek na dětský den
11) Prodej movitého majetku
12) Projednání návrhu obnovy veřejného osvětlení
13) Převod finančních prostředků ZŠ Ždírec n.D.
14) Granty z Fondu Vysočiny
15) Veřejnoprávní smlouva
16) Uzavření nájemních smluv
17) Pronájem pozemků
18) Informace o přípravě setkání rodáků


1. 17.zasedání zastupitelstva města
Rada města projednala informaci o obdržení kladného vyjádření Krajského úřadu Vysočina k návrhu změny územního plánu města č.4., doručeném městskému úřadu 1.6.2005. Starosta předložil radě návrh na svolání 17.zasedání zastupitelstva města již 30.6.2005 s tím, že hlavním bodem jednání by bylo rozhodnutí o změně územního plánu. Městský úřad by následně připravil vyhlášku a koncem srpna by mohla být změna ÚP definitivně schválena.

Usnesení:
Rada města:
1. rozhodla o svolání 17.zasedání zastupitelstva města na čtvrtek 30.června 2005 v 18:00 hod.
2. uložila městskému úřadu připravit doklady potřebné ke schválení vyhlášky o změně územního plánu č.4, která bude respektovat připomínky občanů a organizací, podané v průběhu projednávání zadání změny ÚP č.4.
Program 17.zasedání projedná rada města na 59.schůzi 22.června 2005.
Hlasování: 5 pro

2. Pověření vedoucích organizačních složek
Rada města projednala návrh starosty na pověření vedoucích organizačních složek města k uzavírání dohod a smluv, které vyplývají z náplně činnosti organizačních složek a dále k určování termínu dovolených zaměstnanců, zařazených do organizačních složek města.

Usnesení:
Rada města pověřila s platností od 1.června 2005 vedoucí organizačních složek města:
1. stanovením termínů čerpání řádné dovolené zaměstnanců, zařazených do příslušné organizační složky
2. uzavíráním smluv a dohod jménem příslušné organizační složky, které řeší konkrétní provozní záležitosti a potřeby organizační složky: smlouvy o výkonu pečovatelské služby, smlouvy na koupi a prodeji dřeva, sjednání cen za práci pro organizační složku provedenou dodavatelsky, dohody o provedení práce v rámci živnostenského oprávnění, návrhy na vyřazení nepotřebného materiálu apod.
3. vedoucí organizačních složek jsou při uzavírání smluv a dohod dle odstavce 2. povinni dodržovat příslušné právní normy a řídit se usneseními zastupitelstva a rady města a dbát na čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem města na příslušný rok
Hlasování: 5 pro

3. Vyhodnocení nabídek v soutěži č.15/2005
Rada města vyhodnotila nabídky 6 firem na opravu chodníků na Chrudimské ulici v rámci rekonstrukce silnice I/37. Rada města stanovila pořadí firem podle výše cenové nabídky.

Usnesení:
Rada města v soutěži č.15/2005 rozhodla:
1. město zahájí jednání se společností Skanska DS, a.s. Prostějov, která nabídla nejnižší cenu za dílo
2. pověřila starostu jednáním s firmou Skanska DS o rozsahu a podmínkách díla
Hlasování: 5 pro

4. Vypsání veřejných soutěží

Usnesení:
Rada města rozhodla o podání výzvy k účasti na veřejných zakázkách ve smyslu znění zákona č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách:
1. Výzva č. 16/2005 „Dopravní napojení průmyslové zóny II – SEVER Ždírec nad Doubravou“. Město vyzve k jednání v jednacím řízení bez zveřejnění 6 specializovaných stavebních firem: Skanska DS, Colas, M-Silnice, Stavby silnic a železnic, Chládek a Tintěra, Swietelsky.
2. Výzva č. 17/2005 „Přístavba tělocvičny ZŠ Ždírec nad Doubravou“. Město vyzve k podání nabídek stavební firmy v otevřeném řízení.
Hlasování: 5 pro

5. Jmenování hodnotící komise ve veřejné soutěži č.14/2005
Město vypsalo soutěž na veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění „Dopravní napojení  průmyslové zóny II-SEVER Ždírec nad Doubravou“. Obálky s nabídkami soutěžitelů budou  otevřeny 28.6.2005 ve 13:00 hod.

Usnesení:
Rada města jmenovala hodnotící komisi dle §57 zák.č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách pro vyhodnocení soutěže č.14/2005 - „Dopravní napojení průmyslové zóny II-SEVER Ždírec nad Doubravou“, ve složení:
Jan Martinec, náhradník Ing. Miloslav Gajdorus
Ing. Jiří Pavlíček, náhradník Jaroslav Klepetko
Ing. Jiří Uchytil,  náhradník Ing. Jindřich Kyncl
Luděk Špinar, náhradník Zdeněk Pleva
Ing. Slavomír Langmajer, náhradník Jana Teclová
Hlasování: 5 pro

6. Uzavření smluv o dílo

Usnesení:
Rada města uzavřela:
1. smlouvu o technické pomoci s Václavem Chlubnou na veškeré úkony potřebné dle zákona č.40/2004 Sb. na výběr dodavatele stavby „Přístavba tělocvičny ZŠ Ždírec n.D.“ Stanovená odměna je 15.000,-Kč záloha na přípravu a průběh výběrového řízení a 18.000,-Kč doplatek po zdárném vyhodnocení a ukončení výběru.
2. dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou MIKO s.r.o. H.Brod k projektu železničního přejezdu na komunikaci ze silnic II/345 do areálu společnosti SET; předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace projektu na 6.6.2005 a zvýšení ceny o 50.000,-Kč bez DPH z důvodu podstatného rozšíření zakázky dle požadavku Českých drah, a.s. na odvodnění přejezdu a vybavení odlišnou technologií zabezpečovacího zařízení
3. smlouvu o dílo č.560001379-612/C s VČE-montáže, a.s. Pardubice na projekt veřejného osvětlení v části Liběcké ulice v ceně 12.800,-Kč bez DPH
4. smlouvu č.05 138 s uměleckou a produkční agenturou Manager team Brno s.r.o. na zajištění pořadu souboru Kamarádi dne 7.8.2005 při setkání rodáků; cena za produkci 10.000,-Kč + 5% DPH
Hlasování: 5 pro

7. Stanovisko a.s.Connex Morava ke zřízení autobusových zastávek
Starosta informoval radu o negativní odpovědi a.s.Connex Morava na žádost města o zřízení autobusových zastávek na Novém Ransku a Benátkách dálkového autobusu na lince Jeseník – Praha.

8. Návrh na doplnění seznamu padlých na památníku ve Ždírci n.D.
Rada města projednala návrh p. Václava Fidlera na doplnění seznamu padlých na památníku ve Ždírci n.D. o jména ždíreckých občanů, která zde nejsou pravděpodobně nedopatřením uvedena. Jedná se o jména padlých v 1.světové válce: Jan Misař, jehož jméno je uvedeno na původní desce se jmény padlých, umístěné v budově MÚ a Josef Kopp ze Ždírce čp.71, který padl v r.1914.
Na seznamu padlých z 2.světové války není uveden Josef Hendl, zastřelen 5.května 1945 na Dočekalově vodě, jehož jméno je uvedeno na památníku v Sobíňově.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby MÚ zajistil doplnění jmen Jan Misař, Josef Kopp a Alois Hendl na památníku padlých ve Ždírci n.D.
Hlasování: 5 pro

9. Vyhodnocení nabídek projektových prací

Usnesení:
Rada města rozhodla, že projekt rekonstrukce nebytových prostor domu ve Ždírci n.D. čp. 1 na 3 malometrážní byty provede fa DRUPOS-PROJEKT, v.o.s. Havl.Brod, která podala ze 3 firem nejnižší cenovou nabídku. Cena projektu činí 89.000,-Kč vč.DPH.
Hlasování: 5 pro

10. Příspěvek na dětský den

Usnesení:
Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 3.000,-Kč na ceny pro účastníky akce „Dětský den“, pořádaný odborem SPV SK Dekora Ždírec n.D. 12.6.2005.
Hlasování: 5 pro

11. Prodej movitého majetku
Rada města projednala podmínky spolupráce města s a.s.Citelum Praha. Společnost využívá vozidlo Multicar s montážním žebříkem a dále vybavení a sklad elektrodílny technických služeb.

Usnesení:
Rada města:
1. rozhodla, že město odprodá vozidlo Multicar M 25 společnosti Citelum, a.s. Praha za cenu 35.000,-Kč. Převod vozidla se uskuteční k 1.7.2005.
2. stanovila poplatek společnosti Citelum, a.s. Praha za využívání skladu a zařízení elektrodílny a pronájem garáže pro vozidlo Multicar v areálu technických služeb ve výši 500,- Kč měsíčně.
Hlasování: 5 pro

12. Projednání návrhu obnovy veřejného osvětlení
Rada města se seznámila s návrhem firmy Citelum, a.s. na obnovu veřejného osvětlení, které má a.s. ve správě. Jedná se o výměnu svítidel za provozně úspornější typy, výměny a nátěry stožárů a investice do kompletní výměny VO v ulicích Liběcká, U Pošty, Chrudimská a MČ Benátky.

Usnesení:
Rada města:
1. projednala a schválila návrh obnovy veřejného osvětlení na území města, předložený společností Citelum, a.s. Praha.
2. souhlasí s návrhem společnosti Citelum, a.s. na postupnou obnovu nátěrů sloupů VO v provedení barvy stříbrná/světle.
Hlasování: 5 pro

13. Převod finančních prostředků ZŠ Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města rozhodla:
1. o převodu částky ve výši 30.000,-Kč ZŠ Ždírec nad Doubravou na částečnou úhradu oprav školního hřiště v rámci grantu Fondu Vysočiny „Sportoviště 2004“
2. o převodu částky 30.000,- Kč SDH Ždírec nad Doubravou na pořízení praporu a zajištění oslav 100.výročí založení sboru
Hlasování: 5 pro

14. Granty z Fondu Vysočiny
Rada města se seznámila s nově vypsanými granty z Fondu Vysočiny. Starosta informoval radu o získání grantů z FV „Systém sběru a třídění odpadu 2005“ a „Čistá voda 2005“.

Usnesení:
Rada města:
1. souhlasí s uzavřením smlouvy s krajem Vysočina o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny č. FV 17/101/05 na podporu projektu „Rozšíření systému sběru a třídění komunálního odpadu“. Podpora ve výši 75.000,-Kč představuje 50% nákladů projektu.
2. souhlasí s uzavřením smlouvy s krajem Vysočina o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny č. FV 08/98/05 na podporu projektu „Zefektivnění čistírny odpadních vod Ždírec nad Doubravou“. Podpora ve výši 90.000,-Kč představuje 50% nákladů projektu.
3. souhlasí s podáním žádostí o podporu z Fondu Vysočiny z nově vypsaných grantových programů
Hlasování: 5 pro

15. Veřejnoprávní smlouva
Rada města projednala návrh místostarosty na uzavření smlouvy s městem Chotěboř na příležitostnou službu chotěbořské městské policie na území města Ždírec n.D., zejména při jednorázových akcích. Rada souhlasí s návrhem využití služeb městské policie a pověřila místostarostu jednáním s vedením města Chotěboř o podmínkách využití policie a přípravě veřejnoprávní smlouvy.

16. Uzavření nájemních smluv
Rada města projednala návrh nájemních smluv na pronájem bytu a nebytových prostor v domě čp.14 v Horním Studenci. Text smluv vychází z usnesení rady města ze 17.11.2004.

Usnesení:
Rada města:
1. souhlasí s uzavřením nájemních smluv na pronájem bytu a pronájem nebytových prostor pohostinství v Horním Studenci čp.14 v předloženém znění
2. pověřila starostu uzavřením nájemních smluv
Hlasování: 5 pro

17. Pronájem pozemků
Rada města projednala žádost členů Bytového družstva ve Ždírci n.D. o pronájem části plochy parkoviště u domu čp.571 k výstavbě dřevěných přístřešků – stání osobních automobilů u bytových domů na parkovišti za prodejnou OVD Jednota.

Usnesení:
Rada města souhlasí s pronájmem části plochy parkoviště na pozemku p.č.233/1 u bytového domu č.p.400 členům Bytového družstva ve Ždírci n.D. pro výstavbu dřevěných přístřešků na osobní automobily.
Podmínky pronájmu:
- nájemné 1.000,00 Kč ročně, velikost pronajatého pozemku 3x5 m, úhrada nájemného od 1.září 2005

- nájemce/vlastník přístřešku, vybuduje přístřešek v souladu se stavebním povolením a projektovou dokumentací stavby (dřevěná konstrukce, střešní krytina) a bude přístřešek  udržovat v řádném stavu a neměnit jeho stavebně technické parametry

- pronájem na dobu neurčitou s výpovědí 3 měsíce při využívání přístřešku k jinému účelu, vázaný na vlastnictví přístřešku. Změna vlastníka přístřešku a pronájem plochy stání je podmíněna předchozím souhlasem rady města v souladu se zákonem o obcích. Nájemní smlouvy bude obsahovat podmínku možnosti odstranění přístřešku při nedodržování podmínek pronájmu.
Hlasování: 5 pro

18. Informace o přípravě setkání rodáků
Rada města vzala na vědomí zprávu starosty o průběhu příprav oslav 100.výročí založení SDH Ždírec a 6.setkání ždíreckých rodáků. Rada města souhlasí se zadáním výroby praporu města ve slavnostním provedení, který by bylo možno vysvětit společně s praporem SDH Ždírec n.D.

 

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-58-web.pdf 97 kB Zápis z 58.schůze rady města ve formátu PDF