Zápis z 59.schůze rady města edit delete

23.6.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář

Omluven: Jan Matějka

Program schůze
1) 17.zasedání zastupitelstva města
2) Vyhodnocení cenových nabídek na rekonstrukci hřbitova Horní Studenec
3) Vypsání soutěže k podání cenové nabídky
4) Pronájem pozemků
5) Oplocení hřiště Benátky
6) Úhrada kurzovného
7) Projednání zprávy KHS o kontrole v DPS Mírová 119
8) Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
9) Výstavba skladové budovy na hasičském cvičišti
10) Granty z Fondu Vysočiny
11) Souhlas s oplocením pozemku
12) Nepeněžní odměny členům výborů a komisí


1. 17.zasedání zastupitelstva města
Rada města projednala a schválila návrh programu 17.zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 30.6.2005 v 18:00 hod. v restauraci U Lázničků.

2. Vyhodnocení cenových nabídek na rekonstrukci hřbitova Horní Studenec
Rada města se seznámila s nabídkami, předloženými na rekonstrukci víceúčelové budovy na hřbitově v Horním Studenci. Nabídku podali firmy Josef Bříza,  Jaroslav Kovačka a Jaroslav Slanař. Investorem stavby je Svazek obcí Podoubraví, město Ždírec n.D. je pověřeno organizací výběru dodavatele, zajištěním výstavby a technickým dozorem stavby.

Usnesení:
Rada města:
1. stanovila pořadí nabídek podle cenové výhodnosti
a) Jaroslav Kovačka, cena za dílo 295.000,-Kč vč.DPH
b) Josef Bříza, cena za dílo 331.556,-Kč vč.DPH
c) Jaroslav Slanař, cena za dílo 371.275,-Kč vč.DPH

2. uložila starostovi, aby usnesení rady předložil Svazku obcí Podoubraví k potvrzení výběru dodavatele stavby a k uzavření smlouvy o dílo
Hlasování: 4 pro

3. Vypsání soutěže k podání cenové nabídky č.17/2005

Usnesení:
Rada města rozhodla o výzvě k podání cenové nabídky na akci „Projekt zefektivnění ČOV Ždírec n.D.“  Město vyzve k podání nabídek minimálně 3 projektové firmy.
Hlasování: 4 pro

4. Pronájem pozemků
Rada města projednala návrh na pronájem podílu ve výši 30/710 Pobočenského rybníku na Starém Ransku.
O pronájem pozemku p.č.11/20 v Benátkách požádali manželé B., kteří již část pozemku mají pronajatu.

Usnesení:
A/  Pozemek p.č. 305/1, k.ú. Staré Ransko:
Rada města:
1. rozhodla o ukončení nájmu spoluvlastnického podílu ve výši 30/710 pozemku v k.ú. Staré Ransko, p.č. 305/1, Pobočenský rybník, dohodou k 31.7.2005; smlouva o pronájmu spoluvlastnického podílu byla uzavřena mezi městem Ždírec n.D. a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi, IČ 64259773
2. rozhodla o pronájmu spoluvlastnického podílu ve výši 30/710 pozemku v k.ú. Staré Ransko, p.č. 305/1, Pobočenský rybník, obci Krucemburk na dobu neurčitou s platností od 1.8.2005. Nájemné je stanoveno ve výši 30,-Kč/rok.
3. souhlasí s tím, aby obec Krucemburk provedla odbahnění rybníka

B/ Pozemek p.č. 11/20, k.ú. Benátky:
Rada města:
1. schválila dodatek k nájemní smlouvě z 26.1.2000 na pronájem části pozemku p.č. 11/20 ostatní plocha, k.ú.Benátky; dodatkem ke smlouvě je s platností od 1.7.2005 manželům Janu a Heleně B. pronajata plocha o celkové výměře 176 m2; nájemci budou pronajatý pozemek užívat jako zahradu; výše nájmu a další podmínky nájemní smlouvy jsou nezměněny
2. souhlasí s tím, aby nájemce pronajatý pozemek oplotil jednoduchým oplocením, které v případě ukončení nájmu na žádost pronajímatele odstraní a pozemek uvedou do původního stavu
Hlasování: 4 pro

5. Oplocení hřiště Benátky

Usnesení:
Rada města:
1. souhlasí s návrhem na výstavbu oplocení hřiště v Benátkách, které zajistí osadní výbor
2. souhlasí s tím, aby p.Vavroušek dodal sloupky oplocení v ceně 20.403,-Kč 
Hlasování: 4 pro

6. Úhrada kurzovného.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby MÚ uhradil kurzovné a další náklady spojené se školením promítače městského kina p.Ondřeje A. v celkové výši 10.230,-Kč + DPH.
Hlasování: 4 pro

7. Projednání zprávy KHS o kontrole v DPS Mírová 119

Usnesení:
Rada města se seznámila s protokolem o výsledku kontroly Krajské hygienické stanice kraje Vysočina v Domě s pečovatelskou službou Mírová 119. Rada uložila vedoucí PS, aby neodkladně zajistila odstranění drobných organizačních a technických závad, uvedených v protokolu.
Hlasování: 4 pro

8. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo

Usnesení:
Rada města schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.05/2005 na projekt pro stavební povolení a realizaci stavby „Přístavba tělocvičny ZŠ Ždírec n.D.“ Dodatek stanovuje termín odevzdání projektu na 10.6.2005 a cenu za dílo 184.500,-Kč celkem. Důvodem zvýšení ceny a prodloužení termínu dodávky projektu je rozšíření projektu o rekonstrukci podhledu a odvětrání stávající tělocvičny včetně osvětlení, rekonstrukce přístupové komunikace k ZŠ včetně parkoviště a dispoziční změny sociálního zařízení a šaten tělocvičny.
Hlasování: 4 pro

9. Výstavba skladové budovy na hasičském cvičišti
Rada města se seznámila s nabídkou společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. na dodání stavebního dřeva pro budovu skladu na hasičském cvičišti bezúplatně formou sponzorského daru městu. Na základě této nabídky rozhodla rada o výstavbě skladového objektu. Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení. Část prací zajistí SDH Ždírec n.D. svépomocně.

Usnesení:
Rada města:
1. rozhodla, že město zadá spodní stavbu budovy p.Kovačkovi, který podal v soutěži č.13/2005 cenově nejvýhodnější nabídku ve výši 150.000,-Kč vč.DPH
2. rozhodla, že město zadá vrchní stavbu p.Dočekalovi, který podal v soutěži č.13/2005 nejvýhodnější nabídkou ve výši 269.000,-Kč vč,DPH
3. uložila starostovi, aby jednal s dodavateli o podmínkách realizace akce
Hlasování: 4 pro

10. Grant z Fondu Vysočiny

Usnesení:
Rada města:
1. souhlasí s uzavřením smlouvy s krajem Vysočina o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na podporu projektu „Líbí se nám v knihovně 2005“; podpora ve výši 49.000,-Kč představuje 70% nákladů projektu
2. pověřila místostarostu podpisem smlouvy s krajem Vysočina na čerpání příspěvku
Hlasování: 4 pro

11. Souhlas s oplocením pozemku
Bytové družstvo Hamerská I požádalo město o souhlas s oplocením pozemků u bytových domů v Jižní ulici čp.623-626 a s výstavbou pískoviště a zařízení dětského hřiště pro potřeby družstva.

Usnesení:
Rada města souhlasí:
1) s oplocením pozemků p.č.342/73 a 342/74 v k.ú. Ždírec nad Doubravou dle požadavku BD Hamerská I
2) s výstavbou pískoviště, prolézaček a dalšího drobného zařízení pro obyvatele domů na pozemcích dle bodu 1)
3) oplocení, pískoviště a další zařízení dětského hřiště vybuduje BD na svoje náklady
4) provoz a údržbu oplocení a zařízení dětského hřiště v souladu s hygienickými a bezpečnostními požadavky zajistí BD na svoje náklady

Podmínky výstavby oplocení a zařízení dětského hřiště stanoví stavební úřad v souladu s příslušnými předpisy a s přihlédnutím k žádosti BD Hamerská I.
Hlasování: 4 pro

12. Nepeněžní odměny členům výborů a komisí

Usnesení:
Rada města souhlasí s udělením nepeněžních odměn za práci ve výborech zastupitelstva a  komisích rady v I.pololetí 2005 dle návrhu starosty.
Hlasování: 4 pro

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-59-web.pdf 83 kB Zápis z 59.schůze rady města ve formátu PDF