Zápis z 6.zasedání zastupitelstva edit delete

29.9.2003 | Jiří Pavlíček

Přítomni: 11 členů zastupitelstva dle listiny přítomných, 6 občanů města

Omluveni: Ing. Jindřich Kyncl, Oldřich Novák, Jan Matějka, Ing. Jiří Uchytil

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zasedání zahájil v 18:06 hod. starosta.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu pana Luboše Plíhala a pana Huberta Koláře a dále návrhovou komisi ve složení pan Jaroslav Klepetko, pan Luboš Plíhal a pan František Plíšek.
b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 17.9.2003.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi, ověřovatelům ani k programu nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/6/03.

Hlasování: 11-0-0

c) Starosta konstatoval, že k zápisu z 5.zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách městského úřadu, na internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům. Starosta se dotázal, zda má někdo z  členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být zápis z 5. zasedání uzavřen – usnesení č. 2/6/03

Hlasování: 11-0-0.

2) Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 31.7.2003 do 25.9.2003 – v době od 5. do 6. zasedání zastupitelstva. Rada se sešla na třech schůzích. Starosta doplnil informaci o opravách místních komunikací. K činnosti rady nebyly vzneseny žádné připomínky a starosta dal hlasovat o přijetí zprávy o činnosti rady - usnesení č. 3/6/03.

Hlasování: 11-0-0

3) Starosta seznámil přítomné se stavem účtů města k 31.8.2003 a k 25.9.2003. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí bez připomínek – usnesení č. 4/6/03.

Hlasování: 11-0-0

4) Starosta předložil zastupitelstvu a přítomným hostům návrh změn rozpočtu, vyplývající z plnění rozpočtu.

Rozprava k bodu jednání:
Paní Jana Uchytilová – členka finančního výboru – vyjádřila podporu předloženému návrhu změn rozpočtu.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání dal starosta hlasovat o úpravě rozpočtu - usnesení č. 5/6/03.

Hlasování: 11-0-0

5) Převody majetku:

a) Starosta seznámil přítomné se žádostí manželů Petra a Ivany Málkových, bytem Ždírec n. D., Ve Vilkách 525, o prodej části pozemku p.č. 342/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Ždírec nad Doubravou, přiléhající k pozemku žadatelů p.č. 342/11.

V rozpravě k bodu jednání  se vyjádřil starosta, místostarosta, Mgr. Jiří Novák, Ing. Miloslav Gajdorus a Jaroslav Klepetko a prodej pozemku nepodpořili. Po zkončení  rozpravy vyzval starosta přítomné zastupitele k hlasování o prodeji pozemku - usnesení č. 6/6/03 1a).

Hlasování: 0-9-2

b) Starosta seznámil přítomné s žádostí o prodej pozemků:

1. manželů Stanislava a Boženy Pavlasových, bytem Horní Studenec 48, o prodej pozemků, které tvoří stavební parcelu a zahradu žadatelů.

2. Starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Lubomíra a Věry Doležalových, bytem Benátky 65, o prodej části pozemku p.č. 501, sousedící s pozemky p.č.st. 98 a 99, které jsou ve vlastnictví žadatelů.

3. Starosta dále seznámil přítomné s žádostí paní Aleny Beranové, bytem Pardubice, Palackého 2419, o prodej části pozemku p.č. 501, sousedící s pozemky p.č.st. 92 a p.č. st. 46, které jsou ve vlastnictví žadatelky.

4. Starosta přednesl obdrženou žádost Kraje Vysočina o prodej ideálního podílu města Ždírec nad Doubravou ve výši 30/711 na pozemcích p.č.790/4, 790/5, 790/6, 790/7, 790/8, 933/7, 933/8, 707/3, 707/4, 707/5, 707/6, 723/5, 723/6, 606/3, 606/4, 1641/8, 701/2, 701/3, 701/4, 652/2, 652/3, 703/2, 706/2, 706/3, 706/4, 706/5, 706/6, 706/7, 706/8 a 1613/5 v k.ú.Újezd u Žďáru nad Sázavou o celkové výměře 22.226 m2 pro výstavbu a rekonstrukci silnice č.II/353.

Starosta navrhnul uložit radě města a městskému úřadu zabývat se žádostmi a předložit na 7.zasedání zastupitelstva návrh na řešení geometrického oddělení pozemků, stanovení ceny a věcných břemen a dalších náležitostí, souvisejících s případným prodejem pozemků.

c) Starosta seznámil přítomné s žádostí a.s. ČESKÝ TELECOM se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 o zřízení věcného břemene za účelem zřízení, provozu a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích ve vlastnictví města a ulici Chotěbořská (kabel od firmy Katring Plus k firmě ENVITERM) a v ulicích U Pošty, Na Balkáně, Konečná, Nad Řekou a Jižní (kabel od ústředny v č.p. 1 do lokality Hamerská).

K projednávanému bodu programu nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/6/03.

Hlasování: 11-0-0

d) Místostarosta seznámil přítomné s průběhem jednání mezi městem a firmou ESLOT s.r.o. se sídlem Praha 5 – Zbraslav o přípravě výstavby prodejny potravin s přilehlým parkovištěm.  Firma ESLOT s.r.o. žádá o potvrzení budoucího prodeje pozemků k tomuto účelu. Navrhl radě a městskému úřadu pokračovat v jednáních se zástupci společnosti ESLOT s.r.o. o podmínkách prodeje pozemků a podmínkách budoucí výstavby. Starosta doplnil informaci o ceny za které město pozemky v této oblasti v minulosti získalo.

K projednávanému bodu programu nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o pokračování jednání se společností ESLOT o podmínkách budoucího prodeje pozemků - usnesení č. 8/6/03.

Hlasování: 11-0-0

e) Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Dagmar Češíkové o souhlas s odkoupením ideální ½ parcely p.č. 342/56 v kú. Ždírec n.D. od spoluvlastníka Václava Mrtky.

K projednávanému bodu programu nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o souhlasu k prodeji ideální ½ parcely - usnesení č. 9/6/03.

6) Starosta seznámil přítomné s písemným stanoviskem Výkonného výboru SK DEKORA Ždírec n.D. k převodu majetku, který VV doručil až 22.9.2003. Konstatoval, že VV SK DEKORA vznáší, na rozdíl od jednání s radou města, téměř stejné požadavky, jako na začátku jednání:
- převod veškerého movitého i nemovitého majetku
- nezahrnutí nákladů na provoz zařízení do příspěvku města na sport
- prodloužení pronájmu z 5 na 10 let
- VV konstatuje, že převod musí schválit valná hromada SK DEKORA Ždírec n.D.

V průběhu rozpravy k bodu jednání v 19:30 odešla MUDr. Nováková

K bodu jednání nebyly vzneseny dotazy a proto dal starosta hlasovat o prodloužení bezúplatného pronájmu na dobu určitou 10 let - usnesení č. 10/6/03.

Hlasování: 9-0-1

7) Starosta přednesl návrh na zahájení přípravy změny územního plánu č.4. Uvedl, že v průběhu příštího roku dojde prakticky k vyčerpání plochy pozemků pro rodinné domy na Hamerské dle územního plánu. Pro další rozvoj bytové výstavby by bylo dobré změnou územního plánu č.4 vytvořit pro výstavbu domů podmínky. Rada města doporučuje otevřít problém změny ÚPSÚ č.4 a po dobu zhruba do konce ledna 2004 přijímat podněty na plánovanou změnu. Tyto podněty mohou podávat jak členové zastupitelstva, tak občané města a firmy. Následovat bude utřídění požadavků a zadání zpracování návrhu změn. Zhruba koncem roku 2004 by bylo možné změnu č.4 schválit.

K bodu jednání nebyly vzneseny dotazy a proto dal starosta hlasovat o zahájení přípravy změny územního plánu č.4 - usnesení č. 10/6/03.

Hlasování: 10-0-0

8) Různé, všeobecná diskuse zastupitelů a hostů zasedání:

a) Starosta informoval přítomné o dopisu Ing. arch. Jana Strejčka z Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dle obdržených informací se příprava nového stavebního zákona zpožďuje a nereálné je datum účinnosti od 1.1.2005, minimálně do té doby k žádné změně nedojde. Krajský úřad podporuje zachování stavebních úřadů.
b) Starosta dále informoval o jednáních s městem Chotěboř o možném zřízení pobočky základní umělecké školy ve Ždírci n.D.
c) Mgr. Jiří Novák – ředitel ZŠ Ždírec n.D. informoval přítomné o důvodech proč žáci MŠ v letošním školním roce prozatím nenavštěvují kursy plavání.

V 19:42 se vrátila MUDr. Nováková.

d) Starosta informoval přítomné o probíhající soutěži na projekt ke stavebnímu řízení - dům s pečovatelskou službou 20 bytů.
e) MUDr. Marie Nováková připomněla směnu pozemku s farností Krucemburk.
f) Starosta uvedl možnost najítí vhodného místa pro kapli v rámci změny územního plánu č.4.
g) Mgr. Jiří Novák poděkoval zastupitelům za schválení půjčky na úpravy školní kuchyně. Navrhuje uspořádat exkurzi pro zastupitele.
h) Paní Jana Uchytilová návrh exkurze do školní kuchyně podpořila.
i) Pan Jaroslav Klepetko vznesl dotaz na termín stěhování MUDr. Lánové a na opravu povrchu školního hřiště.
j) Pan Luboš Plíhal se dotázal na postup prací na výcvikové ploše pro hasiče.
k) Ing. Miloslav Gajdorus připonměl nutnost vyspádování plochy a navrhl rozprostřít kompost z kompostárny a popel ze spálené dřevní hmoty na plochu.
l) Pan Novák – host zasedání – poděkoval zastupitelům za přízeň při budování Brodské ulice a dotázal se na instalaci místního rozhlasu v ulici Brodská.

9) Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán.

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 20:10 ukončil.

Příští zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou se uskuteční 4.12.2003 od 17:00.

 

---------------------------------------
Luboš Plíhal, ověřovatel

 

---------------------------------------
Hubert Kolář, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení: